Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

МЪЧЕНИЦИ И ГЕРОИ ЗА ВЯРАТА В ИИСУСА ХРИСТА

Апостолите и учителите на църквата, както и хиляди още християни, които проповядвали Христовото учение, страдали за Христа и мнозина загинали мъченически. Преследвали ги изпърво евреите, а после езичниците. Най- жестоко било гонението против християните през време на римските императори Нерон и Диоклитиян. През тяхното царуване загинали хиляди люде, учени и прости, богати и бедни, мъже и жени. Това са мъченици и герои за Христовата вяра. Те не се уплашили от мъките и страданията, на които се подлагали, а смело посрещали смъртта, защото били убедени, че като  разпространяват християнството  вършат велико дело, което ще открие на света нови светли дни.Те вярвали, че Христовото учение е вечно и никой не ще може да го измени. Че то ще преобрази света и ще донесе  братство и обща радост на земята.  Затова не се боели от тъмниците, с които ги заплашвали, а посрещали смъртта с усмивка на уста, славейки Бога.
Тези истински мъченици и герои  за вярата в Иисуса Христа са хиляди на брой, но имената на повечето са неизвестни. По царска заповед, те били хвърляни на гладни зверове да ги изядат живи. Разпъвали ги на кръст, наливали в устата им вряло масло, набивали ги на колове, обвивали ги в слама напоена със смола и ги запалвали да светят ноще в градините и т. н.  Често вземали деца от ръцете на майките и ги хвърляли пред техните очи на гладните зверове или ги посичали безмилостно Нежни девици били стъргани с железни куки, мушени с нагорещено желязо, разкъсани от колело с остри зъбци и най- сетне посичани от меч.
Но нищо не могло да отвърне тия верни последователи на Спасителя от Неговото Божествено учение. Те с радост отивали да пострадата за Него и със свещени песни посрещали смъртта. И когато били в ръцете на мъчителите, те говорили: По- добре да страдаме с праведните, отколкото да се наслаждаваме с нечестивити.” Те се пожертвували  за вечната Божия правда. Затова и спомените от техният подвиг ще бъде вечен. Като умирали със спокойствие, те извиквали у мнозина учудване и възторг. А това насърчавало по- малодушните и спечелвало нави привърженици на християнството. Църквата е провъзгласила мнозино от тях за светци и е отредила дни, в които честваме тяхната памет.
Между многото мъченици на Христовата вяра са: архидякон Стефан, св. Иаков, брат Господен, св. апостол Петър и Павел, св. Игнатий Богоносец, св. Поликарп, епископ Смирненски, св. София с дъщерите си Вара, Надежда и Любов св. Георги Пободоносец, св. Димитрий Солунски и мн. др.
 предоставя Мария Герасова

