Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

ВЕРОУЧЕНИЕ

17512-34059-thickbox

 ЧОВЕШКИТЕ ОБИЧАИ И БОЖИЯТ ЗАКОН

(Матей 15; 1- 20; Марко 7; 1- 15)
Книжниците и фарисеите се разгневили на Иисус,заради проповедта за хляба на живота. Те отново почнали да следят Иисус, за да Го хванат в някое нарушение на закона. Един ден видели, че Иисусовите ученици седнали да ядат с неумити ръце.Според преданията и обичаите, които фарисеите пазили наравно със свещения закон, всеки бил длъжен да се умие ръцете преди да седне на яде.Възмутени, фарисеите  се обърнали към Иисус и казали:
- Защо, Твоите ученици не спазват преданието на старците?
- Защо пък вие престъпвате Божия закон зарад вашето предание? Знаете, че е заповядано: “Почитай баща си и майка си”  Вие сте наредили, че ако някой не желае да храни родителите си, достатъчно  е да им каже: Това, което се пада вам, давам го дар на Бога.”  Тъй нарушихте Божията заповед, заради вашето предание. Лицемери, добре е казал на вас пророкът Исаия , че почитате Бог с устата си, а сърцето ви е далеч от Него.
И като  се обърнал към народа добавил:
- Знаете, че не това, що влиза в устата на човек осквернява, а онова, що излиза от устата, то осквернява човека. Чрез устата излизат от сърцето лоши думи, зли помисли за убийства, кражби, хули.Това осквернява човека.А яденето с немити ръце не осквернява.
Тези думи на Иисуса Христа  се отнасят за душевната чистота.Те не значат, че не бива да си мием ръцете преди ядене. Както се грижим за телесната чистота, така трябва  да се грижим и за чистотата на своята душа.
Фарисеите и този път останали посрамени и си отишли.
предоставя Мария Герасова- Спасова

ВЕРОУЧЕНИЕТО

ЧУДО В ПУСТИНЯТА; ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА И УЧЕНИЕТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

(Иоан 6; 11- 60; 14; 13- 21)
Иисус  се научил за мъченическата смърт на Иоана Кръстителя и се натъжил. Той пожелал да се помоли в тихо и безлюдно място, затова се качил на кораб и преминал на отвъдния бряг на Генисаретското езеро. Народът, като узнал где е отишъл Иисус избързал по брега и изпреварил кораба. Когато Иисус стигнал, заварил голямо множество народ. Той се смилил над него, изцерил много болни и саката и започнал да поучава. Сладки и увлекателни били Неговите слова. Никой не усетил, как превалил денят.Тогава, учениците се приближили до Христос и  Му рекли:

Inmultirea-celor-cinci-paini

- Учителю, тук мястото е пусто и времето напредна; разпусни народи да иде по селата и си купи храна.
- Дайте им вие да се нахранят!- отвърнал Иисус.
- Тук е едно момче, има пет ечемични хляба и две риби. Що е това ,за толкова души?- казал апостол Андрей.
Иисус поискал хлябовете и рибата, и ги благословил, а учениците ги раздали на народа, който бил насядал на групи по 50 и по 100 души.Яли и се нахранили около 5 000 мъже, освен жените и децата. Учениците събрали остатъците и напълнили с тях 12 коша. Всички били поразени от това чудо и започнали да си говорят.
- Този е наистина пророкът, когото очакваме.
След това, Иисус се оттеглил  за молитва, а учениците  се качили на кораба и се върнали обратно. Посред пътя,  Христос ги images (4)настигнал. Той вървял по водата и се качил при тях на кораба.Учениците се учудили.Учудили се и хората, когато видели Иисус на отсрещния бряг на Генисаретското езеро.Те го заобиколили отново и поискали от него да говори.
- Вие Ме търсите- казал им Иисус- не защото видяхте чудеса, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за тленна храна, а за храна, която ще ви даде вечен живот.  
Народът почнал  да го моли: “Господи, давай ни винаги от този хляб!”    
Иисус продължил:
- Аз съм хлябът на живота. Който дохожда при Мене, няма да огладнее,  и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.
Христос разкрил на народа, че е дошъл на земята, за да изпълни Божията воля.А волята на небесния Отец е: ” Всеки, който види Сина и вярва в Него, да има вечен живот, и Аз ще го възкреся в последния ден.”
След тези думи, Иисус казал:” Аз съм животът и хляба, слязъл от небето. Който яде от тоя хляб, ще живее вечно. Хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам на света.Който яде Моята плът и пие Моята кръв, ще има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден.
Мнозина не разбрали добре думите на Христа. Иисус пророчески говорил за  тайнственото причещение, което установил на Тайната вечеря.Чрез това тайнство, ние наистина приемаме тялото и кръвта Христова, под вид на хляб и вино.
предостави Мария Герасова- Спасова 

