Monthly Archives: ноември 2014

ОСНОВИ НА МЮСЮЛМАНСКОТО ПРАВО БР.125

Йеродякон Петър Граматиков

Съучредител и член на УС на

Центъра за икуменически диалог

“Св. Ап. Ерм” – Пловдив  

изобщо и на международното мюсюлманско право в частност

в Отоманската империя 

Мюсюлманското право има за своя база единствено истината на откровението:  Бог е предал и неговият пророк е преподал законодателството на хората. С други думи, религия, морал и право са идентични идеи у мюсюлманите. Изворите на правото у народите на исляма са общо четири: 1) Словото Божие, съдържащо се в Корана; 2) поведението, зададено от Божия пратеник, сунна; 3) единодушното мнение на вярващия народ, изразено в съборно събрание, иджма; 4) законовата аналогия, тълкуванието, кийа. Първите два са основополагащите извори, понеже произхождат от самия Бог. Следващите два са също фундаментални извори, но произтичат от предходните и са облягат на тях (срв. Savas-Pacha, Etude sur la theorie du droit musulman, Paris, 1892). Отидем ли до първоизворите на мюсюлманското право, ще установим, че множество пасажи са най-малкото нетолерантни. Сравнени с църковното учение тези текстове наставляват не по-малко една всеобхватна толерантност. Ето някои от тях в превод на новобългарски по “Свещен Коран” (прев. х. проф. д-р Недим Генджев, изд. Мюсюлмански Духовен Съюз, София, 1997):

1) “Ние най-добре знаем какво говорят. Ти не си насилник над тях. Учи Корана на тези, които се боят от Моето предупреждение!” (Сура 50, ает/стих 45) Бел.: Петдесетата сура на Свещения Коран сенарича “Каф”, понеже започва с буквата “Каф” и се състои от 45 стиха.

2) “Кажи: “Ако Милосърдният имаше дете, аз пръв щях да бъда сред кланящите се.” (Сура 43, ает/стих 81) Бел.: 43-та сура на Свещения Коран “Ал Зухруф” (= Скъпоценностите)и се състои от 89 стиха. Сурата е наименована така, поради това, че в нея се говори за златни и сребърни украшения, но не в буквален смсъл, а за украшенията, които Милостивият и Милосърден Аллах цени най-много, а именно добродетелите у човека, които украсяват живота на правоверните и ги приближават към Всемогъщия Аллах.

 

3) “И затова ти ги (Бел.: евреите и християните) призовавай към Него и стой твърдо така, както ти е заповядано – не следвай техните страсти, кажи: “Аз повярвах в това. Което Аллах спусна с Книгата и на мен ми е позволено да бъда справеднв между вас! Аллах е нашият Господар и вашият Господар. На нас приндлежат нашите дела, на вас – вашите дела. Между нас няма причина за спор. Аллах ще ни събере и ние ще бъдем възвърнати при Него.” (Сура 42, ает/стих 15) Бел.: 42-та сура на Свещения Коран “Ел Шура” (= Съветът) се състои от 53 аета.

4) “Наистина, за тези, които повярваха и тези, които са Евреи, Християни и Сабияни, и които вярват в Аллах, и в Съдния ден, и вършат добри дела, за тях е наградата на техния Господар, за тях няма да има страх, нито ще бъдат опечалени.” (Сура 2, ает/стих 62) Бел.: Втора сура е най-дългата в Свещения Коран. Нарича се “Бакара” (Кравата). Състои се от 286 аета (=стиха). Името си носи от аетите 67-71,в които се говори за кравата. От тази сура са извлечени основите на мюсюлманското право.

5) “В религията няма принуда…” (Сура 2, ает/стих 256а)

6)“Не е твое задължение да ги вкарваш в Правия път. Аллах сочи Правия път на когото пожелае…” (Сура 2, ает/стих 272а)

 

7)“Наистина, сред притежателите на книгата има такива, които вярват в Аллах и в това, което е спуснато на вас и в това, което е спуснато на тях, смирени са пред Аллах; и те не продават знаменията на Аллах на нищожни цени. За тях наградата е при техния Господар. Наистина, Аллах е бърз във въздаването.” (Сура 3, ает/стих 199) Бел.: Третата сура на Свещения Коран “Семейството на Имран” се състои от 200 аета. Наречена е така, понеже четири стиха от нея са посветени на Имран и семейството му, в което е родена Мерием, на която Аллах сътворява чудо и тя ражда Иса, когото Бог надарява с мъдрост и пророчество.

