Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

ОБРАЗУВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

(Деания 5; 12- 42 и проч.)

След възнесението на  Иисуса  Христа, Неговите ученици наедно с други вярващи, образували общество, за да си помогнат един на друг и да се просвещават на Христовото учение.Това общество от вярващи християни се нарекло Църква.о
Църквата е общество, членовете на което са свързани помежду си с една вяра, едни тайнства, едни обреди, едно свещенство. Основател и глава на църкват е Иисус Христос.
Бързият растеж на първата Христова църква тревожил еврейските първенци.Те повторно затворили апостолите в тъмница, но Ангел Господен по чудесен начин ги извел от там, и те пак отишли в храма да проповядват.
Когато стражата ги намерила и довела пред ситегогата, първосвещеникът им казал: ” Нали ви забранихме да проповядвате за Иисуса! А вие изпълнихте Иерусалим с това ваше учение. Апостолите отговорили: “Трябва да се покорявами повече на Бога, отколкото на човеци. Ние не можем да не проповядваме на Иисуса, Когото умъртвихте, но Бог го възнеси, за да бъде Спасител на всички от греховете.” Членовете на синедриона се ксъсали от яд и размисляли  как да погубят апостолите. Но един от тях, на име Гамалиил, почитан от целия народ заповядал да изведат апостолите за малко време и казал на съдиите: “Оставете тия хора (апостолите) на мира и не ги закачайте! Защото, ако тяхното дело е от човеци, то ще се разруши, ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши!” Те го послушали. И, като набили апостолите, забранили им да говорят за Иисуса и ги пуснали.
Наскоро непрятелите на църквата повдигнали против всички християни страшна гонитба, и затова те не могли да строят велечиствени храмове за молитва, а се събирали в скрити пещери (катакомби ) и тайни места. Враговете на християнското учение и там ги намерили и ги подлагали на жестоки мъчения. Но нищо не могло да спре разпространението на християнството. Наместо да отслабне, църквата все повече заяквала.
 Апостолите започнали да ходят да проповядват в далечни страни. Полека лека по целия тогавашен свят се основали Християнски църкви, клонове на общата или вселенската църква.
предостави Мария Герасова

ПРОПОВЕД И ДЕЛА НА АПОСТОЛИТЕ

(Деяния 3:1- 26„ 4:1 – 23)
Откак Дух Светий слязъл над апостолите, те  се променили твърде много.  Боязливи и неришителни, те сега станали  смели вестители на Христовото учение. Доскоро, те мислили, че Христок и дошъл да основе земно царство, в което само евреите ще добруват. Сега разбрали, че Неговото идване на този свят е да се възроди човекът и нов живот да промени душите, да основе и новото духовно царство, в което няма да има неправди и злини, и в което людете ще живеят като братя.
Всички горели от желание да проповядват на народите покаяние и вяра към Иисуса.И често техните проповядвания се придружават от личби и чудеса, които правели с помощта на Св. Дух.
Една сутрин, апостолите Петър и Иоан отивали в храма да се помолят. Пред черковните врата имало един просяк, хром от раждане. Близките му го донасяли всеки ден на носило и го слагали пред вратите  да проси милостиня от богомолците. Като видял апостолите, нещастникът протегнал ръка за милостиня. Петър се спрял и му казал: “Пари нямам, но ще ти дам това, което имам: В името на Иисуса Христа, стани и ходи!”
Хромът веднага се изправил, ставите на нозете му  заекнали, той почнал да скача от радост, да ходи съвсем свободно и да слави Бога. И понеже не се отделял от апостолите, около тях се стекъл много народ.  Апостол Петър се обърнал с реч към народа и казал: “Братя, не се чудете и не мислете, че със своя сила сме направили това чудо. То стана със силата на вярята в Иисуса, Божия Син, Когото убихне, но  Бог го възкреси от мъртвите.Покайте се, за да ви се простят греховете!”
Тоя ден приели Христовата вяра, още около 5000 души. Но бързите успехи  на апостолската проповед стреснали еврейските първосвещеници и водачи. Те се изплашили, че наародът ги напуща и приема новата вяра, та още същия ден уловили апостолите и ги затворили в тъмница. На сутринта стареите се събрали на съвет и им забранили да говорят за Иисуса. Петър и Иоан  отговорили: 
- Ние  говорим това, което сме видели и чули. Нима трябва да слушаме вас повече, отколкото Бог?
Апостолите били пуснати на свобода и без страх продължавали да проповядват.
предоставя Мария Герасова

