Category Archives: Български език свещен

ПРОВОПИС

deca-pishat-uchebnik-po-dobrota-183379

КОГА ПИШЕМ И , КОГА Й

  • Съществителни имена иместоимения, завършващи на И, в единствено число се пишат с Й, а в множествено с И:

              Ед. ч.        Мн. ч.

             Тролей – тролеи

             Случай – случаи

             Мой    –   мои

            Който – които

            Някой – някои

 Кой   –   кои

Чийто – чиито

Относителното местоимение който не завършва на и, но то е образувано от въпросителното местоимение кой и затова се променя по същия начин. Това се отнася и за относителното местоимениечийто, образувано от въпросителното чий.  

ПРЕНАСЯНЕ НА ДУМИ       

При пренасянето на части от думи трябва да се съобразяваме с няколко изисквания:

            Трябва да разделяме думата така,че отделните части да се произнасят с лекота (при скандиране без проблем разделяме думата на срички);

            •  Една съгласна между две гласни се пренася с втората гласна (вра - та, кни - га, слу - шам);

            • Две и повече съгласни между две гласни се се разделят- поне една съгласна трябва да остане с първата или втората гласна (вест - ник или вес - тник, или вест-ник, издател - ство или издателс -тво или издателст - во);

            •Две еднакви съгласни се разделят:  пролет - та, стран - ник, съвремен - ност, под - държам;

            •Й - когато Й се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна ( ма - йонеза, ра -йон); във всички други случаи остава с първата гласна (кой - то, случай - ност, достойн – ство);

            •Една гласна никога не се оставя сама;  думата ура (у – ра) не може да се пренася, въпреки че има две срички;

            • Ь стои винаги след съгласната, чиято мекост означава, и не се отделя от нея, както и от гласнатаО, която стои след Ь (Ко - льо, шо - фьор, фо - тьойл)

 http://gramatika-bg.com/pravopis.html

 нагове: правопис