Category Archives: ОТ КЪДЕ ЗАПОЧНА НАЧАЛОТО

(ПРОТО-) ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА НА ОТВОРЕНИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ

   И ПОЗНАНИЕТО ВЕД (ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО)

След гибелта на Атлантида палеолитният свят е бил изключително слабо заселен, пред угрозата дори да изчезне. Земите около сладководното Черноморско езеро, обитавани от (прото-) траките са били най-добрите за развитието на живота в онази епоха. Много обработваеми земи, много питейни води и като езера и като реки.
(Прото-) траките се оформят в четири големи племенни групи. Това са мизи, витини, пеласги, а за четвъртата все още се спори коя е точно. Всички, те обаче живеят под общото име Перке и говорят един прото език. Основния бог, който почитат, след хилядолетия става популярен като Бог на князете и е назоваван Хермес. Познанията им за Вселената са изключително богати, а те считат, че всичко което е на небето има огледален аналог на земята. Тъй като съзвездията са най-големите конфигурации в Космоса, още (прото-) траките започват да им правят копия под формата на групи от могили. Същевременно по-малките племена си имат и свои звезди закрилници, тъй като си имат и рождени дати. Целият ритуал се запазва до появата на Дунавска България. Когато на владетел се родят няколко сина, те започват да управляват различни части от племената като всяка носи името на този, който я води. Така се знаят и рождените дати на племената, както и звездите закрилници. Животът на (прото-) траките се определя и от важните Божествени сентенции „Познанието не е за всеки” и „Затворете вратите за непосветените”. Тези основни факти обясняват защо в определени периоди, сякаш безпричинно племената сменят земите си без да воюват. Имат писмености, а предават познанието само на посветени и то устно. Ритуалите са се извършвали изключително мистично в тайни местности. Висшият жрец е и княз. Поради всички тези особености в ИЗ „Корени” окачествихме културата на (прото-) траките като отворен херметизъм.
Именно тази култура обаче им помага, за по-бързото израстване спрямо малките племена в други части на света. Те са се разраснали много и като численост   и са овладели и култивирали земите от Мала Азия, Балканите до средния Дунав по неговото течение. Както посочват различни големи учени  това са земите на индоевропейците , които се оказа, че са (прото-) траките. За групата им в българските земи археолозите Х.Тодорова и Ив. Вайсов отбелязват след дългогодишни изследвания, че още в началото VIII хил. пр. Хр. са приключили Вторият етап на неолитната революция. Важни центрове в тази културна революция за преобразяването на тогавашния човек изиграват Караново, Градешница, Търтърия, Винча, Хотница, Диспилио, Ясъ тепе, Рандолин дол, Слатина, безспорно културата Пловдив и много други из територията на цяла България. Именно сред тези култури са открити протописменостите на Шумер, Крит, Египет, Елам и различни други азбуки. Изключително важно е и познанието ВЕД, което предците са притежавали, защото е преоткрито в съвремието едва от Айнщайн и Хайзенберг. То може да бъде проследено подробно и през някои от създадените от (прото-) траките и (прото-) българите култури. Основата на културите Елам – Мохенджо-Даро – Харапа – хун-ну може да се проследи чрез материалната еднаквост, открита от археологията по пътя на възникването им, а духовното и́ съществуване е кодирано във ВЕД (Върховното Единство). То е (прото-) българско разбиране, че всичко съществуващо е било излъчвано първоначално в поредица троения на Върховното Единство, включващо в себе си цялата Вселена. Троенията са разнообразни, взаимосвързани и съгласувани, като се излъчват в пулсации (туптежност).Те на свой ред се превръщат в нови центрове на лъчение. Днешната наука преоткрива едва сега познанията на древните ни предци. Целият бит и държавно устройство на източните (прото-) българи са се подчинявали на троичността. Още (прото-) тракийското и (прото-) българското звездоведческо времечисление се превръща в най-съвършеното  използвано някога на земята. Далечните ни прадеди, които почитали слънчевите изгреви и залези, както възхода и залеза на Луната, съвсем не са били слънце-поклонници или огнепоклонници. Те всички изповядали една прадревна религиозно-философска система. Първият изследовател, размишлявал над Върховното единство на (прото-) българите е Д. Съсълов. Проявления на ВЕД бяха открити и върху обработен камък от Пловдивското Трихълмие и върху керамични фрагменти, както и върху фигура от Хемус, наподобяваща сфинкс или небесен змей. Последната бе открадната, може би заради нейната уникалност в световната култура. Необходимо е да се знае, че при създаването на херметичната култура в Египет на фараоните (прото-) траките съхраняват за човечеството духовно-философската книга „Поймадрес”, съдържаща също възприятията от ВЕД. В нея Господ – Бог (най-висшето същество) носи прозвището Хермес Тристмегист, където идеята за троичността на вселената е съхранена в най-висока степен.
ВЕД философията в различни епохи се открива в духовността на вярата както на всички големи (прото-) български групи, така и в откъснали се от тях племена.  
с продължение
 автор Константин Каменов
 
    

КЛЮЧЪТ НА ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

След като разгледахме книгата Загадки на най-древната история от Ал. Горбовски, открихме няколко много важни години, свързани с въпроса за древността на познанието: „Византийският историк Снелиус съобщава за някакви старинни записи, наричани „Древни хроники“, които египетските жреци водели уж в продължение на 36 525 години. А Диоген Лаертски, гръцки историк, живял през III в., твърдял, че египетските жреци пазят записи, които стигат до 48 863 години преди Александър Македонски“.
За да покажем как се изчисляват тези дати според нашето летоброене, ще направим още едно уточнение. Най-малкият период, съдържащ единична година според древнобългарския календар, е 1 година 198 дни 21 часа 30 минути и 53,8848 секунди. Също трябва да отбележим, че при изчисляването на древни дати са влизали освен целите големи цикли от 6328 години, задължително и един полупериод на цикъла и един дробен цикъл. По този начин към цели 5 цикъла (=31 640 години) прибавяме полупериод от 3164 години и един една шестнайсета период от 395,5 години. Към сбора добавяме и началната година на египетското летоброене (1322 г. пр. Хр. според Горбовски). Така достигаме до 36 521,5 години преди Христа. Годините, които предлага Снелиус, са 36 525. От една страна, е доказано, че според различните календари може да се получи 3 години разлика при измерването на по-продължителни периоди, от друга – всеки разбира, че за изчисление на няколко десетки хиляди години несъответствие от 3,5 години не означава нищо. Освен това 3,5 години е специален период от православна гледна точка. Христос е проповядвал 3 години и половина, след което е разпнат, а после възкръснал. Второто пришествие ще настъпи 3,5 години след злодейството на Антихриста. Тракийският Залмоксис, който е и един от небиблейските предобрази на Христос, също е пребивавал в своето подземно жилище 3 години и половина и чак след това е излязъл при своите последователи. В протобългарската ведическа литература енергията кундалини се навива 3,5 пъти върху фалоса на Шива. 3,5 е половината на седмицата, а тъй като започнахме разсъжденията си със сведения за Атлантида, сме длъжни да отбележим, че всичко, което изграждали там, било двойно.
Но да продължим с другата година, представена от Диоген Лаертски. Към седем цели първобългарски цикъла (=44 296 години) прибавяме един полупериод от 3164 години и един една пета период (=1054,66 години). Към сбора прибавяме още един малък първобългарски цикъл и получаваме 48 861,553 години, които трябва да се отброяват от Александър Македонски назад. Както твърди Д. Лаертски, „египетските жреци пазят записи 48 863 години преди Александър Македонски“. Виждате, че този път разликата е само 2,5 години.
Както са установили много учени, шумерите са знаели, че прецесията е ставала на 25 920 години. Нашите изчисления доведоха до малко по-друг цикъл – 25 920,689 години. Сами си направете извода колко са точни изчисленията според древнобългарския календар, който са ползвали и шумерите. И тъй като отново се спряхме на този протобългарски клон, ще разгледаме още един важен въпрос, свързан с тях.
За да се разбере, че шумерите, както и другите наши предци, са действително наследници на атлантите от княжеството Ману, ще разгледаме шумерския СПИСЪК ОТ ЛАРСА, който се е съхранявал от (принадлежал на) местните монарси. В него са назовани 10 царе. Според нас по-точно е да се разглеждат като десет царски династии, управлявали под названията на най-знатните си владетели преди потопа от 3266 г. пр. Хр. Посочена е продължителността на тяхното царуване. Различни автори я изчисляват между 10 000 и 60 000 години. Използвайки първобългарския начин на изчисление, ще предложим най-реалната година за княжеството Ману-Атлантида според шумерския документ. Списъкът приключва с думите: „След потопа царуването бе дарено свише“.
Ако разгледаме Платоновия разказ за Атлантида, ще забележим, че и той споменава за 10 царства и 10 царе. Според шумерския списък Утнапищи (=БЪЛГАРСКОТО СЛЪНЦЕ) е последният цар преди потопа (3266 г. пр. Хр.). В акадския вариант името е познато като Зиузундра (=Зиусудра=Зиези). Седми поред е бил Енох. За него се е смятало, че е бил човек, вещ по въпросите, свързани с Бога, и първият, който извършил пророчества. Ветхият завет споменава, че „вървял заедно с Бога“, а според по-късни (спорни като авторство, но все още приписвани без доказателства на древните юдеи) текстове, бил отведен на небесата, без да умре. Последните сведения насочват към споменавания на есеите (една от шумерските духовни общини, които се отделили от град Урук към Мъртво море), че древните атланти са разполагали с летателни съоръжения. Интерес представлява и застроителният план на град Ур, който с прекараните си канали и места за акостиране на кораби изключително точно припокрива описанието, оставено от Платон за Атлантида.
Много историографи пишат за внезапната поява на високоразвитата цивилизация на шумерите в Междуречието. Последните обаче не са племена, а духовни общини, които се кланят на Бога чрез различни небесни икони. Също така устройството на страната, в която са извършвали своите ритуали и молитви, е установено от групата на хоните. Това са техни родственици, които ги оставят в уединение между двете големи реки Тигър и Ефрат, построявайки им и съоръжения (градове, пътища, зикурати и др.), които да са им от помощ в тяхната духовна дейност. По този начин много археолози се объркват, че в Средна Азия хоните създават месопотамска култура в готов вид. Тук ще предложим нашия най-коректен термин по въпроса, който смятаме, че трябва да замести всички тези погрешни схващания. И в Междуречието, и в Средна Азия е създадена протобългарска култура в готов вид.
Фактът, на който се спират най-често археолозите, е, че тази високоразвита култура се появява изведнъж. Този извод води до две много важни разсъждения:
Първо, културата е на много високо равнище, което показва, че върху нея е работено с хилядолетия.
Второ, тези наши предци са дошли с културата си от друго място. Вече отбелязахме, че по-ранният Черноморски (Адамов) потоп (5508 г. пр. Хр.) е принудил част от тях да се изселят от района на Балканите и Северното Причерноморие.
Връщайки се отново към годините, отбелязани в списъка от Ларса, можем да предложим още една наша хипотеза. Знаем, че Утнапищимовият потоп е станал през 3266 г. пр. Хр. Продължителността на царуването на представените в документа династии е между 10 000 и 60 000 години. Тъй като не можем да разглеждаме всяка една година от този промеждутък, то ще се спрем само на най-краткия и най-дългия срок, който изследователите предлагат.
Ако към 3266 г. пр. Хр. прибавим 10 000 години царуване, ще получим 13 266 г. пр. Хр., т.е. две хилядолетия преди края на Атлантида, когато тя е била в своя разцвет. Струва ни се обаче по-вероятен другият предложен срок на управление. Като към 60 000 години прибавим тези 3266 г. пр. Хр., получаваме 63 266 г. пр. Хр.
Вземайки предвид установената кръгова (наречена цяла), свещена първобългарска година (цикъл), представляваща 6328 обикновени, слънчеви български години, умножени по 10 кръга, достигаме до 63 280 години. Така получаваме разлика между двете цифри от незначителния порядък от 14 години. Изрично обаче още в началото на тези разсъждения споменахме, че използваме при изчисленията само двете крайни години, предлагани от шумеролози астролози. Освен това в контекста на десетки хиляди години един период, по-малък от 14 години, ни се струва незначителен. Искаме накрая да изясним защо използвахме 10, а не 12 цикъла, както може би е по-редно на пръв поглед. Десет са династиите, които са управлявали, според списъка от Ларса. Нашата хипотеза е, че всяка една династия има предоставен един първобългарски цикъл от 6328 години за управление. Всъщност става въпрос за династии от Атлантида насам, които не са точно шумерски, а до един момент са атлантски, после – протобългарски, и накрая, при Утнапищи (=БЪЛГАРСКОТО СЛЪНЦЕ) (българското=пищим<бехтим, слънце=утна<уту) управляващите династии носят самосъзнанието за Духовноиздигнати мъдреци или Бълги (все още нямаме арийско самосъзнание, затова в названието липсва ария). В акадския вариант на името Зиусудра преводът е ДУХОВНОИЗДИГНАТИЯТ, или отново можем да кажем БЪЛГАРИНЪТ.
И за да приключим въпроса с изчисленията, ще се върнем отново на Омуртаговия надпис. Между 5510 и 5508 г. пр. Хр., както сочат изчисленията от поместената година в надписа, за дедите ни се е появил истинският Бог. Най-вероятно това е акт на сключване на завет между Бога и протобългарите, който е носил названието ВЕХТИ (<БЕХТИ>БЪЛГИ>БЪЛГАРСКИ) ЗАВЕТ. Две години след него става т.нар. от нас Адамов потоп. Предполагаме, че при сключването на този завет Бог е предупредил дедите ни за предстоящия катаклизъм, а те (предимно от хонската група протобългари) се преселват в по-високопланинската и защитена по този начин от евентуално наводнение Мала Азия.
Използвайки други изчисления на този наш учен, стигнахме до извода, че Черноморският (Адамовият) потоп е траел 3 години. Този период получихме, след като от 6328 първобългарски години извадихме 823 години (защото толкова години след Христа е било дадено първото сведение за появата на истинския Бог, което се използва в Омуртаговия надпис) и получихме 5505 г. пр. Хр.
Според летоброенето на поп Йовчо, както и според византийското християнско летоброене 5508 г. пр. Хр. е началото на Адамовата епоха, описана в Библията.
Вземайки годината на сключения завет между Бога и хонската група протобългари, прибавяйки към нея още един голям български цикъл от 6328 години, получаваме 11 838 г. пр. Хр. Хипотезата ни е, че това е краят на Атлантида и началото на българската епоха, за която Висшият Бог, наречен в раннобудисткия ръкопис от Лхаса РА-МУ, казва на загиващите атланти: „Всички вие ще умрете заедно със слугите и богатствата си и от пепелта ви ще възникне нов народ. Ако и той забрави, че е по-висш, защото допринася, а не защото се възползва, ще го сполети същата участ“. Доколко изчисленията за годината на потъване на Атлантида са верни, можем да съдим и от вижданията на още един голям учен в тази област: „Бреговата линия, намираща се на дълбочина 38 метра, е била залята от водите приблизително преди 13 000 години, а бреговата линия на дълбочина 30 метра – преди 11 800 години“ (Кондратов, А. Великият потоп – митове и реалност. С., 1985, с. 245–246).
Според древнобългарския календар, обявен от ЮНЕСКО за най-точен в света, годината, когато се явява Бог на прототраките, е 5508 г. пр. Хр., т.е. той предупреждава предците ни за предстоящия потоп. Поради това те изоставят културата си и се изселват, за да се спасят. С преселението им завършва Адамовата епоха.
8. Обнародвали сме термина Адамова епоха, защото Адам не е един човек, а цяло потомство от поне пет хилядолетия.
За изключително неправилни, както вече отбелязахме, смятаме изрази както от рода на индоевропейски, така и на индоирански. Използваме като много по-точни ПРОТОТРАКИ, който е времеви генезисен термин, и ПРОТОБЪЛГАРИ, който се отнася за същото население, но е времеви духовносемантичен термин.
Искаме да обосновем и един напълно нов термин, който сме изградили на базата на формиралото се самосъзнание за българска принадлежност. Касае се за ИДЕЯТА БЪЛГАРИЯ, чието обосноваване ще започнем с разсъждения за някои ситуации в науката, продиктувани от възгледи на Стивън Хокинг: „Какво би направил човек, когато открие, че е допуснал подобна грешка?“ (става въпрос за неправилно интерпретиране на научни проблеми; К. К.). Някои никога не биха си признали, че са сбъркали, и биха продължили да търсят нови, често взаимно изключващи се аргументи в своя подкрепа – както Едингтън се противопостави на теорията на черните дупки. Други ще твърдят, че преди всичко никога не са поддържали неправилния възглед или, ако са го подкрепяли, то е било само за да покажат, че е несъстоятелен. На мен ми се струва много по-подходящо и по-малко смущаващо, ако публично признаете грешката си. Един такъв добър пример е Айнщайн, който нарече космологичната константа, въведена от него при опит да изгради статичен модел на Вселената, най-голямата грешка в живота си“ (Хокинг, Ст. Кратка история на времето. С., 1993, с. 149).
За съжаление по-голямата част от днешните историографи капацитети са от първите две групи, посочени от Ст. Хокинг. Но и ние трябва да ги разберем. При положение, че цял живот в поредица научни трудове са защитавали едни хипотези, ако накрая признаят, че са сбъркали, практически зачеркват уж смисления си живот.
По-тъжна е ситуацията с младите, които виждат грешките си, но от себелюбие не говорят за тях, а продължават да ги преповтарят в новите си книги.
Този увод ни бе необходим, за да можем да обосновем защо е наложително да бъде въведен терминът ИДЕЯТА БЪЛГАРИЯ (да не се бърка с Българската идея). Това понятие ще използваме, когато разглеждаме културите и митологиите, разнасяни по света от прото- и древнобългарите.
Както упоменахме вече в една статия, ИДЕЯТА БЪЛГАРИЯ е предначертаност или закодираност в духа на хората, които я разнасят. За да стигнем до нея, трябва да се върнем назад в историята, още по времето на АТЛАНТСКАТА ЕПОХА. Ситуирахме тази епоха до края на XII хил. пр. Хр. Науката предлага различни варианти за края на континента държава. Всеки един от тях обаче води до промяна на полюсите на планетата ни, поради което се е променила и посоката ù на въртене, а времето за един кратък период за живите същества е започнало да тече назад (незвисимо че от психологическа гледна точка времето има само положителна посока).
Във връзка с връщането на времето ще отбележим и отделни виждания на теософи и окултисти, разглеждащи развитието на човечеството по следната схема: Младите хора се превръщат отново в зародиш, след което изчезват. По-старите се подмладяват. Починалите отдавна се разпадат в земята, тъй като времето тегли материята им (в случая телата им) към излизане от гробовете, а със същата сила, но в обратна посока, душата се стреми към прераждане. Костите се разпадат в земята, а душата временно не може да се прероди, тъй като през този период липсва генетичен материал (зародиш), в който да се всели. Нашите предположения са малко по-опростени. Според тях подобни катаклизми, повторили се неколкократно във времето, са довели до генетическа трансформация на живите същества. Затова първият човек може да е бил питекантроп, при подобен катаклизъм да се е видоизменил в кроманьонец, а при следващо обръщане на земното въртене да е добил вида хомо сапиенс. Смятаме обаче като най-реална промяна появата на хора гиганти в екваториалната област. Там гравитацията е най-слаба и в един момент на временно спиране на въртенето на земята, преди да започне да се движи в друга посока, гравитацията почти се загубва и се стига до явлението гигантизъм.
Тъй като материята, която предлагаме, е прекалено тежка за възприемане, ще подкрепим вижданията си с още няколко примера.
В диалога на Платон Държавникът, водещият повествованието мистериозен персонаж, назован от автора Чужденецът, определя разглежданите дотук събития по следния начин:
„Чужденецът: Съвсем не. Имам предвид обръщането на залеза и изгрева на слънцето и на останалите звезди, които тогава са залязвали на това място, на което сега изгряват, и обратно – изгревът им е бил там, където сега е залезът. Но когато богът станал свидетел на Атреевото дело, той въвел в кръговрата им сегашния ред.
 автор: Константин Каменов