 

Видно е, че в Корана се проповядва толерантност в най-широкия смисъл на думата. Религиозният синкретизъм спомага за тази религиозна толерантност. Орденът Бекташийя не бил доктринално преследван от османската държава, тъй като се представял за сунитски. Поради силно открояващия се религиозен синкретизъм Бекташийя станал необходимият инструмент за безболезненото ислямизиране и интегриране на довчерашните християнски момчета, много от които били във възраст, позволяваща им да запазят трайни спомени от своето минало. Бекташийя е един от най-големите мистични ордени, основан към средата на 13 в. Той носи името на хаджи Бекташ Вели, считан за потомък на седмия шиитски имам Муса ал-Казим. За ордена са характерни синкретични и еклектични практики с християнски и източни паганистични елементи и правоверните мюсюлмани-сунити понякога считали последователите му за еретици. Орденът претендира да е сунитски, макар че е твърде неортодоксален и стои по-близо до шиитския ислям тъй като почита Дома на Али… Бекташийя бил дълбоко свързан с еничарския корпус, а Хаджи Бекташ – считан за негов патрон. Самите еничари били понякога наричани “синове на Бекташ” и “рицари на Бекташ”, а духовните водачи на ордена придружавали еничарите като военно-полеви свещеници. На Балканите и особено в българските земи, бекташийските братства се свързват и с хетеродоксалните накшибенди и алеви (само в България те се наричат алиани) и когато през 1826 г. султан Махмуд II ликвидирал еничерския корпус и разпуснал свързания с него орден Бекташийя, неговите манастири (текета) станали собственост именно на накшибенди и алиани (срв. Цвета Райчевска, Амулет, свързан с Ордена Бекташийя в България, Известия на Национален Исторически Музей – София, том XVII, 2006, сс. 41-44).

При мюсюлманите няма аналог на това, което в Църквата наричаме клир, свещенослужител; нищо не отличава духовните служители от сонма на вярващите – нито посвещение, нито ръкоположение, няма и иерархия. Пророкът не е създал тайнства за въвеждане в свещен сан и последователите му не познават клир (духовенство) във вида, какъвто му придават християните. Всеки правоверен е призован да служи на Бога, което ни навява алюзия с ранно-християнското разбиране за царското свещенство, развито от бащите на Реформацията. В османската империя е била съхранена концепцията за Халифа като наместник на Мохамед на земята, докато поста на Шейх-юл-исляма е само една сановническа служба. Естествено имаме и улеми (учени), които обаче нямат никаква сацердортална власт. Те са едновременно учители, юристи и съдии, или doctores utriusque juris по каноническо (религиозно) и римско (гражданско) право. Тъкмо улемите опорочават хуманния и толерантен дух на исляма, водейки до противопоставяне на общоприетите цивилизационни стандарти, норми и практики. Това довежда до насаждане на омраза у мохамеданите против всеки, който не изповядва тяхната религия и до узаконяване на насилието и подтисничеството в Отоманската империя. Неща, познати ни до болка и свързани с национално-освободителното движение през нашето Възраждане. Светът бива с лека ръка разделен на две части: тази на исляма (дар-ул-Ислам) и тази на войната (дар-ул-харп). Свещената война (джихад), наричана така, защото има за цел триумфа на истинската религия – исляма, е една политическа институция и е единствен фундамент за международното право в мюсюлманския свят – свещената война срещу неверниците. Това се засилва в по-късно време при неортодаксалния  пост-османски арабски и персийски ислям, напр., имамизма и исмаилизма при шиитите. Наистина, Коранът различава по категоричен начин народите на две групи: меджу (идолопоклонниците) и киттаб (онези, които са получили свещените писания, в т. ч. евреи и християни). Състоянието на война против последните може да се прекртати с подписването  на мирен договор и заплащането на налог, за да се включи тяхната страна в лоното на ислямската държава. От самото си основаване ислямът обявява за своя главна мисия основаването на политико-религиозна система, предназначена да управлява едно ново глобално (световно) съобщество. Мюсюлманинът толерира религията на монотеистичния евреин или християнин в новозавладяна държава, при условие, че му се плаща поголовен данък (джизие), даващ право за съхраняване на религията в страната анексирана от исляма. Немалка част от християнското население на Блаканите приема мохамеданството. Жителите на покорените от османските турци страни, които запазват вярата си и религиозната (а дори и гражданската) си автономия, са задължени да плащат данък на глава, наречен по-късно харач. Юстиниановото право било съхранено в Константинополската Църква. Даже са създадени християнски държави в Държавата (Турската империя), за което най-ясна илюстрация е малката монашеска република – Света Гора на Халкидическия полуостров, където православните народи (българи, гърци, сърби, румънци, руснаци, грузинци) запазват един кристализирал начин на живот от епохата на Византия и до ден днешен живеят като братя во Христа. Тази монашеска държавица е припозната с определена независимост и от Високата Порта (султанското правителство) като място за поклонение и святост за православните християни. Благодарение на горното тука са запазени спомените и културно-историческото наследие на заличените от османското нашествие християнски държави. Светогорските иноци не се задоволяват само ссъс съзерцателен молитвен живот, но изпълняват през вековете уникален апостолат, да разпространяват като апостоли живата вяра сред поробените християнски народи. Непосредствено свързаните с българската църковна история Охридска архиепископия и Българската Екзархия са доказателство на гореказаното. Духовната канонична власт е живата връзка на правослания народ със светската власт в Цариград и по места – в пълно съответствие със свещените канони, забраняващи на свещенослужителите да се обръщат към държавната власт без позволение от църковното началство. 11-то правило на Сардикийския Събор гласи: ”Ако някой епископ, или презвитер или изобщо кой и да е от клира, дръзне да отиде при царя без съгласие и без писмо от епископите на областта, а най-вече от епископа на митрополията, такъв нека бъде изключен и лишен не само от общение, а и от достойнството си… А ако необходима нужда накара някого да отиде при царя, нека стори това със знанието и съгласието на епископа на митрополията и на останалите от тая област епископи, снабден с препоръчани писма от тях”. (Бел.: Текстът на правилата се привежда по книгата “Правила на св. Православна Църква” София, 1936).

