Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

ЛИТУРГИЯТА НА ВЕРНИТЕ

Тя е най- важната част от литургията, понеже тогава се извършва тайнственото причещение. Нарича се литургия на верните, защото на нея имат право да присъствуват само вярващите, кръстените в Христа. Тя символизира последните събития  от живота на нашия Спасител-тайната вечеря, страданията, смъртта, възкресението и възнесението. 
Лиургията на верните започва с подкана към богомолците, за усърдна молитва.Свещеникът се моли тайно да го удостои Бог със силата на Светия Дух, за да извърши с достойнство святото тайнство. През това  време, певците пеят тържествената херувимска песен: Ние, които тайнствено изобразяваме херувимите и пеем трисвета песен на животворящата Троица, нека оставим настрана всяка земна грижа, за да посрещнем Царя на всички, Когото невидимо ангелите придружават. Алилуя.
Като се изпее първата половина на песента, свещеникът отива при жертвеника, взема с дясната ръка св. чаша, а с лявата – дискоса, излиза през северната врата в олтара, като остава св. дарове на престола. Царските врата се затварят, завесата се спуща, а певците продължават да извършват херувимската песен.Това пренасяне на св. дарове от жертвеника на св. престол, наричаме Велик вход.
Когато става Великият вход, свещеникът се моли с висок глас да помене Господ в Своето царство царя, царския дом, духовното началство и всички православни християни, живи и умрели. А народът стои благовейно  с наведени глави, коленичил и пази пълно мълчание.
Велиикят вход символизира отиваенто на Христа на страдания и смърт на Голгота; поставянето на св. дарове на перстола- Христовото погребение, а затварянето на царскиет врата и спускането на завесата- поставянето на надгробния камък и запечетването на гроба.
предоставя Мария Герасова

МАЛКИЯТ ВХОД

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Малкият вход е най- важният  момент в литургията на оглашените. Той символизира явяването на Иисуса Христа на проповед след кръщението Му. С възгласа:  “Премъдрост прости”, свещеникът подканя богомолците към прилично и вниматтелно  слушане премъдростта на Христовото учение. Светилникът с запалените свещи символизира Иоан Предтеча, който предшествувал Христа и проповядвал за Него.
След малкият вход, певците пеят трисветата песен:”Светий Боже, Светий Крепкий, Свети безсмертний, помилуй нас.” След нея се чете Апостолът и Евангилието. Четенето на апостола ни напомня проповадт ана апостолите, а четенито на Евангилието- проповедта на Иисуса Христа. Затова, ние сме длъжни да слушаме четенето с такова внимание, с каквото бихме слушали, самите апостоли и Христа.
След апостола и Евангилието се произнася сугуба (двойна) ектения, с която се молим за всички живи и умрели. Произнася се и ектения, с която молим Бога да помилва оглашение и ги просвети със Своето учение. Тогава, свещеникък произнася:”Елицъй оглашений изъйдит”, с което подканя оглашените да напуснат храма. С това завършва втората частна литургията.
 предостави Мария Герасова-Спасова

ЛИТУРГИЯ НА ОГЛАШЕНИТЕ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

След проскомидията,  започва втората част  на литургия, наречена  литургия на оглашените. Това название, тя получила още в древните християнски времена, когато на нея имали право да присъстват оглашените. Оглашени се наричали ония лица, които е готвили да приемат християнството.

Литургията на оглашените символизира  излизането на Христа на обществена проповед Тя започва с тържествения възглас: Благословено царство  и сина и Светаго Духа, нъйни и  присни, и  во веки веков амин. След този възглас се произнася великата ектения Тя се състои от 12 молби, с които се обръщаме към Бога да даде мир в душите ни  и мир между людете в света; да запази всички  Христови  църкви и ги съедини  в едно; да запази храма и влизащите в него богомолци; да даде плодородие; да запази царя и царствуващия дом; да закриля и помага на тези, които пътуват, страдат или са болни.
След ектенията, певците  последователно пеят песни, наречени антифони.
След антифоните се извършва малкият вход.Свещеникът отваря царските врата, взема  св. Евангилие от престола и излиза през северната врата на олтара. Пред него се носи светилник с запалена свещ. Като застане сред храма, срещу царските врата, свещеникът издига св.Евангилие и изговаря гласно: Премъдрост прости”, което значи : прави, слушайте мъдростта! После влиза в олтара и полага св. Евангилие отново на престола.
Следва продължение
 предостави Мария Герасова