ГЕНЕЗИСЪТ НА ХОРАТА ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Смятаме, че версията засяга спасеното потекло от княжеството Ману (=Мъдрост) от Атлантида (=Божията (ида) Бащина (Ат) Земя (лант), което се заселва на Балканите и създава ПРОТОТРАКИТЕ. Съвременната наука още използва за последната отбелязана група от племена термина индоевропейци, който е изключително неточен.
ТЕРМИНЪТ „ИНДОЕВРОПЕЙСКИ“ трябва да отпадне, първо, като неточен, и второ, защото назад до IX хил. пр. Хр. не намираме данни това население да е живяло компактно, за да търсим негова прародина. Ето някои съществени виждания по този въпрос на добили популярност учени: „Основният извод от нашата работа, отнасяща се до прародината на индоевропейците, е, че тя се е намирала не в Централна Европа и не по Северното крайбрежие на Черно море, а в северната част на Западна Азия, южно от Закавказието и северно от Централна Месопотамия“ (Гамкрелидзе, Т., Иванов, В. Индоевропейският език и индоевропейците. М., 1981).
„В действителност допускаме, че централното ядро на ареала на общоиндоевропейския език се е намирало между Карпатите и Балканите, да кажем, до дунавските Железни врата…“ (Дяконов, И. М. О ПРАРОДИНЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ. – В: От Египта до Китая. М., 1998, с. 478).
Този термин обаче не е нещо стойностно в историографията и поради още няколко важни причини. Първото, което противостои на разглежданото определение, е придвижването на старите племена. Част от ПРОТОТРАКИТЕ (=ПРОТОБЪЛГАРИТЕ) се заселват и в района на днешна Северна Индия, което от само себе си би трябвало да обърне названието и то да звучи ЕВРОИНДИЙСКИ (на първо място поставяме носещите културата, а на второ – племената, които я приемат, и района, където тя се реализира). Но и този термин не е точен. Дедите ни (ПРОТОБЪЛГАРИТЕ) се заселват първоначално из почти цяла Азия, Горен и Долен Египет, Междуречието и двете Америки, като Северна Индия съвсем не е най-свещената земя от техните нови поселища, за да я включваме в термина. По този начин ние омаловажаваме другите региони, където дедите ни са помогнали да се създаде също много висока култура. Според нас ИНДОЕВРОПЕЙСКИ трябва да се замени или с ПРОТОТРАКИЙСКИ, или с ПРОТОБЪЛГАРСКИ.
3. Основната група от ПРОТОТРАКИТЕ, която съхранява познанието за ГОСПОД БОГ и създаването на Вселената, са БРИГИТЕ. В свое сведение Херодот предлага версията как египетският фараон Псаметих открил, че фригите са най-древните от хората, а фригите са отделили се в Мала Азия БРИГИ:
„2. Египтяните, преди Псаметих да им стане цар, смятали, че те най-напред се били родили на Земята. След като Псаметих се възцарил, пожелал да узнае кои са се родили най-напред, и оттогава египтяните смятат, че преди тях били фригийците, а те – преди всички останали. В желанието си да узнае кои се били родили най-напред Псаметих не смогнал да намери никакво друго средство и затова измислил ето това. Дал на един овчар две новородени деца от случайни родители да ги отглежда на кошарите, като му заповядал следното: никой дума да не продумва в тяхно присъствие; да стоят сами в пуста колиба и в определен час да им водят кози; когато ги нахрани с мляко, да свърши и другите работи. Псаметих наредил да се изпълни този план, защото искал, като отмине времето на безсмислените звуци, да чуе коя дума децата най-напред ще произнесат. Това и станало. Един ден, когато станали две години, откакто овчарят изпълнявал плана на Псаметих, той, отваряйки вратата, чул на прага как и двете деца, след като паднали пред него с протегнати ръце, изрекли: „Бекос“. Тогава първия път овчарят нищо не рекъл. Но понеже често ходел да се грижи за децата, много пъти чул тази дума и накрая обадил на господаря си, а Псаметих му заповядал да доведе децата при него. Чул ги и той и се поинтересувал кои хора казват „бекос“ и на какво. Узнал, че фригите викат така на хляба. Ето така, преценявайки по тази работа, египтяните приели, че фригите са по-древен народ от тях.“ (ХЕРОДОТ (V в. пр. Хр.). История. КНИГА ВТОРА. ИСТОРИЯТА НА КАМБИС. Част I. София, с. 107. Превод на български: Петър Ангелов Димитров. Преводът е направен по френското издание Herodote Histoires – Livres IV – IX, texte etablie et traduit par P. H.-E. Legrand, Paris, 1949–1968; и английското издание Herodoti Historiae. Rec. Carolus Hude. Editio aitera. Tomus posterior. Oxonii (s.a.).)
4. Това племе предава познанието за Господ Бог и сътворението пръвоначално сред всички ПРОТОТРАКИ.
5. През VI хил. пр. Хр. (5505 г. пр. Хр.) става т.нар. „Черноморски потоп“, който от сладководното дотогава езеро прави солено море.
„Тогава някои селища в Тракия и в басейна на р. Арда изглежда били сполетяни от пагубни бедствия, които прекъснали тяхното съществуване“ (Пейков, А. Фрагменти от безписмена Тракия. Пловдив, 1999, с. 84).
Нивото на световния океан е било повишено вследствие на изместването на земната ос от по-бързото топене на ледовете по старите полюси в сравнение с бавното заледяване на новите – ТЕО­РИЯТА НА ПРОФ. ЧАРЛЗ ХАПГУД, според когото: „През последните двайсет години в тази нова област на палеомагнетизма бяха извършени огромно количество изследвания, които разкриха удивителен факт – позицията на географските полюси се е променяла поне 200 пъти през геоложката история и не по-малко от 16 от тези промени са настъпили през последния геоложки период – периода на плейстоцена.
Отачало се смяташе, че различните позиции на полюсите могат да се обяснят с хипотезата за разделящите се континенти, но постепенно стана ясно, че, докато много местоположения се обясняват по този начин, за много други той е невалиден. Геолозите трябваше да приемат извода, че освен движението на континентите е имало и разместване на цялата външна обвивка на Земята – литосферата – над меките слоеве магма под нея. Подобни размествания биха довели нови земи в полярните области. Причините за това все още са обект на догадки и изследвания, но те вероятно са резултат на дисбаланс при движението на магмените течения под земната кора.
В книгата си The Path of the Pole описвам по-подробно резултатите от тези изследвания и представям доказателства за три размествания на земната кора през последните 100 000 години. Според моята интерпретация на доказателствата през последната ледникова епоха заливът Хъдзън се е намирал на Северния полюс, като по този начин обяснявам самата ледникова епоха. Ледената шапка на Северна Америка е покривала около 10 362 700 кв. км и е отразявала топлината на Слънцето обратно в Космоса, създавайки огромен хладилник; духащите от него студени ветрове са преминавали през тесния Северен Атлантик и са създали по-малка ледникова епоха в Европа, заледявайки Скандинавия, много от планините на Британия и други планински региони в Европа…
Според моето тълкувание на много радиовъглеродни и други доказателства преди около 17 000 години (15 000 г. пр. Хр.) започва голямо разместване на земната кора. Това движение, разбира се, е било бавно и е приключило чак след 5000 години. Северна Америка, а след нея и цялото западно полукълбо се преместило на юг, а източното полукълбо – на север. В резултат на това голямата ледена шапка на Северна Америка се разтопила, докато Северен Сибир попаднал в зоната на големия студ. Тази теория успешно обяснява не само края на ледниковата епоха в Северна Америка и Европа, но и отдавнашната загадка за голямото количество измръзнали животни, намерени в сибирската тундра. Антарктида също е била засегната от това движение на земната кора. Тя попада в Полярния кръг. Когато Северният полюс е бил в залива Хъдзън, Южният полюс вероятно се е намирал в океана край Уилкс Кост, т.е. на по-голямата част от континента не е имало ледове. Разместването на земната кора поставя континента в днешното му положение, точно посредата на Южния полюс, което води до широко разпростиране на ледените формации, съществували дотогава. По същото време, разбира се, изчезването на северноамериканската ледена шапка и последвалото затопляне на Атлантическия океан довели до постепенното стопяване на глетчерите в Европа“ (Hapgood, C. Maps of the Ancient Sea Kings. c. 174–177).
Силно земетресение разкъсва връзката между Европа и Африка, образувайки Гибралтарския проток. През него водите на Атлантика нахлуват със страшна сила и достигат Черноморското езеро, като унищожават Дуранкулашката неолитна култура, потапят пирамидалните съоръжения край полуостров Крим (до Севастопол) и принуждават носителите на прототракийската култура в по-голямата си част да емигрират към Азия, северно от Черно море. Групата, която емигрира, са прототраките витини, поселени дотогава северно от Северозападна Стара планина. Тяхното основно племе са хоните (=живеещите по северния склон на планината; планинците от северния склон; духовноиздигнатите от северния склон). Преди да заселят почти цялата южна част от Сибир, от Японско море до Урал, от тях се отделя през проходите на Кавказ една група, която създава Елам. Хоните в Азия са известни като хуни. Друга тяхна племенна група създава културите Мохенджо Даро и Харапа. По тази причина последните две култури са пълно подобие на Еламската.
6. В лекция през 70-те години в СУ „Св. Климент Охридски“ индуският лингвист проф. Рама Каушик определи Чипровският камък за най-старият санскрит в света. Той е от времето на споменатия потоп и е издялан на камък от местна скала. Изводът е, че хоните са занесли санскрита от Балканите към Индия.
7. Омуртаговият камък, който е унищожен, не дава пълна информация за съдържанието си, защото още преди частичното му разчитане текстът е бил погубен.
И тук нека направим нова ретроспекция към потъването на Атлантида, което е станало през 11 838 г. пр. Хр. До този извод стигнахме, като се възползвахме от изчисленията на българския учен Борис Рогев, който скоропостижно се спомина след издаването на труда си. Като цяло книгата му има много слабости. Два момента от нея обаче са изключително ценни с научните си попадения и именно тях ще използваме в следващите наши разсъждения.
Според Б. Рогев най-продължителният цикъл в слънчевия български календар е 6328 ГОДИНИ. Той достига по много особен начин до тази цифра. Намираме за най-неоспорим факт, подкрепящ това виждане, цитираният от изследователя Омуртагов надпис, който за съжаление, както вече споменахме, е унищожен. Ще го представим така, както го е предал нашият изследовател: „…Името е (…) Годината на появата на истинския Бог бе 6328. Пренесоха се жертва и се заклеха за (…) книгите“ (Рогев, Б. Астрономически основи на първобългарското летоброене. С., 1974, с. 84). Многоточията, които авторът поставя в текста, са части от него, които са били унищожени още по времето, когато е писал книгата си. За съжаление този български учен не е успял да забележи, че, когато дедите ни упоменават някакво свещено събитие, свързано със света или с тях самите, и посочват голям годишен период, който ги разделя от това събитие, то този цикъл най-вероятно е кръгъл период от нашето летоброене. Застъпваме тази теза, защото в други прото- и древнобългарски текстове, в които също се споменава за някакво свещено събитие, почти винаги към него е засвидетелстван голям цикъл от слънчеви първобългарски години. Това не се е правило само за да се фиксира събитието, а и защото дедите ни са спазвали принципа на познанието и са вписвали само тогава годишни цикли, когато те са изпълвали своята завършеност. Такъв е случаят с Омуртаговия надпис.
Другото важно разсъждение на Рогев е начинът, по който достига с изчисленията си до този годишен цикъл. Астрономът използва при пресмятанията си Питагоровите възгледи по геометрия, които обаче са древноорфически (прототракийски=протобългарски). Оттук, несъзнателно използвайки геометричната функция, която ползват при изчисленията си и протобългарите, Рогев е стигнал до действително съществувал протобългарски цикъл от слънчеви години, равен на 6328 години.
Тъй като целта на подготвените разсъждения не е да разглеждаме древнобългарския календар, само ще отбележим няколко важни факта, произлизащи от него. Първият от тях е новият термин, който предлагаме и извеждаме от функциите на календара, а именно ПЕРИОД НА ПРЕДЗНАМЕНОВАН КАТАКЛИЗЪМ (ППК). Засега само ще отбележим, че на определени цикли според нашия календар се случват гибелни катаклизми на различни части от Земята.
автор Константин Каменов

ГЕНЕЗИСЪТ НА ХОРАТА

НОСЕЩИ ПОЗНАНИЕТО
ЗА ГОСПОД БОГ И СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА
(ВСЕЛЕНАТА)

1. В книгата от манастира в Лхаса, където се описва краят на Атлантида, дословно е отбелязано следното: „Когато звездата на Бал падна на мястото, на което сега има само звезди и море, седемте града с техните златни порти и открити храмове се разтресоха и разклатиха като листа по време на буря; а след това кълба от огън и дим се издигнаха от дворците. Агонията и писъците на множеството изпълниха въздуха. То потърси спасение в храмовете и цитаделите и мъдрият Му – свещеният Ра-Му – се изправи и им каза: „Не предсказах ли всичко това?“. А жените и мъжете в своите блестящи одежди и скъпоценни камъни ридаеха: „Му, спаси ни!“. Му им отвърна: „Всички вие ще умрете заедно със слугите и богатствата си и от пепелта ви ще възникне нов народ. Ако и той забрави, че е по-висш, защото допринася, а не защото се възползва, ще го сполети същата участ“. Думите на Му се задавиха в пламъците и дима, земята и нейните обитатели бяха разкъсани на парчета и погълнати от дълбините“ (Churchward, J. The Lost Continent of Mu. с. 80).

Следващите факти ще покажат защо започваме именно с този цитат.

Великденският остров е на 3000 километра от бреговете на Чили, голям е колкото Джърси. Когато първият евро­пейски мореплавател (холандец) стига до него през 1722 г., той решава, че островът е населен с великани. Върху това малко парче вулканична полинезийска земя са изправени 592 статуи. Някои от тях са високи над 20 метра и тежат по 50 тона. Кога са били издигнати? Как? В резултат на изучаване­то на тайнствените монументи учените смятат, че там могат да бъдат различени три равнища на цивилизация, най-съвър­шена от които е най-древната. Както и в Египет, огромни блокове от бигор, от базалт, от лава са прилепени един към друг с невероятна изкусност. Но релефът на острова е нера­вен, а няколкото нискорасли дървета не могат да послужат за носилки. Как ли са били пренасяни камъните? И може ли тук да се говори за огромно количество черноработници? През XIX век населението на Великденския остров е 200 ду­ши – три пъти по-малко от статуите. На този остров земята е безплодна, никога не е имало домашни животни, едва ли ня­кога са могли да живеят повече от три-четири хиляди души. Къде тогава е истината?

Първите стъпили на Великденския остров мисионери полагат особени грижи, за да изчезнат следите от умрялата цивилизация, както постъпват и в Африка, и в Южна Америка. В подножието на статуите лежат древни дървени таблички, покрити с йероглифи: изгорени са или изпратени във Ватиканската библиотека, където се пазят немалко тайни. Да­ли са се стремили да унищожат остатъците от древни суеве­рия, или пък са искали да прикрият свидетелствата за друго знание? Спомени за пребиваването на Земята на непознати същества? Посетители, дошли отвън?

Първите изследвали острова европейци забелязват сред островитяните бели брадати хора. Откъде са се появили? Потомци на коя изчезнала днес раса са били? Остатъци от ле­генди разказват за расата на господарите, на учителите, из­никнали от дълбините на вековете или паднали от небесата.

Ортодоксалната наука приема, че това са останки от викинги, които са плавали до Америка в ранни времена. Това можеше обаче да се приеме, при положение че тези бели жители спазваха викингската култура, а не традиционния възглед за бог Ра-Му (=Слънчево-мъдрия), което е присъщо само за останалите потомци от княжеството Ману в Атлантида.

Другото изключително интересно сведение дава скалният текст, открит на остров Питкейрн: „Нашият екипаж, който претърпя корабокрушение по време на буря, намери земя, за което благодари на Бога. Ние сме хора от областта Ману. Почитаме Ра, както ни повелява Свещеното писание. Ние приветстваме слънцето.“

Защо вижданията на ортодоксалната наука, че това са хора от либийското плато Ману, не може да са верни: а) в тази африканска област са живели племена с различен от бялата раса генотип; б) либийският диалект на древноегипетския език е донесен от бялата група на фараоните и жреците, за впоследствие ще отбележим откъде са дошли; в) топонимът на платото Ману е оставено именно от просветителското коляно на племенната група фараони, но подобни топоними и прозвища като качествено определение вместо етноними са разнесени навсякъде по пътя, по който са минали потомците от атлантското княжество Ману; г) факт е, че, преди да загине Атлантида, тя е владеела местностите в Африка до това либийско плато, както и в Европа до Етрурия (днешна Италия), но в тези земи не са останали атлантски потомци; д) в Либия не са почитали Бога чрез прозвището Ра или Ра-Му; е) като финал, завърналите се обратно към Европа прототраки – хоните, поставят нов хидроним на най-източната европейска река (посрещаща слънцето), назовавайки днешна Волга Ра, или СЛЪНЧЕВОБОЖЕСТВЕНАТА.

2. Във всички по-сетнешни религии присъства версията, че човек (според нас Адамовото коляно – хомо сапиенс) е създаден от пясъка, пепелта, прахта, песъчинките в морето.

БИБЛИЯ. БИТИЕ. ГЛАВА II. Издание на Св. Синод на БПЦ. София, 1993, с. 2:

„7. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.“

(Вместо коментар: „А когато нямало още нищо, Мебер, Създателят, направил човека от глина. Просто взел в ръка глина и оформил човека. Но човекът си имал свое начало. В началото той бил гущер. И поставил Създателят този гущер в морска вода. А след пет дни какво става – пет дни стои гущерът във водите морски. Седем дни стои там. На осмия ден Мебер отишъл да види гущера. И ето, излиза гущерът на сушата. Ала кой се появява на брега? Човекът. И казва на Създателя: „Благодаря!“. (Блез Сандрар обнародва тази легенда през 1920 г. в „Anthologie negre“ (Негърска антология). Тя от своя страна е поместена в кнгата на полякинята Зофия Соколевич „Митология на черна Африка“, София, 1990, с. 14. Превод от полски на български език: Климент Тренков.)

