Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО

(Матей 27; 57-66; Марко 15; 42- 47; Лука 23; 50-56; Иоан 19; 31- 42 )
Слънцето вече клоняло на залез.Настъпила вечерта пред великата пасхална събота.За да не останат телата на кръстовете, членовете на синедриона   помолили Пилата да ги свалят, преди да се стъмни, та кървавото зрелище да не помрачава  светлият им празник.  Палачите пречупили пищялите на разбойниците, за  да издъхнат по- скоро.  Когато дошли при Иисуса,видели, че е умрял, не Му пробили пищялите, но единият от войниците пробол с копие  ребрата Му, отдето изтекло кръв и вода. 
Вечерта дошъл при Пилата един праведен човек и таен Иисусов ученик, на име Иосиф от град  Ариматея и поискал позволение  да погребат тялото Му. Пилат позволил. Иосиф  имал градина недалеч от Голгота. В скалите на тая градина  имало пещера- а в нея новоиздълбан гроб, гдето още никой не бил полаган.  Иосиф заедно с Никодим,също таен ученик на Иисуса  свалили тялото на Голгота от кръста, помазали го с благоуханни масла, обвили го с чисто платно и го положили в гроба, а входа затворили с голяма плоча. 
В събота сутринта, членовете на синедриона се събрали при Пилата и му казали: “Господине,спомнихме си, че Оня измамник, още приживе беше казал, че подир три дини ще възкръсне. Ето защо заповядай да се пази гробът до третия ден, да не би учениците Му  да отидат нощем да Го откраднат и да кажат на народаче е възкръснал. 
Пилат им казал: “Имате стража; идете и  запазете гроба, както знаете!”
И те отишли, запечатели гроба и поставили стража.
 предоставя Мария Герасова

 

ДВАМАТА РАЗБОЙНИКА

Двамата разбойника.Жестокостите на Иисусовите врагове не отслабвали. Едни минали край кръста, клатили подигравателно главата и викали: ” Ей ти, Който  разрушаваш храма и в три дни Го съграждаш, спаси Себе С и слез от кръста!”
Първощенеците се присмивали  и казвали помежду си: “Други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.”
Дори,един от разбойниците, Го оскърбил.Измъчен от болки  и безсилна злоба, той хулил и проклинал всичко на света:
- Христе, Христе!- на присмех викал той–ако наистина си Син Божий, спаси Себе Си и нас!
Другият разбойник почнал да вразумява другаря си:
- Ти от Бога ли не се боиш?Ние сме осъдени справедливо, а Той нищо не е сторил. И като се обърнал към Иисус изказал дълбоката си вяра в Него, като Спасител, Който отново ще дойде на земята да основе друго царство:
1258
- Господи, не забравяй и мене, когато бъдеш в царството Си!
- Истина ти казвам,- отговорил Иисус – че днес ще бъдеш с Мене в рая.
Спасителят млъкнал.Млъкнал и разбойникът. На небето станало нещо страшно: то се помрачило, слънцето притъмняло, гаснело. Мрак и ужас се спущали на земята. 
Последни  минути. Часът бил  три. Мъките на Господа ставали нетърпими.Той чувствал, че силите Му Го напускат и извикал:
- Илú, илú , лама савахтанийI,сир Боже Мой Боже Мой,защо си ме оставил!- А след това тихо казал: “Жаден съм.” Един от войниците  набол на тръст гъба потопена в оцет и Му дал да пие.
Иисус само вкусил от оцета. Той чувствал, че настъпва смъртта.  Повдигнал глава увенчана с трънен венец и свисокиясен глас извикал:
- Свърши се! Отче,в твоите ръце предавам духа Си!
И издъхнал.
В тоя миг потреперила и се разтърсила земята. Камъните и скалите се разпукали.Отворили се гробовете, и много мъртви възкръснали. Всички, които били около кръста се връщали в града и се биели в гърдите за извършеното злодеяние. Римският стотник Лонгин, който стоял до кръст, като началник на стражата, се удрял в гърдите и викал:
- Наистина, Тоя Човек бе Син Божий!”
В същия миг, когато Спасителят изпуснал последната си въздишка, завесата на Иерусалимския храм  се раздрала на две, от горе до долу  – в знак, че Старият завет се свършва    
Мария Герасова

