Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

ХРИСТОС И ДЕЦАТА

( Лука 18; 15-17; 9; 46-48;Матей 18; 1- 6;19; 13-15)

Христос много обичал децата.Веднъж, добри и вярващи майки довели малките си деца при Него. , за да ги благослови и се помоли за тях. Учениците не пущали децата при Иисус, понеже Той бил изморен. Иисус видял това и казал:

- Оставете децата да дохождан при Мене и не им пречете, защото на такива принадлежи царството небесно. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него.

С тия думи Христос изисква от възрастните да бъдат чисти и невинни като децата.

Малките деца радостно припнали към Иисуса  Христоста. Той ги прегърнал нежно и благословил..

Друг път учениците на Иисуса се препирали кой от тях ще бъде по- голям в царството небесно. Иисус повикал едно дете, изправил го между учениците и рекъл:

- Ако е станете като това дете, няма да влезете в царството небесно.Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приемат; а който приеме Мен, приема Тогова, Който Ме  е пратил. Който съблазни (вкара в грях) едно от тия малките, които вярват в Мене, за него е по- добре да му вържат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето.

hristos-decata-3

С това, Иисус искал да каже, че всички трябва да бъдат праведни и невинни като деца.

 предоставя Мария Гесасова- Спасова

БРАТСКИ СЪВЕТИ И ОПРОЩАВАНЕ НА ОБИДИТЕ

(Матей 18; 15- 36)
Често Иисус  поучавал хората как да живеят помежду си. Той казвал, че всички люде са братя, че са синове на един небесен Баща. Затова, трябва братски да живеят и да изглаждат крамолите  като истински християни.
- Ако брат ти съгреши нещо против тебе,- съветвал Иисус слушателите Си- иди и се обясни с него насаме. Ако той се разкае , прости му. Ако ли не, вземи едни двама свидетели и заедно идете да го вразумят. Ако ли и тях не послуша, обади на църквата.Ако не послуша и църквата, тогава нека да бъде като чужд човек  и престани да общува с него. 
Иисус често съветвал да прощаваме на ближните си, когато ни обидят  и да бъдем снизходителни към техните недостатъци и грешки. 
Веднъж, Петър запитал Христос: “Господи, колко пъти да простя на брата си, когато съгреши против мен?. До седем пъти ли?
Иисус отговорил: “Не до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.”
От тия думи се вижда, че човек трябва да е готов всякога да прости на близките си. Той трябва да прощава искрено и от сърце. Тогава може да иска от другите да простят неговите грехове.
За да разберат по- ясно слушателите това, Иисус казал следната притча:
- Един цар искал да разчисти сметките със слугите си.Оказало се, че един слуга му дължал 10 000 таланта и не можел да плати дълга си. Царят заповядал да продадат и него , и жена му, и децата му, целия му имот, за да си прибере парите. Слугата паднал на колене пред царя и почнал да му се моли.
- Господарю, смили се над мене! Имай още малко търпение , и аз ще ти изплатя всичко.
Царят се смилил, пуснал слугата и му простил дълга. На излизане от двореца, слугата срещнал своя другар, който му дължал 100  динария. Той го хванал за шията, почнал да го души и да му вика:
- Плати ми всичко, което ми дължиш!
Другарят му паднал на колене и се молил да го почака малко. Жестокият случа не го послушал, а го хвърлил в тъмница, докато му плати дълга.
Другите слуги видели станалото.Те се възмутили от тая жестока постъпка и съобщили всичко на царя. Царят повикал слугата и му рекъл:
- Рабе, лукави, аз ти простих целия дълг, защото ми се помоли.Не трябваше ли и ти да се смилиш над  другаря си и да му простиш дълга?
- Така и Моят Отец небесен ще постъпи с всеки, който не прости от сърце на брата си погрешенията му,- завършил Иисус.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

 

ЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НА БОЖИЯТА ВОЛЯ


17512-34059-thickbox
( Лука13; 13- 31)
Веднъж, един човек дошъл при Иисус и му рекъл:
- Господи, кажи на брат им да си разделим бащиното наследство!
Този човек мислил, че Иисус Христос е земен цар и ще се заеме да урежда  препирните за имот между хората.  Иисус бил наставник и Спасител, и не се занимавал с такива работи. Той се възползвал обаче от този случай и почнал да поучава народа.
- Не ламтете за големи богатства, защото то- истинското щастие не е в богатството. По- важно е да правите добрини и да обогатявате душата си с небесни съкровища, които ще ви направят достойни за царството Божие.
И за  да обясни нагледно значението на земните богатства, Той им казал:
- Нивата  на един богат човек родила толкова много, че нямало място да се прибере житото. Богатият решил да събори старите житници и да построи нови, и по- големи, в които да се помести всичко.Като прибрал житото, той си думал/:” Сега имам много богатство, душо! Яж, пий и се весели!” Но Бог му казал: “Безумеца, нощес ще ти вземат душата. Кому ще оставиш това, що си приготвил?”
После, Иисус се обърнал към учениците си и им рекъл:
- Затова и казвам, не се грижете какво ще ядете, или какво ще обличате. погледнете птиците, цветята и полската трева. Ако Бог се грижи за тях, нима ще остави вас, които сте много по- ценни? Преди всичко търсете царството небесно и знайте, че всичко друго ще ви се даде. 
С тези думи, Христос осъжда всички, които лакомо трупат имоти и пари,а забравят да се погрижат за душата си. Земните богатства са временни и нетрайни. Днес, човек ги има, а утре може  да ги загуби.
А душата е вечна. Всеки трябва  да се грижи преди всичко за нея и за нейното спасение.
ДЕСЕТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД
 Ламтежът за земни богатства е забранен и с десетата Божия заповед, която гласи: Не пожелавай дома  на ближния си, не пожелавай жената  на ближния си , нито слугата, нито слугинята му, нито вола му, нито ослето му, нито някакъв негов добитък- нищо, което е от ближния ти.
За истински християнин не е достатъчно само да не ламти за земните блага.Той не бива и да завижда на другите. Завистта е един от най- лошите пороци. Затова, с тази заповед, Бог ни забранява да завиждаме. Нека всеки бъде доволен от това , що има и се радва на успеха на своя ближен. Така, той ще покаже, че е истински и добър християнин.
предоставя Мария Герасова- Спасова

ХРИСТОС И НЕГОСТОПРИЕМНИТЕ САМАРЯНИ

  17512-34059-thickbox
( Лука 9; 51- 56)
Иудеи и самаряни не се обичали един друг. Иудеите се гордеели, че са богоизбран народ, превъзхождали всички народи.А самаряните били смесица  от иудеи и езичници..Поради това, иудеите гледали  на тях като недостоен народ, презирали ги и смятали  за грешно да общуват с тях.
Но и самаряните не обичали иудеите за тази им надменност.Когато някой иудей минавал през техните земи, те не му услужвали с нищо. 
Един път, Иисус минавал с учениците  Си през Самария. Вече се мръкнало. Иисус пратил в близкото село да приготвят за нощуване.Но самаряните узнали, че пътниците са иудеи, затова отказали да ги приемат.
Двама от учениците, Иаков и Иоан възнегодували от това и рекли на Иисуса:
- Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да изгори селото, както някога направи пророк Илия?
Но Христос им отговорил:
- Не знаете на какъв дух служите. Син Човечески дойде не да погубва човешки души, а да спасява.
След това отишли да пренощуват в друго село.
предоставя Мария Герасова- Спасова

