Category Archives: Научни знания

Енергетика

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни отрасли, така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси от всички видове.Крайната цел е производство на енергия чрез преобразуване на първична природна енергия във вторична, подходяща за използване от хората, например електрическа енергия или топлинна енергия.Значението на отрасъла за стопанството и бита на хората е огромно.От състоянието му зависи развитието на останалите индустриални отрасли, земеделието и обслужващия сектор, както и териториалната организация на обществения живот.Производството и потреблението на електроенергия на един жител е показател за жизнения стандарт на населението и за ефективността на стопанските дейности.

 • Eлектроeнергетиката обхваща производството на електроeнергия в електрическите централи и доставката ѝ до потребителите по електропроводи . Централно място заемат електроцентралите, които е прието да се класифицират според вида на използваната първична енергия (суровина) и вида на използваните преобразователи. Преобладаването на един или друг вид електроцентрали в дадена държава зависи преди всичко от наличието на съответните природни ресурси. Електроенергетиката се дели на традиционна и нетрадиционна

 

 • Характерно за традиционната електроенергетика е че тя е усвоена отдавна и е преминала проверка в разнообразни условия на експлоатация. Основният дял електроенергия в света се получава именно в традиционните електроцентрали и тяхната единична мощност често превишава 1000 MW. Традиционната електроенергетика условно се дели на няколко направления:

Топлоенергетика

 • В този отрасъл производството на електрическа енергия става в топлоелектрическа централа (ТЕЦ), където се преобразува химическата енергия на органическо гориво. Възприето също така е наименованието електроцентрала на изкопаемо гориво. Тези централи се делят на:Паротурбинни електроцентрали, в които енергията се преобразува с помощта на парна турбина;Газотурбинни електроцентрали, в които енергията се преобразува с помощта на газова турбина;Парогазови електроцентрали, в които енергията се преобразува с помощта на парогазова турбинаВ световен мащаб топлоенергетиката преобладава сред традиционните видове и на базата на нефт като суровина се произвежда 39% от световната електрическа енергия, на базата на каменните въглища – 27%, на базата на природния газ – 24%, т.е. общо 90%[3]. Енергетиката например на Полша и ЮАР практически напълно се основава на на използването на каменни въглища, а на Нидерландия — на природен газ. Голям е делът на топлоенергетиката в Китай, Австралия, Мексико.

Хидроенергетика

 • В този отрасъл производството на електрическа енергия става във водноелектрическа централа (ВЕЦ) , където се преобразува хидроенергията на водния поток.ВЕЦ преобладава например в Норвегия и Бразилия. Списъкът на страните, в които делът на изработената във ВЕЦ енергия превишава 70 %, включва няколко десетки държави. Общият теоретичен хидроенергиен потенциал в България се оценява на 19 800 ГВч годишно – еквивалент на около 7 900 МВт инсталирана мощност. Технически възможни за усвояване са 14 800 ГВч годишно – еквивалент на около 5 900 МВт инсталирана мощност, включително 5 385 ГВч годишно – еквивалент на около 919 МВт инсталирана мощност от застрояване на р. Дунав, р. Искър (Проект „Среден Искър“), р. Марица и р. Огоста. Досега са усвоени само около 5 000 ГВч годишно – еквивалент на около 3 100 МВт инсталирана мощност, от които около 2 700 МВт ПАВЕЦ и ВЕЦ (с голямо процентно участие на малка руслова ВЕЦ), които произвеждат базова енергия покриваща основната част от денонощната товарова диаграма, явяваща се стабилизиращ фактор за електропреносната мрежа.

Ядрена енергетика

 • В този отрасъл електрическата енергия се произвежда в атомна електрическа централа (АЕЦ), при което се използва енергията на верижната ядрена реакция, най-често на урана.По дял на енергията, изработена в атомни електроцентрали, първото място заема Франция, около 80 %. Този вид енергия преобладава и в Белгия, Република Корея и някои други страни. Световни лидери по производство на атомна енергия са САЩ, Франция и Япония.

Нетрадиционна електроенергетика

 • Болшинството направления на нетрадиционната електроенергетика се основават на традиционни принципи, но ролята на първична енергия в тях изпълняват източници от местно значение, например вятърът, геотермални източници, приливните вълни или пък източници, намиращи се още в стадий на усвояване, които могат да намерят приложение в преспектива, например термоядрената енергетика. Характерни черти на нетрадиционната електроенергетика са тяхната екологична чистота и възобновяемост, извънредно големите разходи за капитално строителство в някои случаи (например за слънчева електростанция с мощност от 1000 MW е необходимо със скъпи огледала да се покрие площ от около 4 км² . Направленията на нетрадиционната енергетика са:
 • Малки ВЕЦ
 • Ветроенергетика
 • Геотермална енергетика
 • Слънчева енергетика
 • Биоенергетика
 • Инсталации с горивни клетки
 • Водородна енергетика
 • Термоядрена енергетика.
 • https://sites.google.com/site/naukata20225/prilozni-nauki/energetika