 

КРЪСТНА СМЪРТ

(Матей 27; 31- 36 Марко 15; 20- 30; Лука 23;28- 49; Иоан 19; 16- 37;)
На път за Голгота. Войниците съблекли червената одежда от Иисус и Го облекли в неговите одежди. Възложили на плещите Му кръста и потеглили за Голгота. Изнемощял от мъки и страдания, Христос едвам носил  кръста Си. Тогава, войниците накарали  някой си Симон  от гр. Киринея, който се връщал от нивата си, да носи кръста. Тежкото шествие пак потерлило за Голгота.
Подир Иисус вървяло голямо множество народи жени, които плачели, като го гледали, как се мъчи.
- Дъщери иерусалимски- казал Иисус- не плачете за Мен, а плачете за себе си и за децата си! Защото ще настанат такива грозни и усилни времена за вас, че ще викате на планините да паднат и да ви затрупат, а на хълмовете- да ви заровят! С тия думи, Иисус предсказал  бъдещите бедствия, които щели да сполетят Иерусалим и жителите му.
Когато стигнали на Голгота, дали на Иисус да пие вино, размесено с течност, горчива като жлъчка, та да не усеща болка, когато го разпъват. Той само вкусил, но отказал да пие, защото искал да страда в пълно съзнание. 
На кръста, след това Му съблекли дрехите и Го приковали на кръста. А Иисус се молил за враговете Си:” Отче, прости им, те не знаят що правят.”
За да направят смъртта на Спасителя по. позорна,разпънали от двете Му страни двама разбойника: единият от дясно, а другият от ляво. По заповед на Пилат, на Иисусовия кръст приковали дъсчица с надпис: “Иисус Назарянин, цар Иудейски” Тя била написана на три езика: еврейски, гръцки и латински.
Като привършили работата си, палачите седнали настрана и си поделили горните дрехи на Иисус,а долната Му дреха, хитона, не искали да късат.  Той бил цял, без шев. Сама, пречистената Му майка била тъкала. За него хвърлили жребия. И тъй се изпълнило пророчеството на Давида: “Разделиха дрехите Му и за одеждите Му хвърлиха жребия.”
До кръста на Иисуса, стояла майка Му и някои други жени, заедно с апостол Иоана, най- обичния ученик на Господа.  Майката Господня тихо плачела и въздишала. Христос ги съгледал и казал на майка си: “Жено, ето твоят син!” После  се обърнал към Иоана и казал: “Ето, майка ти!” Обичният ученик след тези думи взел пречистата майка Господня под своя закрила.
 предоставя Мария Герасова

:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Четвърти член от Символа на вярата. Иисус бил Син Божий и нямал никакъв грях. Всред греховния свят, един Той бил безгрешен. През живота Си правел само добрини на човеците. Между думите и делата Му имало пълно съгласие.
Водачите на еврейския народ вървели из лош път.За тях нямало нищо свято. Те били слуги на тъмнината и злото, и затова не могли да търпят  светлината на Христовото учение. Спасителят постоянно откривал нечистите им  дела и явно ги изобличавал, преди народа. Затова Го намразили, наклеветили Го като бунтовник и Го осъдили на смърт.
Иисус Христос, като Бог, имал възможност да избегне  страданията и смъртта, но Той доброволно поискал да пострада,за да спаси със смъртта Си всички люде. Това станало през времето, когато римския управител на Иудея бил Пилат.
Учението на църквата за страданието и смъртта на Спасителя е разкрито в четвърти член от Символа на вярата, който се чете тъй: 
” И биде разпитан за нас при Понтия Пилата, и страда, и биде погребан.”
Девета Божия заповед:За да осъдят Иисуса,книжниците и фарисеите довели в съда лъжливи свидетели. Техните неверни показания дали основание на Канафа да обвини Спасителя  в богохулство  и да иска смъртта Му. 
Лъжесвидетелството е тежък грях. В девета Божия заповед е казано: “Не лъжесвидетелствай против ближния си.” С тая заповед, Бог ни забранява да лъжесвидетелстваме и да клеветим когото и да било. Особено важно е свидетелството ни пред съдилището, когато сме повикани да изповядаме тържествено истината и да възстановим правдата. Голям грях е, ако излъжем и вкараме заблуда съдиите. Чрез лъжливо свидетелстване можем да погуби невинен човек, та да върши нови престъпления. Тая заповед иска от нас да бъдем честни, да държим на думите си и да говорим само истината.
предостави Мария Герасова- Спасова