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Той и най- великият проповедник на християнството межсу езичниците. Първото му име е Савел. Произлизал от знатно еврейско семейство и добил на младени всестранно и високо образование , под ръководството на прочутия учител Гамалиил.Когато християнството започнало да се разпространява, той станал негов най- зъл гонител и защитник на иудейството.  Взел участие в убийството на архидякон Стефана, като пазел дрехите на убийците.Когато се научил, че в градаДамаск много евреи приемат християнството, Савел взел разрешение да ги излови и вързани да ги доведе  на съд в Иерусалим. Придружен от няколко души, той отпътувал за Дамаск. Когато наближили града, ненадейно пред него блеснала силна светлина.Той паднал на земята и изгубил зрение. От небето се чул глас:”Саале, Саале, защо ме гониш?”
- Кой си Ти, Господи?- попитал Савел. 
- Аз съм Иисус, Когото ти гониш, но мъчно е да риташ срещу ръжен.
Сърцето на Савел се превърнало. В душата му станала промяна.Той разбрал, че е тръгжнал да върши лоша работа  ицял разтреперен попитал: “Господи, какво искаш да направя?”
- Стани- казал гласът- влез в градаи там ще ти се каже, какво трябва да направиш!
Савел станал, но не виждал. Другарите му го отвели в Дамаск, дето останал три деня. Там имало един християнин на име Анания.Той получил заповед  от Бога да отиде при Савла и да го кръсти.Анания намерил Савла, възложил ръка на главата му и той веднага прогледнал.После се кръстил и приел име Павел. От тоя миг, той станал един от най- ревностните  разпространители на християнското учениеи дал целия си останал имот, за прослава на Бога.
Апостол Павел предприел три големи пътешествия, в които обеколил цяла Мала Азия и част от Европа.  Пътувал в Македония, Атина, Рим и други страни , и навсякъде основал църкви.Разпространявал Христовата вяра между по- образованите люде; учени, велможи, князе и др.
Животът на апостол Павла е пълен със страдание и опасности. Той бил затворен няколко пъти в тъмница, пребиван до смърт, три пъти претърпявал през пътуванията си корабокрушения, нападнали го по пътя разбойници. Много пъти страдал от глад и жажда, но нищо не го отчаяло.Страданията усилвали още повече усърдието му към Христа. От най- голям гонител на християнството, той станал най- велик проповедник.Завършил живота си при Нерона в Рим, като бил посечен от меч.
От апостол Павла са останали 14 послания, в които ес тълкува и разяснява Иисусовото учение.
предоставя Мария Герасова

АРХИДЯКОН СТЕФАН

Между първите дякони, които апостолите ръкоположили в Иерусалим бил и св. Стефан. Той бил пръв и най-старши от тях, затова се нарича архидякон.Със своята гореща вяра в Иисус Христос и с грижите си за бъдните и недъгавите, архидякон  Стефан се прославил в това време. Неговата сърдечна и убедителна проповед обгърнала мнозина християнството.Книжовниците и фарисеите не могли да понесат това и решили да го погубят.Почнали да разпространяват слухове, че той хули Бога и Мойсея. Мнозина повярвали на тия клевети, поради което св. Стефав  бил заловен като злодей и предаден на съд в синедриона. Тук, той произнесъл блескава реч, с която защитил Христовото учение и жестоко осъдил своите гонители. “Както вашите бащи убиваха божиите пратеници  преди Христа, така и вие убихте самия Христа, Който на третия ден  славно победи смъртта. И когато еврейските първенци се късали от злоба и скърцали със зъби, архидяконът повдигнал очите си към небето  и казал: ” Ето, аз виждам небесата отворени и Синът Човечески, стои отдясно на Бог.” Тия думи  озлобили още повече  книжниците и фарисеите. Извели го някъде извън града  и там го убили с камъни. В предсмъртни мъки св. Стефан , като Иисус Христос , се молил на своите врагове “Господи, не им зачитай тоя грях!”
Архимадрид Стефан  бил първият мъченик  на Христовата църква, който със своята кръв  запечатал истината  на Христовото учение.Паметта му празнуваме на 9 януари.
предоставя : Мария Герасова