По-късни примери са  васалните молдовски и влашки княжества, Източна Румелия, както и Княжество България до едностранното обявяване на българската независимост през 1908 година.

Първите отомански султани не сключвали мирни договори, а само примирия. И определено не били единствените в тази практика. Християнска Европа отвръща на турците с не по-малък религиозен фанатизъм, като учените християнски юристи изготвят детайлни тълкувание дали въобще може да бъде подписан договор с неверниците-нехристияни, и ако може, то има ли той каквато и да било юридическа стойност, за да бъде валиден. Мюсюлмани и християни се считат взаимно във военно положение от времето на кръстоносните походи. Политически съображения довеждат до сближаване между заклетите отколешни врагове. Макар осмалиите да копнеят завладяването на целия свят, те все пак поемат ангажименти с цел запазването на вече завзетите територии. Първият мирен и съюзен договор, който Турция подписва, бележи и първата стъпка към залеза на същата. Колкото повече Османската империя се разширява, толкова повече отслабва. От християнска страна, Франсоа Първи, загрижен как да отслаби Хабсбургите, имал нужда от съюзници и макар да бил благочестив католик, малко гобило грижа дали те са протестанти или мюсюлмани. Това довежда до фамозния съюз между Сюлейман и Франсоа през 1537 г., скандализирал и католическия, и мюсюлманския свят. През 17 век договорите с Турция зачестяват. В тези договори с християнските си съседи или съюзници, Диванът прави чисто религиозни концесии. Франция е първата държава, получила от султана най-напред за своите поданици, а после, своего рода, религиозен протекторат за всички католици в Османската империя.  През 1740 г.  различните концесии, предоставени на Франция през годините, биват разширени, като на същата се дава едно върховно поредставителство, прието и от останалите европейски правителства. Да си припомним и поговорката у българския народ “Гаранция – Франция”, чието възникване можем да отнесем към времето на унията на Иосиф Соколски от 1861 г., когато за пръв път българския народ се сдобива със своя институция – Българска Архиепископия и закрила от католическата църква и френската държава. Така западно-европейците в Ориента получават и едно общо нарицателно – франки, а през Възраждането всеки нюанс на европейската мода получава народното наименование ала франга

В чл. 13 на Карловацкия мирен договор от 26 януари 1699 година, се дава право на Австрия на намеса по въпроси на вярата в светите места. Нейните прерогативи били преподтвърдени и разширени от последващи астрийско-турски договори. Договорите от Пазаровац (1718 год.) и от Белград (1739 год.) дават на Австрия правото да закриля католиците в Босна и Херцеговина, България и дунавските провинции.

Подписаният на 5 ноември 1720 г. в Цариград мирен договор с Русия дават на последната маловажни привилегии. Едва с договора от Кючюк-Кайнарджа (1774 г.) Турция признава на Русия един протекторат за руските поданици и православното население в самата турска империя, подобно протектората за Франция над католиците. Седмият член от същия договор предвижда обещание от Високата Порта да закриля християнската религия и нейните църкви. Министрите на императорска Русия получават правото при всички случаи да се намесват в полза на Цариградската църква и онези, които служат в нея. Именно на тази клауза от Кючюк-Кайнарджийския договор основала Русия през 1853 година интервенцията си в полз на правосланите султански поданици. Букурещския мирен договор от 1812 г. (чл. 3) потвърждава условията, предвидени в предхождащи договори, като се дават особени привилегии за сърбите, които тогава са в разгара на своята национална революция.

Двете протестантски западни сили, Англия и Прусия, интервенират сравнително късно, около 1840 година. Един делегиран от двете държави англикански епископ е настанен в Светия Град през 1840 г. В Иерусалим през 1845 г. е построена и протестанска църква, като на християните от протестантските деноминации се дават същите привилегии, на каквито се радват останалите църкви по светите места. Приелите протестантизма поданици на Османската империя се поставяли под закрилата на двете западно-европейски протестантски велики сили.

