Category Archives: ВЕРОУЧЕНИЕ

МОЛИТВА В ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

Молитва в Генсиманската градина.След вечерята, Иисус и учениците Му се запътили за Генсиманската градина. Той влязъл в градината  с Петра, Иакова и Иоана. Другите ученици останали пред входа. На едно място, Иисус оставил тримата ученици и им поръчал да бдят и се молят.Сам,Той се отдалечил
изтеглен файл (1)
още малко и паднал на колене да се моли Богу. Иисус знаел всичко, което Го очаквало. Затова горещо се молил Богу: “Отче, ако е възможно, нека Ме отмине тази горчива чаша (тези страдания), но нека бъде не както Аз искам, а както Ти искаш.” Дълго и така усърдно се молил Иисус, че от челото Му почнала да пада кървава пот. На два пъти Той спохождал тримата ученици и все ги намирал заспали. На третия път им рекъл:
- Станете, ето часът настъпи!Предателят иде.
Залавянето на Иисуса. Учениците станали и видели, че към тях се приближават въоръжени войници и слуги със запалени факли и свещи. Най- напред вървял Иуда. Той се доближил до Иисуса, целунал Го и Го поздравил с думите: “Радвай се Учителю! Иисус го погледнал и кротко му рекъл:“Иудо, с целувка ли предаваш Учителя си? После се обърнал към войниците и ги попита: “Кого търсите? “Иисуса от Назаред”, отговорили те. “Аз съм”, казал Иисус.  Поразени от величавия вид на Христа и от Неговото спокойствие, въоръжените се отдръпнали и паднали на земята.  Иисус пак ги запитал: “Кого търсите?” Отговорили Му: “Иисуса от Назарет”.Христос  продължил” Рекох ви, че Аз съм.Всеки ден бях с вас в храма и не дигнахте ръка на Мене! А сега сте излезли, като срещу разбойник, с колове и ножове  да Ме хванете. Но нека се сбъдне писаното. Ето, хванете Мене, а тези оставете!”
andzheliko_zalavyaneto-na-isus
Тогава войниците и слугите се приближили и хванали Иисус. Петър поискал да защити Учителя си.Той извадил ножа си, замахнал и отрязал ухото на един слуга. Но Христос му казал:”Петре, тури ножа  в ножницата, защото който вади нож, от нож умира.” Сетне се допрял и изцерил ухото на слугата.
Войниците  повели Иисуса вързан към дома на първосвещеника. Учениците  се разбягали. Само Петър и Иона вървели отдалече зад тълпата, за да видят, какво ще стане с техния Учител.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

1158983
Прощална беседа.На трапезата Иисус се обърнал към учениците си със следните прощални думи:
- Деца, Мои,още малко съм с вас.Ще Ме дирите, но не ще можете да дойдете там, където Аз отивам.Нова заповед ви давам: обичайте се един други, както Аз ви обикнах!По това ще ви познаят, че сте Мои ученици. 
Петър Го попитал: “Господи, къде отиваш? Иисус му отговорил: Където Аз отивам, ти не можеш сега да дойдеш, но после и ти ще дойдеш.” Петър рекъл: “Господи,защо да не мога да дойда? Готов съм, живота си да дам за Тебе.” Но Иисус му казал: “Живота си ли ще дадеш за Мене? Истина, истина ти казвам: преди да пропее петелът тази нощ, ти три пъти ще се отречеш от Мене.”
После се обърнал към всички и продължил:
- Да, не  се смущава сърцето  ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте! Защото, Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен Мене. Аз отивам, но няма да ви оставя сираци.  Ще дойда пак пак  вас. Ще ви изпратя и утешители, Духа Светаго, който ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко. що съм ви говорил. Пазете Моята заповед: Обичайте  се един други, както Аз ви обикнах. Няма по- голяма любов от тая, да даде човек живота сина своите близки.Ето, настъпи часът, когато ще се разпръснете и ще Ме оставите самичък. Но Аз няма да бъда самичък, защото Отец е с Мене.Това ви казвам, за да имате мир в Мене. В света ще бъдете скръбни, но дерзайте, защото Аз победих света!
 предоставя Мария Герасова- Спасова

