Category Archives: Литература

ЩРИХ ЗА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   НИКОЛАЙ ПЕНЯШКИ С КНИГА

Когато говоря за писменото слово, за неговото тълкуване, зна- чимост,  място  за обществото  и  неговото  развитие, бих  го опре- делил  като  пъзел, поради  неговата  разнопосочност  от послания.То  трябва  да  намери  своя  читател  или  публика. Имам  пред- вид  различните възрасти, прослойки в  обществото  с техните  вълнения,  изисквания, стремежи и взаимоотношения.Писменото слово, това е  книжното тяло – книгата. За да си отговорим, има  ли  място  книгата  в днешния забързан свят– света  на  свръхтехнологиите,  компютрите; любовта и  при- вързаността, редом  с  които  вървят  омразата,  завистта и престъпността. Всички  тези  качества  у човека, положителни  или отрицателни са залегнали в творчеството на всеки  автор било в белетрис- тиката, поезията  и други жанрове на  съвременната  литература с изискан стил, силата и убедителността на словото. Художествената книга  е неизчерпаем  източник – извор на знания,  които  ще  обогатят  нашия  кръгозор, и  ще  ни  служат за цял живот,  в  нашата работа, за да се чувстваме качествени хора и дос- стойни  граждани. Тя е дала мъдрост на нашите родители, дедите и и  прадедите ни. Книжното  тяло  е прозорец към вселената, света и ни дава  възможност за откриване на нови светове, да се вгледаме в себе си, да опознаем и разгадаем както в своя, така и заобикалящия ни  свят. Книжното тяло ни разкрива един коренно различен свят, в сравнение  с този, който живеем. Книгата е израз на еволюцията на човешкия.На база на еволюцията на човешкия ум, се развива и усъвършенства книгата;  от глинената плочка, папирус, пергаментовия  свитък, до съвременния  ù вид, включително и електронен вариант.       Българската  книга  е  неразделна  част от историята на човечес- твото. Едно от  тези незабравими  произведения е „История Славянобългарская” на  Паисий  Хилендарски,  която  е изключително и и неоспоримо доказателство за силата и достойнството на писаното слово. Основно  и  характерно  течение,  концепция,  философия, начин на мислене и писане, които отричат предхождащия го модернизъм  е  постмодернизма. Той  е тясно с психоанализата, феминизма и из- следванията на пола и рода.     Значително  място  в  съвременното  книгоиздаване  и  книгораз- пространение  заемат  произведенията  на Алек Попов, Милен Рус- ков,  Деян  Енев,  Георги Господинов,  Емил Кондрат, Емил Андре- ев, Емилия  Дворянова, Неделчо Богданов, Богдан Русев, Людмила Филипова и др.     
автор:Николай Пеняшки – Плашков
гр.Добрич 

Николай Пеняшки – Плашков

 Х* А* Й* К* О

25956afddf2175274440fbe29433db5d               Красива жена
                       под цъфналата липа.
                       Майско слънце.
                                   *
                       Влюбена девойка
                       сред лехи от рози.
                       дъждовен е денят.  
                               *
                    На клон изсъхнал
                       настръхнали са птици.
                        След силна буря.       
                               *      
                    Облачно утро
                       в росата се събуди –
                       роза разцъвтя. 
                                *
                    Под слънчевото небе
                    до кости мокър
                    ще те чакам влюбен.
                                *
                    Песен се лее
                       в сърцето влюбено.
                       Щастлив е денят
                                     *
                        Облачно утро      
                       в очите се разтвори
                        в дъжд от сълзи.
                     
   подготви Мария Герасова