РАЗКАЗЪТ НА ТЕ ИХО А ТЕ ПАНГИ – тази легенда за сътворението сподвижникът на Тур Хейердал Бенгт Даниелсон записва на остров Раройа, от групата Туамоту, на 450 морски мили от остров Таити, в Тихия океан:

„В началото съществувала само Пустота – ни мрак, ни светлина, ни суша, ни море, нито слънце, нито небе… само безмълвна, неподвижна пустота. Минало неизчислимо дълго време. Пустотата започнала да се движи. Тя шумяла и растяла, докато накрая се превърнала в по-великата нощ, без граници и очертания. Всичко било потънало в мрак – дълбок, непроницаем мрак. Отново минало неизчислимо дълго време. Дошъл краят и на По. Нови незнайни сили влезли в действие, нощта се превърнала в океан, а в неговите глъбини се образувало вещество. В началото то било само пясък, но след това се превърнало в здрава земя, която се повдигала все по-нагоре и нагоре. Най-после на света се появила Папа – майката на земята. Папа се разраснала и станала голяма страна, първата от всички. А над Папа, майката на Земята, почивал Атеа, бащата на небето. Минало още много време и Папа родила двама сина – Тане и Тангароа. Те се огледали и видели, че няма нито светлина, нито пространство.

– Хайде да отделим Атеа от Папа – казал Тане. Заедно те се опитали да повдигнат Атеа, но не могли даже да го поместят. Скоро се родили братята Ру и с тяхна помощ работата тръгнала по-успешно. Те отделили Атеа от Папа. Бавно повдигали Атеа все по-високо и по-високо, накрая над Земята се разпрострял небосводът. Възникнали три сфери: Ранги-по – подземна и подводна сфера, Ранги-марама – светът, в който живеем, и Ранги-рева – небесната сфера над нас. Тангароа станал господар на океана, а Тане закрепил на небето звездите, Слънцето, Луната и станал техен господар. След това Тангароа направил Тики – първия човек на Земята – и понеже той не искал да живее сам, неговият създател направил от пясък и първата жена Хина аху оне – Хина, направена от пясък. Всички хора произхождат от Тики и Хина. Поколение след поколение се сменяло, докато най-после се родил Мауи – най-великият от всички наши праотци.“ (РАЗКАЗЪТ НА ТЕ ИХО А ТЕ ПАНГИ – In: Danielsson, B. Vegessene Inselen der Sudsee Cullstein. 1955.)

 автор Константин Каменов

РАЗДЕЛЯНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ЖРЕЦ И ЦАР,

 КАКТО И ПОРЕДНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАМЕТТА ЗА ДРЕВНОСТТА

Въпросът, който за първи път ще разгледаме, е важен, за да обясни същността на темата ни и който е от необходимите, за да се променят базисните теории, върху които се крепи част от традиционализма на съвременната история. Той е преиначеният възглед за мястото на крито-минойската „цивилизация”.
По принцип, странни са необходимите категории, които трябва да притежава едно селище, за да бъде обявено от науката за град. По политически, а не по научни причини се появяват и самите критерии за ранни градове. Всичко това става само за няколко десетилетия през XX в. Занимаващите се с археология се досещат, че промяната и натрупването им на различни конференции и симпозиуми е като опит една историческа школа да стане доминираща над друга. Съперничеството е най-вече между американци, руснаци и англичани, или по-общо отбелязано Америка (САЩ) срещу Европа и СССР.
Получава се така, че критериите са определени въпреки всичко и поради научна не необходимост, а не чрез научно доказване, че те действително обясняват нещо. Независимо от тях или по-точно казано, именно поради тях доста често археологическите експедиции изпадат пред сензации. При започване на разкопки, повечето археолози, поради необходимостта от наличие на съответните критерии, предварително са настроени какъв би трябвало да е резултатът. Даден пласт или артефакт често отвеждат към обяснение, от което няма логически извод, според критериите и което е „въстанало като революционер” срещу традиционализма на тришколието.
Следва и въпросът „АМИ СЕГА” и блокиране на по-нататъшна работа върху обекта. Статуквото е безспорно здраво. Историята е политическа наука и тя се крепи върху изискванията на крупния капитал. Всичко това поддържа непроменяемостта на критериите в археологията.
Именно, световния капитал е отредил най-видна роля в ранната античност на елинската култура, от чиито основи да тръгват характеристиките на развитие в културата на цяла Европа, а оттам на Америка, Австралия и всички други държави, изградили начина си на живот спрямо съвременния на Западна Европа. Тъй като в античната литература нямаше факти за произхода на Елинската култура, то бе необходимо да се „посочи” нейна „майка” и като свободна древна култура, имаща възможност да заеме това място, се обособи кратко съществувалата крито-минойска „цивилизация”. Нищо, че „майката” на Елада няма нейния ген, нито нейния вид характеристики в културата, поради което от по-старата да бъде проследено нейното развитие, с частична, качествена промяна, за да се преобразува в по-младата. Разликата в липсващите години между тях, които да са свързващо звено, бе дарено на Троя и Микена, като културна връзка между Минойската и Елинската, а с тази трансформация съвсем се унищожиха понятията за исторически процеси, обяснени чрез археологически открития. Трите (общо четири) „култури” нямат нито общо генетично звено, нито общ камък като изработка.
През десетилетия подмяна и учени, и политици, и корпорации знаеха, че културата майка на всички изброени до тук култури се назовава чрез еднолексемния термин – Тракийска. Кралиците на Холандия и Дания, които са и археоложки, го споменаха на открита своя пресконференция, след завръщането си от тайната археологическа мисия в България: „Търсете произхода на културата на съвременна Европа не в елините, а в траките!” – отбелязаха те.
Същевременно, за да се прескочи официалната истина, в периода след обявяване на „критериите” много от археологическите обекти, съхранени от различни тракийски периоди на развитие, „заминаха” цялостно за СССР, а други само като артефакти. Това е поради факта, че по-голямата част от тракийската култура е развивана на българска територия. А България бе под суверенитета на СССР. Доста от обектите пък бяха унищожени по два основни начина – фалшифициране и изхвърляне, както и даване на предимство на иманярите пред археолозите. По този начин, чужди и частни колекции се обогатиха, докато древната, автохтонна култура загуби от паметта си. Както отбелязахме, тези процеси на фалшификация, започват съзнателно да се извършват още от началото на XX в. В България могат да се забележат през отношението, което следват българските колеги на Ганчо Ценов спрямо него. Това е ученият продължил научната линия на Г.С.Раковски, докато останалите капацитети защитават научните константи на различни чужди школи, които принадлежат към официалните места в йерархията на фалшификацията относно събитията в древността.
За да продължим със същината на въпроса, преминаваме към факт от световно значение, към който сега са насочени различни стратегии за унищожаването му. Ще отбележим сведения от археологическите проучвания на Ат. Пейков, по време на разкопките му в царско-жреческата цитадела на Евмолпиада, съществувала на хълма Небет тепе. По време на неговите разкопки, които са трети по ред на този обект, Пейков безспорно доказва, че именно в Пловдив от бронзово-медната епоха (медно-бронзова епоха вече е определен като неправилен термин, поради което и ние използваме по-качествения) се извършва първото в света отделяне на храма от двореца. Този процес показва разделяне на царските от жреческите функции и за първи път поява на две личности с различни специфики, отговарящи за два различни процеса – управленски и духовен. В Крито – минойската култура това се случва почти столетие по-късно. Нужно е да се добави, че след Пловдив разделянето на тези функции като процес в развитието, се открива и сред други градове при траките от Хинтерланда. Необходимо е да се отбележат няколко основни факта за невъзможността Крито-минойската култура самостойно да съществува. Елементарните причини довели до фактите, странно защо, не се забелязват дори от учени като Артър Еванс:
1. На остров Крит, освен скалите, нямат необходимия потенциал, за да създадат културата, чрез която ги възхвалява съвременния „научен” свят. Още Г. Георгиев и Ев. Черних показаха в изследванията си, че много от ползваните в Египет материали от метален произход са произведени при траките от Хинтерланда. Същото се отнася до Минойската култура, която дори и вторично да ги е взимала от Египет, то изготвените продукти са били изцяло тракийско производство.
2. Боговете, които са основни в островната цивилизация, са отново заимствани от траките, както по-късно това са сторили и елините, които са изменили освен това функциите и същностите на някои от „откраднатите” богове.
3. Основните суровини за живот, между които са хранителните продукти, също са от Хинтерланда.
4. Културните процеси при Крито-минойската цивилизация винаги закъсняват, спрямо тракийската цивилизация с около век. Именно като пример от този род, който е най-важен за древността на една култура, е разделяне на функциите цар – жрец. Според тази промяна тук трябва да добавим и другия важен извод – Пловдив е най-старият и същевременно централен град на тракийската културна общност.
Тракийските градове са изградени целенасочено в места благодатни за живот и предлагащи възможност за създаване на по-голям културен регион.
Като мегалитно за времето си и велико изключение е Пловдив. Първо, изцяло гористата местност, обхващаща голям регион, е била внимателно изследвана. Най-вероятно поради енергийната сила на земята около хълмовете, мащабен терен е прочистен от букови и частично дъбови гори. След това са изградени няколко малки селища, тип квартали, с център хълмовете на днешния град.
Нито за Варненската, нито за Карановската, нито за тази от Градешница, нито за която и да била друга неолитна тракийска култура не е бил извършван такъв вид предварителна и мащабна подготовка, за да бъде изграден град от тракийски вид. Накратко ще отбележим част от важните характеристики на тракийските ранни градове. Те са малка форма, копие на отношенията и структурните характеристики на племената, запазили се до появата на елинската прагматична мисловност. При тях няма градски стени. Има създадени няколко квартала-селища, които са огледален образ на някое съзвездие. Както при съзвездията и в тракийските градове има център на управление, който изпълнява ролята на малко слънце. Структурата на най-древния Пулпудева е въз основата на десет селища-квартали, като управленския център е в Евмолпиада, базирана на Небет тепе, в специално изградена цитадела. Тъй като градът е без стени, стените открити в цитаделата са част от царско-жреческия комплекс, който в един момент, вътре в себе си се разделя на царски и жречески.
Както цялата тракийска култура и народност, тракийските градове функционират като самостойни, но са и обединени, под модела на Пулпудева, чиито елементи накратко фиксирахме. Центърът на управление не е тираничен, нито демократичен, а е с духовни функции и както посочихме – огледални на небето. В Пулпудева съществуват и селища-квартали като Каменица, Родопиада, Хераклиада, Орфида, Евмолпиада и т.н.
Необходимо е да насочим вниманието и към вида на изградения комплекс-цитадела, а поради това ще отбележим накратко някои сведения открити по време на различни етапи от разкопаване на обекта. През 1938г. при дейността на Д. Цончев, артефактите от неговите проучвания са добре описани и съхранени в АМ – Пловдив. Научнопопулярното информиране, свързано със сведенията за тези разкопки оставя В. Пеев в „Градъ Пловдивъ минало и настояще” част I, 1941г. От описанието, за нашата тема, важни са сведенията за циклопския градеж, чрез който е направен дворецът-храм (цитадела). Цончев отбелязва, че стената е с ширина 2,50 м. Тъй като не е запазен в цялост, пълната височина не се знае. Освен това, при първите разкопки стените не са били сондирани, за да се проучат основите им. Все пак Пеев публикува снимка, на която, според големината на камъните и брой редове, се отчита, че височината на една от стените е поне 3,50 м. Самият Цончев отбелязва, че най-добре е запазена циклопската северна стена, която не е към двореца, а към крепостната стена на цитаделата, според него. Той описва периода и́ като Крито-минойски. С откритията през 90 години на миналия век се оказа, че градежът е поне от IV-то хил. пр. Хр. От последното твърдение се изведе хипотезата, че Минойската култура е дъщерна на тракийската, както вече отбелязахме. Археолози работили на обекта, но и други, занимаващи се със същия период, много умело доказваха този възглед, но не смееха да го напишат.
Факт е също, че за разлика от другите стени в древния град, северната е единствената, където не са открити елементи на надграждане. Има и друга важна подробност, която също не се споменава и между археолозите. Градските стени на Пловдив, както и на всички други тракийски градове, започват да се изграждат едва през II-то хил. пр. Хр. Това бе и един от критериите, който „световната” наука наложи, за да даде предимство на Крито-минойската, Микенската и Троянската цивилизации пред тракийската, независимо, че този факт по-скоро показва ненужността на градски стени в тогавашния свят на най-развитата в отбелязания период култура. Циклопският градеж на цитаделата в Пловдив е концентриран върху малко пространство, като е фиксирал параметрите на храм, след като културата на Евмолпиада е издигната на едно духовно ниво над останалите тракийски градове. Центърът на жреческата ритуалистика по-рано е бил въведен в Пулпудева като цяло от някой духовен център поместен в планински регион. По тази причина се е наложило и обособяването на цитадела. Има период, след разделянето на функциите цар-жрец, в който за известно време съществуват две светилищни съоръжения. Единното е кръгло глинено, за което Ат. Пейков, пише:„…митологията на много народи се съизмерва с една от пространствените зони на космическия модел.”
Сравнителния анализ, чрез датиране, според категоризиране на периодите, чрез група от открити ценности-артефакти обърква археолозите. И при тези обстоятелства те не се осмеляват да върнат датировките с още две хиляди години. Все пак от записките на изследователя се забелязва, че това е минало през мислите му. Както сочат проучванията на ИЗ „Корени” според цялата, прегледана фактология и описаните артефакти, храмът е съществувал още от времето неолит – енеолит. Пейков е записал за кръглото глинено съоръжение:„Именно кръгът като символ на царската власт в Елам, богинята Ищар поднася на Ашурбанипал – царят на държавата Лулу.” Чрез тази логика, той приема възгледа, че съоръжението е за царски ритуал.
Според проучвания на ИЗ „Корени” обаче, извършени в 1992г., културата в Елам е пренесена от траки от хинтерланда още през неолита.
Този култов, затворен със стени, център е открит едва при третите археологически разкопки, продължили от 1974 до 1985 г.г. Второто съоръжение е под формата на четиристенна пресечена пирамида с двойни квадрати по всички страни, както и с двоен кръг в центъра на пирамидата, в които кръгове е и символът на кръстосана двойна тракийска брадва. В отворът на центъра се е поставял специален репер, който вече липсва. От една страна символът на кръстосана двойна брадва показва концентрация на царската власт, най-вероятно като място, което е заемало по-висша йерархия в тракийския бездържавен свят. По този начин се оказва, че пирамидата е царското съоръжение, докато кръглото е било основно култово място в жреческата част на постройката.
През хилядолетията съществуване за Пловдив са се водили най-много битки, спрямо останалите български градове, поради факта, че той често е бил междинно, свързващо звено на различни култури и държави. Така например през Средновековието, той влиза ту в рамките на България, ту в Никея, ту в Латинската империя, Епирското деспотство и т.н. Насочваме вниманието към този факт, за да отбележим по-важния – до 1999г. северната, която е външна стена от циклопския градеж е достигала близо 4 реда надграждане. Пловдивският циклопски градеж представлява две успоредни, вертикално издигнати стени, между които има пасаж от натрошени камъни. Всичко е без спойки, поради което носи названието циклопски. Камъните са изключително големи и необработени, като за направата им са използвани скали от тепетата на гарда. Натрошените камъни между двете успоредни стени играят ролята на спойка, а същевременно поемат топлинните аномалии и земетръсните вълни. Независимо от войните и многото битки край тези стени, те са се запазили, благодарение на качествения градеж и технологията, чрез която са били направени.
По злостна или предизвестена традиция, циклопският градеж бе „смален” само за няколко години от посочената височина до размерите на един ред градеж. К. Кисьов, директор на АМ – Пловдив отбеляза, че това е дело на тези, които шарат камъните със спрейове. Странно, но през хилядолетията съществуване на тази стена, когато за Пловдив са се водили изключително много войни, този паметник на древността почти е запазил реалната си височина на подлаганата най-много на военни удари стена, а сега, само за няколко години, деца бутнаха мегалитния градеж. Освен това елементите (огромни камъни) по отделно нямат музейна стойност, а те липсват на мястото, където са били съборени, независимо, че и тежкотонажен кран трудно ги повдига. Голямата стойност от разрушаването на циклопския градеж се измества отново към единичните маломерни паметници на остров Крит, защото те „традиционно” се възраждат във финансово ценни, а целият район отново става един от откритите музеи на човечеството.
автор: Константин Каменов

