Category Archives: Религиозен кът

РЕЛИГИЯТА

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТA

Защо има толкова много религии

 „Вие не зачитате Божиите заповеди, понеже спазвате човешките обичаи.“ (Марко 7:8)КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Хората имат вродени „духовни нужди“, които могат да удовлетворяват, като се покланят на Бога. (Матей 5:3) В опитите си да правят това, те са създали много религии, които се основават на човешки учения, а не на Божиите.

Например относно членовете на една религиозна група в първи век Библията казва: „[Те] са пламенни в усилията си да служат на Бога, но не според точното познание за него. Защото като не познаваха Божията праведност, но се стремяха да установят своя, те не се подчиниха на Божията праведност.“ (Римляни 10:2, 3) Подобно на това и днес ученията на много религии са „просто човешки заповеди“. (Марко 7:7)

 Нужно ли е да принадлежиш към някоя религия?„Нека мислим един за друг, за да се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания.“ (Евреи 10:24, 25)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Евреи 10:25 се използва изразът „без да пренебрегваме общите ни събирания“. Оттук става ясно, че Бог иска хората да се събират като група, за да му се покланят. Но дали всеки негов служител може да има собствено разбиране по въпроса кой е Бог и какво изисква той? Не. Библията казва, че онези, които се покланят на Бога по угоден на него начин, трябва „да говорят в съгласие“ и да са „здраво обединени чрез едни и същи мисли и чрез едни и същи разсъждения“. (1 Коринтяни 1:10) Те трябва да бъдат организирани в сборове и да „проявяват любов към цялото братство“ по света. (1 Петър 2:171 Коринтяни 11:16) За да са угодни на Бога, неговите служители трябва да му служат обединено и по организиран начин.
Можли истинската религия да бъде разпозната?„Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:35)КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТАЗа да покаже как могат да бъдат разпознати онези, които изповядват истинската религия, Библията казва: „Ще ги разпознаете по плодовете им. Нали никой не бере грозде от трънка или смокини от магарешки бодил?“ (Матей 7:16) Не е нужно да си ботаник, за да различиш смокиня от магарешки бодил. По подобен начин не е необходимо да си специалист по религии, за да разбереш коя религия е истинска и коя фалшива. Кои са някои от плодовете, или отличителните белези, на истинската религия?
  • Истинската религия учи на истината от Божието Слово, Библията. (Йоан 4:24; 17:17) Тя не се основава на човешки философии.
  • Истинската религия помага на хората да опознаят Бога, което включва да знаят неговото име, Йехова. (Йоан 17:3, 6)
  • Истинската религия насочва вниманието не към човешките правителства, а към Божието Царство като единствената надежда за човечеството. (Матей 10:7; 24:14)
  • Истинската религия поощрява към неегоистична любов. (Йоан 13:35) Тя учи хората да уважават всички етнически групи, да използват времето и средствата си, за да помагат на другите, и да не участват във войни. (Михей 4:1–4)
  • Истинската религия е начин на живот, а не просто ритуали и традиции. Нейните членове живеят според онова, което проповядват. (Римляни 2:21; 1 Йоан 3:18)
Свидетелите на Йехова, издателите на това списание, се стараят да почитат Бога с думи и дела. Защо не посетиш едно от събранията им в Залата на Царството, за да се убедиш сам?
https://www.jw.org/bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/g201407/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/Таг религията
 Таг репигията

 