ЛИТУРГИЯ НА СВ. ИОАН ЗЛАТОУСТ

Св„ Иоан Златоуст живял през IV век и бил родом от Малоазийския град Антинохия. На времето си, той получил  бляскаво светско и духовно образование. Майка му го възпитала в хриситянски дух- да обича правдата, истината и доброто- и му вдъхнала вяра в Бога. Отначало, Иоан бил свещеник в родния си град.След като се прочул като добър и примирен пастир, бил избран за архиепископ ( патриарх) в Цариград. Той живял много скромно и се отличавал със своето красноречие. Проповедите му били  тъй хубави и увликателни , че народът казал за Иоана, че има златни уста. Затова го нарекли Златоуст.
Между многото свои съчинения, св. Иоан е написа и реда на литургията, която представлява от себе си съкратена Василиева литургия.
Литургията на св. Иоан Златоуст  се състои от три части.: проскомидия, литургия на оглашените и литургия на верните. Тези три части са така свързани , че образуват едно цяло,една служба, която припомня и възпроизвежда  живота а Иисуса Христа.
1.Проскомидия  е първата част на литургията. Думата проскумидия е гръцка и на български значи принос. Тази част на литургията символизира готовността на Христа да принесе Себе си  в жертва за спасението на човечеството.Тя припомня още обичая на първите християни да дават своите приноси – хляб и вино, необходими за святото причастие.
Проскимията се извършва на жертвеника по следния начин:
Свещеникът застава най- напред през царските врата и се моли Богу  да му даде сила, да извърши достойно тайнството. След това целува светите икони, покланя се на богомолците да му простят ако е съгрешил и влиза в олтара.Тук, той облича свещените одежди,измива си ръцете и застава пред жертвеника. На жертвеника  е приготвено червено гроздово вино, чист пшеничен квасен хляб,наречен просфора (принос) и вода. Свещеникът взема една просфора и от средата  ú изрязва  с копието кубическа частица. Тая частица се нарича агнец и има надпис: IS  ХР  което значи : Иисус Хостос побеждава.Тя                       NI KA  символизира самия Христа, Който подобно на агнец стана жертва на греховете на хората.Свещеникът слага агнеца на дискоса, подрязва го с копието кръстообразно  откъм долната му час, после го обръща и пробожда отдясно. Тогава налива в св. потир( чаша) вино и вода в знак, че от прободеното ребро  на разпнатия Христос потекло кръв и  вода.От същата или пък от друга просфора,той нарязва малки триъгълни частици, в чест на Дева Мария, на апостолите, светиите и мъчениците, за здравето на живите и за упокой на душите на починалите християни.Тези  частици се нареждат на дискоса около агнеца и заедно с него символизират  Христовата църква. Свещеникът поставя  над дискоса  звездица.С единия покровец покрива дискоса, с другия – св. потир, а с третия – общо дискоса и потира. После прикажда  приготвените дарове и моли Бога да ги освети и приеме за спасение на тия, за които се принасят.
Думите и действията при проскомидията изобразяват раждането и страданията на Христа.
Следва продължение
 предостави Мария Герасова

ЛИТУРГИЯТА НА СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ

promo_gallery_bigpromo_news_196_1462

Свети Василий Велики е живял през IV век в Малоазийска област Кападокия, в град Кесария. Той бил учен човек, но се славил особено с своята благотворителност. Веднъж, в Кесария  настанал глад. Храните поскъпнели.  Василий Велики свикал всички богати хора от града и  им произнесъл  такава трогателна реч, че те сами отворили хамбарите си за бедните.  А сам, той дал пример  за благотворителност, като продал целия си имот и с получените пари хранил гладуващите.
Когато станал Кесарийски  архиепископ, свети Василий  разширил още повече  своето добротворство и проповедничество. Устроил в Кесария  и околностите  й приюти, странноприемници, домове и болници. Написал много книги, с които разяснявал  Христовото учение и давал наставления  за добър християнски живот.
Свети Василий Велики съкратил литургията на  на апостол Иакова. Тази литургия наречена Василиева  се извършвала  десет пъти в годината: в пет неделни дни на великия пост            (освен Връбница), на великия четвъртък и великата събота, в дните преди  рождество Христово и Богоявление, и в деня на  свети Василий Велики. Тя е много тържествена. Молитвите, които свещеникът  произнася тайно преди  освещаването на даровете са дълги.  Певците тогава  пеят по- бавно.
 предоставя Мария Герасова- Спасова 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИИСУСОВИЯ ЗАВЕТ