ТРОЯНСКАТА ВОЙНА

 СБЛЪСЪК НА ДВЕ ТРАКИЙСКИ КУЛТУРИ
 Kamenov

Троянската война е вечен въпрос в историографията. Независимо, че Х. Шлиман откри развалините на едноименния град и доказа не само верността на Омировото произведение, но и състоялата се битка, споровете, от различен характер, продължиха да сблъскват противоположни мнения. Можем да кажем, че битката продължава във времето и в повечето случаи целта на противоборстващите страни е да докажат, че древните герои, взели участие в конфликта на малоазийския бряг, са техни предци. Особено силно тезата се поддържа от гръцката историография. Но, когато се прегледат в съвкупност “Илиада”, “Одисея”, археологията и още няколко спомагателни науки, се разкриват съвсем други събития, генезис на героите, символики и за какво всъщност се е водила великата битка
Много от изследователите на епоса започват от мотива за откраднатата Елена, заради която извеждат и основната причина за започването на войната. Битката за Троя няма много общо с това, което ни е известно от запазеното художествено произведение. То се дължи на няколко много важи факта.
 Първо – късният запис, по който са направени всички следващи преписи и при промяната на който основна заслуга имат Ономакрит и Пизистрат.
 …Второ – но не по-маловажно като факт е, че Троянската война е изцяло тракийско събитие, докато по-късните изследователи изтикват на преден план елините, които по това време дори не са мислили да са се зараждат.
Третото – Елена не е била първопричина за подобен конфликт. От древнотракийското словосъчетание, КРЕПОСТТА ИЛЕОН, малко по малко по време на древноелинските преписи на текста се е стигнало до подмяна на понятията , неправилното им тълкуване и преиначаване. Така от KALA (=КРЕПОСТТА) (E) ILION (=ТРОЯ) постепенно добива старогръцкия вариант KALA (=хубост) ELIE (=Елена) или хубавата Елена.
Всъщност битката не е за открадната принцеса, а за принесен център на царска власт, която е била съсредоточена между Дарданелите в Илион.Както вече проучихме и доказахме, в друго наше изследване, от древни времена носовките са също тракийски, затова възприемаме ОН като голяма носовка и по логиката на нейната промяна й придаваме следващата звукова стойност – Ъ. Така в развитие названието на града би придобило името ИЛИЪ. Не трябва да забравяме обаче, че Троя е обявявана за Божия град, а Св. Илия в нашата иконография е изобразяван като Бог в колесница, явяващ се от облаците. От друга страна названието ТРОЯ се превежда като (СТРАНА; ЗЕМЯ) (=ИЯ) (на) (ТР=) ТРИЕДИННИЯ БОГ. Освен това неин основател е един от внуците на тракиеца Дардан, а именно Ил.
И тъй като започнахме с красавицата Елена, трябва да отбележим, че още ПЪРВА ПЕСЕН ни разкрива съвсем други причини за вoйната. В началото Ахил разказва на майка си Тетида:”В поход към Тива свещена, град Етиенов, поехме…”(стр.34) Изследванията показват, че се касае за малоазийската, а не за eгипетската Тива. От молитвите на жреца Хриз към Агамемнон, се разбира, че ахейците са превзели едноименния град, намиращ се до Тива и носещ названието Хриз. Пак от думите на Ахил разбираме, че преди да стигнат до Троя ахейските съюзници плячкосват по някой “…град многолюден троянски.”(стр.22)От последното сведение установяваме, че Троя е била като столица на държава от родствени градове и както е известна в историографията, областта е съществувала под името Троада. А в съвкупност, всички тези факти ни показват, че ахейците са започнали една варварска, грабителска битка, с различни богати центрове, която, както вече отбелязахме, е нямало никаква връзка с Елена. По-нататъшната фактология в произведението също подчертава пиратската същност на ахейския съюз, но преди да развием темата искаме да обърнем внимание на един от героите в него и доблестната позиция, която той заема. Става въпрос за Ахил, който, пристигнал на троянския бряг, отказва да се бие с илионците, защото както сам се изразява:
   ”…Аз не съм тука пристигнал за копиеметци троянци, 
   с тях да се бия, понеже не са ми във нищо виновни. 
   Никога те не са грабили мои коне или крави, 
   никога те в плодородна и винокърмилница Фтия 
   жътва не са ми затрили, че нас ни делят непристъпно 
   низ планини гъстосенчести, пък и морето ехтящо.” (стр.28-29)
В целия епос няма по-достойна позиция сред нито един от ахейските водачи.
Когато разглеждат съюза на обсаждащите славната крепост, повечето изследователи използват за обозначаването им термините “древни елини” или “древни гърци”. Всъщност, в цялото повествование етнонимът “елени” се среща само три пъти. Тъй като записвачът на произведението, “изпято” през XII в. пр. Хр., е древноелинският шовинист Ономакрит от VI – V в. пр. Хр. Той извършва своето “дело” по заповед на другия такъв шовинист Пизистрат. Това обаче се случва през V в. пр. Хр., т. е., близо седем века след устното създаване на великия епос. Те са извършили много интерполации в произведението, които, в процеса на разсъжденията ще подложим на доказване. Най-фрапиращата фалшификация, при записването, е именно вмъкването на терминът “елини”. В XII в. пр. Хр. елини не са съществували и битката за Троя, както вече отбелязахме, е по-скоро битка за проливите между две групи, изповядващи два вида тракийска култура. Защитниците са пазещите тракийския духовен светоглед, а нападателите са опитващите се да го прагматизират. Ахейският съюз, който, често авторът нарича данайци, можем да кажем, че има и египетско генетическо разклонение на водачите, защото Данай, според митологията на елините, е внук на Бел, който е отгледан в Египет:”…Бел останал и царувал над египтяните. Оженил се за дъщерята на Нил – Анхиноя. И на него му се родили двама сина близнаци – Египт и Данай, а според Еврипид освен тях още Кифей и Финей. Бел заселил Данай да живее в Либия, а Египт – в Арабия…на Данай -(се родили;К.К.) петдесет дъщери…Данай се изплашил от синовете на Египт и по съвета на Атина избягал, съоръжавайки за първи път кораб, в който натоварил дъщерите си. Щом стигнал в Родос, Данай поставил статуя на Атина Линдийска. Оттам отишъл в Аргос, където тогавашният аргоски цар Геланор му предал царската власт.”(Аполодор;”Митологическа библиотека”; стр.54-55)
Тази генеалогия се отнася само за някои вождове и то предимно за двамата братя Атриди, както и други живеещи по южните острови. Водачи като Ахил, Одисей, Аскалаф и Ялмен, Епстроф и Схедий, Аякс Теламонов, Елефенор, Ерехтей и Менестей Петоид, Нестор, Тоант, Протезелай и Подаркес, Евмел Адметов, Еврипил, Полипет, Гуней, Протой, са най-славните, неданайски, ахейски вождове. Някои от тях са имали земи в страната Ахиява (Асирия), но повечето са разполагали с имения и владения около Пелопонес и по Егейските острови. Самият полуостров е по името на фригийския цар Пелопс. Като цяло, заедно с островите, това е част от ареала на тракийската пеласгийска група и споменатите вождове са управлявали подплемена именно на тази общност. Според Страбон:”4.Създаването на подобен род митически разкази способства за смесване на днешни племена и плодородни земи по тази страна на река Халис, особено пък по морското крайбрежие. Затова тази страна се подлагала от различни места на нападения и през цялото време от страна на племената от противоположния континент, или пък съседните народи се нападали един друг. Нахлуванията и преселенията се случили главно в епохата на Троянската война и след това време, когато варварите и гърците били завладяни откровено от някаква страст към завладяване на чужди земи. Впрочем такива явления имало и до Троянската война. Нали и тогава съществувало племето пеласги, така като и кавкони и лелеги. Както аз вече казах по-горе, в древността те често се движили по разни места на Европа. Тези племена Омир изобразява като съюзници на троянците, но не пришълци от противоположния континент. Разказите за фригите и мизите се отнасят към времена по-древни от Троянската война. Съществуването като разделени на 2 части ликийци предизвикват догатка за това, че те са от едно племе, като че ли троянски ликийци или пък ликийци, живеещи край Кария, които колонизирали земите на други две племена. Може би, това същото да е вярно и за киликилийците, защото те се делят на 2 групи. Обаче ние не можем да дадем доказателства от този род за това, че днешните киликилийци са съществували още до Троянската война. Все пак, можем да признаем, че Телеф е дошъл зедно със своята майка от Аркадия. Когато той благодарение на брака на майка си се сроди с Тевтратом, оказвайки му гостоприемство, него започнали да считат за царски син и той унаследил властта над мизите.”(Страбон;“ГЕОГРАФИЯ”;книга XII; глава VIII) 
Сравнявайки двете сведения стигаме до извода, че пеласгите са населявали цялото Егейско крайбрежие на Европейската част, а също така и земи от малоазиатския край. Тази теза се оформи , тъй като Страбон отбелязва, че враговете на Троя са я нападали от противоположния континент(Европа;К.К.). Това са пеласгите, които влизат и оформят ахейския съюз, а другите, които се сражават на страната на илионците са от малоазийския бряг. Същевременно обаче пеласгите са в основата на йонийци, еолийци и, както пише Страбон:”дорийци, племе от къдрави пеласги.” Годините, когато се появяват, разглежданите термини, са много след Илионската битка.Освен това Страбон оставя още едно много важно сведение за пеласгите, сързано с Троянската война:
“Менекрат от Елия в своето съченение “За основанието на градовете” утвърждава, че цялто съвременно йонийско крайбрежие започвайки от Микале, както и от съседните острови, в предходните времена населяваха пеласги. Лесбосците, обаче, твърдят, че те били подвластни на Пилей, когото поетът нарича господар на пеласгите; по неговото име и до днес планината в тяхната страна се нарича Пилейска. И хиосците наричат основатели на своите поселища пеласгите от Тесалия. Пеласгите били племе , постоянно номадстващо и много подвижно; то достигнало голямо могъщество и след това изведнъж пропаднало, в същотото време, когато станало преселението на еолийците и йонийците ( съставени от пеласги; К.К.) в Азия.“(Страбон;”ГЕОГРАФИЯ”;книга XIII; глава III)
Що се отнася пък до йонийците ще предложим следният цитат, който най-добре охарактеризира обстановката при тяхното зараждане:
“(94 ред)…Йонийците доставили сто кораба. Били въоръжени като елините. Докато живеели в Пелопонес, земята, която сега се нарича Ахайя, преди Данаос и Ксутос да били дошли в Пелопонес, те, както твърдят елините, се наричали пеласги айгиалеи, а по името на Йон, син на Ксутос – йонийци. Островитяните, въоръжени като елините, доставили седамдесет кораба; и те били пеласгийски народ, който по-късно бил наречен йонийски по същата причина, както и йонийците от съюза на дванадесетте йонийски града, дошли от Атина.”(Херодот;”История”;книга седма “Ксеркс срещу Елада”)
От цитирания пасаж на БАЩАТА НА ИСТОРИЯТА, както отбелязахме, сме извадили едно от най- конкретните сведения за произхода на йонийците, а от цитата, който ще представим, изваден от книгата на БАЩАТА НА ГЕОГРАФИЯТА, пък придобиваме изключително ясна представа за създаването на еолийците:
“2…дорийският диалект ние считаме за тъждествен с еолийския, защото всички гърци, живеещи извън Исма, освен атиняните, мегарците и дорийците, обитаващи около Парнас, още до днес се назовават еолоийци;…и атиняните се считали за нейни изконни обитатели, винаги владеещи една и съща страна, тъй като никой не ги изгонил от нея и даже не се е стремял да я завладее. Това обстоятелство, вероятно, без да се гледа тяхната малочисленост, послужило като причина за несходството на техния език и обичаи с езика и обичаите на другите гърци. От друга страна, еолийският елемент до такава степен преобладавал в областите отвъд Истъм, че в по-ранните времена населението от тази негова страна също било еолийско; след това еолийците се смесили с другите племена, тъй като, първо, йонийците от Атика завзели Егиал и, второ, Хераклидите довели със себе си обратно дорийците, основали Мегара и много градове в Пелопонес.”(Страбон; “География”; книга VIII; глава I)
    Предложените факти от Херодот и Страбон ни дават няколко много важни извода, от които правим следната аналитична схема:
  1.Атиняните са от пеласгите айгиалеи.
 2.Те никога не са се местили, което значи, че и пеласгите айгиалеи не са се местили.
 3.Пеласгите, бидейки впоследствие атиняни, са най-древни жители по тези земи.
  4.Дорийците са племе къдраво от пеласги.
 5.Езикът на дорийците е еднакъв с този на еолийците, което показва, че и те са пеласги.
  6.Четирите групи, които образуват древноелинската мисловност са еолийци (пеласги), дорийци (пеласги), йонийци (пеласги айгиалеи) и атици-колонизирани от йонийците ( или също пеласги айгиалеи с останало местно пеласгийско население).
По времето след Троянската война микенците унищожили Минойската култура, според Х. Мелерш в “Минойският Крит”:”Краят дошъл всъщност с падането на Троя. Това събитие се датира приблизително към 1190г. пр. н. е. То е последната голяма проява на микенците – и ако наистина са им били нужни десет години, за да постигнат целта си, както разказва Омир, то тази проява е била донякъде зле организирана и не особено резултатна. Минойците, казва Омир, били едни от ония съюзници на великия, но глупав Агамемнон, които изпратили свой контингент в боя.”(Х.Мелереш; “Минойският Крит”; стр.176) Този автор отбелязва по-напред, че първоначалната гибел на тази високоразвита култура е вследствие на неколкократни земетресения, след което минойците – дорийци доунищожили културата им, като взели най-ценното от нея. Тук ще трябва да редактираме малко Мелерш, защото, както ни подсказват древните автори дорийците се появяват доста по-късно от микенците и то именно там, където са живели микенци. Последните обаче са унищожени. За да не бъде критиката прекалено голословна, отново ще цитираме Страбон, който се спира на тези събития:
“10…след Троянската война, когато царството на Агамемнон било разрушено, могъществото на Микена отслабнало, особено след възвръщането на Хераклидите (дорийците;К.К.), защото Хераклидите, завладели Пелопонес, изгонили предишните владетели, тъй като тези, които владеели Аргос, владеели Микенците като част от цялото. В по-късни времена Микена била до основи разрушена от аргивяните, тъй като сега не може да се намери даже следа от градовете на микенците. Доколкото микенците претърпели такава печална съдба, то не следва да се чудим, ако някои градове, считащи се подвластни на Аргос, сега са изчезнали.” (Страбон;”География”; книга VIII; глава VI)
За края на Микена и като цяло на ахейския съюз пише и Изабел Клок – Фонтаний:
    “Рухването на Хетската империя в началото на XII век пр. Хр. се дължи на серия от кризи, глад, предизвиканите от него преселения и вътрешни размирици, които се пренасят и в страните от Егея и Изтока: разрушени са Микена и други “ахейски” градове…”(Изабел Клок – Фонтаний; “Хетите”; стр.29)
Версията за природни катаклизми (най-вече поредица от земетресения), които са унищожили големите култури в източното Средиземноморие отдавна има своите привърженици, а вече се подкрепя и от археологията. Интерес предизвиква и фактът, че Троя не е била превзета от ахейците, а е разрушена от земетресение. За разлика от ахейските градове, които напълно изчезват след тези, големи трусове, Троя и центровете от тракийския хинтерланд обаче се възраждат много бързо:
“През XIII – XII в. пр. Хр. Източното Средиземноморие е разтърсено от десетки катастрофални земетресения. В науката този природен катаклизъм носи наименованието „земетръсна буря” и обхваща периода 1225 – 1175 г. пр. Хр. Трусовете събарят стените на Троя и Микена, съсипват блестящата минойска цивилизация. От това се възползват варвари от север, които нахлуват и унищожават някога цъфтящите градове. При тези земетресения е пострадало силно и светилището при Татул.После обаче то се е възстановило и през ранножелязната епоха (XI – VI в. пр. Хр.) продължава да функционира не по-малко величествено отпреди.” (Н. Овчаров. „Светилището на Орфей при с.Татул, Момчилградско”.Варна.,стр.13)
    Тъй като “Илиада” завършва с XXIV песен, без превземане на Троя, без Троянски кон, а с погребален ритуал за Хектор, то трябва да отбележим няколко пасажа в поемата, които намекват, че градът ще бъде разрушен от земетресение. На страница 231 Бог Посейдон е наречен ЗЕМЕТРЪСЕЦ, както на още няколко места в произведението. По определението, което ни оставя авторът, можем да гадаем за функцията на Бога през този период, но същевременно Омир дава още няколко важни податки към проблематиката. Първо – боговете обърнали течението на всички реки по планината Ида Троянска. Второ – Посейдон заплашва и двете враждуващи страни, че ще сравни становете им с пясъка на морето. И, трето – отново Посейдон казва, че ще огради Троя с планина. Все намеци за големи катаклизми, които могат да се породят от силни земетръси.
Нека се върнем обаче към основната тема. Още с описанието на снаряжението (особено на куките, които са на корабите, пригодени за абордаж) на Ахейския съюз, авторът ни предлага възгледа, че тази група е скрепена на базата на пиратска клетва и се е подготвила за подобни действия още по море:
   “а пък ахейци, високо от своите кораби черни –
   мятаха копия дълги, наставени крепко с връх меден,
   пазени в техните съдове само за морските битки.”
    (Ил.XV; 387 – 389 )
Ще разгледаме някои от племената, които участват към двете страни, за да уточним детайли по темата. В края на ВТОРА ПЕСЕНмежду стр. 55 и 64, като двайсет и първи водач на ахейските племена е отбелязан Ахил:
   “Тия, които живееха в мир в Пеласгийския Аргос,
   тия, които владееха Алос, Трехин и Алопа,
   плодната Фтия и мака Елада с жени най-красиви,
   тях мирмидонци, ахейци и елини всички зовяха,
   имаха кораби те петдесет със Ахила начело.”
    (Ил.II,681-685)
   “И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,
    и заедно с тях Ахил, синът на Пелей,
    и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,
    водейки войска от хуни-българи-мирмидонци,
    на брой две хиляди и петстотин…”(Йоан Цецес; ГИБИ;т.X; с.104)
   “И така споменатият Ахил заминал
    заедно с Атридите, като водел своя соб-
    ствена войска от три хиляди души, 
    наричани тогава мирмидонци, а сега бъл-
   гари.” (Йоан Малала; ГИБИ;т.II; с.206)
Именно за племето (мирмидонци), за което след години византийски автори ще пишат, че са българи (или хуни) в “Илиада” се среща едно от малкото упоменавания на термина елини. Защо смятаме, че това е късна интерполация на Ономокрит или някой от неговите следовници, ще ни подскаже следващият цитат от Тукидит:
“Не по-малко доказателство за безсилието на хората в далечната древност е, според мен, също така и следното: до преди Троянската война Елада не била извършила нещо с общи сили. Аз мисля, че тя още не е носила това общо име и че това название изобщо не е съществувало до преди Хелен, сина на Девкалион, и че областите били назовани по името на отделните племена, най-вече по името на пеласгите. Едва когато Хелен и синовете му укрепнали във Фтиотида и другите градове започнали да ги викат на помощ, тогава тези племена вследствие на общуването си с тях започнали едно след друго да се наричат с името елини, въпреки че то дълго не могло да се наложи над всички. Най-доброто доказателство за това е Омир. Той е живял много по-късно от Троянската война и все пак никъде не е нарекъл всички участници във войната с общото име, а нарича елини само тия, които били дошли с Ахил от Фтиотида. Те били първите елини; останалите той назовава в песните си данайци, аргосци, ахейци.”(Тукидит;”История на Пелопонеската война”;книга първа;стр.28)
