Category Archives: Наука

КАК ЕЛЪН МЪСК УЧИ ПО-БЪРЗО И ПО-ДОБРЕ ОТ ВСЕКИ ДРУГ?

How Elon Musk learns quicker and better than anyone else
How is it even possible that Elon Musk could build four multi billion companies by his mid-40s — in four separate fields (software, energy, transportation, and aerospace)?
To explain Musk’s success, others have pointed to his heroic work ethic (he regularly works 85-hour weeks), his ability to set reality-distorting visions for the future, and his incredible resilience.
But all of these felt unsatisfactory to me. Plenty of people have these traits. I wanted to know what he did differently.
As I kept reading dozens of articles, videos, and books about Musk, I noticed a huge piece of the puzzle was missing. Conventional wisdom says that in order to become world-class, we should only focus on one field. Musk breaks that rule. His expertise ranges from rocket science, engineering, physics, and artificial intelligence to solar power and energy.
In a previous article, I call people like Elon Musk “expert-generalists” (a term coined by Orit Gadiesh, chairman of Bain & Company). Expert-generalists study widely in many different fields, understand deeper principles that connect those fields, and then apply the principles to their core specialty.
Based on my review of Musk’s life and the academic literature related to learning and expertise, I’m convinced that we should ALL learn across multiple fields in order to increase our odds of breakthrough success.
The jack of all trades myth
If you’re someone who loves learning in different areas, you’re probably familiar with this well-intentioned advice:
“Grow up. Focus on just one field.”
“Jack of all trades. Master of none.”
The implicit assumption is that if you study in multiple areas, you’ll only learn at a surface level, never gain mastery.
The success of expert-generalists throughout time shows that this is wrong.Learning across multiple fields provides an information advantage (and therefore an innovation advantage) because most people focus on just one field.
For example, if you’re in the tech industry and everyone else is just reading tech publications, but you also know a lot about biology, you have the ability to come up with ideas that almost no one else could. Vice-versa. If you’re in biology, but you you also understand artificial intelligence, you have an information advantage over everyone else who stays siloed.
Despite this basic insight, few people actually learn beyond their industry.
Each new field we learn that is unfamiliar to others in our field gives us the ability to make combinations that they can’t. This is the expert-generalist advantage.
One fascinating study echoes this insight. It examined how the top 59 opera composers of the 20th century mastered their craft. Counter to the conventional narrative that success of top performers can solely be explained by deliberate practice and specialization, the researcher Dean Keith Simonton found the exact opposite: “The compositions of the most successful operatic composers tended to represent a mix of genres…composers were able to avoid the inflexibility of too much expertise(overtraining) by cross-training,” summarizes UPENN researcher Scott Barry Kaufman in a Scientific American article.
Musk’s “learning transfer” superpower
КАК ЕЛЪН МЪСК УЧИ ПО-БЪРЗО И ПО-ДОБРЕ ОТ ВСЕКИ ДРУГ?
Как е възможно Елън Мъск да изгради 4 мулти милиардни компании в средата на 40 те си години и т в четири  различни сфери-софтуер,енергетика,транспорт и аерокосмическа индустрия.
За да обяснят успеха му някои се обръщат към трудовата му етика,способността му да изгражда зашеметяващи визии за бъдещето или изключителната му упоритост.
Но всичко това е незадоволително за мен.Много хора имат тези  черти, искам да знам с какво той е по-различен.
След като се запознах с множество публикации,видеа и книги за Мъск се убедих че голяма част от пъзела липсва.Конвенционалното разбиране ни учи  че  за да се постигнат изключителни резултати в дадена област, трябва да се концентрираме само в една област.Мъск нарушава това правило.Неговата компетентност обхваща  сфери, като: науката за ракетите,физиката,инженерните науки,изкуствения интелект,слънчевата и конвенционалната енергия.
В предишната си статия нарекох Мъск- експерт-генералист/термин изработен от Орит Гадеш –президент на  фирмата BAIN&COMPANY/.Експертите-генералисти изучават много различни сфери на познанието,стигат до дълбоко разбиране на принципите,които ги свързват и тогава прилагат тези принципи в тяхната област на действие.
На основата на изследването на живота на Мъск и литературата за обучението и компетентността съм убеден ,че ние всички трябва да се учим от много научни области,за да повишим шансовете си за истински,новаторски пробив.
Мита за Джак всезнайкото.
Ако сте някой,който се интересува от различни сфери сигурно сте запознати с този много доброжелателен съвет:
„Порасни.Фокусирай се в една област.“
„Джак всезнайкото, не е специалист в нищо.“
Имплицитното предположение  в тази теза е че ако се занимавате в много сфери вие достигате до повърхностни знания, а не до майсторство.
Успехът на експертите-генералисти показва  че това твърдение е грешно.Когато се занимаваме в много области  добиваме информационно предимство, водещо до по-добри възможности за инновация,защото повечето от хората се концентрират в само една сфера.
Например ако сте в техническата индустрия и всички там четат само технически публикации,но вие имате познания и по биология можете да достигнете до идеи,до които не може никой друг.И обратно.Ако работите в областта на биологията,но разбирате и от изкуствен интелект,вие имате информационно предимство над всеки тесен специалист в биологията.
Независимо от това наблюдение,много малко хора научават нещо извън тяхната професионална сфера на дейност.
Всяка нова област на познанието,която овладяваме и е непозната за другите,работещи в нея,ни позволява да правим връзки,които другите не могат.Това е предимството на експерта-генералист.
Едно забележително изследване потвърждава този извод.То изследва как 59 оперни композитори на 20 век  творят своите произведения.Противно на конвенционалното мислене успеха на тези творци не може да се обясни само с практиката и специализацията.Изследователят Дийн Симонтон открива точно обратното:“Композициите на най-успешните оперни композитори представляват микс-смес от жанрове…композиторите съумяват да преодолеят неадаптивността на твърде специализираните умения,чрез трениране на други техники и жанрове.
Това обобщава изследователя Скот Кауфман в списание „Scientific American”.
https://www.weforum.org/agenda/2017/04/how-elon-musk-learns-quicker-and-better-than-anyone-else?utm_content=buffer1f1a8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 тагове: Елън Мъск