ОСМИЯТ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА

 Светият Дух е третото лице на Св. Троица.Той е истинен Бог, както Отец и Син и дава живот на всички твари. Има еднаква природа с Бога Отца  Сина, затова Му възнасяме  еднаква слава и почит, както на Отца и Сина.
Светия Дух е  вдъхновявал вехтозаветните пророци  да напишат свещените книги и да предсказват бъдещето. Той се явил във вид на гълъб при кръщението на Иисуса , а на Петдесетница слязъл  над апостолите във вид на огнени езици и възпламенил душите им за велики дела. Християните могат да приемат Св. Дух чрез сърдечна молитва и чрез тайнствата. Който искрено приема Светия Дух, възражда се  нов живот и добива духовни сили да живее по Божите заповеди.
Учението на православната църква за Св. Дух е изложено в осми член от Символа на вярата, който се чете така:
“Вярвам и в Духа Светаго, господа Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пороците.”
предостави Мария Герасова

СВЕТИЯТ ДУХ СЛИЗА

(Деяния  2;1-41)
След раздялата със своя обичан Учител, апостолите се настанили в една голяма къща в Иерусалим. Там прекарвали в молитва, заедно с майка Господня, и очаквали обещания Утешител- Светия Дух.
Pentecost_Rabula_6v
Дух Светий пада над апостолите
Рано сутринта около 9 часа а Петдесетница, апостолите били събрани на молитва. Денят бил тих и спокоен. Но неочаквано от небето се чу силен шум, като че ли вятър бучи, който шум изпълнил стаята. Върху главите на апостолите се явили светещи пламъчета, като огнени езици. Това бил Светий Дух, който излял дарове  на Божествена благодат в душите на апостолите и им дал сила и мъжество на проповядват Христовото учение. Апостолите почувствали сили и способности да говорят на разни чужди езици, които по- рано не знаели. 
В тоя ден, по случай великия празник Петдесетница, в Иерусалим имало много чужденци, дошли на поклонение от далечни страни. Като се чуло бученето на вятъра, много народ се събрал пред къщата, гдето били Иисусовите ученици.Всички питали, какъв е тоя шум, а апостолите отговаряли всекиму  на неговия език. Чужденците се чудели и не могли да си обяснят,  как тия неуки галилейски рибари могат да говорят  на толкова чужди езици. Някои, като не разбрали  добре какво става, почнали да се подиграват   на апостолите и да казват, че са се напили със сладко вино.
Апостол Петър, изпълнен с Дух Светий се изправил пред народа и с пламенни думи обяснил смисъла на станалото събитие.
- Иудейски мъже- казал ой, вие всички, които живеете в Иерусалим! Ние не сме пияни, като вие мислите, защото часът сега е девет. Вие познавате Иисуса  от Назарет. Който направи толкова личби и чудеса между нас.  Вие Го хванахте, приковахте Го с ръцете на престъпници и Го убихте. Но Бог Го възкреси, като Го освободи от болките на смъртта. Всички ние сме свидетели  на славното Му възкресение. Със силата на Божията десница,Той се възнесе на небето  и днес ни изпрати обещание Дух Светий и изля това, що вие чувате и виждате сега.”
Вдъхновената реч на апостолите подействала на всички слушатели.”Що да правим, братя?”- попитали мнозина.
- “Покайте се”, отговорил апостол Петър и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа  за прошка на греховете, и ще получите даровете на Св. Дух.”
Същият ден повярвали на Христа и се кръстили  около 3000 души.
предостави Мария Герасова

 

ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ИИСУСА ХРИСТА

(Матей 28; 16-20; Лука 24; 50- 53; Деяния 1- 12)
На четиридесетия ден, Иисус се явил за последен път на учениците Си, обещал, че скоро ще ще им изпрати Дух Светий и казал:
- Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всички народи; кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух и учете ги да правят всичко, що съм ви заповядал. Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.
След това Иисус извел учениците Си на Елеонската планина, благословил ги за последен път и бавно почнал да се повдига

vaznesenie2-1200x1200

(възнася) от земята все по- високо от очите им.
Апостолите гледали натъжени, как Иисус се възнася на небето. В този миг неочаквано пред тях се явили два ангела в светли дрехи и им казали:
- Мъже галилейски! Какво стоите и гледате на небето? Иисус, Който се възнесе пред вас на небето, ще дойде някога пак така славно, както го видяхте да се възнася.
Апостолите радостно се върнали в Иерусалим и славели Бога.
Шести член от Символа на вярата. Учението на Църквата за тържественото възнесение на Иисуса  е изложено  в шестия член от Символа на вярата, който гласи:
И възлезе на небето и седна отдясно на Отца“. 
Думите ” седя отдясно на Отца”, означават, че Иисус Христос има еднаква сила и слава със Своя Отец.
предотсави Мария Герасова

 

ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА АПОСТОЛИТЕ

ba87840ddb2dabd0c25e54bc84e8a8c4

ПРИ ЗАТВОРЕНИ ВРАТА

 В същия час, Лука и Клеопа се върнали в Иерусалим и намерили там събрани останалите апостол. Двамата разказали всичко, що им се случило по пътя за Емаус и как познали Иисуса, когато разчупил хляба. Когато приказвали за това, неочаквано при заключени врата, се явил Иисус и казал:
“Мир вам!”
Мнозина се смутили от това явяване и помислили, че пред тях е някакъв призрак. Иисус им показал ръцете, нозете и ребрата  Си, за да ги увери, че е същият Той.
В това време, апостол Тома не бил между тях. Другите ученици му обадили,че видели Господа, но той не повярвал и казал: “Докато не видя ръцете Му, белега от гвоздеите и не туря пръста си в раните Му, няма да повярвам.”.
След осем дена, учениците пак били събрани наедно и заключили къщната врата, от страх да ги не нападнат евреите. С тях бил и Тома. Иисус се явил на учениците Си и рекъл:
“Мир вам!”
После казал на Тома: “Дай си пръста тука и виж ръцете Ми; дай  си ръката и тури я в ребрата Ми, и не бъди невярващ, а повярвай!”
Тома веднага се уверил, че това е Иисус и извикал с умиление: “Ти  си Господ, мой и Бог мой!”
- Тома,- казал Иисус,- ти повярва, защото Ме видя; блажени са които не са Ме видели и повярваха. 
Иисус се явявал още много пъти на учениците Си.. Обядвал заедно с тях, обяснявал им Своето учение и им обещал, че  ще им прати Светия Дух да им припомни всичко, което са чували до тогава от Него.
Така се явявал Иисус на учениците Си, в продължение на 40 дни след възкресението.
 предоставя Мария Герасова

ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ

(Марко 16; 1- 18; Лука 24; 1- 49; Иоан 20; 1- 29)
Мироносиниците
В неделя, много рано сутринта, някой набожни жени тръгнали за гроба със скъпи благовонни масла да помажат тялото на Спасителя.Те не знаели,че гробът се пази от стража и е запечатан.  Из пътя си помислили само, кой ще им отвори тежката каменна плоча. Когато пристигнали при гроба , видели, че той е отворен, а от дясно стои ангел  в светли дрехи. Жените много се изплашили, но ангелът ги успокоил  и казал:
- Не бойте се! Вие търсите Иисуса Назарянина,Когото разпънаха.Не е тука;Той възкръсна! Идете и обадете на учениците Му, че скоро ще им се яви в Галилея!
Мироносиците тичешком отишли  в Иерусалим и разказали на апостолите всичко, що видли и чули.
След малко,Мария Магдалена.едно от жените мироносици и усърдно  последователка на Иисуса пак отишла на гроба и почнала да плаче.В този момент някой застанал зад нея и я запитал:
- Жено, защо плачеш? Кого търсиш?
Тя помислила, че това е градинарът и му рекла:
- Господине, ако ти си взел тялото на Господа, кажи ми где си го положили аз ще го взема.
Тогава човекът, когото Мария взела за градинар извикал:
- Марийо!…
При звука на тоя познат глас, тя цяла потреперила. И, като вдигнала очи, видяла, че пред нея стои Иисус.
- Учителю!- радостно извикала тя и паднала пред нозете Му. След  това отишла в града и разказала на учениците , че видяла Господа.
На път за Емаус В същия ден на мръкване, двама Иисусови ученици, Лука и Клеопа , отивали от Иерусалим за близкото село Емаус.Те били много натъжени и разговаряли помежду се за онова, което се било случило.По пътя ги настигнал непознат пътник и тръгнал с тях.
- Какви са тия думи вървешком разменяте помежду си и защо сте тъй тъжни- запитали ги непознатия.
Клеопа отговорил:
- Ти странник ли си  в Иерусалим, та не си узна, какво там стана тия дни? Не знаеш ли нищо за Иисуса Назарянина? Той беше пророк, силен с думи и дела пред Бога и целия народ. Но нашите първосвещеници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпънаха, а ние  се надявахме, че Той ще освободи Израиля  Днес е вече трети ден,откакто е погребан.Тая сутрин някой жени от нашите ни слисаха. Те ходили рано на гроба и не намерили тялото Му.  И, като дойдоха, разправяха, че им се явили ангели, които казвали, че Той е жив. Някои от мъжете ходили  на гроба го намерили празен, но Иисус не видели.
Пътникът ги прекъснал
- Колко сте несмислени и бавни по сърце, та не можете  да повярвате онова, което са предсказали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си!
И почнал да им разказва предсказанията на пророците за Спасителя. колкото по- ясни им ставали пророчествата, толкова по- радостно  трептели сърцата им.Така незабелязано стигнали тримата да Емаус и влезли в къщата на един познат, гдето им сложили скромна трапеза. Странният пътник взел хляб, благословил го, разчупил го и подал всекиму. В тоя миг очите им се отворили, и те познали, че това е техният Учител.Но той веднага станал невидим за тях.
Следва продължение
предостави Мария Герасова 

 

 

 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИИСУСА ХРИСТА

(Матей 28; 1- 15)
Настанал третият ден от смъртта на Иисуса. Стражата строго бдяла, да не би някой да се доближи до гроба на божествения Мъртвец. Но Иисус Христос – и при запечатан гроб и при бдителна стража- през нощта  славно възкръснал и излязъл от гроба,без да повреди и гробния печат.Рано сутринта, стражарите усетили силен земетръс. Страшен подземен удар ги разтърсил.  Земята се разлюляла и скалите се разпукали.Силна небесна светлина се разляла наоколо. Защото ангел Господен слязъл от небето, пристъпил към гроба, отвалил тежкия  надгробен камък и седнал на него. Видът на ангела бил като светкавица а дрехите му – били като сняг.
Пазачите, уплашени  от него, се разтреперили  и станали като мъртви. Когато се съвзели, отишли в града и обадили на първосвещениците за всичко станало. А те събрали съвета, повикали стражарите и ги подкупили с доста пари, като им казали:
ba87840ddb2dabd0c25e54bc84e8a8c4
- Никому не разказвайте това, що видяхте, а говорете, че учениците Му са откраднали тялото през нощта, когато сте спали!
Възкресение Христово е най- великият  празник за християните. Църквата го възпява като ” празник на празниците” и “тържество на тържествата”. От възкресението Христово до Възнесение, християните се поздравяват с радостни думи “Христос възкресе” и си подаряват червени яйца. Кръглата форма на яйцето напомня земното кълбо с людете на него, спасени от Христовата кръв. 
Пети член на Символа на вярата. Със славното Си възкресение, Иисус Христос показал, че има власт не само над живота, но и над смъртта.
Той възкръснал на третия ден след смъртта Си и с това се изпълнили предсказанията на пророците. Сбъднали се и думите, казали пред еврейските първосвещеници:”Вие ще разрушите тоя храм (тялото Ми), но Аз след три дини, ще го въздигна”. Христовото възкресение е най- радостното събитие  за нас, християните, защото ни дава надежда, че и ние някога ще възкръснем, както Нашият Спасител.
Учението на Църквата за Христовото възкресение  е наложено в петия член на Символа на вярата,който се чете така: “И възкръсна в третия ден  според Писанието”.
 предоставя Мария Герасова

 

ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО

(Матей 27; 57-66; Марко 15; 42- 47; Лука 23; 50-56; Иоан 19; 31- 42 )
Слънцето вече клоняло на залез.Настъпила вечерта пред великата пасхална събота.За да не останат телата на кръстовете, членовете на синедриона   помолили Пилата да ги свалят, преди да се стъмни, та кървавото зрелище да не помрачава  светлият им празник.  Палачите пречупили пищялите на разбойниците, за  да издъхнат по- скоро.  Когато дошли при Иисуса,видели, че е умрял, не Му пробили пищялите, но единият от войниците пробол с копие  ребрата Му, отдето изтекло кръв и вода. 
Вечерта дошъл при Пилата един праведен човек и таен Иисусов ученик, на име Иосиф от град  Ариматея и поискал позволение  да погребат тялото Му. Пилат позволил. Иосиф  имал градина недалеч от Голгота. В скалите на тая градина  имало пещера- а в нея новоиздълбан гроб, гдето още никой не бил полаган.  Иосиф заедно с Никодим,също таен ученик на Иисуса  свалили тялото на Голгота от кръста, помазали го с благоуханни масла, обвили го с чисто платно и го положили в гроба, а входа затворили с голяма плоча. 
В събота сутринта, членовете на синедриона се събрали при Пилата и му казали: “Господине,спомнихме си, че Оня измамник, още приживе беше казал, че подир три дини ще възкръсне. Ето защо заповядай да се пази гробът до третия ден, да не би учениците Му  да отидат нощем да Го откраднат и да кажат на народаче е възкръснал. 
Пилат им казал: “Имате стража; идете и  запазете гроба, както знаете!”
И те отишли, запечатели гроба и поставили стража.
 предоставя Мария Герасова

 

ДВАМАТА РАЗБОЙНИКА

Двамата разбойника.Жестокостите на Иисусовите врагове не отслабвали. Едни минали край кръста, клатили подигравателно главата и викали: ” Ей ти, Който  разрушаваш храма и в три дни Го съграждаш, спаси Себе С и слез от кръста!”
Първощенеците се присмивали  и казвали помежду си: “Други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.”
Дори,един от разбойниците, Го оскърбил.Измъчен от болки  и безсилна злоба, той хулил и проклинал всичко на света:
- Христе, Христе!- на присмех викал той–ако наистина си Син Божий, спаси Себе Си и нас!
Другият разбойник почнал да вразумява другаря си:
- Ти от Бога ли не се боиш?Ние сме осъдени справедливо, а Той нищо не е сторил. И като се обърнал към Иисус изказал дълбоката си вяра в Него, като Спасител, Който отново ще дойде на земята да основе друго царство:
1258
- Господи, не забравяй и мене, когато бъдеш в царството Си!
- Истина ти казвам,- отговорил Иисус – че днес ще бъдеш с Мене в рая.
Спасителят млъкнал.Млъкнал и разбойникът. На небето станало нещо страшно: то се помрачило, слънцето притъмняло, гаснело. Мрак и ужас се спущали на земята. 
Последни  минути. Часът бил  три. Мъките на Господа ставали нетърпими.Той чувствал, че силите Му Го напускат и извикал:
- Илú, илú , лама савахтанийI,сир Боже Мой Боже Мой,защо си ме оставил!- А след това тихо казал: “Жаден съм.” Един от войниците  набол на тръст гъба потопена в оцет и Му дал да пие.
Иисус само вкусил от оцета. Той чувствал, че настъпва смъртта.  Повдигнал глава увенчана с трънен венец и свисокиясен глас извикал:
- Свърши се! Отче,в твоите ръце предавам духа Си!
И издъхнал.
В тоя миг потреперила и се разтърсила земята. Камъните и скалите се разпукали.Отворили се гробовете, и много мъртви възкръснали. Всички, които били около кръста се връщали в града и се биели в гърдите за извършеното злодеяние. Римският стотник Лонгин, който стоял до кръст, като началник на стражата, се удрял в гърдите и викал:
- Наистина, Тоя Човек бе Син Божий!”
В същия миг, когато Спасителят изпуснал последната си въздишка, завесата на Иерусалимския храм  се раздрала на две, от горе до долу  – в знак, че Старият завет се свършва    
Мария Герасова