Увеличавана на слушателите и учениците на Иисус Христос

ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Свързано изображение
Отначало, Иисус Христос имал  малко слушатели и още по- малко  последователи. Но колкото повече, Той ходил по села и градове да проповядва  и да върши чудеса, толкова по- многобройни ставали неговите слушатели.От ден на ден все повече хора се трупали около Христос.Те жадно слушали Неговите думи за покаяние и  за свят и праведен живот  на земята. Учението на Иисус за братска любов, за милост и за добри дела бързо се разпространило и завладяло сърцата  на хората. Христовите чудеса още повече убеждавали , че той не е обикновен човек, а Божи Син.
Мнозина от слушателите оставяли бащи и майки,дом и семейство- и тръгвали след Христа.
Те били готови през цял живот  да следват своя Учител.Тяхното число бързо се увеличавала. Но от всички, които тръгнали след Него, Иисус избрал само 12 души и ги нарекъл апостоли. Те не се отделили от Него и го следвали до самата Му смърт. Понякога, Иисус пращал учениците Си сами да проповядват и им давал власт да вършат чудеса в Негово име. Учениците достойно изпълнявали поръката на своя Учител. Заслугата на апостолите била особено голяма след смъртта на Иисуса, когато те останали единствени разпространители на Христовото учение.
 предостави Мария Герасова- Спасова

СМЪРТТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

( Матей 14; 1- 12; Марко 6; 14- 29; Лука 9; 7- 9)
Иоан Кръстител   продължава да проповядва на народа и след като кръстил Иисус Христос. Той укорявал лошия живот  на хората и казвал на всички: “Покайте се, защото наближава царството Божие”. Иоан не се страхувал от никого. С еднаква ревност изобличавал и бедни и богати, и прости и учени. Не се побоявал да укори и галилейския цар Ирод, загдето незаконно се оженил за братовата си жена Иродиана. Когато минавал през Галилея, Иоан се отбил в двореца на Ирод и смело му заявил: “Не е позволено да водиш братовата си жена!” За тези думи царят и царицата го намразили. Те намислили дори  да го убият, но посмели да стоят това, за да не се разбунтува народът, който почитал Иоана като пророк. Иоан бил хвърлен в тъмница.
Един път, Ирод празнувал рождения си ден. Царският дворец бил пълен с знатни гости.Когато всички се веселели, влязла Саломия, дъщеря на Иродиана от първия й мъж  и почнала да танцува. Нейната игра толкова се харесала  на Ирода, че той пред всички гости  тържествено обещал  да даде на Саломия   всичко, което му поискала.Заклел се дори, че и половиното царство да му поиска, ще й го даде. Саломия подучена от майка си рекла: “Искам да ми поднесеш на блюдо ,главата на  Иоан Кръстителя!”
Ирод побледнял. В душата си, той съжалявал на дадената клетва, но нямало какво да прави. Веднага изпратил оръженосеца в тъмницата да отсече главата на Иоана. Оръженосецът донесъл главата  на блюдо и я дал на Саломия, а тя я занесла на майка си.Така жестоко си отмъстила Иродиана.
Иоановите ученици узнали за смъртта на своя учител. Те дошли, взели тялото му и го погребали.
Изравняват се ден и нощ, отсичат главата на Йоан Кръстител
Така Иоан Кръстител станал жертва на хорската злоба отмъстителност, защото не се уплашил да изобличава недостойните  и да се бори за правда и истина.
Паметта  на Иоан Кръстител празнуваме всяка година на 20 януари, а неговата смърт почитаме на 11 септември.
 предостави Мария Герасова- Спасова