АПОСТОЛИТЕ ПЕТЪР И ИОАН

Първи проповедници на Христовото учение и уредници на Христовата църква вън от Иерусалим, били апостолите Петър и Иоан. Те познавали отблизо Иисуса Христа, защтоо ходели постоянно с Него  и били свидетели на Неговите дела. И двамата присъствали на планината Тавор  и видели божествената слава  на Спасителя.Когато Иисус бил хванат в  Гетсиманската градина и поведен на съд, само Петър и Иоан останали да следят, какво ще стане на любимият им Учител.
Апостол Петър, както повече ученици на Иисуса  бил рибар от град Нитсанда, на брега на Генисаретското езеро повикан от брат си  Андрей  да стане ученик на Иисуса, Петър напуснал занаята си, тръгнал след  Спасителя  и станал един от най- ревностните  проповедници на Неговото учение. Проповядвал заедно с Иона  в Самария – а по- сетне  в Антохия , Вавилон,Рим и др. места, между иудеи и езичници.  Навсякъде поставял духовни пастири – епископи и свещеници на новите християнски църкви, за да ги поучават и извършват  богослужението. През целият си живот апостол Петър  служил усърдно на славата на Господа и в полза на ближния. Винаги бил пример на мъжество  и твърдост, като без страх  изповядвал Христа  пред иудейските първосвещеници.  Накрай принесал себе си в името на вяра в Иисуса,  като приел мъченическа смърт  в Рим, във времето на жестоки гонения  на християните, император Нерон. Той бил разпънат с главата на долу, по негово собствено желание, защото се смятал недостоен да умре като Учителя си.
От апостол Петър са останали две съборни послания, в които се разяснява учението на Спасителя.
Апостол Иоан бил най- обикновен ученик  н Иисуса. Тих и кротък, той обичал Спасителя от все сърце.Когато  Христос умирал на кръста, нему поверил да се грижи за пречистата Му майка.
След слизането на Светия Дух над апостолите, Петър и Иоан проповядвали заедно.После се разделили  и апостол Иоан проповядвал сам в Мала Азия. За неговата твърда вяра, християните го наричали “стълб на църквата” Римският император Домициан  заповядал да го хвърлят  в котел с вряло масло, но останал невредим.Тогава дошла заповед да го оковат във вериги и да го изпратят на заточение.
Апостол Иоан доживял до дълбока старост. На преклонени години, когато не можел вече да ходи, карал да го носят в църкви и всеки ден им поверявал своето любимо изречение:”Чеда, обичайте се един друг!” 
Той ни е оставил едно евангилие, три послания и книгата “Откровение”, която разкрива в картини  бъдещата съдба на света.
Понеже в своето евангилие  излага възвишено учение на Спасителя, като на Бог  Слово, за Син Божий, апослол Иоан ббил наречен Богослов.
 предославя Мария Герасова

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Св. апостол Иаков бил поставен от апостолите за пръв епископ на Иерусалимската църква.Той въвел много строг ред в богослужението, който апостолите посочвали навсякъде за пример.Поради благочестивият му живот обичали го и християните, и иудеите и го наричали Праведникът
.Когато в 51 година се събрал апостолският събор в Иерусалим, за да разгледата някой въпроси  възникнали в християнската община, праведникът Иаков, бил избран за председател на събора.
Свети Иаков завършил живота си мъченически. Макар да го уважавали за праведния му живот, евреите го мразели за силната му вяра в Иисуса Христа. Веднъж, фарисеите  го повикали да каже на народ , че Христос не е възкръснал.Свети Иаков решително отказал. За наказание заповядано било да го изкачат на покрива на храма  и от там да го изхвърлят на земята,  и до го прибият. Град от камъни се сипели върху апостола, а той, като Христок  се молил на убийците си: ” Прости им Господи, защото не знаят що правят!” Най- после един сукнар му нанесъл тежък удар с кросно, от който свети Иаков починал.
От него е останала първата християнска литургия, която и до днес се служи на гроба Му в Иерусалим. Написал е и едно съборно послание, с което увещава  християните с радост да понасят бедствията за Христовата вяра.
предоставя Мария Герасова