СТРАДАНИЯТА НА ХРИСТА

(Матей 27; 15- 31; Марко 15; 5 -20; Иоан 19; 1- 16)
Когато Пилат отивал във вътрешната стая, срещу него се задала слугинята на жена му и казала: 
- Господарката те моли, да не правите никакво зло на Тоя Праведник,защото миналата нощ се измъчила за Него, лоши сънища сънувала.
Пилат си спомнил, че евреите имат обичай  да го молят да помилва  за празника по един от престъпниците.  Сега в затвора лежал един бунтовник на име Варвара. Той бил убиец и разбойник. Никакво сравнение не можело да става  между него и Иисуса.  Пилат мислил, че народът ще освободи Иисуса, та излязъл пред тълпата и попитал , кой искат да им пусне. Варвара или Иисуса.
Още  не довършил думите си, тълпата се развълнувала. Всички викали да пусне Варвара.
- А какво да правя с Иисус Назарянина?- попитал Пилат.
- Разпни Го, разпни Го!- извикали всички в един глас.

Свързано изображение

Пилат се чудил, какво да прави.Най- после намислил  да накаже жестоко Иисуса, и после да го изведе пред тълпата,та дано тя се успокои. Затова предал Христа Спасителя  на войниците, които го подложили  на големи мъки и унижения.
Христос мълчаливо понасял страданията. За подигравка, войниците изплели венец от тръни и го поставили на главата Му. Острите будли на трънака се набивали в челото на Иисуса, а кръвта на струи тичала по лицето Му. Но палачите станали по- свирепи и по- безсърдечни.  Подир малко метнали  на окървавените Иисусови плещи червена дреха, дали в ръката Му  тръст, турили Го на стола, като падали на колене пред Него, подигравателно казвали:
- Радвай се, Царю Иудейски!
 След това ставали, биели Го и го заплювали в лицето, изведен пак пред тъпата. Пилат мислил, че тя ще се смили, като го види така окаян.Но народът вдигнал ръце и повтарял все едно и също:
- Разпни Го, разпни го!
- Вашият цар ли да разпна?- подигравателно питал Пилат.
- Ние нямаме друг цар освен кесаря. Този е измамник. Смърт на Него!- викали евреите.
Пилат виждал, че вълнението се усилав, и решил да изпълни желанието на тълпата. Но за да покаже, че намира Иисуса за невинен, и за да успокои уж съвестта си, взел вода, умил ръцете си и казал:
- Не съм виновен за смъртта  на Тоя Праведник. Вие му мислете.
Тълпата извикала:

- Нека кръвта му тежи върху нас и нашите деца!

Пилат влязъл в стаята си и написал смъртната присъда. След това заповядал на войниците, да вземат Иисуса и да го разпнат на кръст.

предостави Мария Герасова- Спасова

 

 

 