Религията – наука за сърцето

1.    В духовния свят това са вече линиите на човешкото сърце. Защото религията представя сърцето на човека.
2.    Сега седите и казвате: “Ние сме религиозни хора, обикновените хора обичат науката.” Какво е религия? Религията е наука за сърцето, за вътрешния живот. Науката е за външния, физическия живот.
3.    Та казваме: „Правият път”. в туй отношение религията е една наука за урегулиране на човешкото сърце. То е религия. Религия в правата смисъл е да бие сърцето равномерно. Ти, ако си добър, сърцето бие по един начин. Ако дойде любовта, гамата се изменя, пулсът не е същият. Когато ти дойдеш до въпроса на истината, сърцето ти няма да бие по същия начин. Има различие в пулса. Всичките състояния, това не е изследвано в психологията, всичките състояния се различава-т по пулса на човешкото сърце. в даден случай различно число са ударите на сърцето при един любовен акт, от ударите, когато искаш да бъдеш добър. Сборът от ударите на любовта се различава от сборът на ударите на доброто. Когато ставаш лош, пак се различават ударите. От степента на погрешка се различават ударите на сърцето.
4.    Значи човек трябва да посвети първите 6 часа за придобиване на новото знание. Вторите 6 часа за облагородяване на своите чувства, а останалите часове за развиване на своята воля. Това ще стане, когато се съединят умът и сърцето на човека. Една е религията в света, една е науката. Науката е създадена за развиване на човешкия ум, а религията за развиване на човешкото сърце.
5.    Под думата религия, се разбира наука за човешкото сърце. Обаче, ако човек е изправен в сърцето си в пълния смисъл на думата, той няма да има нужда от никаква религия, разбирам външна религия. Но понеже сърцето на човека още не е изправно, той има нужда от религия, от външна религия. Ако умът на човека беше напълно изправен, той нямаше да има нужда от никаква наука. Но понеже умът му не е още напълно изправен, той има нужда от външна наука.
6.    Какво представлява религията? Религията е наука за възпитанието на човешкото сърце. Преди всичко, трябва да се възпита сърцето. Ако чрез религията човек не може да възпита сърцето си, да го разположи, тя е безпредметна. Науката пък служи за възпитание на човешкия ум. Ако чрез науката не можеш да възпиташ своя ум, защо ти е тази наука?
7.    Да кажем религията е наука за човешкото сърце. Всичките религиозни системи, които сега са образувани, те имат предвид да се създаде, да се възпита човешкото сърце. Сегашните религиозни системи не съответствуват за възпитанието на сърцето.
8.    Една религия трябва да повдигне човешкото сърце. Науката трябва да повдигне човешкия ум. Социалният живот ще се роди от тях. Социалният живот е роден от човешката мисъл и човешките чувства.
9.    Религията е наука за сърцето, а философията – за ума. 
10.     В едно отношение, религиозните хора приличат на влюбени моми и момци. Погледнеш лицето на един религиозен – пожълтяло; на друг – позеленяло; на трети – побледняло. – Защо? – Има нещо, което ги мъчи. Религията е предмет на сърцето.
11.     Казват за някого, че е религиозен човек; за друг, че е учен. Религията има отношение към сърцето, т.е. към човешките чувства; науката има отношение към ума, т.е. към човешките мисли; общественият живот има отношение към човешките постъпки. Религия без чувство не е религия. Наука без мисъл не е наука. Обществен живот без постъпки не е обществен живот.
12.     Всяка наука има за цел да преустрои човешкия ум. Науката работи в ума, а религията работи в сърцето. Те са два метода за изправяне на човешката душа, за подготовка към пътя на възвишения Живот. Защото гордостта се явява от ума, а злото – от сърцето.
13.     Казвам: Някои хора мислят, че трябва да бъдат религиозни. Религията е наука за сърцето, възпитанието на човешкото сърце. Науката, както сега се изучава, е възпитателка на човешкия ум. А общественият живот, социологията е тъй наречената наука за възпитание на човешката воля. 
14.     Някои казват, че нас ни трябва религия. Но религията е наука за сърцето, но човек не е само сърце. Човек е и ум. Следователно, човек се нуждае от светлината на Божията Мъдрост. Ние можем да кажем, че религията е наука за любовта. Но любовта още не се е засегнала.
https://friendsoftherainbow.net/node/1816
Таг религията наука сърцето