Възможно е да имаме

  първите по рода си доказателства за мултивселената

НАКРАТКО
Едно скорошно проучване   на аномалиите, доведе учените към недоумение. Някои от тях  предполагат, че това може да се обясни с паралелна ”  балон вселена” – въпреки че има други, по-стандартни потенциални обяснения. 
ПРЕКАЛЕНО СТУДЕНО
В продължение на години, учените са озадачени от странна аномалия, далеч в космоса: Мистериозни  “студени места” на около 1,8 милиарда светлинни години. Те са  по-хладни от нейното обкръжение  на около 0.00015 градуса по Целзий  и 0.00027 градуса по Фаренхайт. Факт, който астрономите откриха, чрез измерване на радиационния фон в цялата вселена.
Преди това, астрономите смятаха, че това пространство може да бъде хладно. Те го наричат масивна supervoid и преценяват, че  в по-малко от 10,000 галактики  имат други подобни участъци в пространството.В наскоро публикуван доклад  за галактиките, астрономите от астрономическо общество Royal (RAS)  казват, че са открили, че  не може да  съществува  supervoide.   Сега те вярват, че галактиките в студеното място, са  струпани около по-малки кухини, които населяват студеното място, като мехурчета.  В тези малки кухини обаче, не могат да обяснят температурните различия .  
MULTIVERSE?
Във връзка  с температурните разлики в по-малките кухини,изследователите казват, че  се изисква нестандартен космологичен модел. ”Но всеки опит да направим това  има силни ограничения”, обяснява изследователят Ruari Макензи в  съобщение  за RAS прес.  Докато изследването  е с голям  процент за грешка, симулациите показват, че има само два процента вероятност, че студените места се формират на случаен принцип.
Кредит: The Royal астрономическа общество  
“Това означава, че не може изцяло да се изключи, че на места се  наблюдават  малко вероятно колебание, обяснено от стандартния модел. Но ако това не е отговорът, има и  по-екзотични обяснения “, заяви изследователят Том Шанкс в прес съобщението. ”Може би най-вълнуващите от тях е, че студените места  са причинени от сблъсък между нашата вселена и още един балон вселена.”
Ако по-подробни проучвания подкрепят резултатите от това изследване на студените места, може  да се окаже първото доказателство за мултивселената, въпреки че ще бъде необходима много повече доказателства, за да се потвърди, че нашата Вселена е наистина една от многото.
авторизиран превод Мария Герасова- Спасова
https://futurism.com/new-evidence-about-cold-spot-in-space-could-support-case-for-a-multiverse/ 
 тагове: възможно, рода, мултивселена