 

ОТ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

1158983
Христос открива предателя.Като седял на трапезата, Иисус се натъжил и казал на учениците си: “Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.” Той знаел, че Иуда обещал  на книжниците и фарисеите, да им предаде Иисус за 30 сребърника. Учениците обаче не знаели това. Те се слисали от думите на своя Учител и почнали да го пипат. ” Да не съм аз, Господи? Когато Иуда също попитал, Иисус му отговорил тихичко: “Ти си!” Но другите не чули тези думи. Иоан, който седял на трапезата до Христос попитал: “Господи,кой е? Иисус му казал “Комуто натопя в блюдото залък хляб и подам- той е.” Сетне взел залък хляб, натопил го в блюдото, подал го на Иуда Искариотски  и му рекъл: ” Каквото си намислил да вършиш,върши го по- скоро!” Иуда се смутил от тия думи. Станал бързо от трапезата и отишъл при заговорниците. А учениците си помислили, че той отива да купи нещо, или да раздаде помощ на сиромасите.
Тайнството причещение. Когато пасхалната вечеря свършила, Иисус взел хляба, благословил го, преломил го и дал на учениците, като казал: “Вземете и яжте, това е Моето тяло, което се дава на вас.” После взел чашата с вино, благословил го, дал на учениците да пият и рекъл: ” Пийте от нея всички. това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за вас и за мнозина, за опрощение на вашите грехове. Това правете за Мой спомен.”
С това, Иисус установил тайнството причещение.”
 предоставя Мария Герасова-Спасова

 

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

( 26; 14- 56; Марко 14; 10- 50;; Лука 22; 1- 54;Иоан 13; 1- 38; 18; 1- 11 )

Предателят Иуда. Книжниците и фарисеите смятали, че вече не бива да търпят. Събрали се в дома на първосвещеника Кайафа и обмислили, как да хванат и убият Христа..Те не желаели, това да стане на самия празник Пасха, за да не се разбунтува народа, и бързали да свършат всичко преди празника. Неочаквано при тях се явил Иуда, родом от град Кариот и затова наричан Иуда Искариотски.

Иуда бил един от 12- те Христови ученици.Той пазил общата каса, в която прибирали сумата за помагане на бедни. Иуда бил сребролюбив и завистлив.Тригодишната близост с Иисуса  Христа не изкоринили от душата му лошите навици и пороци. Помрачен от сребролюбие, Иуда решил да предаде своя Учител.

- Аз съм съгласен да ви предам Иисуа. Какво ще ми дадете за това?- казал, той на първосвещениците.

Предложили му 30 сребърника(1 сребърник e 2,86 лв ), колкото се заплащал тогава един убит роб. Иуда се съгласил.

Пример на смирение. Наближавал празникът Пасха.Според Моисеевия закон, евреите били длъжни да заколят  и приготвят пасхално агне и да  го ядат  с безквасен хляб и горчиви треви.Учениците запитали Иисуса, къде да приготвят пасхалното агне. Иисус пратил Петра и  Иоана в града при едного от Своите последователи. Двамата ученици приготвили всичко необходимо за вечерята. Вечерта Иисус дошъл  с останалите ve4era-tainaученици. Преди да почнат вечерята Иисус станал, взел съда с вода, препасал престилка и почнал да мие краката на учениците Си. Като свършил умиването, Той се облякъл, седнал пак на трапезата и им казал:

- Знаете ли какво ви направих?Вие Ме наричате Учител и Господ, и добре правите, понеже наистина съм такъв.Щом Аз, вашият Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.Затова ви дадох пример , да правите и вие същото, каквото Аз ви направих.