 тагове: основи, мюсюлманско, право

ТАЙНСТВОТО НА ОРФИЧЕСКИТЕ МИСТЕРИИ БР.125

 

Тайнството на орфическите мистерии

„Светът може да бъде завладян с лира, не с меч” – така, казват, пророкувал митичният певец, живял някога по нашите земи. Когато Орфей засвирел на своята лира, вятърът утихвал, заслушан в чудодейната музика, птиците спирали в небето, а животните – по горските пътеки, духовете на зверовете се укротявали и лягали в краката му.

Легендата разказва, как Орфей влязъл през Триградското ждрело в Подземното царство, да дири своята обична съпруга Евридика.

Не успял да я спаси и в мъката си спрял да вижда другите жени. Тогава разярените вакханки го разкъсали и хвърлили в реката.

18Всяка капка от кръвта му се превърнала в нежното планинско цвете силивряк, „орфеевото цвете”. В наше време науката е установила, че то е на над 2 милиона години и може да се възстановява след повече от 30 месеца в хербарий. Заради изключителните му качества е било изследвано от NASA и от руски секретни лаборатории – така пише в старите вестници… И днес, чудното Орфеево цвете може да се види по Родопите. Както и някои от тогавашните мистерии, сладкодумно описвани от разказвачите на легенди…

Някога Орфическите мистерии били част от тайни учения, в които били посветени малцина, най-достойните според тогавашните разбирания (гръцката дума mysterion или по-често в множествено число mysteria означава таен култ). Наречени са на Орфей – митичният певец, който произхождал от тракийската аристокрация и живял в Родопите.

http://www.obekti.bg/misterii/1161-tainstvoto-na-orficheskite-misterii

тагове: тайнството, орфическите, мистерии

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ СЪНИЩА? БР.125

Какво означават повтарящите се сънища?

Сънищата, които се повтарят, са доста често явление при много хора. Доста от нас сънуват едно и също нещо в продължение на дни, седмици и дори месеци, но не му обръщат внимание. Това обаче е доста сериозна грешка. Истината е, че сънищата, които сънуваме многократно, доста често са индикатор за проблем, за който и не подозираме. И който се проявява на подсъзнателно ниво, докато тялото и мозъкът ни отпочиват.

Поради тази причина е от изключителна важност да разберете, какво може да е довело до повтарящите се сънища, за да можете да реагирате навреме и да вземете мерки, преди проблемът да се е задълбочил. Най-често срещаните причини за сънищата, които се повтарят, са три основни.

1. Психологически проблем – най-честата причина за появата на периодично повтарящи се нощни съновидения. В повечето случаи това е проблем, който ви тревожи и който може да е свързан както с личния ви живот, така и с работата. Доста често, този проблем е индикация за някакъв вътрешен страх, който се опитваме да потискаме и който се проявява с пълна сила в съновиденията ни.

2. Соматични проблеми – сънищата, които се повтарят, може да са знак и за проблем със здравето, за който самите ние все още не подозираме. Обикновено, тези съновидения алармират за разстройства с храносмилането, а също и проблеми със сърцето и инфекции. Така, че ако често ви се случва да сънувате едно и също нещо, може би е добре да се замислите за посещение при личния си лекар.

3. Лоша среда за сън – не бива да подценявате и мястото, на което спите. Ако леглото или матракът ви не са удобни, или пък светлината ви създава дискомфорт, нищо чудно да ви спохождат повтарящи се сънища.

Източник: svetovnizagadki.com

тагове: повтарящи, сънища

ТЕЗИ СЪЩЕСТВА СА НАПЪЛНО ПРОЗРАЧНИ БР.125

И НАИСТИНА СТРАННИ

Тези същества са напълно прозрачни и наистина странни
Антарктическа прозрачна медуза. Съществуват най-различни видове медузи, които са прозрачни. Освен че това ги прави красиви и елегантни, те могат да бъдат и опасни за плувците, които могат спокойно да пропуснат парещите им пипала.

Някои животни успяват да оцелеят заради големия си размер и ярките си цветове. Други обаче предпочитат да не бъдат виждани въобще. Именно по тази причина природата ги е създала така, че да бъдат… прозрачни, пише Distractify.

Вярвате или не – всички животни в този списък живеят на нашата планета…

Призрачната риба

Тя е дълга около 15 см, а прозрачната й глава, през която се виждат вътрешностите й, наистина е стряскаща. Очите на обаче са най-зловещи. Тя може да ги завърта навътре, като по този начин вижда главата си. Учените обясняват това с дълбочината на водите, които обитава, както и със затруднената видимост. По този начин рибата може да вижда не само пред себе си, но и какво има над нея, отстрани и дори зад нея. Хищна е. Среща се в топлите води на Атлантика, в Тихия и Индийския океан. Снимка: mbari.org

Стъклената жаба

Съществуват няколко различни жаби от този тип – всички живеят в тропическите дъждовни гори на Централна и Южна Америка. Когато стоят неподвижно, на практика са невидими за хищниците. Снимка: thebestfrogsblog.wordpress.com

Призрачната скарида

 Снимка: shrimp-tank.com

Известна е още като стъклената скарида. Живее в сладководните води.  