ОБРАЗЦИ НА ВЯРАТА

17512-34059-thickbox-200x300
Апостолите и първите християни прекарвали голяма част от времето си в храма, гдето прославяли Бога.Понякога се събирали по домовете си. Четели Свещеното писание, пеели свещени песни и се причестявали. Апостолите кръщавали, миропомазвали и ръкополагали епископи, свещеници и дякони. По тоя начин, те турили основите на богослужението, което се извършва днес в православната църква.
Апостолите и първите християни се грижили само за ближните си. Напускали богатство и дом, за да помагат на бедни и нещастни и да просвещават човеците в истината на вярата. Всичките им дела са служили на Бога- животът им е едно истинско богослужение. Те са образец на истински християнски живот- образци на църквата. Ето няколко по- забалежителни от тях:
Апостол Иаков, брат Господен. Най- добре и най- бързо се развивал животът на Христовата църква в Иерусалим, гдето учението на Иисуса  и спомените за неговия живот се пазели непокътнати, преди да бъдат записани. Покрай другите апостоли, голяма услуга за уредбата на първото богослужение имал апостол Иаков, брат Господен(Св. апостол Иоан се нарича брат Господен, защото бил син на Иосифа, пазител на Света Дева Мария). Той не бил от 12- те апостоли, но бил и от постоянните съветници на Спасителя, но от близо познавал Неговия живот и учение, и дълбоко вярвал, че Иисус е пратеник от Бога, Месия.Свещената истори ни говори, че той още от дете се отличавал със своя благочестив живот. Месо не ядял, ден и нощ прекарвал в молитва, обличал се с груба вълнена дреха и от непрестанни молитви, коленете му се покрили с корави израстъци.
Следва продължение
предоставя Мария Герасова

ЦЪРКОВНА ИЕРАРХИЯ

Когато броят на християните се увеличили, апостолите си избрали седем души помощници, които нарекли дякони  (служители)  и им възложили  да се грижат за църковните имоти, да събират и раздават парични помощи  на бедни, вдовици и сирачета. Дяконите помагали и при извършване  на богослужение. 
Най- сетне, апостолите знаели, че няма да живеят вечно на земята,те се погрижили да оставят свои заместници. Във всяка по- голяма област, те поставяли епископи(надзорник), който трябвало  да се грижи за църквата в цялата област, да ръкополагат презвитери  и дякони,  и да бъдат главен учител и наставник на християните.
Епископите, презвитерите  и дяконите образуват трите степени на църковната иерархия (свещениците).
Когато трябваше да разрешават важни въпроси  за църквата, апостолите се свиквали на събор, който разрешавал всички спорове с общо съгласие. Така отсетне  постъпвали и техните заместници- епископите. 
Макар да била гонена и жестоко преследвана християнската църква основана от  Иисуса Христа, намерила привърженици по целия свят. Днес, няма кътче земята, гдето людете да не са чули  за Християнското учение. Така ще бъде, докато светът съществува, според думите на Спасителя. “Ще съградя църквата си, и вратите адови няма да й надделеят.”
предоставя Мария Герасова

ОБРАЗУВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

(Деания 5; 12- 42 и проч.)

След възнесението на  Иисуса  Христа, Неговите ученици наедно с други вярващи, образували общество, за да си помогнат един на друг и да се просвещават на Христовото учение.Това общество от вярващи християни се нарекло Църква.о
Църквата е общество, членовете на което са свързани помежду си с една вяра, едни тайнства, едни обреди, едно свещенство. Основател и глава на църкват е Иисус Христос.
Бързият растеж на първата Христова църква тревожил еврейските първенци.Те повторно затворили апостолите в тъмница, но Ангел Господен по чудесен начин ги извел от там, и те пак отишли в храма да проповядват.
Когато стражата ги намерила и довела пред ситегогата, първосвещеникът им казал: ” Нали ви забранихме да проповядвате за Иисуса! А вие изпълнихте Иерусалим с това ваше учение. Апостолите отговорили: “Трябва да се покорявами повече на Бога, отколкото на човеци. Ние не можем да не проповядваме на Иисуса, Когото умъртвихте, но Бог го възнеси, за да бъде Спасител на всички от греховете.” Членовете на синедриона се ксъсали от яд и размисляли  как да погубят апостолите. Но един от тях, на име Гамалиил, почитан от целия народ заповядал да изведат апостолите за малко време и казал на съдиите: “Оставете тия хора (апостолите) на мира и не ги закачайте! Защото, ако тяхното дело е от човеци, то ще се разруши, ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши!” Те го послушали. И, като набили апостолите, забранили им да говорят за Иисуса и ги пуснали.
Наскоро непрятелите на църквата повдигнали против всички християни страшна гонитба, и затова те не могли да строят велечиствени храмове за молитва, а се събирали в скрити пещери (катакомби ) и тайни места. Враговете на християнското учение и там ги намерили и ги подлагали на жестоки мъчения. Но нищо не могло да спре разпространението на християнството. Наместо да отслабне, църквата все повече заяквала.
 Апостолите започнали да ходят да проповядват в далечни страни. Полека лека по целия тогавашен свят се основали Християнски църкви, клонове на общата или вселенската църква.
предостави Мария Герасова