-

-

ИИСУС ПРЕД ПИЛАТА И ИРОДА

(Матей 27; 1- 15; Марко 15; 1- 15; Лукя 23; 1-25; Иоан 18; 28- 40)
Синедрионът признал Иисуса  за виновен, но нямал право да Го осъжда на смърт, защото иудейските съдилища не могли да издават смъртни присъди без съгласието  на римските власти.  Затова решили да изпратят Иисус при римския управител Пилат.
Като повели Христа към Пилат, освен стареите и първосвещениците, които управлявали  в синедрона, тръгнали подил Него книжници, фарисеи и много народ. Най- напред довели Иисуса в  преторията, но иудеите не влезли вътре, защото смятали това място за нечисто и кайто влизал в него, не можел в този ден да яде пасха. Явил се Пилат и попитал, Кого са довели и в какво Го обвиняват.
Стареите, които били отпред завикали: “Ако Той не беше злодей, не бихте ли Го довели при тебе?”
- Но щом е злодей- казал Пилат- вземете Го вие и го съдете по вашите закони!
- Нама не е позволено да осъждаме на смърт еудейски цар; казва, че е Син Божий, бунтува народа, като го учи да не плаща данъци на кесаря.
Обвинението било страшно, Пилат се вгледал в Иисус и Го запитал:
- Ти ли си иудейският цар?
- Цар съм- внушително отговорил Иисус- но Моето царство  не е от този свят.
- Значи, Ти наистина си цар?-строго запитал Пилат.
- Да, цар съм. Аз дойдох на света да свидетелствам истината, и всеки който обича истината, слуша гласа Ми.
- А щофе истина?- попитал Пилат и без да получи отговор, извел Иисус пред иудеите и казал: ” Не намирам никаква вина у Тоя Човек”.
Но тълпата ревяла така бясна:”Как да не намираш вина?Той е размирник. Бунтува народа.Цяла страна повдигна на крак, като почнеш от Галилея, та чак до тук”.
Като чул, че Иисус е галилиянин, за да се отърве от неприятноси,Пилат Го изпратил при Ирода, управителя  на Галилея, който послучай празниците бил в Иерусалим.
Ирод се много зарадвам, като видял Иисуса.Той слушал да приказват много за Него и се надявал, че Иисус ще направи някое чудо. Задавал Му въпроси, но като се убедил,че няма да получи отговор, предал Го на слугите,които дълго се подигравали на Него.След това, за да Го унизи, задето уж изявил желание за иудейския царски престол, Ирод заповядал, да Го облекат в светла дреха и така облечен, Го върнал   при Пилата.
Пилат не знаел що да парви. От една страна се боял да осъди невинен човек, а от друга бесните викове на тълпата силно го бецпокоели. По едо време се обърнал към Иисусовите обвинители и казал: “Вие ведяхте, че аз Го разпитах пред вас и не намирам никаква вина у Него. Пратих го при Ирода, но и той го намери за невинен.
Но тъй, като вие Го обвинявате, аз ще Го накажа строго и ще Го пусна”.При тия думи тълпата издала още по- силен вик: Ако Го пуснете,не  сте приятел на кесаря;ти ще освободиш един негов враг, Който бунтува народа”.
Пилат се уплашил от тия обвинения, за да не го наклеветят пред кесаря, че защитава бунтовник, решил да издаде смъртна присъда.
 предосави Мария Герасова

ИИСУС ПРЕД КАНАФА

Когато се съмнало, първосвещениците и книжниците се събрали на съвет в Канафа и пратили да търсят свидетели против Иисуса.Такива се явили  много, но истински показания никой не могъл да даде. Двама души казали, че Иисус искал да събори храма и в три дни да го издигне наново, без да разберат, че Той говорил  за Своето тяло и предсказвал за Свото въкресение.
- Има ли да кажеш нещо против това обвинение?- попитал Канафа.
Понееж Иисус продължавал на мълчи, Канафа кимнал от гняв от мястото си, приближил се до Иисуса, вдигнл над Него ръка и казал:
-Заклевам те в живия Бог кажи ми, ти ли си Христос, Божият Син?
- Да, Аз съм- отвърнал твърдо Иисус. Казвам ви: отсега ще видите Човешкия Син седнал отдясно на Бога и идещ от неесните облаци.
Канафа раздрал дрехата си от гняв и викнал на стареите:
- Чухте ли? Той богохулства. Какви свидетели искаме, когато Той сам се нариа Син Божий?
- Смърт на Богохулника!- викнали всички.- Заслужава смърт. Всеки, който нарича себе си Бог, трябва да умре.
След тва Иисус бил изведен вън от синедриона. Едни Го заплювали и биели с плесници, други закривали  лицето Му и питали: “Познай, Христе, кой те удари!”
Христос търпеливо понасял всички обиди.
Съдбата на предагеля. Като узнал как оскърбяват Иисус, предателят Иуда  почнал да се измъчва. Съвестта у него заговорила и почнала да го гризе. Душата му не намирала поокй.Той отишъл в храма, където били сбрани първосвещениците, хвърлил им тридесет сребърника и рекъл:
- Съгреших, че предадох невинна кръв!
- Какво ни е грижа! Ти му мисли- равнодушно отговорили те.
Отчаян и разбит, Иуда излязъл от храма и отишъл, та се обесил на едно дърва край града.
Пърносвещениците взели парите и казали: ” Не бива да се турят  в църковния ковчег, защото са цена на кръв.” И като се посъветвали, купили с тях една нива, за да погребват в нея чужденци. Тая нива нарекли “Кръвна нива”, защото била купена с цената на невинно пролята кръв”.
предоставя Мария Герасова- Спасова