 

 

ПОДГОТОВКА НА АПОСТОЛИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА РАБОТА

17512-34059-thickbox
 ( Матей 9; 35-38; 10; 1 – 42; Лука 9; 1- 6  )
Дълго време Иисус ходил по села и градове да проповядва. Навсякъде, Той виждал, че народът се трупа около Него и жадно слуша  словото Божие. Защото нито един от от иудейските първенци, поставени да просвещават народа, не се грижил за това.Евреите тънели в пълно невежество. Те не разбирали словото Божие. Нуждата да се поучава народът била голяма. Затова, Иисус решил да прати апостолите между народа, като им даде власт не само да поучават, но и да вършат чудеса.Така, още приживе, Той желаел да подготви учениците Си, за бъдещата апостолска работа.
images (4)
За тази цел, Той събрал учениците Си и им казал:
- Жертвата е голяма, а работниците са малко. Молете се на Бог да прати повече работници.
- Давам ви власт над нечистите духове- да ги изгонвате   и да изцерявате всякакви болести.
- Засега, не ходете още между самаряни и езичници, а проповядвайте сама между иудеите. Казвайте на всички, че се приближава царството небесно.Болни изцерявайте, прокажени изчиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте.Даром получихте даром давайте.Не вземайте със себе си злато и сребро, ни торба за път, ни две дрехи, ни обуща, ни тояга, защото ще се прехранвате от работата си.
- Работата, на която ви пращам, не е лека.Ще бъдете като овце между вълци. Но вие бъдете мъдри и предпазливи като змии и не злобни като гълъби.
Знаете, че хората ще ви гонят, ще ви съдят и ще ви бият. Ще ви поведат пред земни царе и управници, заради Мен. Но вие не се грижете, какво ще отговорите. Дух Свети ще говори с вас. От всички ще бъдете мразени заради Моето име. Но който претърпи до край, ще бъде спасен.Не се бойте от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Бойте се от Оногова, Който може тялото да убие и душата да погуби. Вървете и знайте, че който приеме вас, Мене приема, а който приеме Мене, приема Оногова, Който Ме е изпратил.
След тези хубави наставления, учениците се пръснали из Иудея да проповядват Христовото учение.
Тия божествени думи имат сила и значение и за всички по- сетнешки проповедници на Христовото учение.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

ХРИСТОС УКРОТЯВА БУРЯТА

( Матей 6; 23-27„ Марко 4§ 35- 41; Лука 8; 22- 25) 
Много хора се събрали да слушат учението на Иисуса Христа. Някои от тях дотолкова се увличали от думите и делата на Христос, че оставяли семейства и всичко, що имали и тръгнали подире Му. Следвали го навсякъде и вече не се отдалечавали от Него. Те станали апостоли, ученици на Иисуса Христа.
Отначало обаче и на учениците не било съвсем ясно, кой е Иисус Христос.Те са отворени сърца,  възприели Неговото учение и с удивление наблюдавали чудесата, които Той вършел над болни и сакати. Колкото повече продължавали  да вървят с Христа, толкова по- дълбоко се убеждавали, че техният Учител, не е обикновен човек, а Син Божи.
Веднъж, Иисус се качил заедно с учениците Си на един кораб, за да отиде да проповядва на другия бряг на Генисаретското езеро. Докато корабът пътувал по гладкото езеро, Той заспал. Но ето, че ненадейно излязла силна буря.Надигнали се големи вълни, които заливали кораба. Учениците се уплашили да не потънат, затова събудили Иисус.
- Господи, спаси ни, погиваме!
Иисус им рекъл:

09_hozhdenie_po_more

- Защо сте толкова страхливи, маловърци?
Сетне се обърнал и заповядал на вятъра и на бурята да утихнат.И веднага настанала тишина.Като видели това, учениците се зачудили и си рекли:
- Кой е Този, та и ветровете , и морето Му се покоряват?
Оттогава, те още повече се убедили, че  Иисус Христос не е обикновен човек.
предоставя Мария Герасова- Спасова
 

РОДИТЕЛИТЕ НА ИИСУСА И ВОЛЯТА НА НЕБЕСНИЯ БАЩА

ПЕТА ЗАПОВЕД

(  Марко 3: 31-35) Матей 12:  47- 50: Лука 8:19-31)
Един път Иисус проповядвал. Много хора Го заобиколили и жадно слушали думите Му. През това време дошла майка Му  и братята Му, синове на Иосифа. от умрялата му жена.Те желаели да Го видят, но не могли да се приближат до Него, поради навалицата.Някой ги забелязал и казал на Иисуса:
- Ето, майка Ти и братята Те стоят вън и искат да говорят с Теб.
Иисус помълчал малко и  рекъл:
- Коя е моята майка и кои са моите братя?
След това погледнал към учениците Си и към всички, които слушали думите Му и продължил.:
- Ето, Моята майка и Моите братя. Онзи, който изпълнява  волята на Моя небесен Отец, той Ми е брат, и сестра, и майка.
С тези думи, Иисус не забранява да обичаме и почитаме родителите си и братята си.Той поискал само да каже, че на Него, като Божий Син най- близки са онези, които слушат и възприемат Божественото Му учение и изпълняван волята на Неговия небесен Баща.
Сам Христос ни дал пример за обич към родителите.През целия Си земен живот, Той обичал и почитал Своята пречиста майка и праведния старец Иосиф. И при смъртта Си пак ни е дал пример,за обич към родителите. Издъхвайки на кръста, Той се обърнал към апостол Иона и му поръчал да се грижи за майка Му.
ПЕТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД
Нашата длъжност към родителите е установена в петата Божия заповед, която гласи: Почитай майка си и баща си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.
Никой не може да закрепне и отрасне без родителски грижи. Ние дължим своя живот, своето здраве и успехите си на денонощните майчини и бащини грижи, на безграничната родителска обич. Затова сме длъжни да обичаме и почитаме своите родители така, ние ще поддържаме радост мир и спокойствие в къщи, и ще вливаме щастие в душата на родителите си. Тъй ще бъде добре и нам. Нашият живот не ще бъде отравян от раздори и вражди. 
Както почитаме родителите си, тъй трябва ад уважаваме своите учители и наставници. Духовните пастири,заслужилите на родината и всички по- възрастни от нас.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