Имайки предвид, че ахейският съюз участва съвместно в битките, то е безспорно, че терминът елини като общо понятие не може да се отнася за тях. Относно възможността да бъде отнесен към Фтиотида и мирмидонците, трябва да отбележим, че генетичната връзка (Хелен от времето на Девкалион) е доста по-древна от Троянската война и тя е вмъкната от автори с елинска мисловност, за да се създаде благородно потекло на тази отделила се от траките култура. А в случая с Фтиотида, е важно да се знае, че мирмидоните са по-близки до траките от хинтерланда, отколкото до пеласгийските траки, от които впоследствие ще се зародят елините.
И след като споменахме мирмидонците, то трябва да обърнем внимание и на деветото племе във “Вождовете към троянската идея” описани във ВТОРА ПЕСЕН. Става въпрос за пеоните:
   “Водеше храбро Пирехъм пеонците с лъкове вити,
   с чест обитаващи град Амидон до широкия Аксий,
   който разлива води превъзходни далеч по земята.”
    (Ил.II;848-850)
За тях също, носителят на панелинската идея във Византия Йоан Цецес, отбелязва:    
   “А пеонци са българите. Не вярвай на глупаците,
    да смяташ, че пеонците са различни от тях.”
    (ГИБИ; т.Х; с.105)
Прави впечатление, че както мирмидоните, така и пеоните, живеят в един и същи ареал. Първите по-на юг, вторите по-на север. Само че мирмидоните са към ахейския съюз, а пеоните към троянския. И както много други тракийски племена и пеоните са се разделили на две. Отбелязахме вече ликийци, киликилийци, мизи, бриги-фриги, пеласги. Според Дион Касий разделението на две се извършва и в посока юг – север:”Тези (от траките), които живеят отсам реката (Дунав) и до земята на трибалите, се числят към провинция Мизия и се наричат мизи от всички освен от местните жители. Ония пък, които живеят отвъд Истър, са наречени даки, било че някои от тях са гети, било че са от дакийското племе, което някога е населявало Родопите.”
(Дион Касий;”Римската история”;LI 22, 6-8)
Средновековният български текст “Книга за имената на селищата, извлечени от деянията на апостолите” отбелязва:
   ”(11.ред) Градовете и провинциите в Тракия и Илирик
…Мизия (в Североизточна Мала Азия между Фригия и Витиня;К.К.) провинция в Азия, сега наречена Еолида. Има обаче и друга провинция със същото име при река Дунав. Има писатели, които казват, че от Европа са преминали мизи, бриги и хуни и че по тях в Азия са назовани мизите, фригите и витините.”
(Е.Книга за имената на селищата, извлечени от деянията на апостолите)
Също на две се разделят ализоните, като кавказката група се включва към Троянската коалиция:
    “Одий и с него Епистроф доведоха тук ализони
    чак от далечна Алиба, където сребро се добива.”
    (Ил.II.857-858)
А що се отнася до пеоните от Аксиос (Вардар;К.К.) от тях в Мала Азия се отделят меоните. Промяната на П в М е вследствие на началното изписване на МП, което в дадени варианти може да премине в Б, в други в М, в трети в П.
В най-общи линии това са сведенията за племената, които впоследствие ще участват и в създаването на българската мисловност.
А сега да се върнем към темата на разработката. Както вече отбелязахме, ахейският съюз е изповядващ т. нар. пиратска практика, за да достигне до някакво благоденствие. В противовес – троянската група се придържа към сакралната тракийска култура. За да докажем тезите си, тук ще предложим поредица от факти, които ги потвърждават. Започваме със сведенията свързани с обсаждащите крепостта:
   “Зная, че толкова много ахейци по брой надминават
   всички троянци, които града обитават.Съюзни 
   копиеборци те имат, от селища разни събрани.
   Тези мъже ме възпират и твърде ми пречат в стремежа
   Троя, града многолюден, да срина и в прах да превърна.”
    (Ил.II;129 -133)
Думите на Агамемнон показват с колко скръб е пълно сърцето на предводителят на ахейците, поради единствения факт, че не може да разруши здравата крепост.
В песен V вождът на аргосците:
    “Храбрият цар Диомед им разпрегна конете веднага,
   заповед даде на своите да ги откарат във стана.”
   (Това са конете на убитите братя-троянци Фегей и Идей;К.К.)
    (Ил.V; 25 – 26)
    Отново Диомед в песен XI пък:
   “каза и от колесницата смъкна Тимберий на земята,…
   (заедно с Одисей)
   Там колесница плениха с най-лични мъже от народа,…”
    (Ил.XI; 316 – 328 )
   Менелай пък убива Пизандър и:
   “…смъкна от него
   кървави бойни доспехи; на свойте другари ги даде.”
    (Ил.XIII; 600 – 601 )
   Тевкър смъква “медните пъстри доспехи” на ранения от него Имбрий в XIII песен.
За да бъде представен като най-славен сред царете, доминиращата роля в свличането и заграбването на чужди доспехи и колесници е предоставена на Агамемнон:
   “…Пръв мощният цар Агамемнон
   от колесницата смъкна цар Одий, водач хализонски.
   С копие той го удари в гърба помежду раменете,
   То през гръдта му излезе, тъй както бе хукнал да бяга.
   Идоменей пък уби меониеца Феста, син Боров,
   Който тук беше пристигнал с войските от плодната Тарна.
   …Взеха му всички доспехи слугите на Идоменея.”
    (Ил.V; 43 – 48)
Надпреварата в смъкване и „прибиране” на троянски доспехи, щитове и колесници се води като състезателна дисциплина между всички съюзници на Агамемнон, с изключение на Ахил. За мирмидонския владетел и неговата доблест вече писахме, но тук ще отбележим, че той има и най-хубавите доспехи сред ахейската войска. Другите двама със стойностни обкови са братята Атриди Агамемнон и Менелай, които обаче получават доспехите си като дар от остров Кипър, за това че ще се сражават срещу Троя:
   “Громко Атрид заповяда аргийци за бой да се стягат,
   сам си облече веднага блестящите медни доспехи.
   Първо на свойте пищяли той два наколенника сложи,
   хубави, опнати здраво, с токи от сребро закопчани.
   Върху гърдите си после защитната ризница тури.
   Някога в дар гостолюбен за спомен Кинир му я даде,
   тъй като стигна до Кипър великата вест, че ахейци
   щели със кораби в поход за бой да отплуват към Троя.
   Да угоди той на царя, предаде му тоя подарък:
   ризница с ивици десет от черна стомана вковани,
   двадесет светли оловни, дванадесет цели от злато.
   А пък от двете страни по три змея стоманеносини
   вият се чак до врата и напомнят дъгата, която
   в облак закрепя Кронид за поличба на смъртните хора.
   Метна си през раменете и меча, по който блестяха
   гвоздеи златни, а цялата ножница около него
   сребърна беше и плътно пристегната с ремъци златни.
   Грабна си щита нашарен, красив, всепокриващ и буен.
   Имаше десет бакърени кръга по края на щита,
   още се нижеха двадесет плочки оловни и бели,
   тъкмо в средата сияеше плочка от черна стомана.
   Щитният пъп увенчаваше свирепоока Горгона,
   гледаща страшно, а близо до нея – и Ужас, и Бягство.
   Беше към щита притъкната сребърна нишка със ремък.
   Дракон триглав, тъмносин се извиваше точно над нея –
   трите глави от единствена шия му бяха израсли.
   Четириобръчен шлем на главата Атрид си надяна 
   с гребен от конска опашка, която страхотно се вее.” 
    (Ил.XI; 15 – 42)
И въпреки тези доспехи, след като погубва Ойлей, Агамемнон му смъква троянската броня, заедно с доспехите на убития преди това Биенор – водач на войските. И както обича да се изразява Омир, сравнявайки двата вида снаряжение на войските:
   “…че им смъкна доспехите пъстри.”
    (Ил.XI; 100 )
И тук се разкрива отново един изключително важен момент, който показва великата разлика между Ахил и Агамемнон. Няма да предложа никакъв коментар към цитата, а само ще го предоставя на вашето внимание. Той говори сам по себе си:
   “Мощният цар Агамемнон в прахта ги остави убити (Ойлей и Биенор;К.К.)
   с лъснали голи гърди, че им смъкна доспехите пъстри.
   Тръгна напред, за да вземе живота на Ис и на Антиф…
   двама в една колесница. Колар извънбрачният беше,
   брачният, Антиф, се биеше смело, изправен зад него.
   Нявга Ахил ги плени, върза с върбови пръчки край Ида,
   гдето овцете пасяха, а после ги върна за откуп.
   Широковластният цар Агамемнон сега ги погуби:
   Иса удари със копие горе в гърдите, прободе
   Антифа с меч под ухото и от колесницата смъкна.
   Щом им засвлича обаче доспехите дивни, внезапно
   той ги позна – бе ги виждал при своите кораби леки,
   гдето ги беше докарал от Ида Ахил богоравен.”
    (Ил.XI; 99 – 112 )
Но каква е разликата между ахейските и троянските доспехи се вижда, след като Агамемнон успява да убие героя Ифидамант:
“Цар Агамемнон на място в прахта го уби и съблече,
   взе му доспехите дивни и с тях сред ахейците тръгна.”
    (Ил.XI; 246 – 247 )
Самият факт, че той предпочита ифидамановите, пред описаните вече негови доспехи, показва колко по-стойностна, изящна и красива е била троянската торевтична изработка.
В песен XIII двамата Аякси се нахвърлят като два лъва и те взимат доспехите на Имбрий, а главата му отсича Ойлит, заради Амфилах, убит от Хектор и като топка я хвърля в нозете на последния.
 За описаното дело на ахейците много важен е разговорът между Идоменей Критски и Мерион, който търчи да си взима ново копие. Идоменей му казва: 
   “Копия, колкото щеш! И едно ще намериш , и двайсет
   в мойта палатка, подредени във светлия кът на стената.
   Те са троянски, отнети от вече убити герои.
   Казвам, че аз се сражавам отблизо с мъжете враждебни.
   И затова притежавам във шатъра щитове кръгли,
   шлемове, копия много и ризници, хвърлящи блясък.”
    (Ил.XIII;250 -255 )
Сякаш грабежите за ахейците са достойно дело, с което могат да се хвалят, затова разсъдливият вожд Мерион отвръща:
“Също във моята шатра и в черния кораб аз имам
   много троянски трофеи, но близо не са, да ги взема.
С право твърдя, че и аз не забравям военната доблест,…”
    (Ил.XIII; 257 -259 )
Същевременно прави впечатление бедното снряжение на ахейските войски. Повечето от тях, предимно вождовете, са отбелязани с термина меднохитонни или носещи медни доспехи. Докато в XIII песенлокрийците, водени от храбрия син на Ойлея, са представени с изключително бедно снаряжение и едва ли не без защитно облекло. От друга страна троянският съюз е предимно в обковани от сребро доспехи или брони покрити със сребърен обков. Когато пристига тракийската група от хинтерланда, водена от цар Резос, тя носи доспехи, които са обковани със злато, достойни само за боговете. По подобен начин са изковани и колесниците на троянския съюз. В противовес Омир ни е представил, че ахейците, не притежават колеснична технология.
И докато за пиратската група не е отбелязан и ред относно уменията и́, свързани с писменост или език, както и с мистериалните практики, за троянският съюз картината е коренно различна. Не можем да кажем, че Омир е бил симпатизант на илионците и по тази причина е представил нещата в такъв аспект. Освен това вече отбелязахме, че повечето от песните са записани от Ономакрит столетия по-късно през елинската епоха. По тази причина можем да считаме фактите почти за действителни. В “Илиада” не е скрит факта, че на дървени плочки троянците са записвали съобщения до съюзниците си от вътрешността на Мала Азия, които последните разчитат:
   “…И нечувана ярост обхвана цар Прета.
Все пак той имаше страх и не смееше да го погуби (Белерофонт;К.К.),
   но го изпрати във Ликия, даде му гибелни знаци.
   Прет вписа в табличка сгъната ред смъртоносни заръки:
   щом я покаже на тъста му, сам да погине от него
   Белерофонт. Той потегли за Ликия с божия помощ.
   Благополучно пристигна до Ксант бързотечен ликийски.
   …
   Ала когато изгря и десета Зора розопръста,
   царят попита младежа и знака поиска да види,
   който му носи от Прета, от зетя далечен и верен.
   Щом като царят получи прокобните знаци на зет си,
   Белерофонта изпрати да смаже химерата грозна,
   от боговете родена, а не от предходните хора:…”
    (Ил.VI; 166 – 180 ) 
От този цитат веднага се натрапва аналогията с дървените таблички на Орфей, за които Еврипид е пределно точен:
“Хор. Аз и чрез музите се възвисих, и с твърде много учения се занимавах, но не намерих нищо по-силно от съдбата, нито някакъв лек в тракийските таблички, на които е написано Орфеевото слово, нито лекарства, които Феб даде на Асклепиадите, като отряза корени и листа за отрудените смъртни.
Схолион, към 968
Орфеевото слово изпълни: Орфей бил и поет, и предсказател. Филохор в първа книга “За предсказанието” посочва неговите стихове, които съдържат следното: Наистина аз съм нещастен, че давам пророчества, но в гърдите ми напира истината. Физикът Хераклид съобщава, че действително имало някакви таблички на Орфей, като пише така: Това (светилище) на Дионис е построено в Тракия на тъй наречения Хемус, където, казват, че имало някакви писания на Орфей върху дъсчици.
Също така: пръв Орфей уредил мистерии на боговете, откъдето и мистерията се нарича трескея от тракиеца Орфей”
    (Еврипид;”Алкестида”; 962 – 972 )
От друга страна се показва, че троянците са имали писменост, която е можела да функционира между два родствени народа.
Във песен II е представен ученикът на Орфей Тамирис, когато се връщал от царя ехалийски Еврит, как бил ослепен от музите защото:
   “Той се похвалил, че музите, щерки на Зевса – всесилен,
   сам ще надвие със песни, когато се с него надпяват.
   Гневни го те ослепили, отнели му дара да пее
   и го лишили навеки от меднозвучната лира.” 
    (Ил.II;597 -600 )
Жрецът Хриз, който е към троянския съюз, извършва мистериално заклинание, свързано с една от практиките, което изпраща чумата на ахейците и унищожава част от тяхната войска. Като контрамистериален ритуал Одисей, който последно е живял сред траките на остров Самотраки, извършва във песен II :
   “А Одисей с хекатомба свещена пристигаше в Хриза
   …
   Цар Одисей хитроумен със нея пое към олтара,
   сам я предаде (дъщерята;К.К.) в ръцете на нейния татко и каза:
   “Хризе! Изпрати ме мощният цар Агамемнон при тебе
   щерката да ти върна, да дам хекатомба свещенна
   на Аполон за данайците, милост да молим от бога,
   който изсипва без жал над аргийците горестни мъки.”
   Тъй каза и Хризеида му връчи. Бащата със радост
   щерка си мила получи.Свещенната жертва веднага
   те наредиха за бога встрани от олтара изваян,
   своите длани измиха, зърна ечемичени взеха.
   …
 Целият ден непрестанно те молеха бога със песен,
   с дивен, обреден пеан далномереца славеха дружно.”
    (Ил. I; 442-448; 472-473 )
Описаният ритуал е изцяло тракийски, а песнопението пеан се запазва като тракийско дори и след възникването на елинската мисловност.Но да обърнем малко внимание и на “Одисея”. Както са забелязали изследователите на двата епоса доста отдавна, това са книги съставени от различни автори. Възгледът, който се оформи, при внимателното проучване на тези произведения е, че “Илиада” е дело на Омир, а “Одисея” на Тамир. Освен стилистиката, като начин на представяне на събитията, която е коренно различна в двете поеми и не се нуждае от особени наблюдения, за да се стигне до това констатиране, другата важна подробност е стихотворната тъпка:
“24…мислите и езикът трябва да бъдат хубави. Всичко това Омир е използвал пръв, и в достатъчна степен. И наистина всяка от двете му поеми е съставена така, че “Илиада” е проста и патетична, а “Одисея” –заплетена (тя е цяла опозиция) и характерописна…
Епосът се различава по обем на състава и по стихотворния си размер.”
(Аристотел;”За поетическото изкуство”)
Не само спрямо другите произведения, но и помежду си двете поеми се различават по стихотворен размер. Обикновено на това може да се опонира, че авторът е познавал всички поетични стъпки. Разглеждайки обаче творците от древността не може да не ни направи впечатление, че поетите, работят с една поетична стъпка, която е присъща само за тях. Историографите, географите и житеописците винаги използват един начин на изразяване и поднасяне на фактологията, което изключително много е улеснявало техните меценати и ценители.За темата на нашата разработка обаче не е токова важно кой е автор на “Одисея”, колкото нейната VIII песен, в която за първи път се появява ТРОЯНСКИЯТ КОН. Когато Одисей и неговите спътници са отседнали при феаките Алкиной подканя Демодока божествен да възпее пред неговите съплеменници и пред госта му подвизите на вожда от Итака и на всички ахейци. В един момент Одисей остроумен се обръща към певеца и му казва пред всички:
   “Вярно поред участта на ахейците ти превъзнасяш,
   техните подвизи, мъки, тегла, претърпени край Троя,
   сякаш си бил очевидец или си участници слушал.
   Но продължи и запей за строежа на оня кон дървен,
   който създаде Епей с помощта на богиня Атина,
   как го въведе в града Одисей богоравният хитро,
   как го напълни с бойците, които порутиха Троя.”
    (Од.VIII; 489 -495 )
Когато обаче Демодок уж възпява подвизите на ахейците, които разрушават Троя и между тях в челните редици е хитроумният цар Одисей, Алкиной съзира нещо нелогично в поведението на госта си. Феакът се учудва как при разказите за подвизите му Одисей рони жалостни сълзи и:
   “Все пак пред другите гости прикриваше рукнали сълзи,
   но Алкиной се загледа и зърна единствен скръбта му –
   близо до него бе седнал и чуваше тежките вопли.”
    (Од.VIII; 532 -534 )
Тук е моментът да се запитаме – ЗАЩО СТРАДА ОДИСЕЙ, КОГАТО СЛУША ВЪЗПЯВАНЕ НА ПОДВИЗИТЕ НА СВОЯТА КОАЛИЦИЯ?Да не би, защото песента е измислица и фактите в нея не показват истинската версия на събитията? Защото ако са превзели града, за който лично Агамемнон се произнася, отчитайки неговите строително-инжинерни достойнства:
   “…широкодрумната Троя не можем със бой да превземем.”
    (Ил.II; 141 ), то няма никаква причина да бягат след войната.
    Да не би да страда, за това че не са успели да вземат никаква плячка в продължение на 10 години обсада? След това са принудени да се скитат като просяци  из моретата, защото по родните им места никой няма да ги приеме без ценни дарове.Да не би да страда, за това че почти всички ахейски царе са се прибрали преди него, но са заклани от роднините си или от новодошли племена? Агамемнон е убит от Клитеместра и Егист, а брат му Менелай продължава да се скита още 8 години из моретата след войната. Според Страбон Елена не е била изобщо в Троя. Тя е стояла в египетската Тива, откъдето се качва на един от петте останали кораба на Атрида, който потегли към Троя със 60 кораба. Връщайки се в Спарта, той не може да си възвърне царската власт и е изгонен от града.Можем да задаваме въпросите от тоз характер до безкрайност, защото те са риторични и игнорират битуващата версия сред научната общественост, за великата елинска култура от ахейци, която се бори за достойнството си, свързано с откраднатата Елена, и побеждава Троя вследствие на гениалното изобретение на троянския кон. За съжаление, възможностите на една докладна разработка или сказка ни предоставят място само за фрагментиране на основните грешки в изградените досега хипотези по въпроса. Все пак ще посочим и най-важният си извод – Ахейският съюз не успява да пренастрои или да унищожи духовната тракийска култура, за да я прагматизира. След няколко века премахването на духовната същност като най-важна в културата ще извършат техните потомци. Така след тях названието елини, както отбелязват и немалко антични автори ще означава не народност, а (нова, прагматична) мисловност.
автор:Константин Каменов
тагове: Троянската война, две, тракийски, култури