с продължение

предоставя Мария Герасова- Спасова

ПРИТЧА ЗА ТАЛАНТИТЕ

 1158983

(Матей: 25; 14 -29)

За да покаже нагледно, че всеки трябва да се труди и грижи според  дарбите, които Бог му е дал, Иисус казал следната притча:

- Един богат човек тръгнал за чужбина. Той повикал слугите си и им раздал имота. На единият дал пет таланта, на другия- два, а на третия един, всекиму според силите.След това заминал.Първият слуга вложил петте таланта в работа и спечелил още пет.Същото направили втория, който получил два таланта- и той спечелил също два. А онзи,който получил един талант, отишъл и го закопал в земята.

След време господарят се завърнал и поискал сметка от слугите.Пристъпил първият слуга и казал

- Господарю ,ти ми даде пет таланта. Ето. Аз спечелих от тях още пет.

- Добре.Верни служителю,- отговорил господарят. – Понеже си ми бил верен в малко, назначавам те на по- голяма длъжност. Радвай се заедно с мене!

Пристъпил вторият слуга и рекъл:

- Господарю, ти ми даде два таланта. Ето, аз спечелих с тях още два.

Господарят похвали и наградил и тоя слуга.

Най- после дошъл третият слуга  и казал на господаря:

- Господарю.Аз знаех, че си жесток човек, жънеш гдето не си сял. Затова зарових твоят талант в земята и ето, сега ти го връщам.  

Господарят се разгневил и заповядал да затворят ленивият служител.,а таланта дал на първия слуга. После казал, че на достойния, макар и  да има ще се даде още , а на недостойния, макар и да няма, ще му е вземе и онова което има.  

От тази притча става ясно,че трудолюбивите винаги припечелва, а ленивите губят и това, което имат.

 представя Мария Герасова- Спасова       

ЛЕПТАТА НА ВДОВИЦАТА

(:Марко 12; 41- 44; Лука 21; 1- 4)

Когато излязъл от от храма, Иисус седнал срещу кутията, в която богомолците пущали пари за храма. Мнозина минавали и пущали в en13apr40-43-Bible-video-images-4кутията, кой колкото  желае. Богаташи важно се спирали,  бавно разтваряли тежки кесии и пущали в кутията, кой повече, кой по- малко.Но ето, че се  задала една бедна вдовица.Тя се спряла смутена пред кутията и срамежливо пуснала  в нея две лепти(около две стотинки). Когато отминала, Иисус казал на учениците : “Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна в кутията най- много.Защото другите даваха от излишека, а тя даде всичко, що имаше- цялата си прехрана.”

Добротворството е една от първите християнски добродетели. На земята има много бедни и нуждаещи се люде. Като им помагаме, ние изпълняваме своя християнски дълг. С това доказваме, че наистина сме проникнати от Христовото учение.

Когато помагаме някому, трябва да правим това искрено и от сърце.Не е важно, колко даваме, а как го даваме.

 предостави Мария Герасова- Спасова

ИЗОБЛИЧЕНИЕТО НА КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ

Резултат с изображение за вероучение втори прогимназиален  клас

(Мей  23 ) 

През един от последните дни на своя земен живот, Христос бил в храма и се обърнал към народа със следните думи:

- Книжниците и фарисеите са седнали на моето седалище.Правете всичко, което ви кажат, но не постъпвайте според делата им.Защото, те едно говорят, а друго вършат.Всичко правят, за да ги видят хората.Искат да  са първи навсякъде. и в синагогите и по гощавките.Вие бъдете скромни.Защото, който се възгордява, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат.

Книжниците и фарисеите слушали тия думи и треперели от яд и злоба.Христос се обърнал направо към тях и смело взел да ги изобличава:

- Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, загдето затваряте Царството небесно пред хората! Нито вие влизате, нито другите пущате да  влязат!