 СВЕТАТА ЛИТУРГИЯ

17512-34059-thickbox 

Христовата църква пази свято всичко, което Иисус е завещал на Своите ученици и последователи. Това, тя прави чрез частните и обществените богослужения, в които нагледно ни представя живота на Христа и разкрива Христовото учение. 
ЛИТУРГИЯТА  е най- важното обществено богослужение. При това богослужение, се възнасят не само молитви и песнопения, но се извършва и  тайнственото причещение. 
Литургията е установена  от Самия Иисус Христос, когато на тайната вечеря причестил учениците Си, със Своето тяло под вид на хляб и вино. Още там, Христос завещал да се върши това, за Негов спомен. И наистина, след Христовото възнесение, апостолите изпълнили повелята на Христа. Когато извършили тайнството,те четели молитви, пеели свещени песни и придружавали това с различни действия, с които си спомняли  и възпроизвеждали някой моменти от живота на Христа.
Постепенно се създал известен ред, по който да се извършва литургията.Този ред бил окончателно установен от апостол Иаков. Апостолите,  го предавали  на основаните от тях църкви. Това ставало устно.Християните изучавали  и произнасяли наизуст, всички песни и молитви. Едвам към IV век, когато християнството възтържествувало и станало свободна вяра, литургията на апостол Иаков била изложена писмено  от свети Василий Велики.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

МОЛИТВА В ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

Молитва в Генсиманската градина.След вечерята, Иисус и учениците Му се запътили за Генсиманската градина. Той влязъл в градината  с Петра, Иакова и Иоана. Другите ученици останали пред входа. На едно място, Иисус оставил тримата ученици и им поръчал да бдят и се молят.Сам,Той се отдалечил
изтеглен файл (1)
още малко и паднал на колене да се моли Богу. Иисус знаел всичко, което Го очаквало. Затова горещо се молил Богу: “Отче, ако е възможно, нека Ме отмине тази горчива чаша (тези страдания), но нека бъде не както Аз искам, а както Ти искаш.” Дълго и така усърдно се молил Иисус, че от челото Му почнала да пада кървава пот. На два пъти Той спохождал тримата ученици и все ги намирал заспали. На третия път им рекъл:
- Станете, ето часът настъпи!Предателят иде.
Залавянето на Иисуса. Учениците станали и видели, че към тях се приближават въоръжени войници и слуги със запалени факли и свещи. Най- напред вървял Иуда. Той се доближил до Иисуса, целунал Го и Го поздравил с думите: “Радвай се Учителю! Иисус го погледнал и кротко му рекъл:“Иудо, с целувка ли предаваш Учителя си? После се обърнал към войниците и ги попита: “Кого търсите? “Иисуса от Назаред”, отговорили те. “Аз съм”, казал Иисус.  Поразени от величавия вид на Христа и от Неговото спокойствие, въоръжените се отдръпнали и паднали на земята.  Иисус пак ги запитал: “Кого търсите?” Отговорили Му: “Иисуса от Назарет”.Христос  продължил” Рекох ви, че Аз съм.Всеки ден бях с вас в храма и не дигнахте ръка на Мене! А сега сте излезли, като срещу разбойник, с колове и ножове  да Ме хванете. Но нека се сбъдне писаното. Ето, хванете Мене, а тези оставете!”
andzheliko_zalavyaneto-na-isus
Тогава войниците и слугите се приближили и хванали Иисус. Петър поискал да защити Учителя си.Той извадил ножа си, замахнал и отрязал ухото на един слуга. Но Христос му казал:”Петре, тури ножа  в ножницата, защото който вади нож, от нож умира.” Сетне се допрял и изцерил ухото на слугата.
Войниците  повели Иисуса вързан към дома на първосвещеника. Учениците  се разбягали. Само Петър и Иона вървели отдалече зад тълпата, за да видят, какво ще стане с техния Учител.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