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

17512-34059-thickbox
(Матей 17; Лука 9; 28- 36; Марко 9; 2- 9)
Наближавало времето на Христовите страдания. Иисус искал да затвърди у учениците вярата, че Той е наистина Син Божи, при все, че трябва да умре. Затова, един ден взел трима от най- приближените ученици- Петра, Иакова и Иоана- и се възкачил на планината Тавор. Там почнал  да се моли. Учениците задрямали, понеже били уморени.

p18862isu11o0o1eo8qbkk6h1knv31

По едно време, учениците се събудили и видели Иисус преобразен. Лицето Му светили като слънце и дрехите Му блестели като сняг. От двете Му страни стояли пророците Моисей и Илия, и разговаряли с Иисус за Неговите страдания, и смърт в Иерусалим. Учениците се слисали, Петър казал:          ”Учителю, добре е да бъдем тук. Ако желаеш ще направим три колиби- една за Тебе,една за Моисея и една аз Илия..” В същия миг, светъл облак покрил всичко. От облака се чул глас: “Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето  благоволение. Него слушайте!”
Учениците се уплашили и паднали ничком. След малко, Иисус се допрял до тях и кротко им казал: ” Станете, не бойте  се!” Когато се изправили, те видели Иисус в обикновения Му вид.
На слизане от планината, Христос поръчал на учениците  Си да не казват никому за случилото се преди. Той да възкръсне от мъртвите.
Този ден- Преображение Господне се празнува всяка година на 19 август ( 6 август ст. ст.)
 предостави Мария Герасова- Спасова

ХАТАНЕЯНКАТА И НЕЙНАТА СИЛНА ВЯРА

(Матей 15;21- 28)
Веднъж, Иисус отишъл с учениците си да проповядва в околностите на градовете Тир и Сидон във Финикия. В тия места живяли главно  езичници  хананеи, които били чули вече за славата на Спасителя. Когато Иисус почнал на поучава една хананеянка се приближила до Него почнала да вика:
-Господи, сине Давидов , смили се над мен. Дъщеря ми зле страда от бяс!
Иисус не и отвърнал ни дума. Тогава, учениците Го помолили да отпусне жената.Иисус им казал:
- Аз съм пратен само при изгубените овци от дома Израилев.
Тогава жената паднала в краката на Иисус и казала:Господи, сине Давидов, смили се над мене!Дъщеря ми зле страда от бяс. Иисус не й отвърнал ни дума. Тогава учениците го помолили да отпусне жената.Иисус им казал:
- Аз съм пратен само при изгубените овце от дома Израилеви.
Тогава, жената паднала в краката на  Иисус и казала:  ”Господи, помогни ми !” Иисус  й рекъл: “Не е добре да се взема  хлябът от децата и да се хвърля на псетата! ” Да, Господи, отговорила жената,ала и псетата ядат от трохите на господарите.”
 Тогава, Христос й казал: “О, жено, голяма е твоята вяра.Нека  бъде според желанието ти!” И веднага дъщеря й оздравяла. 
Със Своето привидно гордо и студено държание, Иисус искал да изпита вярата на  хананеянката. Той искал още да покаже на учениците Си, а чрез тях и на всички иудеи, че и всред езичниците, които евреите презирали, има хора със силна вяра. Тая вяра ги правила достойни да станат Христови последователи. 
 предостави Мария Герасова- Спасова

