Category Archives: Влияние на електромагнитните лъчения- научна разработка на Мария Герасова

ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ЛЪЧЕНИЯ,

  КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЕКОЛОГИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

Мария Герасова- научно-изследователски център по ЕИО/ Енерго- информационен Обмен/- Пловдив представена на Втора национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и Здраве /96
Живият свят, в това число и човекът, са се развивали и усъвършенствали вървейки по пътя  на еволюцията, в условията на определен интензитет на електромагнитните лъчения.Тези лъчения идват от дълбините на земята – от триенето на земните пластове,течащи води , радиоактивния разпад от Космоса- радиацията на космическите обекти от слънцето и пр. Цивилизацията  и по- конкретно приложните технологии, като радио, телевизия, компютри,микровълнови печки др., ел. уреди, от химизацията създаваща озонови дупки и пр.Увеличавайки многократно източниците на електромагнитните лъчения и тяхната интензивност, се нарушават естествените екологични норми и могат  да влияят отрицателно на човешкото здраве. Това е установено чрез регистрирана апаратура,но все още обект на недоверие и дискусия.
През 30-те години на нашия /20 век/, в Гермния д-р Ернест Хартман открива, че земните лъчи, подобно електомагнитинте,се проявяват като обособена мрежа  с определени размери и ориентация. Той я нарича “Глобална квадратна мрежа”. Тя се проявява като ленти на излъчване с ширина около 12-20 см., разположена в посока север – юг, изток- запад. Разстоянието на лентите е 2м север-юг, и 2,5 м изток-запад.Първите сведения за земните лъчения идват от Франция и Швейцария, където физикът проф.Луи Тюрен прави опити за   обяснението им като биофизичен феномен.Установено е, че ако човек стои или лежи върху пресечните точки от мрежата на Хартман, настъпват редица заболявания.В случай, че такива се намират на кръстопът,стават пътно-  транспортни произшествия.
От направените наблюдения и изследвания в нашия център, 80% от болните спят на легла или работят на терен, разположен върху пресечни точки от геомрежата на Хартман. 10% работят с компютри, повечето хора живеят и работят в домакински електросмог.Какво значи електросмог? Всеки електрически уред, който е под напрежение , създава около себе си електромагнитно поле.Според британските експерти, най- вредно е  въздействието  върху спящия човек., защото влияе върху фазата на почивка. Последните са стрес,главоболие,безсъние, сърдечни оплаквания, алергия рак.
А сега ще разгледаме резултатите от направените изследвания. Както вече знаем, ние живеем в поле на електричество и магнетизъм. В нас, самите се извършва физични процеси,които спомагат за възпроизвеждане на електричество.Под въздействие на пулсациите на органиет, частиците в електрическото поле трептят с определена честота , т. е. имат свой  биоритъм.Когато в клетките на даден орган се наслоят токсини идващи отвън или отвътре, тогава неговата дейност се обременява и той излиза от нормалния си биоритъм.
Наблюденията ми върху болните , възможността ми да прониквам в човешкия организъм, съпоставен с изследванията с апаратура,спомогна да стигна до следните изводи:
1. Там,където има болен орган, се излъчва статично електричество и се долавя от живия дедектор под формата на пулсации по пръстите на ръцете.Те, както електрическите частици имат свой интензитет то:
а) при възпалителни изменения, тумори, инфекции, температурни състояния и пр.трептят с ускорена честота.
От физична гледна точка, се вижда наслоена атомна маса, а от анатомична- биологична.
б) при порезнии, оперативни рани, коксартрози, фрактури и др. честотата на електрическите частици е занижена.
От физична гледна точка е вижда липса на атомна маса, а от анатомична-биологична.
2. Интоксикираните болни клетки, се виждат като негатив.
3. Раковите клетки са изядени нормални клетки, останали на склеротичния мрежест апарат на Голджи, по който не тече жизнена енергия– (това са пипалата, които се виждат при R- графия).
Тъй като индукцията е физичен закон, то токсините от клетките  се изтласкват  към повърхността на кожата и през порите се излъчват в околното пространство.
Интоксикацията в клетките може да настъпи следствие негативна мисловна дейност, стрес, страдание, болка, неприятност, смърт на близък човек, които се трансформират  в електромагнитни лъчения,с честотност по- висока или по- ниска от нормалната, която е в противовест на нормалния резонанс на тялото.
Нарушава се хармонията на клетките,болният орган изпада в дисбаланс и това предизвиква дисбаланс в целия организъм. Но тъй като цялата информация от нас е заложена в енергоинформационното поле около нас, то тази дисхармония се предава на околните и от там влияе на екологичната среда.
 ИЗВОД: електромагнитните лъчения идващи отвън и отвътре действат върху здравето на човека, а той като част от природата, също въздейства чрез интоксикацията си.