Грета ото

Среща се в Колумбия, Боливия, Перу и Еквадор. Това е голяма пеперуда с невероятно красиви прозрачни крила. Не обичат да хапват бързо и могат да прекарат часове над някое разцъфнало цвете.  Снимка: wikipedia.org

Channichthyidae

Тази прозрачна риба има и безцветна кръв. Това е единственото гръбначно същество без червени кръвни телца и хемоглобин. Снимка: scientificamerican.com

Щитоносен бръмбар

Този бръмбар се среща в няколко различни разцветки, но всички видове разполагат с прозрачна горна обвивка, през която ясно се виждат ярките им цветове. Снимка: treknature.com

Риба-салп

Рибите-салп играят важна роля във въглеродния цикъл, като премахват въглерода от повърхностните води. Известни са с уникалния си цикъл на живот, в който съществуват както като индивиди (горе), така и като част от цялостен организъм (долу). Снимка: outsideonline.com

Прозрачна морска краставица

Това странно морско същество пълзи по дълбините на океана с помощта на своите пипала и засмуква богати на хранителни вещества утайки с устата си. Пипалата й не са особено дълго. Поради тази причина морската краставица се придвижва доста бавно – по около 2 см в минута. Снимка: ocean.si.edu

Стъклена сепия

Съществуват 60 различни видове стъклени сепии от вида Cranchiidae. Прекарват по-голямата си част от живота в частично огряти от слънцето плитки води, където на практика са невидими. Снимка: wikipedia.org

Raja binoculata

Среща се често в плитки води. Достига големи размери и има много бледа кожа, която разкрива вътрешните й органи. Снимка: grindtv.com

Phronima

Това скаридоподобно същество може и да е малко (достига не повече от 1.6 см дължина) но е особено свирепо. Прозрачното му тяло се слива с околната среда и плячката му почти никога не вижда фаталната му атака. Снимка: ocean.si.edu

Cyanogaster noctivaga

Тази открита едва преди няколко години риба е дълга едва 2 мм. Живее в притоците на Амазонка и разполага с един конусовиден зъб в устата си. Снимка: nationalgeographic.com

Морски ангел

Снимка: rebloggy.com

Това е вид морски плужек. Представлява своеобразна кръстоска между два Покемон героя – Phione и Manaphy.               

 

Саламандър Eurycea sosorum

Този саламандър без дробове живее само в изворите Бартън в Остин, Тексас. Изключително застрашен от изчезване вид е, тъй като се нуждае от незамърсена и прясна вода, за да оцелее. Снимка: nationalgeographic.com

Костарикански попови лъжички

Преди да се превърнат в жаби, тези попови лъжички имат прозрачна кожа, благодарение на която можем да видим старателно намотаните им вътрешности.

Снимка: nationalgeographic.com

Стъклен сом

Азиатският стъклен сом е един от най-отявлено прозрачните гръбначни животни на планетата (поне доколкото ни е известно). Те живеят в бавните потоци из Тайланд, Малайзия и Индонезия. Могат да оцелеят, само ако живеят стадо от около 6 риби.

Снимка: ferrebeekeeper.wordpress.com

Прозрачен гол охлюв

Черупката на Gaeotis flavolineata не се е развила достатъчно и това го прави нещо средно между охлюв и плужек. Снимка: ferrebeekeeper.wordpress.com

Прозрачен скоклив паяк

Съществуват хиляди видове скокливи паяци по света. Този, който се среща в Еквадор, е особено стряскащ, тъй като има прозрачна глава – буквално можете да видите движенията на очите му, докато ви наблюдава. Източник: io9.com

Mnemiopsis или морски орех

Тялото на Mnemiopsis е прозрачно и овално – с 4 вертикални гребена. Именно те се оцветяват с цветовете на дъгата, когато съществото се почувства застрашено. Снимка: phys.org

http://www.obekti.bg/zemia/

тагове: тези, същества, прозрачни, странни

ГРИЖА ЗА ПЕТИТЕ С КАЙСИИ И ЗЕХТИН БР.125

Носенето на отворени обувки, ходенето по горещ пясък, танците с боси нозе по плажните барове може да са много приятни за всички нас, но под въздействието на тези фактори кожата на петите ни загрубява. Затова към края на летния сезон трябва да положите внимателна грижа за своите крака.

Ако петите ви вече са започнали да загрубяват реагирайте, за да не допуснете прекалено усложнение на проблема. Може да си помогнете сами и в домашни условия с естествени продукти, които се намират в хладилника на всеки дом или да отскочите до магазина за някое от благата на природата.