ТРАКИ И БЪЛГАРИ – ДЪРЖАВООСНОВАТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА И КУЛТУРО НОСИТЕЛИТЕ ИЗ СВЕТА

 • Знаете ли, че българите са най-древният народ и един от двата избрани народа на земята?
 • Знаете ли, че българите са народът, който е пряк наследник на Аталнтида?
 • Знаете ли, че „Ведите”, „Махабхарата”, Зенд Авеста”, каноничните будистки текстове и много други свещени книги са българско дело?
 • Знаете ли, че българите са създали Елам, Мохенджо-Даро, Харапа и културата Хун-ну?
 • Знаете ли, че българите са създали Шумер и културата на ариите?
 • Знаете ли, че българите са дали културите на големите индиански племена и са обявени от индианците за бели богове?
 • Знаете ли, че българите дават култура на Япония, Китай и Индия?
 • Знаете ли, че българите създават Крито-Минойската култура и Египет на фараоните?
 • Знаете ли, че Орфей, Буда, Заратустра, Залмоксис, Декеней, Буребиста, Гилгамеш и много други древни велики посветени са с български корени?
 • Знаете ли, че генетичната линия на рода на Христос е българска?
 • Знаете ли, че тюрки, монголи, татари, както и европейските народи имат обща родова връзка единствено през българите?
 • Знаете ли, че научните познания, които са ползвали българите в древните времена в много случаи са били по-големи от днешните?
 • Накратко върху тези факти ще се спрем в настоящия доклад, като в него ще опишем (прото-) българската история от Атлантида до Авитохолова България.
Ненапразно много от великите посветени, както и много от големите пророци на Земята са отбелязвали, че най-трудното място за израстване като човек е при последното прераждане, което става при българите на Балканите. Учителят Беинса Дуно отбелязва: „„Какво представя България? – Тя е място, дето всичко расте добре. Който иска да се научи правилно да расте, в България да дойде, българин да стане! Българинът е избран народ, както и евреинът.(…)
Когато духовният свят иска да кали човека, да му придаде твърдост, изпраща го на Земята между българите. Когато иска да придаде на някой велик дух твърдост, той пак го праща на Земята да се роди българин. Българинът е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин. (…)
„Българин“ в космически смисъл на думата, е „човекът на Духа“.”
Академик Д. Лихачов пък отбелязва: „България е страната на духа.”
В ИЗ „Корени” достигнахме до извода, че българин означава Духовно издигнат благородник, без да сме в смислово противоречие нито с Учителя,нито с Лихачов, защото във времето, когато се е утвърдил етнонимът ни с терминът за човек (АР) се е отбелязвал специално благородникът (АР), който е бил огледален на Бога (РА).
Изследвайки произхода на този народ, успяхме да се върнем до XII-тото хил. пр.Хр.
Голяма държава е съществувала тогава, независимо от слабо заселената земя в онези години. Това е Атлантида, чието друго самоназвание е Посейдония. Според най-сигурните сведения, с които разполагаме тя  е била, административно устроена под формата на четири двойни огледални на небето княжества. От различни древни източници може да се разбере, че някои от технологиите, които са използвани при атлантите са надминавали съвременните. Държавата е била ситуирана на голям остров в Атлантическия океан. Духовното атлантско княжество на мъдростта, наречено Ману е ситуирано извън острова в северна Африка и е обхващало земите на едноименното плато в днешна Либия.
Атлантите са водили тежка война с единствената друга страна на земята в онази епоха, за която използвахме първично названието неелинската Атина. Самоназванието на тази голяма група от племена е било Нейтх. Битките между тях са продължили дълго, спрямо днешните разбирания за войни, защото срещу технологиите на атлантите, нейтхите са противопоставяли пси техники и други духовни начини за възпиране   на противника и свръхоръжията му.
Изчислявайки чрез метод от старобългарския календар се установи, че Аталантида е загинала най-вероятно през 11 838 г. пр. Хр. от глобален катаклизъм. В будистки ръкопис от Лхаса открихме важния текст за тези събития, когато Господ, назоваван Ра-Му отбелязва какво ще се случи с последните атланти: „Всички вие ще умрете заедно със слугите и богатствата си и от пепелта ви ще възникне нов народ. Ако и той забрави, че е по-висш, защото допринася, а не защото се възползва, ще го сполети същата участ“.
След тези събития атлантите от княжеството Ману оцелели от тази древна държава. Те се заселват при нейтхите, които са живеели на Балканите и около сладководното Черноморско езеро. Между тях е нямало военни действия и те бързо се оформят в единна група от големи племена, давайки началото на (прото-) траките. Когато пишем за (прото-) траки трябва да изясним няколко подробности:
Първо – това са първите (прото-) българи.
Второ – терминът (прото-) е само времеви към българи и е въведен в този етноним от ИЗ „Корени” още между 1992 – 1996 г. гТрето – От този момент започва и духовната мисия на (прото-) българите. Те са призваните да допринасят, поради което са един от двата избрани народа в света.
Константин Каменов
тагове: траки, българи