ВЕРОУЧЕНИЕ

17512-34059-thickbox

 ЧОВЕШКИТЕ ОБИЧАИ И БОЖИЯТ ЗАКОН

(Матей 15; 1- 20; Марко 7; 1- 15)
Книжниците и фарисеите се разгневили на Иисус,заради проповедта за хляба на живота. Те отново почнали да следят Иисус, за да Го хванат в някое нарушение на закона. Един ден видели, че Иисусовите ученици седнали да ядат с неумити ръце.Според преданията и обичаите, които фарисеите пазили наравно със свещения закон, всеки бил длъжен да се умие ръцете преди да седне на яде.Възмутени, фарисеите  се обърнали към Иисус и казали:
- Защо, Твоите ученици не спазват преданието на старците?
- Защо пък вие престъпвате Божия закон зарад вашето предание? Знаете, че е заповядано: “Почитай баща си и майка си”  Вие сте наредили, че ако някой не желае да храни родителите си, достатъчно  е да им каже: Това, което се пада вам, давам го дар на Бога.”  Тъй нарушихте Божията заповед, заради вашето предание. Лицемери, добре е казал на вас пророкът Исаия , че почитате Бог с устата си, а сърцето ви е далеч от Него.
И като  се обърнал към народа добавил:
- Знаете, че не това, що влиза в устата на човек осквернява, а онова, що излиза от устата, то осквернява човека. Чрез устата излизат от сърцето лоши думи, зли помисли за убийства, кражби, хули.Това осквернява човека.А яденето с немити ръце не осквернява.
Тези думи на Иисуса Христа  се отнасят за душевната чистота.Те не значат, че не бива да си мием ръцете преди ядене. Както се грижим за телесната чистота, така трябва  да се грижим и за чистотата на своята душа.
Фарисеите и този път останали посрамени и си отишли.
предоставя Мария Герасова- Спасова

ВЕРОУЧЕНИЕТО

ЧУДО В ПУСТИНЯТА; ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА И УЧЕНИЕТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

(Иоан 6; 11- 60; 14; 13- 21)
Иисус  се научил за мъченическата смърт на Иоана Кръстителя и се натъжил. Той пожелал да се помоли в тихо и безлюдно място, затова се качил на кораб и преминал на отвъдния бряг на Генисаретското езеро. Народът, като узнал где е отишъл Иисус избързал по брега и изпреварил кораба. Когато Иисус стигнал, заварил голямо множество народ. Той се смилил над него, изцерил много болни и саката и започнал да поучава. Сладки и увлекателни били Неговите слова. Никой не усетил, как превалил денят.Тогава, учениците се приближили до Христос и  Му рекли:

Inmultirea-celor-cinci-paini

- Учителю, тук мястото е пусто и времето напредна; разпусни народи да иде по селата и си купи храна.
- Дайте им вие да се нахранят!- отвърнал Иисус.
- Тук е едно момче, има пет ечемични хляба и две риби. Що е това ,за толкова души?- казал апостол Андрей.
Иисус поискал хлябовете и рибата, и ги благословил, а учениците ги раздали на народа, който бил насядал на групи по 50 и по 100 души.Яли и се нахранили около 5 000 мъже, освен жените и децата. Учениците събрали остатъците и напълнили с тях 12 коша. Всички били поразени от това чудо и започнали да си говорят.
- Този е наистина пророкът, когото очакваме.
След това, Иисус се оттеглил  за молитва, а учениците  се качили на кораба и се върнали обратно. Посред пътя,  Христос ги images (4)настигнал. Той вървял по водата и се качил при тях на кораба.Учениците се учудили.Учудили се и хората, когато видели Иисус на отсрещния бряг на Генисаретското езеро.Те го заобиколили отново и поискали от него да говори.
- Вие Ме търсите- казал им Иисус- не защото видяхте чудеса, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за тленна храна, а за храна, която ще ви даде вечен живот.  
Народът почнал  да го моли: “Господи, давай ни винаги от този хляб!”    
Иисус продължил:
- Аз съм хлябът на живота. Който дохожда при Мене, няма да огладнее,  и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.
Христос разкрил на народа, че е дошъл на земята, за да изпълни Божията воля.А волята на небесния Отец е: ” Всеки, който види Сина и вярва в Него, да има вечен живот, и Аз ще го възкреся в последния ден.”
След тези думи, Иисус казал:” Аз съм животът и хляба, слязъл от небето. Който яде от тоя хляб, ще живее вечно. Хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам на света.Който яде Моята плът и пие Моята кръв, ще има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден.
Мнозина не разбрали добре думите на Христа. Иисус пророчески говорил за  тайнственото причещение, което установил на Тайната вечеря.Чрез това тайнство, ние наистина приемаме тялото и кръвта Христова, под вид на хляб и вино.
предостави Мария Герасова- Спасова 