Днес ще ви предложим чудесна маска за пети с кайсии, но преди това ще ви разкажем накратко, защо те са толкова благоприятни за кожата ви. Много от козметичните продукти и маски, съдържат кайсии, защото този плод има голямо количество витамин A. Кайсиите са известни с антиоксидантните си свойства, които са полезни за хората с чувствителна и увредена кожа, помагат за запазването и еластичността й. Също така съдържат каротин, който заедно с витамин A играе важна роля при поддържане здравето и красотата на кожата.

“>

За направата на домашната маска са нужни: 2 добре узрели кайсии, 2-3 капки зехтин и половин лимон. Премахнете люспата и костилката на плода и с дървена или пластмасова лъжица размачкайте много добре месестата част на плода. Добавете 2-3 капки зехтин и пак размесете. Поставете съда за 3-4 минути на много слаб огън – сместа трябва само да се затопли.

Преди на нанесете маската, измийте ходилата и подсушете с мека кърпа. Намажете добре петите, обвийте в найлон, после обуйте памучни чорапи. Престойте 20-25 минути с маската, след което я измийте с хладка вода. След това разрежете лимона и намажете петите, като едновременно масажирате леко. След две-три процедури ходилата ще възвърнат мекостта и нежността си.

http://www.emodno.com/?p=99091

тагове: петите, кайсии, зехтин

ЧУДОДЕЙНИТЕ СВОЙСТВА НА ГРОЗДЕТО БР.125

Освен че е изключително полезно за здравето, гроздето е добър съюзник на дамите за поддържането на тяхната красота. Неговите благотворни свойства се коренят във факта, че то е богато на антиоксиданти, които помагат в борбата със свободните радикали и по този начин забавят стареенето на кожата.

Този уникален плод ни предлага повече от 800 биологично активни вещества, които определят положителното му влияние върху кожата и косата ни. Под обивката на този прекрасен плод се съдържа истински „коктейл“ от витамини: C, A, B1, B2, B5, B6, B9, E,  а също натрий, калций, фосфор, магнезий, калий, манган, желязо, цинк, мед и др.

Органичните киселини, съдържащи се в гроздето, стимулират регенерацията и обновяването на клетките, а също и помагат за укрепване на съединителната тъкан. “Гроздовата“ терапия помага за премахване на токсините от тъканите и излишната вода, има антистресово действие, намалява дразненето и повишава защитните свойства на кожата.

“>

Освен че се използва широко в козметичната индустрия, може да се възползвате от неговите качества и в домашни условия. По това време на годината има изобилие от грозде по пазара, така че есента е чудесен сезон, в който може да се разкрасявате с маски от грозде.

Ето един вариант на маска, която може да си правите всяка седмица по 1 или 2 пъти:

“>

Необходими продукти:

Няколко зърна грозде ; 2 ч.л. кисело мляко; ½ или 1 ч.л. пчелен мед; ½ ч.л.лимонов сок

Начин на приготвяне:

Намачкайте с вилица гроздето, докато получите гъста каша и след това добавете останалите съставки. Разбъркайте добре, за да се получи хомогенна смес. Преди да я нанесете върху лицето си, почистете го добре от грима и го измийте. След това нанесете маската върху кожата на лицето и шията. Можете да го направите, докато тя още е леко влажна, за да поеме съставките по-добре и да се хидратира по-интензивно. Оставете маската да действа около 20 минути. Накрая изплакнете с топла или хладка вода и подсушете.

http://www.emodno.com/?p=99586

тагове:чудодейни, свойства, грозде

ЗАЩО БИРЕНАТА МАЯ НИ ПРАВИ ПО- КРАСИВИ И СВЕЖИ БР.125

Български учени представиха  полезните свойства на пивните дрожди и отново разбиха градските легенди за „биреното коремче“

София, 13 ноември 2014 г. Дамите и техните половинки могат да включат в арсенала си за разкрасяване още едно оръжие за постигане на свеж и елегантен вид, а именно бирената мая. Известна сред специалистите като пивни дрожди, бирената мая компенсира недостига на витамини и осигурява незаменими аминокиселини и минерали в човешкия организъм.

Тези и други любопитни факти за полезните свойства на пивните дрожди бяха обобщени по време на научна среща на тема „Натуралният свят на пивото“, организирана от Института по криобиология и хранителни технологии.  Лекторите проф. Валентин Бъчваров, проф. Габриела Маринова, доц. Силвия Милева, д-р Сергей Иванов, д-р Галя Павлова и диетологът Ипократис Пападимитракос представихарезултати от изследвания върху качествата на бирените съставки и значението им за здравето при умерена консумация.