ИИСУС ХРИСТОС И ФАРИСЕИТЕ

( Матей 12; 22- 45; Лука 11. 14- 26; 29- 36; Марко 23; 22- 23)
Фарисеите- врагове на Иисус. Със своите благи думи и с добрите Си дела, Иисус скоро привлякъл народа към Себе си. Всички се трупали около Него, да чуят Божественото Му учение и да видят чудесата, които Той вършел. Само книжниците и фарисеите  се опълчили срещу Христа и станали явни Негови врагове. Те се бояли да не изгубят своята власт над народа. Затова, при всеки удобен случай гледали или да обвинят Иисуса, че не спазва Моисеевите заповеди, или да го оклеветят, че той вършил уж своите чудеса не с Божия помощ.
Христос изобличава книжниците и фарисеите. Веднъж, при Иисуса довели един сляп и ням. Христос го излекувал. Народът видял това чудо и почнал да казва: ” Да не би тоя да е Христос, синът Давидов?”Но фарисеите взели да говорят, че този не е обещания Месия (Спасител), а обикновен човек, който изгонва бесоветe от хората,с помощта на дявола. Иисус знаел, какво мислят фарисеите: ” Всяко царство, което се разделя на враждуващи помежду си части, се разпада.Ако Аз изгонвам бесовете с помощта на дявола ( Веелзевува), значи неговото царство се разделя на две и ще пропадне. Ако ли пък изгонвам бесовете с Божия помощ, значи дяволът е победен, и Божието царство е близо.”
Фарисеите виждали, че истината е на страната на Иисус, но упорито я отричали и се борили срещу Него. Затова Иисус им казал: “Всеки грях, направен от хората, против когото и да било, може да бъде простен. Да се нарича Божият Син, помощник и съдружник на дявола, това е грях против Светия Дух. Такъв грях не ще бъде простен, нито на този, нито на онзи свят.”
Фарисеите искат знак от небето.
Народът продължавал да слуша Иисус и да търси Неговата помощ.Тогава, някой от книжниците  и фарисеите  лицемерно уверявали Христа, че и те ще повярват в Него, ако им даде знак от небето, т. е. ако направи някакво чудо. Иисус знаел, че фарисеите гледали не само да го изкушават и да Му пакостят, та с възмущение се обърнал към тях и им рекъл:
- Лукав и престъпен род сте вие! И никакъв друг знак няма да ви бъде даден, освен знака на пророка Иона. Както Иона прекарал три дни във вътрешността  на кита, така  и Син Человечески ще прекара три дни в сърцето на земята.
С тези думи Иисус предсказал, че ще възкръсне три дни след смъртта си. Възкресението ще бъде най- голямото чуди. То ще убеди всички, че Иисус е син Божи.
Книжниците и фарисеите продължили враждата си срещу Иисуса. Като се убедили, че с думи нищо не могат Му направят, те още повече се озлобили срещу Него.
предостави Мария Герасова- Спасова

УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС ЗА СЪБОТНИЯ ДЕН

( Матий 12; 1-18; Лука 6; 1-11; 10-17)Когато сътворил света, Бог благословил седмия ден на седмицата за почивка.По- късно, с четвъртата Си заповед, Той  определил да се пази свято съботния ден. Според тази Божия заповед, евреите работили  шест дни в седмицата. В седмия ден, те почивали, като го посветили на Бога.Книжниците и фарисеите изопачили Божията заповед за съботата. Те почнали да учат, че в тоя ден съвсем нищо, дори и добри дела не бива  да се правят.
865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a87416c3a62ecb613cd822601ccbcab05c8f8Иисус изобличил книжниците и фарисеите,  за да ги извади от тая заблуда. Затова извършил няколко добри дела, та да покаже, че съботата е ден за добротворство, за прослава на Бога и за духовно усъвършенстване на човека.
1. Един съботен ден. Иисус минавал с учениците си през изкласили ниви.Учениците късали зрели сласове, стривали ги с ръце, ядели зърната. Някои фарисеи забелязали това и казали на учениците: 
- Защо вършите това? Нали знаете, че в събота не бива нищо да се работи?
Вместо учениците,  им отговорил Иисус.
- Нима свещениците, които принасят жертва в храма през съботни дни, не нарушават съботата? Защо не обвините и тях? Знаете, че пред вас  стои Онзи, Който е по- голям от храма и от съботата, защото Син  человечески е господар на съботата.
2. Друг съботен ден. Иисус проповядвал в синагогата. Между слушателите имало един сакат човек, с изсъхнала дясна ръка. Книжниците и фарисеите наблюдавали, дали Иисус ще изцери болния, за да го обвинят, че нарушва съботата.
Иисус знаел помислите на фарисеите и рекъл на сакатия човек: “Стани и се изправи всред синагогата!”Когато болният се изправил, Иисус попитал фарисеите: “Какво е позволено да  прави човек в събота- добро или зло? И понеже, те мълчели, Той ги изгледал и рекъл на болния: “Протегни си ръката! И когато болният я протегнал, тя станала здрава като другата. Фарисеите навели глава и не посмели нищо да кажат на Иисус.
3. Друг път пък в съботния ден.Иисус поучавал народа в синагогата. Там дошла една жена, която от 18 години била прегърбена и схваната. : ” Жено, освобождаваш се от недъга си!” Жената веднага се изправила и почнала да слави Бога.Обаче, началникът на синагогата възнегудувал, загдето Христос изцерявал  болни в съботен ден. Той се обърнал към народа и казал: “Шест дни има, през които трябва да се работи. През тях дохождайте да се лекувате, а не в съботен ден!”
- Лицемерецо- отговорил му Христос. Не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си в събота, за да го напои? А тая жена, която сатаната бе свързал  ето, вече 18 години не биваше ли да се освободи от тия връзки, в съботния ден?
След тези думи , Христовите врагове останали засрамени, а народът се радвал и славел делата на Иисуса.
Четвърта Божия заповед
Четвъртата Божия заповед гласи: Помни съботният ден, за да го пазиш свято; работи шест дни, и в тях свърши всичките си работа, а седмият ден е събота(почивка) на Господа, твоя Бог;недей върши в него никаква работа! 
Вместо събота, ние, християните празнуваме неделята, деня на славното Христово възкресение и този ден е посветен на Бога. В него, ние трябва да се отдадем на молитва към Небестия Отец и на добротворство. В него, ние трябва да   отидем   на църква, да помогнем на бедни, да посетим болни, да утешим наскърбени и т. н. Неделята е ден за добри дела, а не на леност и празни развлечения.Разбира се, християните на забравят Бога и през другите дни на седмицата. Било при работа, било при нужда или сполука, те винаги се обръщат с молитвите си към  Него. Всеки ден, истинските християни пазят светите Божията воля.
Освен неделята, от църквата се отредени и дните в чест на св. Богородица и други светии. Това са християнските празници. Ние трябва да ги прекарваме  както неделните дни.
 предостави Мария Герасова- Спасова