ЗА ПРОИЗХОДА НА ИМЕТО БЪЛГАРИ

Българите са народът с най-дълга връзка чрез древностите и гените с културите на света. Този народ се е развивал в почти една и съща генетична картина, чрез различни названия на родовете и племената, които го съставляват, но с едно и също народностно име, което поради езиковите обстоятелства е звучало в някои земи по-различно, но смислово е било с все едно и също значение. Когато хората знаят смисълът, произходът и развитието на името България, както и някои събития около него ще добият една по-всеобхватна картина за част от историята на този велик народ и тази древна страна.Най-ранната форма на името може да се открие още с навлизането в неолита на Балканите. За по-ранен период изворови сведения по принцип липсват, затова рядко може да се пише коректно за неща свързани с езика.В научните среди след 2000 г. се появиха много варианти на разчитане на името България, които се движат върху най-различна смислова (семантична) линия. В случая няма да подходим с критика към тях, а ще поднесем своя възглед, върху който в ИЗ „Корени” работим от 1992г., но не сме разгледали подробно досега, поради липса на необходимост. Още в „Небето помни древнобългарската история” (1997г.) предложихме синтезирано представяне на виждането си. През 1999г. в „Небето помни – протобългарската история” бе предложен по-обстоен анализ на въпроса, но поради необходимостта той беше предложен научно-популярно. Случи се така, че досега отпадаше въпроса за една от най-древните форми на етнонима, известна като ПЕРКЕ и възприемана от други колеги все още само като форма на ранното име на траките. Семантиката му означава ДУХОВНОИЗДИГНАТ, в каквато семантика се е запазила лексемата БЪЛГ.В хилядолетията преди Черноморския потоп и малко след него (прото-) траките преминават към консонантното писмо. Открива се също, че в началото работят с малък брой фонеми, които впоследствие се разфонетизират и от една буква (звук) се разделят на поне три. Прави впечатление, че първоначално съгласните (консонантите) не се делят на звучни-беззвучни и на твърди-меки. Още в началото винаги са използвани и сонорите, които са М, Н, Л, Р, Й. Също доста важно е да се отбележи, че средноезичните съгласните винаги се използват първи и от тях възникват поне още две. Така могат да се проследят консонантните линии:Б, П, Ф, от която първично се използва П,Г, К, Х, от която първично се използва К,З, С, Ш, от която първично се използва С.Целият този закон все още не е в цялост доказан, поради което продължаваме да го водим в групата на хипотезите и да работим върху него с малкото налични сведения за езика от времето на неолита, с текстовете от античността, както и със сведенията за езика от по-късните епохи.В ИЗ „Корени” по-изследвана бе фонемата П, която е една от най-ранните при (прото-) траките и е налична в етническото им име. Нейното разфонетизиране довежда до появата на Б. При развоя на езика се появяват след това и фонемите В и Ф, като от В се появява и вокалът У, а от него се достига до И. При развоя на тази линия от консонанти се достига и до доста важните също за изследването ни Т и Д. За развитието на тази промяна са се случвали и вокални промени и премятания в думите, вследствие на което са се изменяли и консонантите.Тук е мястото да отбележим, че терминът България се състои от три лексеми. Това са БЪЛГ, АР, и ИЯ. Първично етническото име е само БЪЛГ. АР е вторична дума, показваща благородство от времето на арийския период през III-то хил. пр. Хр. Докато ИЯ е дума показваща държавност, територия и характерна най-вече за българите. Както и АР, тя почти не се среща при други народи. Като обща лексема АРИЯ не може да се открие в съвремието при друга народност и държава.Въз основа на поднесеното дотук за първото название ПЕРКЕ, ще отбележим, че то е първично, както за ТРАКИ, така и за БРИГИ, а също и за БЪЛГИ. Във всички варианти значението му е ДУХОВНОИЗДИГНАТ. За да обосновем тезата си ще направим Кратка разходка върху версиите и значението на името българи.Нататък ще разгледаме само версиите, спрели се върху появата на БЪЛГ, хилядолетия след ПЕРКЕ. Има изказани най-различни хипотези, като в по-голямата си част досега те се базираха на тюркския произход на нашия народ. В неедно свое изследване сме отбелязали, че застъпвахме индоевропейския езиков корен на българите и затова търсихме смисъла на родовия етноним в не-тюркски езикови източници. Независимо от това сме длъжни да представим и виждането по въпроса на другата страна.Като един от най-изявените езиковеди, поддържащи тюркския произход на прабългарите, се е очертал покойният вече проф. Борис Симеонов. Според него етнонимната практика при първобитните народи била те да се назовават с името на свещеното животно – закрилник на рода или племето. Използваният термин за този вид етноним е „ТОТЕМ“. Наименованието по тотемен признак е широкоразпространено сред тюркските народи на Азия, поради което и името прабългари най-вероятно би било тотемно, ако бе от тази езикова среда. Като се базира на факта, че в най-добрите етимологически речници на тюркските езици думата „БУЛГАР“ е означавала „животно с красива и скъпа козина или кожа от рода на златката или бялката“, езиковедът изказва предположението, че името на това прекрасно и пъргаво животинче е станало тотемно название на прабългарите.Хипотезата на проф. Б. Симеонов се възхвалява и приема от почти всички тюрколози като едно от най-достоверните предположения за името БЪЛГАРИ. Нека не забравяме как той продължава своята версия, като изказва становището, че в китайския език името БЪЛГАРИ е звучало ПУ-КУ, БУ-КУ, откъдето по-късно идва едно от названията им – ПУГУРИ. Трябва да се отбележи обаче, че китайският език е доста по-ранен от тюркските и че ако следваме разсъжденията на Б. Симеонов, то трябва да търсим първообраза на БЪЛГАРИ в китайския, а не в тюркските езици. Езиковедът сам си противоречи и в друга насока: не може по етнонимната практика един народ да назовава себе си според това как е бил наричан от друг народ или използвайки за това думи от други езици. Освен това нито ПУ-КУ, нито БУ-КУ е свързано с име на животно, което да бъде като тотем на прабългарите и по тази причина те да приемат това самоназвание.Най-големият недостатък в хипотезата на Б. Симеонов за родовото име обаче е, че той търси произхода на думата „БУЛГАР“, а не на „БАЛХАР“. Това наименование на народа е използвано само от етноси, в чиято фонетика липсва звукът Ъ и той се замества с У, О, Ы и др.Ще оспорим и в още един пункт становището за ПУ-КУ, БУ-КУ. Тези етноними се срещат в старокитайските източници успоредно с названието БОЛО, с което е отбелязана съществувалата по това време БЪЛГАРИЯ-БАКТРИЯ. Създадената впоследствие от българи бактрийци още една държава в Северна Индия китайците също назовават БОЛО. Това показва, че в Поднебесната империя за (прото-) бъл-гарските държави наименованието е било БОЛО, а ПУ-КУ и БУ-КУ са етноними на успоредно съществували с тези държави, родствени техни племена, чиито владения са носили названията им.Тук е мястото да се противопоставим и на становището на Веселин Бешевлиев и Александър Бурмов, че българите са тюрки, защото при едно от наименованията им – УНОГОНДУРИ, етнонимът завършвал на НДУР. Това е частица, която се среща само при тюркските племена. Считаме, че лексемата е УР със значение „племе“ и че това е най-вероятният суфикс. Последното се потвърждава от наименованията и на другите древнобългарски племена – КУТРИГУРИ, УТИГУРИ, БАРДУРИ, УЛТИЗУРИ и др., при които липсва не само окончанието НДУР, но при повечето от тях и суфиксът ГУР. По този начин отпада и възможността етнонимите да завършват на споменатото окончание, което означава „УЧИТЕЛ“.Един от известните езиковеди, Н. Я. Map, разглежда името БЪЛГАРИ през призмата на йафетическите езици. Ние считаме, че българският език принадлежи към Симовата група езици, но това не означава, че някои думи от тази група, най-вече етнически наименования, не са имали възможност да се препокриват и с термини от йафетическите езици, както и обратния процес на въздействие. Затова се спираме на твърдението на споменатия езиковед, че в йафетическите езици думите „ГЛАВА“, „ПЛАНИНА“, „ВРЪХ“, „НЕБЕ“ се предават все чрез корена BUL. БАЛХ в индоиранските езици означава „ВИСОКОПЛАНИНСКИ“ в смисъл на ДУХОВНО ИЗДИГНАТ. В семантиката (значението) на това понятие влизат и четирите йафетически думи, произхождащи от корена BUL – ГЛАВАТА, със значение „разум“; ПЛАНИНАТА, в смисъл „големина“; ВЪРХЪТ – „най-високото“; и НЕБЕТО с аналогия за Св. Дух.В един от стиховете на „Ведите“ се споменава, че арийците в Индия имали 3399 божества. Тази цифра се стори невероятна за много учени, които предположиха, че в древния ръкопис е допусната грешка и че става въпрос само за 33 божества, което също говори за политеизъм при арийците. Споменаваме тези факти, защото към източноарийската група индоиранци са принадлежали и (прото-) българите. Не можем да се съмняваме в упоменатата цифра във ведическия стих само защото тя ни изглежда прекалено голяма. Обяснение за многото богове може да се потърси в разсъжденията на известния германски изследовател в тази област М. Мюлер. Според него (мнение, което приемаме) тези богове са били преди това племенни божества, а още по-рано – семейни. Или казано по-опростено, в случая става въпрос за система на генотеизъм, която в процеса на времето с отпадането си не е стигнала дотам, че да заличи и името на домашния бог.Както споменават древните историци, (прото-) българите са съхранявали обичая си във всеки дом да има дух – покровител на семейното огнище, или един вид божество на дома.Включихме този пасаж, за да опонираме и чрез него на Б. Симеонов. Нищо чудно БУЛГА да е бил дух – покровител на някои от семейните огнища, но в никакъв случай той не е бил тотем на българите, откъдето идва и името им. Тази наша теза отново се потвърждава в „Атхарваведа“, където са изброени много (прото-) български племена, между които БУЛИНГИТЕ. Те най-вероятно са носители на тотема, за който пише Б. Симеонов, – БУЛГА, само че в (прото-) българския му вариант – БУЛИНГ. Първоначално може би той е бил тотем на един род, след което става и тотемно название на племе, водено от този род.Нелепо е твърдението, което навлиза в популярната българска историография, въведено главно от проф. Иван Шишманов, че името на народа произлиза от названието на река Волга – Болга, и от татарско-турската дума ЕР със значение „юнак, мъж“, откъдето думата „БЪЛГАРИН“ се превежда като „човек (мъж, юнак) от Волга, ВОЛЖАНИН“. Отбелязваме като „нелепо“ това твърдение, защото по времето, когато се появява името БЪЛГАРИ, реката се е наричала РА, а по-сетнешното ѝ наименование, когато част от (древно-) българите се заселват край нея, е било ИТИЛ (АТЕЛ). По-скоро народът е дал народностното си име за днешното название на реката, отколкото обратното. В хипотезата на Ив. Шишманов е допусната също грешката, която се среща и при Б. Симеонов, а както ще видим и по-нататък, тя присъства и при други историци, занимаващи се с народностното име. Вместо да изхожда от думата „БЪЛГАРИН“, професорът поставя за основа на търсенията си „ВОЛГАРИН (БОЛГАРИН)“. Както обаче вече отбелязахме, (прото-) българите са използвали в наименованието си типичното за индоиранските народи звукосъчетание ЪЛ, а не ОЛ, както го предава Ив. Шишманов.Не можем да пренебрегнем и добилата голяма популярност сред историческия елит хипотеза на полския учен езиковед В. Томашек. Той свързва етнонима БЪЛГАРИ с тюркско-монголския глагол БУЛГА, който означава „РАЗМЕСВАМ, РАЗБЪРКВАМ“. Оттук следвало, че българите били смесен народ. Васил Златарски предполага, че смесването е между БЪЛГАРИ, КУТРИГУРИ и УТИГУРИ, което схващане бе подложено на критика от Александър Бурмов.Ние не поддържаме нито едно от тези виждания, като считаме, че не е коректно да търсим корена на името на българите сред тюркските езици, след като вече уточнихме, че те са носещите етнонима и са от индоиранския клон на индоевропейците. От своя страна индоевропейци отдавна трябваше да бъде заместено с по-коректното от научна гледна точка термин (прото-) траки.Тук ще предложим тезата си, която смятаме, че е подплатена с достатъчно доказателства, открити сред най-различни народи и през различни епохи. Считаме, че името БЪЛГАРИ означава „ВИСОКОПЛАНИНЦИ“. Тъй като в древността високопланинците са били считани за посредници между хората и боговете, смятаме, че ВИСОКОПЛАНИНЦИ трябва да се разчита в смисъл на ВИСОКОИЗДИГНАТИ, ДУХОВНО ИЗДИГНАТИ, ВИСОКОПОСТАВЕНИ.Отбелязали сме в различни свои изследвания, че БРАХМАНИТЕ са били част от (прото-) българите и за да отговорим предварително на опонентите, които ще твърдят, че става въпрос за народ, наречен БАЛХАРА, а не БЪЛГАРИ, ще кажем, че наименованието БАЛХАРА е според санскритската фонетична система (Приложение 1), която е една от писменостите, използвани от арийските племена, и чрез която се получава променен вариант на името БЪЛГАРИ и отново тяхно самоназвание.Един от първите древни историци, спиращи се на името и произхода на българите, е Херодот. Той твърди, че Александър Македонски е преселил ФРИГИТЕ от Мала Азия чак в областта на България-Бактрия. Първото поселище на ФРИГИТЕ е по долината на река Струма, където все още са се наричали БРИГИ (33; 32; 172). От установената промяна на индоевропейското РИ в ЪЛ според някои български учени се получава етнонимът БАЛХИ. Засега не можем да допуснем, че Херодот е представил неточни данни. Но можем да приемем и мнението на тези историци, защото е факт, че името БЪЛГАРИ (предавано от различни народи по начин, характерен за тяхната фонетична система) присъства в района на Средна Азия от много по-ранен период.Както вече споменахме, считаме, че БЪЛГАРИ означава ВИСОКОИЗДИГНАТ НАРОД. Тази наша теза може да се докаже, като проверим какво означава думата, с която ни наименуват другите народи.В древните латински извори вместо БЪЛГАРИ се използва САКРАМОНТИЗИИ. Като прегледаме латинския език, ще забележим, че САКРА се превежда като „СВЕЩЕН“, а МОНТИЗИИ е форма за множествено число на българската дума „ПЛАНИНЕЦ“, откъдето се получава словосъчетанието със значение „СВЕЩЕНОПЛАНИНЦИ“.Подобен е преводът и в един от арменските източници, където името ни е представено като ХАЙЛАНДУР (ХАЙКЛАНДУР), равнозначно на ВИСОКОПЛАНИНСКИ НАРОД. Във варианта ХАЙЛЕНДЪР този етноним се среща сред други народи със същата семантика и почти същия фонетичен строеж. Така например при древните китайци се използва думата ХАЙЛЯНДИ със значение „ВИСОКОИЗДИГНАТ“. При келтите ВИСОКОИЗДИГНАТ е именно ХАЙЛЕНДЪР, както впрочем е и в английския език и за което пише Гай Юлий Цезар. Тук е мястото да споменем, че арменците, които според нас произхождат от (прото-) български племена, са назовали себе си ХАЙК, което буквално преведено означава „ВИСОК“. Нека си спомним и за племето от ХУНСКАТА (прото-) българска група, че носи етнонима ДИ, означаващ също „ВИСОК“. Според нас почти всички народи, при сформирането на които е участвал (прото-) български елемент, са съхранили в названието си семантиката на думата „ВИСОК“.Умението на (прото-) българите от всички групи да се обезсмъртяват, в смисъл да придобиват дълговечен живот, е описано от различни автори, живеещи в различни райони на света (166). За едно от племената дори се дават сведения, че хората му „си живеели, докато си искат“. Когато вече не им се живеело, отивали при владетеля и старейшините с молба да бъдат убити и предадени на боговете. Може би това умение стои в основата на етнонима със значение „ДУХОВНО ИЗДИГНАТ“.Интерес представлява и титлата на хунския владетел – ШАН-ЮЙ. Сведения за нея имаме отново от древните китайски хронисти, но най-вероятно те са я предали така, както тя е звучала и при (прото-) българите. В подкрепа на тези разсъждения се явяват фактите от волжко-български епос „Шан къзъ дастанъ“ („Сказание за дъщерята на Шан“). Значението на ШАН е равнозначно на ПЛАНИНА. И до днес там, където са обитавали (прото-) българите от хунската група, повечето от планините (и високопланинските реки), освен наименованието, съдържат и индоевропейската лексема ШАН = ПЛАНИНА. От този порядък са названията Тян-шан, Нан-шан, Зарев-шан и др.ВИСОКОИЗДИГНАТИ е и значението в унгарския език на името БЪЛГАРИ, което звучи НАНДОРФ. Тук е интересно да споменем, че преселението на (прото-) българите в Индия се извършва в район, където по-късно се появява град с името НАНДЕР. Разселването им в други области на Евразия също оставя родовия им етноним (според езика на съответния народ, а понякога дори и според (древно-) българския език), който на много места е запазен и досега.НАНДОР в угорския език (говора на народ от последните останки на ХУН-НУ групата в Централна Азия) се превежда като „СТАРШИ, ГЛАВЕН, ВИСОК“. Така тази дума също се свързва с етнонима БЪЛГАРИ, предлагайки част от семантичното значение на името.В сведенията на византийския патриарх Никифор Григора (XIV в.) за българите се говори ту като за БЪЛГАРИ, ту като за ПЛАНИНСКИ НАРОД. Това показва, че дори прахът на вековете не е успял да скрие значението на народното название сред кръга на посветените в историческите знания.За ранното присъствие на ВИСОКОПЛАНИНЦИТЕ в района на Северозападна Древна Индия се откриват сведения и в надпис, направен в чест на завладените от Дарий територии (92; 93; 94). Така научаваме за племето ГАНДАХАРА (ГАНДХ = ВИСОКА ПЛАНИНА; АР = БЛАГОРОДЕН НАРОД), което е било покорено още от Кир. Известно е като индийско племе (вероятно от преселилите се в Индия (прото-) бъл¬гари) (6; 7), населяващо долината на Кабул край ХИНДУКУШ. Този район днес се пада в най-североизточните части на Афганистан, където и досега живеят хора, наричащи себе си българи и настояващи при преброяване да бъдат записвани като българи. Сред цялото население на Афганистан като най-голяма похвала за физическа красота и до днес се използва изразът „КРАСИВ КАТО БЪЛГАРИН“. Успоредно с него се използва и похвалата „РАБОТЛИВ КATO БЪЛГАРИН“, а едно от най-стойностните благоухания още се назовава „БЪЛГАРСКИ МЕХЛЕМ“. В речника си Томазео пък дава цял етнографски обичай, носещ името Bulgaro (224).Сходна е и семантиката на името в мумджанския език, в който БАЛХ има значение „ВИСОК“. БУЛЕНЗИИ е другото название на българите в угорския език, значещо „ВИСОК, ГЛАВЕН“. БУЛЕНЗИИ е и едно от названията на българите, което използват арабите. Думата обаче е от индоиранска двусъставна лексема. Още в географията на Птоломей от II в., много векове преди арабските сведения за българите, на мястото, където готският историк Йордан поставя преселилите се в Европа БЪЛГАРИ, са посочени БУЛЕНЗИИТЕ.Друго интересно сведение за етнонима предлага А. Б. Кук. Според него Дионис, след като се връща от Индия, е наречен Дионис Загрей в Тракия. Неговият възглед е, че терминът „Загрей в Тракия“ съдържа индоирански реликтов корен със значение „ПЛАНИНА“. Всъщност след самообожествяването си Дионис приема и българския етноним като свое етническо самоопределение. Затова няма защо гърците да настояват, че Дионис е персонаж от тяхната митология. И той е от (прото-) българската група, както и Херакъл (73), Орфей (53), Заратушуа (27), Буда (60), Залмоксис (166), който, особено в ранните преписи на Херодот, е наричан Белейзин или Гебелейзин. В първия вариант името е разновидност на споменатото вече БУЛЕНЗИИ, а преводът му буквално е „СВЕЩЕНОПЛАНИНЕЦ“. По този начин, чрез името си, Залмоксис също показва родовия си произход.Подобно на централноазиатския угорски език, и в арабския се срещат няколко наименования на българите, но всички те са с една семантика. Така например БУРДЖАНИ се превежда като ВИСОК, ВИСОКОПОСТАВЕН. И като стана въпрос за наименованието БУРДЖАНИ, трябва да споменем, че днес един от градовете в Мервския (Унагурския) оазис на северозапад от Памир се нарича Бурзан-джирт. Преведено от арабски, името означава „българско селище (град)“.Ако разгледаме и името на главното племе, взело участие при създаването на Авитохолова България, известно ни като ОНОГОНДУРИ, а в древни гръцки, латински и източници от други народи – като ХУНОГОНДУРИ, УНУГОНДУРИ и т.н., ще видим, че смисълът при превода на книжовен български език е отново в същата посока: ГОНД е ВИСОК, УР е ПЛЕМЕ. Началото ХУНО само потвърждава към кой кръг са принадлежали дедите ни. ХУНОГОНДУРИ е със значение „ПЛЕМЕ ВИСОКОПОСТАВЕНО (сред) ХУНИТЕ“.Говорейки за хуните, ще трябва отново да отбележим споменатото в „НЕБЕТО ПОМНИ”, че в много писмени паметници, оставени от тях, те се самоназовават народа ХООНО (т.е. ХОН). На други места дословно превеждат значението на етнонима, използвайки вместо него като тъждествено понятие изразите „НАЙ-СТАРИЯТ НАРОД“ и „НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНИЯТ НАРОД В СВЕТА“ (173).Вече говорихме за едно от хунските племена, което китайците назовават ДИ, а преводът му на съвременен български език означава „ВИСОКИТЕ“. В случая най-вероятно не става въпрос за ръст, а отново за една от семантичните особености на етническото име на група племена от (прото-) българите.За да се разбере какво значение е имала високата планина в древността и защо отъждествяваме в нашето изложение ВИСОКОПЛАНИНЦИ със СВЕЩЕНОПЛАНИНЦИ или ДУХОВНО ИЗДИГНАТИ, ВИСОКИ, ще предложим един пример от свещената за персийците книга „Зенд-Авеста“. В нея е запазено славословие с изброяване на свещените планини (27). От текста на Херодот дори можем да разберем, че персите, а също и траките и други (прото-) българи, принасяли жертви на най-високите планини (63; 62; 83; 104; 105; 108; 144; 147).Интерес представлява също, че в района на Тибет, където се заселва един от (прото-) българските посветени – Буда, се е запазила и досега думата БЛОКАР, която се превежда на български език като „МЪДЪР, ДУХОВНО ИЗДИГНАТ“. Коренът на тази дума (БЛО) отново в Тибет означава „ПАМЕТ“. Предполагаме, че тези лексеми присъстват в споменатия район благодарение на учението, което Буда създава там. Любопитни са и сведенията, в които се споменава, че през VI – VII в. в района на бившето владение Булгар живеела народност, наричана тогчи. Тя се славела с необикновена красота на населението си. Сред съседните памирски народи се разпространявали легенди, че родът тогчи произлизал от добрите горски вълшебници, наричани в този район ПЕРИ. Името на тази народност според езика на най-късните пришълци в Памир – тюрките, означава буквално „ПЛАНИНЦИ“, докато самите те се назовават БОЛОР или БУЛХОР, т.е. БЪЛГАРИ. Така може да се проследи как още (прото-) тракийското ПЕРКЕ е носило в себе си духовните категории прехвърлени впоследствие на нимфата Траке, която е и баятелка и вълшебница, а и бая. По този начин семантиката, която в древни думи винаги остава на по-заден план, защото тези думи са многопластови смислово, се съхранява като най-мистичната още при разделянето на ПЕРКЕ в ТРАКИ и БЪЛГАРИ. Същевременно в индоевропейските езици от иранската група съгласната К в края на думата понякога е форма за множествено число. Заради това в етнически и родови имена за единствено число тя може да се премахне, но значението се запазва. В руския речник думата БУГОР = ВЪЗВИШЕНИЕ, ХЪЛМ също се свързва семантично и частично фонетично с етнонима БЪЛГАРИ.Рядко, но все пак у някои народи коренът БЛГ (БЪЛГ) има друго значение. Например осетините с БЛГ означават КРАЙ в смисъл на място. При талъшкия език БАЛХ означава БЛЯСЪК, а в ишкамския същата дума има смисъл на ПРЕСЕЛВАМ СЕ.Различието с представените по-горе значения на името БЪЛГАРИ сред отделните народи не опровергава тезата ни за значението ДУХОВНО ИЗДИГНАТ, ВИСОКОИЗДИГНАТ. Това е така, защото сред посочените последни три езика думата за българин не е свързана с корена БАЛХ.И накрая, за да преведем името БЪЛГАРИЯ на съвременен български език, ще отбележим, че България е единствената държава, която и до днес се самоназовава АРИЯ. Както отбелязва В. Авдиев: „Самата дума „ария“ в езиците от групата на определяните за древноиндийски, както и думата „айрия“ в древноперсийския език,познат като езика парси (фарси), означава „благороден, знатен аристократ от добро семейство“, като по този начин думата се възприема като социален термин. Така наричат себе си отначало завоевателите, навлезли в Индия и покорили местното население. В „Ригведа“ местните племена са наречени „млечхаса“ (варвари) и „даса“ (враг). По-късно „даса“ служи за означаване на роб; това подсказва, че завоевателите превръщат в роби част от трудовото население на покорените местни племена.” В цялост обаче АРИЯ се обяснява като държавното название на СТРАНАТА НА ДУХОВНО ИЗДИГНАТИТЕ (ВИСОКОИЗДИГНАТИТЕ) БЛАГОРОДНИЦИ. А това, че терминът „ария“ присъства в името на държавата, отново може да ни посочи в кой район на света са били (прото-) българите (164; 27; 95; 96) или поне тези, носещи днешния етноним, преди да се завърнат обратно в Европа.Друга група думи на сродни по езиков признак народи, които по различни пътища са свързвали на определен етап от развитието си своята история с тази на (прото-) българите, дават сведения за царствената природа на последните. Така например акадската дума ПАЛКУ означава „СВЕТЪЛ, МЪДЪР, ЦАРСТВЕН“. Египетската БЛКА се превежда като „ТРОН“, санскритската БАЛХАРА на български език значи „ЦАР“. Тибетската БЛОКАР е равнозначна на „МЪДЪР, ДУХОВНО ИЗДИГНАТ“. Келтската БЛОГАР предлага и една от възможностите, според които, както твърдят древните историци, (прото-) българите са бръснели главите си. А преводът на посочената по-горе дума означава „СВЕЩЕНА ГЛАВА“ („БРЪСНАТА ГЛАВА“).Група думи, които отново се свързват чрез корена си с етнонима БЪЛГАРИ, насочва пряко към една от хипотезите ни, а именно родствеността на (прото-) българите с някои етноси. Така например в келтския език лексемата БЛЪГУР означава „РОДНИНА“, а БЛО – „РОДНА ЗЕМЯ“. Подобно е положението и при адъгския език, където БЛЪ е „СТРАНА, РОДЕН КРАЙ“, а БЛЪГЪР се превежда като „РОДНИНА, СЪПЛЕМЕННИК“.Най-често срещаното название на дедите ни от арабите е БЕЛЕНДЖЕР (БАЛАНДЖАР). И двете съставки на думата са с индоирански произход. БОЛАНД = ВИСОК, ДЪЛЪГ, а ДЖОР = ПЛАНИНА, ЦЕПНАТИНА, ТЕСНИНА. Така и това двусъставно прилагателно добива значението на ВИСОКОПЛАНИНЦИ. Този етноним се среща при съобщението на арабския историк Ал Табари, който пише: „…зад Дербент (северно от прохода, Североизточен Кавказ) се намира цяло царство и много градове, които се наричат беленджер“. От този пасаж се потвърждава отново тезата, че преселвайки се, (прото-) бъл¬гарите пренасят със себе си и топонимиката и етнонимията на района, от който идват.Интересни сведения за народностното име се откриват и при друг арабски книжовник – Ал Масуди (6). Като пратеник в страната, управлявана от Бат Бай (Бат Баян), той предлага много данни за историята, бита, вярванията и обичаите на народа. За нашето проучване най-важен е фактът, че Ал Масуди не нарича българите БУРГАР, както би трябвало да звучи името на арабски, нито пък с другата арабска форма – БУРДЖАНИ. Книжовникът предава етнонима така, както той е звучал в устата на описвания от него народ. Арабинът пише, че Бат Бай е оглавявал народа, който нарича себе си БЛЪГАРИ. На друго място в текста той използва вместо БЛЪГАРИ названието СЕДЕМТЕ ПЛЕМЕНА. На пръв поглед това значение на етнонима е доста различно от предложения от нас ВИСОКОИЗДИГНАТИ. Ако се вгледаме в езика на адъгците, които по времето на Бат Бай са били съседи на българите, ще забележим, че в него присъства думата БЛЪГЕР, която означава „ЦЯЛО, СЪЗДАДЕНО ОТ СЕДЕМ ЧАСТИ“. Спряхме се на адъгците, защото самият Ал Масуди пише, че съседите на българите са превеждали името им като „СЕДЕМТЕ“. Това езиково съпоставяне показва, че арабският книжовник не е допуснал грешка. Според нас вариантът БЛЪГАРИ не се противопоставя на БЪЛГАРИ. В него само можем да открием още сведения за (древните) българи и това, което ни показва етнонимът е, че те са били съставени от седем племена, всяко от които е имало собствено племенно божество, независимо че всички заедно са почитали общият български Бог. Откритата в Плиска седмолъчна розета също насочва към тази хипотеза. Във всеки един от лъчите са поставени инициалите на едно от небесните тела, почитано като божество от отделните племена. В центъра е знакът IYI (ЙУЙ), което според нас е наименованието на общото божество (или названието за Бог). Тук само ще припомним, че ипсилон Y, с двете хасти I I, е свещен божествен символ, открит по Балканите още преди разделението на (прото-) българите. Така той показва безполовостта на Бог и е символ за едновременност на мъжкото и женското начало на света. Това ще рече, още по-древен от VI хил. пр.Хр. Тези открития също говорят за древността на (прото-) българ¬ското племе.Важни са и сведенията на древните китайски извори, които описват преселението на самаркандците и жителите на някои други градове, разположени между реките Аму-даря и Заревшан. Те слизат от по-древните поселища в Памир и в знак на почит към старите си земи владетелите на тези градове приемат титлата ЧЖАОВУ. Тя е предадена чрез китайския език и буквалният ѝ превод е „ПЛАНИНСКИ“ (ЧЖАО е „ПЛАНИНА“), „ДУХОВНО ИЗДИГНАТ“.Друго любопитно, извадено от китайската лексика, е сегашното название на БЪЛГАРИЯ, което се изписва и произнася БАО-ЦЗЯ-ЛИ-Я. Този етноним изключително много напомня на името на първата държава, създадена от (древните) българи край Северен Кавказ, а именно БАРЗАЛИЯ.Този факт оставяме без коментар, защото считаме, че в случая той е излишен.Едно от племената на българо-бактрийската група – масагетите, преселвайки се в Североизточен Кавказ, остава известно под името АЛАНИ. Този етноним се състои от две индоирански думи, първата от които е АЛ, със значение „ЕДИН, ПЪРВИ“, а втората – АН, означава „НЕБЕ“. Така семантиката на цялото наименование означава „ПЪРВО НЕБЕ“, „ВЪРХОВНО НЕБЕ“, което е аналогично по смисъл на „НАЙ-ВИСОКО ИЗДИГНАТ“ или „НАЙ-ДУХОВНО ИЗДИГНАТ“, а това е друг вариант на името БЪЛГАРИ – „НАЙ-ПЪРВИТЕ ОТ ДУХОВНО ИЗДИГНАТИТЕ“. По този начин семантично се покриват имената БЪЛГАРИ, ХОНИ (ХУНИ) и АЛАНИ (МАСАГЕТИ), които пък от древни писмени извори и археологически открития се представят като части на един народ – (прото-) българите от индоиранската група или азиатския клон.Ето и най-често срещаните етноними, с които са били обозначавани БЪЛГАРИТЕ и които фонетично почти не се различават от родовото ни име: БАЛХ, БАЛИ, БАЛХАР, БАЛХИКИ, БАЛАХИ, БАЛАКИ, ВАЛАХИКИ, ВАЛАКИ, ВАЛАХИ, БУГРИ, БУРИ, БОРДЖИ, БУРДЖАНИ, БОЛГИ, БЕЛГИ, БИЛЯРИ, БЪЛГАРИ, БОЛГАРИ, БЛЪГАРЕ, БЪЛГАРИР, БАЛГЕР, БУРГАР, БЕЛЕНДЖЕР, БЪЛГАРИС, БАЛХАРА и др. (Приложение 7 и 6).Работата по (прото-) българската история започнахме през 1992 г. с въпроси тези, а вместо финал към настоящия доклад решихме да завършим с изброяване на неоспорима фактология, част от която дори не успяхме да застъпим като тема в „Небето помни“. Преди това обаче ще предложим няколко изключително важни извода, които са в основата на (ПРОТО-) БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ и въз основа на които може да се разглежда най-коректно въпросът за етническото име българин:Следвайки логиката на фактологията, която поднесохме, независимо че формата на книгата не позволява комуникирането със сведения от повече науки, отбелязваме, че въпреки пренебрегнатите доказателства от областта на археологията, епиграфиката, етнологията, етнографията, металургията и още 14 спомагателни науки убедено можем да твърдим, че:1. Не ИНДОЕВРОПЕЙСКИЯТ, а (ПРОТО-)ТРАКИЙСКИЯТ ЕЗИК и ПИСМЕНОСТ са в основата на древните граматически системи и лексикални разклонения.2. (ПРОТО-) и (ДРЕВНО-)ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРИ влияят върху духовните и обществените процеси на много племена и народи.3. ТРАКИЙСКИЯТ ЕЛЕМЕНТ е в основата и консолидацията на различни народи.4. (ПРОТО-) и (ДРЕВНО-) ТРАКИТЕ са създали по-голямата част от духовните и материалните постижения, които впоследствие са развити и усъвършенствани по света.5. (ПРОТО-)ТРАКИТЕ са балканските (прото-) българи и те остават засега най-древният културен носител на човечеството от епохата ХОМО САПИЕНС САПИЕНС.- Първа Европа (прото-) траките създават в Странджа-Сакар, след което целият континент е наименован с това название.- Първа Етиопия е създадена в същия регион. (Прото-) българите създават Втора Етиопия в Средна Азия, а Трета Етиопия е пренесена от (прото-) траките фараони и жреци в съградения от тях Древен Египет.- Първа Барзалия е самоназвание на България чрез един от езиците, използвани от (прото-) българите арии в Средна Азия. Втора Барзалия те пренасят в Северен Кавказ.- С термина Иберия (прото-) българите кръщават днешен Кавказ. Втора Иберия пренасят на територията на сегашната държава Албания. При преселението си към Западна Европа една група (древно-) българи именува Иберия района на Пиренеите. Другата група, която се пренася на Британските острови, оставя термина Хиберния за название на Шотландия.- Адамовият потоп, който е Средиземноморско-Черноморски, принуждава една група (прото-) траки да се изтегли на юг, в Африка. Днес те отново живеят в Северна Африка, познати като племената, носещи името тауреги. Поне 82 % от гените им, както доказаха проучванията, са се запазили изцяло като български.- Димитър Чиликов, Харалд Харман и други учени доказаха, че писмо от днешния вид се е зародило при (прото-)траките поне малко преди 5508 г. пр.Хр. Ал. Кобринский безпроблемно представи възгледа си, че санскрит и древен иврит са еднакви писмени системи. Олжас Сулейменов установи лингвистичната връзка между шумерски и тюркски, а Турчанинов предложи изследванията за родствеността между арамейски и кашмири. Още през 70-те години на XX в. проф. Рама Каушик установи, че праезикът, от който са извели началото си почти всички използвани езици днес, а именно санскритът, е създаден в българските земи на (прото-) траките. ИЗ „Корени“ защити тезата как (прото-) българите са връзката между всички тези езици и земите, където писмените им системи стават най-популярни. През 1996 г. с колегите доуточнихме, че подготвената за индуското население граматика на санскрит е дело на брахманина Панини. Отпаднаха остарелите възгледи, че нейни създатели са другите брахмани, сред които бяха Патанджали, както и един от двамата, които първи са записали най-голямото (прото-) българско творение „Махабхарата“, а именно – Вася Дева или Валмики.- (Прото-) българите хуни създават ранната култура на Фунам – държава, която днес е известна като Камбоджа.- Венетите, които са (древно-) траки от мизи, галати, фриги и витини, създават град Венеция. Тяхното подплеме пруси участва при оформянето на част от германската народност, а другото им подплеме белги е основа на белгийската народност.- За възникването на древните баварци основна роля изиграва (прото-) българското арийско племе бавар (бояр). През Средновековието обаче те са избити от франкския крал Дагоберт.- Началото на персийската народност е дадено от (прото-) бълга¬рите арии. Допреди десетилетията.
 автор Константин Каменов

От Атлантида, през Шумер,

 арийците, будистите, до днешна България.