Експертите подчертаха, че богатото съдържание на желязо, цинк, фолиева киселина и селен в бирената мая, е причина тя да намира широко приложение в козметиката, СПА процедурите и балнеологията. Благодарение на пивните дрожди косата става лъскава и мека, пърхотът изчезва, а кожата става все по-мека и еластична. Те въздействат положително и върху здравината на ноктите и сеотразяват добре дори на проблемната кожа с акне, екземи и дерматити. С бирена мая се приготвят и ефективни кремове, козметични маски, сапуни и тоалетни млека. В комбинация с други натурални продукти като мед, зехтин, мляко и лимон, оказват освежаващо влияние върху кожата

Пивните дрожди са от значение и за метаболитните процеси в тялото, като съдействат за разграждането на въглехидратите, мазнините и протеините. Богатото съдържание на аминокиселини стимулираимунната система за възстановяване дори след химиотерапия, подпомага нервната система и осигурява енергия на организма. Някои изследвания сочат още, че заради бирената мая пивото спомага за намаляване на „лошия” холестерол в кръвта и за повишаване на „добрия”

Освен да представят доказателства за благоприятното влияние на пивните дрожди, по време на форума специалистите отново разбиха градските митове за „биреното коремче“. Ипократис Пападимитракос, в качеството си на диетолог, успокои почитателите на пивото, че елегантната линия на фигурата се запазва при умерена му консумация. „Трупането на килограми около талията се получава от разтягането и отпускане на коремна мускулна стена и една от причините е тоталното обездвижване. Втората причина е разширяването на стомаха вследствие прекаляването с голямо количество храна, което се консумира с пивото. При умерена консумация бирата не води до напълняване, защото тя е една от най-ниско калоричните напитки и съдържа над 90% вода“, подчерта диетологът Ипократис

От проучвания на българските учени стана ясно също, че в съвременния стил на живот консумацията на бира в умерени количества помага и срещу стреса. Пивото е подходящо и след спорт или тежък физически труд, защото хидратира организма и спомага за по-бързото изхвърляне на отпадъчни продукти и млечната киселина от мускулите.

Представените резултати от изследванията на водещите български учени доказаха още веднъж твърдението, че умерената консумация на бира може да бъде част от балансирания начин на живот и отлично допълнение към хранителния режим.

предоставил от интернет: Крум Янев
тагове:бира, бирена мая, български учени, грижа за кожата, 

ТОП МИНИ ТРЕНД- ЦАРСТВЕНО КАДИФЕ БР.125

През последните седмици наблюдаваме, как една доста интересна и дръзка модна тенденция бавно се прокрадва измежду страниците на любимите ни модни списания. Присъствието й се усеща едва доловимо, но нейната величественост заявява, че позициите й ще се утвърждават все повече и повече, за да достигнат светлината на модните прожектори! Дали вече се сетихте за какво говорим? За кадифето, разбира се!

Има нещо особено, което винаги ни е привличало в тази красива, тежка и стилна материя. Може би е присъщата й царственост, която определено кара всяка жена да изпъкне и да се почувства като Мария Антоанета в пищния Версай! Кадифето е един много специфичен плат, с който трябва да бъдем особено внимателни. Съчетаването му с останалите платове може да бъде подвеждащо, за това ние ви препоръчваме да заложите на сигурното – лицева кожа и дантела. Що се отнася до бижутата, вече можете да си позволите по-голяма свобода. Кадифето е материя, която обича блясъка, за това можете спокойно да изберете обемни колиета, обеци, гривни, дори диадеми в злато, сребро и кристали.

Претенциозното кадифе може да бъде включено и в ежедневния тоалет, макар че умелото му комбиниране не е лесна задача. За това, ако желаете да възприемете тенденцията във всекидневието си, ние ви съветваме първо да заложите на дреха или обувки, в който кадифето е само лек акцент, а когато придобиете повече увереност и разберете коя комбинация работи за вас, да преминете към по-смелите избори.

От друга страна обаче кадифето е подходящо за всякакви специални поводи, на които без съмнение ще привлечете вниманието на околните. Изберете перфектната вечерна рокля със стилен дизайн във винено червено, мастилено синьо, нежно черно или маслено зелено и бъдете неотразима по време на романтичната вечеря с любимия мъж, стилния коктейл или шумното парти.