Увеличавана на слушателите и учениците на Иисус Христос

ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Свързано изображение
Отначало, Иисус Христос имал  малко слушатели и още по- малко  последователи. Но колкото повече, Той ходил по села и градове да проповядва  и да върши чудеса, толкова по- многобройни ставали неговите слушатели.От ден на ден все повече хора се трупали около Христос.Те жадно слушали Неговите думи за покаяние и  за свят и праведен живот  на земята. Учението на Иисус за братска любов, за милост и за добри дела бързо се разпространило и завладяло сърцата  на хората. Христовите чудеса още повече убеждавали , че той не е обикновен човек, а Божи Син.
Мнозина от слушателите оставяли бащи и майки,дом и семейство- и тръгвали след Христа.
Те били готови през цял живот  да следват своя Учител.Тяхното число бързо се увеличавала. Но от всички, които тръгнали след Него, Иисус избрал само 12 души и ги нарекъл апостоли. Те не се отделили от Него и го следвали до самата Му смърт. Понякога, Иисус пращал учениците Си сами да проповядват и им давал власт да вършат чудеса в Негово име. Учениците достойно изпълнявали поръката на своя Учител. Заслугата на апостолите била особено голяма след смъртта на Иисуса, когато те останали единствени разпространители на Христовото учение.
 предостави Мария Герасова- Спасова

СМЪРТТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

( Матей 14; 1- 12; Марко 6; 14- 29; Лука 9; 7- 9)
Иоан Кръстител   продължава да проповядва на народа и след като кръстил Иисус Христос. Той укорявал лошия живот  на хората и казвал на всички: “Покайте се, защото наближава царството Божие”. Иоан не се страхувал от никого. С еднаква ревност изобличавал и бедни и богати, и прости и учени. Не се побоявал да укори и галилейския цар Ирод, загдето незаконно се оженил за братовата си жена Иродиана. Когато минавал през Галилея, Иоан се отбил в двореца на Ирод и смело му заявил: “Не е позволено да водиш братовата си жена!” За тези думи царят и царицата го намразили. Те намислили дори  да го убият, но посмели да стоят това, за да не се разбунтува народът, който почитал Иоана като пророк. Иоан бил хвърлен в тъмница.
Един път, Ирод празнувал рождения си ден. Царският дворец бил пълен с знатни гости.Когато всички се веселели, влязла Саломия, дъщеря на Иродиана от първия й мъж  и почнала да танцува. Нейната игра толкова се харесала  на Ирода, че той пред всички гости  тържествено обещал  да даде на Саломия   всичко, което му поискала.Заклел се дори, че и половиното царство да му поиска, ще й го даде. Саломия подучена от майка си рекла: “Искам да ми поднесеш на блюдо ,главата на  Иоан Кръстителя!”
Ирод побледнял. В душата си, той съжалявал на дадената клетва, но нямало какво да прави. Веднага изпратил оръженосеца в тъмницата да отсече главата на Иоана. Оръженосецът донесъл главата  на блюдо и я дал на Саломия, а тя я занесла на майка си.Така жестоко си отмъстила Иродиана.
Иоановите ученици узнали за смъртта на своя учител. Те дошли, взели тялото му и го погребали.
Изравняват се ден и нощ, отсичат главата на Йоан Кръстител
Така Иоан Кръстител станал жертва на хорската злоба отмъстителност, защото не се уплашил да изобличава недостойните  и да се бори за правда и истина.
Паметта  на Иоан Кръстител празнуваме всяка година на 20 януари, а неговата смърт почитаме на 11 септември.
 предостави Мария Герасова- Спасова