ПРОПОВЕД И ДЕЛА НА АПОСТОЛИТЕ

(Деяния 3:1- 26„ 4:1 – 23)
Откак Дух Светий слязъл над апостолите, те  се променили твърде много.  Боязливи и неришителни, те сега станали  смели вестители на Христовото учение. Доскоро, те мислили, че Христок и дошъл да основе земно царство, в което само евреите ще добруват. Сега разбрали, че Неговото идване на този свят е да се възроди човекът и нов живот да промени душите, да основе и новото духовно царство, в което няма да има неправди и злини, и в което людете ще живеят като братя.
Всички горели от желание да проповядват на народите покаяние и вяра към Иисуса.И често техните проповядвания се придружават от личби и чудеса, които правели с помощта на Св. Дух.
Една сутрин, апостолите Петър и Иоан отивали в храма да се помолят. Пред черковните врата имало един просяк, хром от раждане. Близките му го донасяли всеки ден на носило и го слагали пред вратите  да проси милостиня от богомолците. Като видял апостолите, нещастникът протегнал ръка за милостиня. Петър се спрял и му казал: “Пари нямам, но ще ти дам това, което имам: В името на Иисуса Христа, стани и ходи!”
Хромът веднага се изправил, ставите на нозете му  заекнали, той почнал да скача от радост, да ходи съвсем свободно и да слави Бога. И понеже не се отделял от апостолите, около тях се стекъл много народ.  Апостол Петър се обърнал с реч към народа и казал: “Братя, не се чудете и не мислете, че със своя сила сме направили това чудо. То стана със силата на вярята в Иисуса, Божия Син, Когото убихне, но  Бог го възкреси от мъртвите.Покайте се, за да ви се простят греховете!”
Тоя ден приели Христовата вяра, още около 5000 души. Но бързите успехи  на апостолската проповед стреснали еврейските първосвещеници и водачи. Те се изплашили, че наародът ги напуща и приема новата вяра, та още същия ден уловили апостолите и ги затворили в тъмница. На сутринта стареите се събрали на съвет и им забранили да говорят за Иисуса. Петър и Иоан  отговорили: 
- Ние  говорим това, което сме видели и чули. Нима трябва да слушаме вас повече, отколкото Бог?
Апостолите били пуснати на свобода и без страх продължавали да проповядват.
предоставя Мария Герасова

ОСМИЯТ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА

 Светият Дух е третото лице на Св. Троица.Той е истинен Бог, както Отец и Син и дава живот на всички твари. Има еднаква природа с Бога Отца  Сина, затова Му възнасяме  еднаква слава и почит, както на Отца и Сина.
Светия Дух е  вдъхновявал вехтозаветните пророци  да напишат свещените книги и да предсказват бъдещето. Той се явил във вид на гълъб при кръщението на Иисуса , а на Петдесетница слязъл  над апостолите във вид на огнени езици и възпламенил душите им за велики дела. Християните могат да приемат Св. Дух чрез сърдечна молитва и чрез тайнствата. Който искрено приема Светия Дух, възражда се  нов живот и добива духовни сили да живее по Божите заповеди.
Учението на православната църква за Св. Дух е изложено в осми член от Символа на вярата, който се чете така:
“Вярвам и в Духа Светаго, господа Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пороците.”
предостави Мария Герасова