 Х хил. пр.н.е. – поява на високоразвита култура в готов вид на Балканите – Градешница (България), Винча (Сърбия), Търтърия(Румъния). Най-изявените и проучени, но не единствени центрове, които вероятно са дело на спасили се от катаклизма атланти от княжеството Ману и местно Балканско население.

Археолозите са открили глинени плочки със специфична писменост, досега неразчетена, независимо от многото появили се спекулативни преводи. Намерени са цели селища, които обаче не можем да наречем градове заради все още странните определения за това какво е град, налагани предимно от три школи в историографията. Това обаче са типични градове на херметици, при които не е необходимо да се изграждат крепостни стени, защото реално няма кой да ги напада. Именно в тези центрове се заражда сърцевината на духовната част в цялата съвременна култура. Тези херметици малко по-малко концентрират основните схеми на своето развитие в пределите на днешна България. Начинът им на съществуване е под формата на много племенни съюзи без да се създава държава. Има открити от археолозите разработени рудници, преработени огромно количество златоносни пясъци и чакъл, а освен бронз и мед са могли да обработват минералите малахит и лазурит. Жилищните им сгради са били едни от най-безопасните за живеене на хора и животни, за разлика от съвременните при тях няма вредни излъчвания. Правени са от дъбови стълбове, преплетени с пръчки и измазани с глина. Открити са много пещи за отливане на метали. Долмени, менхири и кромлехиизграждани от тях са свързани с херметичната им култура. Именно този им начин на подредба на обществото е изисквал да не се записва нищо свързано с науката, културата и най-вече разбирането им за Господ-Бог. Подреждайки сведения от по-късни автори като Херодот, Страбон, Плиний Стари, Йордан, както и различни китайски автори от античността, анонимни хроники и свещени текстове, археологически артефакти и логически разсъждения успяхме да разберем формата и смисъла на херметизма. Херметиците са знаели повече от 60 множества в математиката. Правили са огледални образи из нивите на съзвездия, някои от които астрономите откриха едва в последните години. Винаги са обвързвали знака с музикална тоналност, звук и число. По-вероятно е към тази обвързаност да е имало и други символи, които все още не сме открили. Знаели са структурата на Вселената и как е произлезла тя. В съвременната астрономия най-близко до познанията им са учените Хътън и Пенроуз. Все още в българското народно творчество са съхранени доста от сведенията им, но тъй като по-голямата част от изследователите са към мисленето на съвременния прагматизъм и еволюционния начин на разсъждение, трудно достигат до тях. Безспорно най-голямото им познание е това за Господ-Бог.
Условното название дадено от учените, изследващи това население е (прото-)траки. (Прото-) се поставя в скоби, защото не означава пред в буквалния смисъл, а само определя времевата граница от няколко хилядолетия.  През този период населението не се променя генетически и остава едно и също до обозначаването с етнонима траки. Това е и причината, поради която предлагам да няма различни форми на този етноним, а тези индоевропейски племена да бъдат назовавани с термина траки. От тях се отделят много групи, които се заселват в други части на света при автохтонни племена, предавайки им своята култура. По този начин между ІV и І хил. пр.н.е. почти всички племена по света се преструктурират в преднародностни съюзи и достигат високо културно ниво. Края на тази епоха е времето, от което започва пътя си сегашното човечество.
Тъй като отбелязах, че траките не са създали своя държава, поради херметичната култура, която са спазвали, то трябва да изясня и кои са основните им племенни групи, а именно Мизи, Витини и Пеласги. Разделението е условно, но е едно от най-добрите засега. Тези големи племенни общности са съставени от подплемена. Така към Мизите принадлежат Бриги, Сатри, Серди, Одриси, Даки. Към Витините и Пеласгите подплемената са повече и затова няма да ги споменавам поотделно, а ще отбележа, че Витините са обхващали земите на днешна северна България, докато Пеласгите са се разпространили по крайбрежието на Беломорието и островите в Егейско море.
Независимо, че почти не ни оставят писмени сведения, траките не са били безписмени. Един от техните най-известни представители е княза-жрец Орфей. За съжаление съвременната историография все още е доста назад във вижданията си за тази личност от световен мащаб. Накратко ще отбележа, че първият човек носещ името Орфей, който е бил и херметична, духовна личност е живял или в последните години от съществуването на княжество Ману – част от Атлантида, или в първите векове, когато са възникнали траките. След него Орфей се превръща в титла за всеки, който е пряк ученик, носещ неговото познание. Така се е стигнало и до Орфей участвал в Аргонавтика, и до Орфей посетил Египет, и до Орфей слязал в Подземното царство за да измоли своята Евредика. За последната ситуация съм длъжен да направя едно важно уточнение:
В тракийския отворен херметизъм (разбирай и орфизъм) няма понятие за Подземно царство, Подземен свят, Онзи свят и Ад, защото те не съществуват (това се среща във всяко едно вероизповедание от пренесените им култури). Следователно Елинското писание за слизане в подземен свят, за да се измоли връщането на любимата му Евредика, е некоректно.
При траките – херметици и техните учители орфици, не е имало брак, както и жена, с която се споделя живота. Следователно в термина Евредика трябва да се търси друго значение. Така достигнах и до откритието, че някои от тракийските племена с втори термин от многосъставната лексема – ДИКА, се отбелязва Бог (равно на Ангел). В новосъздадения от траките старогръцки език Еврика е познание, откритие. Той възниква от по-древната тракийска лексема „евр”. И тъй като в многосъставните лексеми терминът се разчита от последната към първата, то това което е искал да измоли Орфей е най-вероятнобожественото познание. Предполагам, че това е бил Орфей, който без време е получил своята титла, тъй като е възможно учителят да почине скоропостижно, без да му е завещал цялото познание. От елинския вариант разбираме, че опитът, да се вгледа назад във времето и да установи какво точно му е убягнало, не се е получил. Има вероятност този Орфей да е живял в годините, когато се е зародила древноелинската прагматична мисловност и отвореният херметизъм на траките е започнал да загива.
Особеностите, по които се разграничава отвореният херметизъм са:
   1. Не се прави нещо, което не е от необходимост за обществото – градовете са без защитни стени, дворците и храмовете са без зидове, а само с ритуално съоръжение.
   2. Обществото е разделено на кастови задруги, базирани на кръгова форма на обучение. В центъра е учителят, поднасящ познанието на напредналите от първия кръг, а те на хората от следващия с по-малко познание. Кръговете най-често са шест. При елинският прагматизъм сентенцията за познанието гласи, че увеличавайки кръга на познанието, увеличаваме и допирните точки с незнанието. При траките–херметици след шестия кръг няма други ученици и познание не се предава на никого. По този начин сентенцията се обръща във формулата – увеличавайки кръга на незнанието, се съхранява познанието.
   3. Не се записва знанието, предава се устно и не е за хора извън кастата. Само учителят познава учениците си. Когато, трябва да се вземе важно решение за обществото, тогава представители на различните касти дават есенция от своето учение. По този начин се структурира израза за самото решение. От елинският прагматизъм започва идеята за съзидаване чрез принципа на опита и грешката и се налага възгледа за задължително доказване на теорията чрез експеримент и премахване на логическия принцип като се замества с емпиричен.
За да завършим с въпроса за отворения херметизъм ще споменем   другата голяма духовна фигура Дионисий, който в прагматичните елински писания е преиначен в божество. Терминът за всеки княз-жрец при траките е бил „божествен”. Това е създало объркване у много от античните автори, които са го вписали направо като божество. Следващите персонажи са Залмоксис и Декеней, които са траки – подгрупа Гети. По-подробно за тях пишат Платон и Херодот.
автор: Константин Каменов
Следва продължение
 тагове: генезис, Атлантида, през Шумер, арийците, будистите, до днешна България.

ЗАПАЗВАНЕ НА ТРАКИЙСКАТА САМОБИТНОСТ

 СЛЕД БИТКИТЕ ИМ С МАКЕДОНИТЕ ПРЕЗ IV – III ВЕК ПР. ХР

(доклад написан през 2004г., за да бъде спряна идеята да се натрапва македонския владетел Филип II, като основател на Пловдив).
С формулиране заглавието на темата, предварително искаме да отбележим, че целта на този кратък доклад няма да бъде насочена към поднасяне на новости в историографията. Освен това институтите в БАН, занимаващи се с този въпрос, вече са единодушни и ние няма да се отклоним в общи линии от възприетия нов възглед.
Независимо, че Филип II Македонски създава една от най-силните, за времето си държави, той не успява да завладее хинтерланда на траките, живеещи на Балканите. Няколкото успешни битки, които води с губещата в този период мощ Одриска държава, както и със силното племе на гетите, не му позволяват да осъществи основната си мечта – подчиняването на всички траки. За това частично му помага Атина, откъдето осъществява политическото убийство на великия владетел Котис I. След този заговор, държавата се разделя на три, между владетелите Керсеблепт, Амадок II и Берисад.
„Стратегията на Филип II била да се отслаби Одриската държава и цяла Тракия да се постави под контрол. През 346 г. пр. Хр. македонският владетел прогонил Керсеблеп от твърдините му на Свещената планина над Пропонтида, а през 342/341 г. пр. Хр., го заставил да капитулира след тежки военни операции.“ (Йорданов, К., Тракийската държавност.,в: сб. Древните българи в основите на световната история, материалната и духовна култура и цивилизацията.,С. 2005., с. 109-114)
Доказано е, че синът на Филип II Александър III, както баща си, следва същия път по Егейското крайбрежие, покрай бреговете на Черно море, за да стигне до длетата на Дунав, където разбива гети, трибали и келти, провъзгласявайки страната като своя. Като политически акт на вижданията си за завладяна територия, той поставя начело и македонски стратег.
„Всъщност, слабата македонска власт се дължала както на персийския поход, който поглъщал всички ресурси на Македония, така и на тракийските царе. Сред тях най-популярен е Севт, наречен Трети, който през 30-те и 20-те години на 4 в. пр. Хр. възстановил частично Одриското царство. През 313/312 г. пр. Хр. Севт III, който резидира в столицата си Севтополис на р. Тунджа (ант. Тонзос), се присъединил към въстанието на западнопонтийските градове Калатис, Истрос, Томи, Дионисополис и Одесос срещу Лизимах, наследникът на Александър Велики в Тракия. Въпреки че Лизимах положил големи военно-политически усилия да наложи властта си в Тракия, той не успял. Най-доброто доказателство за това е поражението и дори пленяването му от гетския владетел Дромихайт през 293/292 г. пр. Хр.“ (пак там)
За да се види по-добре какво и до колко е било македонското влияние върху траките и културата им, през време на експанзиите на Филип II и Александър III прегледахме описанията на тракийските крепости от този период и по-специално тези в Родопите. В свои разработки, поместени в „Известия на музеите от южна България“ Иван Балкански и Недялка Петрова обръщат специално внимание на факта, че в тези центрове на живот за някои тракийски племена не се забелязват следи от военни сблъсъци, както и поне частично разрушаване на някои от крепостните стени. Най-общо казано, животът в малките селища не е бил повлиян от друг вид култура, както и не се открива експанзия на чужди племена.
Това е от изключително значение за анализа, който ще предложим в края на доклада.
След като отбележим, че македоните не успяват да завладеят траките в днешна северна България, както и западната част на Одриската държава, обособена около р. Струма, ще обърнем по-специално внимание, който до скоро създаваше доста спорове сред научните кръгове. Касае се за град Пловдив от този период.
Изграждането на паметник на Филип II Македонски в града на тепетата, преди няколко години, предизвика доста спорове и дискусии. Важното в случая бе становището на различните институти към БАН, който пряко бяха засегнати от този въпрос. Техните ръководители, както и учените, работещи в тях, бяха единодушни, че македоните не са влизали в сърцето на Тракия при нито един свой владетел Изключение прави само Филип V, който завладява Пловдив, но веднага след продължаването на военния си поход срещу другите траки, спасилите се, предимно беси, слизат от Родопите и прогонват гарнизона му.
Още през 19 в., първият министър на просвещението на Княжество България, Константин Иречек, специално отбелязва, че Пловдив не е дело на Филип Македонски, а е местно градище създадено от траките. По-късно това мнение потвърждава и големия български историк – траколог Гаврил Кацаров. Същото становище застъпва и гръцкият историк роден в Пловдив Митропулос Апостолидис, автор на многотомна история на град Пловдив. Техните изводи се потвърдиха многократно и от археологията,.
Във връзка с това не е излишно да споменем и мнението на някои антични гръцки автори, между които и негови съвременници. Един от тях е многоизвестният оратор Демостен, занимавал се специално с походите на Филип II в Тракия.
Най-обстоятелствено за походите на Филип Македонски в Тракия говори Помпей Трог, който е написал световна история в 44 книги. „Като неприятел на траките и гърците Филип ограбил градовете, които преди това го били избрали за свой патрон. Той продал на публичен търг съпругите и децата им, частните им къщи и всецяло се добило впечатлението, че той се проявил не толкова като мъстител на светотатството, колкото като такъв, който дирил случай да светотатства безнаказано.“ И по-нататък Трог съобщава: „Като се прехвърлил в Тракия той воювал със същата вероломност. Чрез хитрост пленил съседните царе, избил ги и присъединил цялата провинция към Македонската държава. После за да опровергае мълвата, че е най-користолюбивия човек на своето време, изпратил в отделните царства и в цветущите държави хора, които да разпространяват слуха, че цар Филип е предназначил големи суми, за да се издигнат стени на градовете, и че за тази цел чрез ГЛАШАТАИ призовавал строители“, което сведение показва, че Филип никога не е построявал град Пловдив, а го е разрушавал (ако изобщо е влизал в него). Със сигурност обаче той избива много траки и техни царе, които освен всичко друго, са и наши предци.
Що се отнася до името Филипопол на град Пловдив, то отдавна е доказано, че това име е транскрипция на тракийското име Пулпудева, което преведено от тракийски на български език означава „град покрай блато“. Този превод отбелязва изтъкнатия специалист по тракийски език Владимир Георгиев. Относно превода на името Пуплудева обаче вече работим и с по-вероятната версия „ГРАД ОТ (НА) КВАРТАЛИ“. За древността на града са правени в продължение на 50 години археологически разкопки не само по Трихълмието. В споменатия археологически район обаче се откри, че той е съществувал 1000 години като град, потвърдено с мнение на АИМ при БАН, изх.№637/01.07.1992 г., подписано от директора на Археологическия институт проф. Велизар Велков, научния секретар на института Александър Бонев и завеждащ секция „Тракийска археология“ ст.н.с. Георги Китов,( и още поне 4000 години като селище) преди Филип II да завладее Тракия за 18 несигурни години. Като най-доказуем вариант за превода на Пулпудева през езика на родопските даки се спираме на варианта „ПОМАЗАН ОТ БОГОВЕТЕ“. За разяснението му е необходимо да поднесем още един доклад, но чрез библиографията всеки запознат с историческата наука сам може да достигне до този анализ.
По сведение на Амиан Марцелин, за който античните автори казват, че е винаги точен, градът е съществувал преди Филип да завладее Тракия. А всеизвестният античен автор Йордан направо нарича града с неговото тракийско име Пулпудева.
Само от тази изворова фактология, можем да посочим следните важни изводи:
Няма античен автор, съответно исторически извори, които да сочат, че Филип II е създател (основател) на Пловдив.
Има достатъчно писмени данни от епохата на този владетел, между които летописецът на Филип II, Помпей Трог, че македонският цар завладява част от Тракия с град Кабиле (до Ямбол), но няма сведения, че завладява Горнотракийската низина, където се намират Долината на Тракийските царе, Първомайският регион, а по-на запад град Пловдив. В подкрепа на това е изказването на проф. д-р Христо Данов, че в Пловдив няма елинизъм и такъв трябва да се търси евентуално в Кабиле, а цялостно археологията свидетелства, че в Града на тепетата няма нито елински, нито македонски строителен пласт. Подобни доказателства съществуват за почти всички тракийски градове от северна България и Тракийския хинтерланд.
Ще прегледаме обаче сведението на Дексип, което преди години внесе доста проблеми по въпроса за създателя и името на Пловдив:
„Градът Филипопол се намира на границата между земите на траките и македоните и лежи на река Хебър (дн.Марица). Казват че негов основател бил Филип, синът на Аминта, по чието име бил наречен и градът. Скитите нападнали този най-стар и най-голям град и го обсадили…“
На историографите, подвели се единствено по това антично сведение, убягнаха две важни подробности.
Първо – за основателя на града Дексип започва с несигурното „КАЗВАТ“. Оттук следва, че той не е убеден в това и не иска да се ангажира с подобен факт.
Второ -авторът категорично отбелязва „най-стария и най-големия град“. Тази категоричност е поднесена дори като възхищение. Тя от своя страна отхвърля като достоверна вероятността Филип II да е основател. Как би могъл най-старият град да е създаден само преди някакви си седем века от времето на Дексип?
А, между другото не бива да се забравя и фактът, че ЮНЕСКО обяви Пловдив и Дамаск за най-старите градове с постоянен жизнен цикъл, запазили местата си.
Що се отнася до категоричността, която някои изследователи на проблема предлагаха чрез думите на Тацит, ще насочим вниманието ви към една друга наука, която разглежда варианта „УПОДОБЯВАНЕ“.
Терминът Филипопол се отбелязва за първи път след Филип V в труд на Полибий, който отбелязва «…по името на известния Филип.». Той не споменава кой Филип е назован, но за творилият три века след него, Тацит по-известният отново е Филип II, , който авторът посочва като владетелят дал името си на Пулподева. Това уподобяване става, защото за Полибий не е нужно да упомене за кой точно Филип говори. За него е било немислимо да обяснява на съвременниците си, че Филип V е поставил името си върху града, защото това е било всеизвестно на всички от това поколение. Тук е необходимо обаче отново да вмъкнем една забележка. Нито трудовете на Полибий, нито тези на Тацит са запазени в оригинал, а са достигнали до нас чрез доста късни преписи. Оттук, следва и вероятността името Филипопол да идва от Римският Император Филип Араб, също да е възможна и дори по-вероятна от предходните.
От всичко написано до тук и най-вече от археологическите сведения, към които предварително отбелязахме, че трябва да се насочи вниманието, можем да направим анализа, че войната на македоните срещу траките не е повлияла в културното развитие на част от нашите предци. Освен, че са запазили своя си начин на живот, се вижда, че траките не са допуснали експанзията на македоните на достигне най-свещените им земи.
 автор Константин Каменов