– Горко ви, загдето изпояждате домовете на вдовиците, а сетне дълго и лицемерно се молите, поради което наказанието ви ще бъде по- голямо!

- Горко ви, загдето давате десятък и от градинските треви, а забравяте най- важното от закона: правосъдие, милост и вяра. Вие сте слепи водачи, които прецеждане комара, а поглъщате камилата.

- Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, загдето сте заприличали на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с нечистота.Показвате се пред хората праведни, а сте пълни с лицемерие и беззаконие.

- Горко ви, загдето издигате паметници на пророците и казвате:”Ако бяхме на мястото на нашите бащи, не щяхме да проливаме кръвта на пророците!”

С това сами показвате , че сте синове на ония, които са избили пророците. Змии и рожби ехидни, как ще избегнете осъждането? Върху вас ще падне всичката праведна кръв, пролята на земята.

После казал:

- Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратениците при тебе. Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошката събира пилците под крилете си, но те не пожелаха! Ето, оставя се домът ви пуст. Отсега нататък няма да Ме видите, докле не кажете: “Благословен е идещият в името Господне!”

С тези думи, Иисус завършил изобличителната си реч към книжовниците и фарисеите, и напуснал храма.Това било последното Негово явяване в храм.

предоставя Мария Герасова- Спасова

 

-

НЕВЕРИЕТО НА ИУДЕИТЕ

( Иоан 12; 32 – 50; Матей 22; 15- 46; 13; 64- 58;)

Близу три години, Иисус проповядвам и извършвал многобройни чудеса. Той добил много последователи. Между тях имало и народни първенци.: Никодим, Иосиф, Аримитейски и др. Те били тайни Христови ученици. Но книжниците и фарисеите, както и други иудеи, останали докрай врагове на Иисуса. Тяхното неверие  било предсказано още от пророк Исая: “Тези хора ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, та с очи да не видят и със сърце да не разумят.”

Иисус Христос често осъждал неверието  на иудеите и казвал:

mech.jpg.pagespeed.ce.NJxdJr8X1B- Който вярва в Мене, вярва в Оногова,Който Ме е изпратил.Като светлина дойдох на света, та всеки, който вярва в Мене, да не остане в тъмнина. Ако някой чуе думите Ми и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да го спася. Който отхвърля Мене и не приема думите Ми, има кой да го съди.Защото, Аз съм Себе Си, не говоря, а от Отца, Който  Ме е пратил. Той Ми заповядва, какво да говоря и що да кажа. 

Книжниците и фарисеите обаче останали глухи за тия думи. Те останали слепи и за чудесата, които Христос вършел. Тяхната злоба към Иисуса, от ден на ден растяла. Христос виждал всичко това и знаел, че враговете Му се готвят да Го убият.Но, Той не се боял от тях и при всеки удобен случай ти изобличавал.

 подбра Мария Герасова- Спасова.

ЗАГОВОР ПРОТИВ ХРИСТА И ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМ

ЗАГОВОР ПРОТИВ ХРИСТА

( Иоан 11:46-54 )

Христовото учение се разпространява бързо сред иудеите. А чудесата, които Иисус правил, умножавали Неговите последователи. Книжници и фарисеи не можели спокойно да гледат това. Те кипели от завист и злоба срещу Христа. Най- после решили да свикат Синедриона – върховното еврейско съдилище- и да обмислят , какво да сторят на Иисус.

-Какво да правим?- попитали се те един друг.

- Тоя човек върши много чудеса. Ако го оставим свободен, всички ще повярват в Него.Римляните тогава ще разорят и страната и народа.

Първосвещеникът Кайафа казал:

- За нас  е по- добре да умре един човек, отколкото да загине цял народ.

Всички се съгласили с него и решили да търсят сгоден случай да погубят Иисус.

