Category Archives: Български език свещен

ПРАВОПИС

ЧАСТИЦАТА НЕ ♦
пише се разделно ♦ слято със следващата дума се пише: – когато думата не се употребява без нея (неизбежен, непоколебим, невръстен) – пред съществително, прилагателно или наречие, когато с НЕ се образува нова дума с противоположно значение ( истина → неистина; приятел →неприятел; вярно → невярно; мирен →немирен; напразно → ненапразно; знаещ → незнаещ; узрял →неузрял; възпитан →невъзпитан) – когато думата е образувана с представка НЕДО(недоглеждам; недовиждам; недочувайки). Лесно можем да открием дали трябва да напишем частицата не слято или разделно, като членуваме следващата дума. ♦ Ако думата може да се членува в текста – пиши слято! Не е част от следващата дума: Той не можеше да разбере това недобро отношение → Той не разбираше недоброто отношение; Учителят се дразнеше от неслушащи ученици → Учителят се дразнеше от неслушащите ученици; Това беше недобър пример, който те веднага усвоиха → Това беше недобрият пример, който те веднага усвоиха. ♦ Ако думата не може да се членува, пиши разделно! Не е отделна дума: Тя не каза нищо (думата каза не се членува); Не разбирайки думите му, тя го гледаше учудено (разбирайки не може да се членува). Не трябва да забравяме представката недо. Думите, образувани с нея, не могат да се членуват, но пък и обикновено не съществуват без първата част на представката не. Напр. недовиждам, недовиждайки – няма дума довиждам.
http://pgsag-montana.com/EZIKOVA_KULTURA.pdf