1158983
Прощална беседа.На трапезата Иисус се обърнал към учениците си със следните прощални думи:
- Деца, Мои,още малко съм с вас.Ще Ме дирите, но не ще можете да дойдете там, където Аз отивам.Нова заповед ви давам: обичайте се един други, както Аз ви обикнах!По това ще ви познаят, че сте Мои ученици. 
Петър Го попитал: “Господи, къде отиваш? Иисус му отговорил: Където Аз отивам, ти не можеш сега да дойдеш, но после и ти ще дойдеш.” Петър рекъл: “Господи,защо да не мога да дойда? Готов съм, живота си да дам за Тебе.” Но Иисус му казал: “Живота си ли ще дадеш за Мене? Истина, истина ти казвам: преди да пропее петелът тази нощ, ти три пъти ще се отречеш от Мене.”
После се обърнал към всички и продължил:
- Да, не  се смущава сърцето  ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте! Защото, Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен Мене. Аз отивам, но няма да ви оставя сираци.  Ще дойда пак пак  вас. Ще ви изпратя и утешители, Духа Светаго, който ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко. що съм ви говорил. Пазете Моята заповед: Обичайте  се един други, както Аз ви обикнах. Няма по- голяма любов от тая, да даде човек живота сина своите близки.Ето, настъпи часът, когато ще се разпръснете и ще Ме оставите самичък. Но Аз няма да бъда самичък, защото Отец е с Мене.Това ви казвам, за да имате мир в Мене. В света ще бъдете скръбни, но дерзайте, защото Аз победих света!
 предоставя Мария Герасова- Спасова

 

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

1158983
Христос открива предателя.Като седял на трапезата, Иисус се натъжил и казал на учениците си: “Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.” Той знаел, че Иуда обещал  на книжниците и фарисеите, да им предаде Иисус за 30 сребърника. Учениците обаче не знаели това. Те се слисали от думите на своя Учител и почнали да го пипат. ” Да не съм аз, Господи? Когато Иуда също попитал, Иисус му отговорил тихичко: “Ти си!” Но другите не чули тези думи. Иоан, който седял на трапезата до Христос попитал: “Господи,кой е? Иисус му казал “Комуто натопя в блюдото залък хляб и подам- той е.” Сетне взел залък хляб, натопил го в блюдото, подал го на Иуда Искариотски  и му рекъл: ” Каквото си намислил да вършиш,върши го по- скоро!” Иуда се смутил от тия думи. Станал бързо от трапезата и отишъл при заговорниците. А учениците си помислили, че той отива да купи нещо, или да раздаде помощ на сиромасите.
Тайнството причещение. Когато пасхалната вечеря свършила, Иисус взел хляба, благословил го, преломил го и дал на учениците, като казал: “Вземете и яжте, това е Моето тяло, което се дава на вас.” После взел чашата с вино, благословил го, дал на учениците да пият и рекъл: ” Пийте от нея всички. това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за вас и за мнозина, за опрощение на вашите грехове. Това правете за Мой спомен.”
С това, Иисус установил тайнството причещение.”
 предоставя Мария Герасова-Спасова

 

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

( 26; 14- 56; Марко 14; 10- 50;; Лука 22; 1- 54;Иоан 13; 1- 38; 18; 1- 11 )

Предателят Иуда. Книжниците и фарисеите смятали, че вече не бива да търпят. Събрали се в дома на първосвещеника Кайафа и обмислили, как да хванат и убият Христа..Те не желаели, това да стане на самия празник Пасха, за да не се разбунтува народа, и бързали да свършат всичко преди празника. Неочаквано при тях се явил Иуда, родом от град Кариот и затова наричан Иуда Искариотски.

Иуда бил един от 12- те Христови ученици.Той пазил общата каса, в която прибирали сумата за помагане на бедни. Иуда бил сребролюбив и завистлив.Тригодишната близост с Иисуса  Христа не изкоринили от душата му лошите навици и пороци. Помрачен от сребролюбие, Иуда решил да предаде своя Учител.

- Аз съм съгласен да ви предам Иисуа. Какво ще ми дадете за това?- казал, той на първосвещениците.

Предложили му 30 сребърника(1 сребърник e 2,86 лв ), колкото се заплащал тогава един убит роб. Иуда се съгласил.

Пример на смирение. Наближавал празникът Пасха.Според Моисеевия закон, евреите били длъжни да заколят  и приготвят пасхално агне и да  го ядат  с безквасен хляб и горчиви треви.Учениците запитали Иисуса, къде да приготвят пасхалното агне. Иисус пратил Петра и  Иоана в града при едного от Своите последователи. Двамата ученици приготвили всичко необходимо за вечерята. Вечерта Иисус дошъл  с останалите ve4era-tainaученици. Преди да почнат вечерята Иисус станал, взел съда с вода, препасал престилка и почнал да мие краката на учениците Си. Като свършил умиването, Той се облякъл, седнал пак на трапезата и им казал:

- Знаете ли какво ви направих?Вие Ме наричате Учител и Господ, и добре правите, понеже наистина съм такъв.Щом Аз, вашият Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.Затова ви дадох пример , да правите и вие същото, каквото Аз ви направих.

с продължение

предоставя Мария Герасова- Спасова