Края на дългата работна седмица звучи като добър повод да се поглезите с някое от нашите стилни модни предложения от актуалното кадифе! Специално за вас подбрахме любимите си модели от страхотния онлайн магазин 

 

 

   

 

Автор: Преслава Цачева

http://www.emodno.com/?p=102452

ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВИКТОРИАНСКИ СТИЛ БР.125

 

http://www.decodir.com/wp-content/uploads/2009/10/classic-room-decor-ideas.jpg 
Интериорът във викториански стил се характеризира с изобилие, лукс и пищни орнаменти. Голямо количество мебели в разнообразни цветове, богати текстилни материали и всевъзможни дреболийки за украса. Цялата атмосфера в дом, обзаведен по тези принципи е топла, уютна и спокойна. Използвайки класически викториански мебели и с подходящата подредба можете да постигнете до голяма степен истинския старинен стил. Но още по-лесно е това да се постигне с помощта и на архитектурни елементи и дори подходящи строителни материали. 
Как да постигнете викторианско излъчване във Вашия дом?
• Типично за викторианските интериори е използването на щамповани килими, които изглеждат наистина старинно. Позиционирайте ги, така че между стената и тях да остане борд от основната настилка, която задължително трябва да бъде полирана до блясък.
 http://www.decodir.com/wp-content/uploads/2009/10/victorian-classic-interior-decor-ideas.jpg
• За зоните с натоварен трафик, каквито са коридорите и кухните, спокойно можете да използвате настилка от плочи, които са покрити с т.нар восъчна живопис. Тя се характеризира с това, че след полагане на шарките, отделните плочи се изпичат в специални пещи. Избирайки настилка имайте предвид, че викторианските настилки се характеризират с богати щампи.
 
http://www.muralmaster.org/design/Vestibule%203d%20view.jpg
 
• Много типични са тъмните наситени цветове като рубинено червено и горско зелено. Като цяло викторианската цветова гама е доста ограничена, защото по това време химическата индустрия тепърва започва своето развитие в тази посока. През средата на епохата популярност придобиват синьото и пурпурното.
 http://freshome.com/wp-content/uploads/2009/02/victorian-style-home-interior2.jpg
• През 1840г тапетите започват да се използват масово при декорирането на стените и били поставяни от пода до самия таван. Вие можете да използвате хартиени или текстилни тапети, чиято щампа е от разцъфтели цветя или реалистични анималистични мотиви.
           
 
 По отношение на мебелите, добре е да наблегнете на тежките кресла с плътни гърбове, пуфовете и отоманките. Съветът ни е да ги разположите навсякъде в стаята като ги композирате помежду им. Не е задължително тапицерията им да съвпада. По отношение на дамаските използвайте такива с богата щампа. Добре е да предвидите калъфи за мебелите, които да бъдат предназначени за отделните сезони. За зимата много подходящо е кадифето, а през лятото муселин и памук.
http://www.decodir.com/wp-content/uploads/2009/10/reading-corner-classic-style.jpg
 
http://www.decodir.com/wp-content/uploads/2009/10/classic-living-by-xsekox.jpghttp://www.rejuvenation.com/graphics/roomsettings/bigimage/84.jpg 
609 Chair
  
• По отношение на присъстващата дървесина, предпочитани са тези с наситени тъмни цветове. Типично за викторианската епоха е присъствието на дървени цокли, които достигат до 30 см височина и дебелина от 4 см.
 

 

• Камините също са задължителен елемент. Те обикновено са железни и изключително атрактивни със своята форма и излъчване.
 
  
• Декоративните елементи трябва да бъдат от месинг или олово, както и от порцелан под формата на животински фигурки.
 
http://www.laurelauction.com/0123ss%20Vict.%20Silver%20Plate%20Inkstand.JPG
 
http://www.laurelauction.com/0306bss%20Vict.%20Silver%20Plate.JPG
 DSC01946.jpg DSC01946.JPG image by sergiodemiani
 

 http://www.belladonna-bg.com/2010/04/viktorianski-interior.html

тагове: обзавеждане, висториански стил

ВИКТОРИАНСКА МОДА БР.125

Fashions For January 1848
Fashions For January 1848,

Warners Corsets, 1909  
Warners Corsets, 1909

Warners Rust Proof Corset

 

 

 

   

 

 

 

 

Warners Rust Proof Corset , 1890  

  Ladies Fashions, 1898 Ladies Fashions, 1898

1891 Ladies Fashion1891 Ladies Fashion

Lady of Fashion 1891 Lady of Fashion 1891

Warner Bros Corsets Warner Bros Corsets , 1890

Harness Electric Corsets, 1893Harness Electric Corsets , 1893 

Demorests,  July 1874Demorest’s, July 1874,

Demorests, November 1874Demorest’s, November 1874

Demorests, October 1874 Demorest’s, October 1874

Demorests, November 1874Demorest’s, October 1874,

 Demorests, December 1874Demorest’s, December 1874,

Demorests, January, 1875 Demorest’s, January 1875

Demorests, February, 1875Demorests, February 1875,

Demorests, March, 1875  Demorest’s, March 1875

Demorests, April, 1875Demorest’s, April 1875

Demorests, April, 1875Demorest’s, April 1875 

Demorests, May, 1875Demorests, May 1875,

 The London Shoe Company, 1899The London Shoe Company 1899

E Butterick New York Fashions, 1873
E Butterick New York Fashions, 1873

http://www.lordprice.co.uk/victorian-clothes.html

тагове: висторианска, мода