СИЛА НА ВЯРАТА И МОЛИТВАТА

ИЗЦЕРЕНИТО  ВЪВ ВИТЕЗДА

Христос винаги учел, че вярата и молитвата имат голяма сила в живота на човека. Ако се огледаме наоколо ще видим, че това е наистина така.Всеки вярва в нещо, което се стреми.Ученият вярва в своята наука, борецът- в победата си, болният- в своето оздравяване.Без вяра, човек е нещастен.Най- важна и необходима е вярата в Бога.Тя е голяма сила, която ни помага да понасяме несгодите и нещастията, и да успяват в живота.Христос доказал това с много чудеса, които извършил.
Така, един път, Иисус отишъл в Иерусалим и посетил къпалнята Витезда (“дом на милосърдието”)  , която се намирала при “Овчита врата.” В тази къпалня имало пет отделения, в които лежали множество болни от разни болести.От време на врем в къпалнята слизал ангел Господен и раздвижвал водата. Който болен успявал пръв да влезе в къпалнята, оздравявал, от каквото и да е боледувал.
Между болните, Иисус забелязал един схванат  от тридесет и осем години. Отишъл при него и го попитал, дали иска да оздравее.
- Искам Господине- отговорил болният, но си нямам близък човек,който да ме спусне във водата, когато тя се раздвижи.Докато аз стигна до водата, друг ме изпреваря.
Тогава Иисус му рекъл:
- Стани, вземи си постелката  и си върви!
Болният веднага оздравял.Той се изправил, взел си постелката и радостно тръгнал да си върви.
Това станало в събота.Този ден евреите празнували и не работили нищо.Ето защо, като срещнали оздравелия да носи постелята си, те му рекли:
- Днес е събота, не бива да носим постелката си!
А той им отговорил:
- Който ме изцери, Той ми каза да си взема постелката и да си вървя.
Евреите го запитали:
- Кой е този, който ти разреши да сториш това?
Обаче изцереният не могъл да им посочи Иисус, който бил вече отминал.
След известно време,Иисус срещнал изцерения и му казал:
images (3)
- Ето, ти оздравя. Не бива вече да грешиш, за да не те сполети нещо по- лошо!
Тогава, изцереният  познал Иисус, отишъл при иудеите и им казал, че Онзи, който го изцерил, се нарича Иисус. От тогава иудеите намразили Иисуса, взели да Го   приследват и търсили случай да Го убият. 
предостави Мария Герасова- Спасова