 

 

СЪДЕНЕТО НА ИИСУСА ХРИСТА

(Матея 28; 57-75; Марко 53- 72; Лука 32-; 34- 71; Иоан 18; 13- 28)
Учението и делата на Иисуса Христа били така спасително за човеците,че трябвало всички да Го обичат и почитат. Но еврейските първосвещеници и книжници  Го намразили, защото изобличавал лицемерието им и безпътния им живот.
Те завиждали на Христа, защото народът се радвал на делата Му, с жадност слушал учението Му  и търсели помощ от Него. Омразата на еврейските първенци  се усилила  най- вече при тържественото посрещане   на Спасителя в Иерусалим. След това тържество,те  се събрали в дома на първосвещеника Канафа и решили да го уловят с измама  и да го убият. На помощ им дошел Иуда Искариотски, който им предал своя Учител и Господ за тридесет сребърника. Това станало в Гетсименската градина след Тайната вечеря.
Иисус пред първосвещеника Ана. Като уловиили Иисус в Гетсимерската градина, войниците Го завели в дома на бившия първосвещеник Ана.
Ана сметнал, че ще може да намери в думите на Иисуса  някакво обвинение, та почнал за Го разпитва какво учение проповядва и кои са учениците Му.
- Аз открито говорих на света; проповядвах ви винаги в синагогата  и в храма, гдето се събират иудеите- отвърнал Иисус.- Скришом нищо не съм говорил. Защо питаш Мене? Питай ония, които са Ме слушали.Ето, някой от тях  са пред вас.
Още не доизрекъл, един от слугите Го ударил по лицето и казал:
- Ако говорих зле, докажи това, а ако ли добре, защо Ме биеш?- кротко казал Иисус.
След това, Спасителят замълчал и не отговорил ни на едно питане.
Ядосан от мълчанието Му, Ана Го изпратил вързан при зетя си Канафа.
Отричането на апостол Петра.Когато наближили къщата на стария първосвещеник Ана, апостолите Иоан и Петър се присъеденили към тълпата, която вървяла подир Иисуса и влезли в двора. Там имало накладен огън,

Rembrandt_St Peter denial_1660 Edited

около който стоели слугите и се греели. Отишъл при тях и Петър.Вртарката се вгледало в него и казала:
- Не зная и не разбирам какво ми говориш,- казал Петър. 
Познал  го и един от слугите на първосвещеника, но Петър пак отрекъл, че е Иисусов ученик.
Приближил се до огъня и друг слуга, вгледал се в Петра и казал:” И ти си Иисусов ученик. Аз те видях с Него в градината.Пък и говорът ти показва, че си от Галилея.
- Кълна се!- изивкал  Пеър, никога аз не съм бил Негов ученик. Аз дори не Го познавам.
При тези думи, той протегнал ръка към небето да се закълне и неволно погледнал  към мястото, гдето стоял Иисус   вързан, пазен от войниците. Погледите им се срещнали, в този миг някъде пропял петел.
Петър си спомнил думите на Господа: “Преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от  Мене”,- и тежко станало на душата му. Излязъл вън и горчиво заплакал.
 предостави Мария  Герасова- Спасова

ТРЕТИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН КУРС

  980640
БЕСЕДА НА ИИСУСА ХРИСТОСТА- КАК ЖИВЯЛ И СЕ ЖЕРТВУВАЛ ЗА ХОРАТА
Иисус Христос дошъл на земята като Син на  бедната Дева Мария.  Родил се в овчарска пещера  и през целия Си живот нямат мсто где да се подслонят. В яслите на Витлеем дошли да  Му се поклонят бедни овчари; след времепристигнали и мъдреци от далечни земи, които Му донесли дарове на цар и Бог.
Иисус растял и се развивал под нежните грижи  на своята любяща майка. Тя го научила на четмо и писмо и Го запознала със свещените книги.Йосиф покрай другото, го учил на своя занаят- дърводелство.Иисус се развивал както всички деца, но се отличавал от тях по това,че бил безгрешен, чист по душа. Още 2 годишен,Той очудил еврейските учители със Своя ум и познание на Свещеното писание.
На 30 години Иисус се кръстилв в река Йордан, след това постил и се молил в пустинята, за да се приготви за тежкия подвиг, който Го очаквал.  Но духът на злото се опитал да отклони Спасителя от великото дело, което дошъл да извърши на човеците. Той му предложил богатство и блясъка на целия свят, като искал от Него само едно; да му се поклони и да му служи. Спасителят надвил изкушенията, а дяволът ядосан, че  не успял да го съблазни, се махнал и при Иисус дошли ангели да му служат.
След това, Иисус започнал да поучава. Ходил по градове и села да проповядва Божията правда да приканва людете  към покаяние и към нов свят живот, за да ги направи участници  в царството Божие.Народът се стичал отвсякъде да го слуша и жадно поглъщал  проповедите Му. Христовите думи за обич между човеците сгрявали сърцата на всички притеснени. Неговият поглед пълен със състрадание и милост към нещастните, давал утеха и надсърчение на всички, които били измъчени от живота. 
Иисус имал божествена сила да прави чудеса. От една Негова дума слепи поглежда, болни оздравявали, мъртви възкръсвали, бурито на морето утихвали. Навсйкъде народът го прославил и почитал като Син Божий.
Но заедно с това растяла и омразата на книжниците и фарисеите към Него. Те вървели по стъпките на Спасителя, дебнели всяка Негова дума и измисляли всевъзможни клевети против божествения Учител.
Приближавали дните на Спасителивите страдания. Хиляден народ излязал в Иерусалим да посрещне Господа с цветя, палмови клончета и хвалебни песни.Това усилило още повече гнева и завистта на Неговите противници.  Христос бил осъден от неправеден съд и разпънат на кръста.
Но виличието на Божията правда се явило във всичката си сила. На Голгота повярвал в Христа дори разбойникът, повярвал и началникът на  стражата  и извикал:”Наиситна, Той беше Божият Син”. А после, при запечатан  гроб, Христос славно възкръснал. Истината възтържествувала и победила злото.Великата жретва, дадена от Иисуса Христа на Голгота, спасила света и му открил пътя за вечното блаженство.
Нека проследим най- трагичните минути, които преживял Господ Иисус Хростос от тайната вечеря до славното си възкресение.
предоставя Мария Герасова- Спасова

 

УТРЕНЯ ВЕЧЕРНЯ

Утренята е богослужение, което се извършва сутрит. Тогава, християнинът въздава Богу благодарност, задето Той го е запазил през нощта и усърдно Му се моли да го предпази и през деня от всякаква беда и да му даде сили за полезен труд и добри дела. Утринята символизира зората на новозаветното време- християнството. Затова, тя започва с тържествената песен, която ангелите пеят при раждането на Христа:  “Слава на Бога във висините, на земята мир и между човеците благоволение. На утринята се пеят и свещени песни на празнувания светия или за празнуваното събитие из живота на Христа. Утринята завършва с тържествено славославие на Бога. В делничен ден след славославенето  се прави отпуст. В празник и винаги, когато се служи литургия, след славославенето  започва литургията  на оглашените. А през време на утринята, свещеникът извършва проскомиднята.
Вечернята е богослужение, което се извършвакъм 4- 5 часа след пладне. На вечернята, християнинът благодари Богу за добре прекарания ден и Го моли да му прости сторените през деня грехове, както  и да го пази през настъпващата нощ. С вечернята започва богослужението за следващия ден  (празник). Пеят се песни в чест и на  празника или празнувания светия.
Вечернята символизиа ветхъзаветните  времена, когато човечеството живяло в духовен мрак и Бог го подготвил за деня на общото човешко спасение. Затова, песните и молитвите са наредени да спомнят по- важни събития от ветхия завет и надеждата , с която всички очаквали Месия.
 подготви  Мария Герасова