ТЪРЖЕСТВЕНО ВЛИЗАНЕ НА ИИСУС В ИЕРУСАЛИМ 

 (Матей 21;1- 17 ; Марко 11: 1 – 11; Лука 19; 29- 48 )

Наближавал празникът Пасха, последен за земния живот на Иисус. Шест дни преди празника, Христос тръгнал с учениците си за Иерусалим. Стигнали до селото Витфагия, близу до Елеонската планина. Иисус пратил двама от учениците си да отидат в селото и Му доведат ослицата с младото осле, които ще видят вързани на пътя. Учениците докарали ослицата и ослето, и наметнали върху тях горните си дрехи. Иисус възседнал ослето. Всички тръгнали към Иерусалим.

В града узнали, че Учителят пристига. Много народ излязъл да го посрещне вън от града. Едни постилали дрехите си по пътя, други хвърляли цветя и палмови клонки и викали:” Осана( спасение) на Давидовия син! Благословен е в името Господне.!”

Между навалицата имало и фарисеи. Те не могли спокойно да гледат народната радост и казали на Иисус: ” Учителю, кажи на учениците да млъкнат!” Иисус им отвърнал: ” Ако те млъкнат, камъните ще почнат да викат!”

Преваляли Елеоновата гора, откъдето се виждал целият град.Иисус тъжно погледнал Иерусалим, заплакал за него и казал:

- Иерусалиме, Иерусалиме, ако не знаеше, къде е твоето спасение и каква участ те чака! Тежки дни ще настанат за тебе. Враговете ти ще разсипят  и тебе, и децата ти.Камък върху камък няма да остане в тебе.

Резултат с изображение за Иисус влиза тържествено в Иерусалим

С тези думи, Иисус предрекъл разрушението на Иерусалим от римляните, станало през времето на император Тит.

Начело на многохиляден народ, Иисус тържествено влязъл в града. В Иерусалим тогава имало евреи, дошли за празника от далечни страни.Те не били чували за Христа, затова учудено питали: “Кой е този?” Народът отговарял: “Това е Иисус пророкът от Назарет Галилейски!”

Иисус отишъл направо в храма. Той намерил в него търговци, които продавали жертвени животни  или разменяли пари. Иисус ги изпъдил и казал: “Писано е, че домът Ми е да  е дом за малитва, а вие го направихте разбойническо свърталище!”

В храма надошли много слепи  и сакати. Иисус  ги изцерил.Първосвещениците виждали тия чудеса и слушали, как децата в храма продължавали да викат: “Осана на Давидовия син!”Разгневени от това, те рекли на Иисуса.: “Не чуваш ли какво говорят децата? Иисус им отвърнал: ” Та нима не сте чели писанието, гдето е казано: “Из устата на младенци и кърмачето , ти си  приготвил похвала!”

Същия ден, вечерта Иисус отишъл във Витания близу до Иерусалим, гдето пренощувал.

 предостави Мария Герасова- Спасова

 

 

ХРИСТОС И БОГАТИЯ МОМЪК

( Матей 19;16- 26; Лука 18; 16-25; Марко 19; 17- 25 )

Един богат момък дошъл при Иисуса и Го попитал:

- Учителю, благи, какво трябва да правя, за да получа вечен живот?

Иисус му отговорил:

- Изпълнявай Божиите  заповеди, не кради, не убивай, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си.

- Всичко това пазя строго от младини.Какво още ми недостига? – рекъл момъкът.

Тогава Иисус казал:

- Ако искаш да бъдеш съвършен иди и продай имота си, раздай парите на бедните и после тръгни след Мене!

Като чул това, момъкът си отишъл натъжен, защото бил много богат.

Иисус тогава се обърнал към учениците Си и им казал:

- Богат мъчно ще влезе в царството небесно.По- лесно е да мине камила през иглени уши, отколкото богат да влезе в царството Божие.

Тия думи  на  Христос се отнасят до ония богати люде, които са превързани силно  към богатството си и не правят никакви добрини. Такъв бил и този момък.

 предоставя Мария Герасова- Спасова