Monthly Archives: септември 2015

ТРАКИЙСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТЮРКИТЕ БР.145

Доста от нас смятат, че в древността траките са обитавали земи между Карпатите и Бяло Море. Има и такива, които знаят, че значителна територия от Мала Азия е била заселена от народа на Орфей. Съвсем малко обаче са тези, на които е известно, че далечните ни предци са обитаваи и територии в Централна Азия. Това се дължи на ограничената информация, която ни бе давана в училища и университети. 

 
Липсата на важни сведения е довела до пораждане на скептицизъм у доста сънародници, ако някой спомене за траки в земите на Бактрия, Индияа и в прародината на тюрките – Сибир.
 
Извори обаче има и то немалко. Плиний Стари пише за тракийското племе сарапари, което живее в съседство с бактрийците –  “Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes, quod postea Bactru a flumine appellatum est.“ - Plin.VI.xviii-48.
 
Същият автор споменава за племена кикони и брисари между индийците и китайците – “…iam Indorum, Casiri introrsus ad Scythas versi — humanis corporibus vescuntur —, Nomades quoque Indiae vagantur. sunt qui ab aquilone contingi ab ipsis Ciconas dixere et Brisaros “- Plin. VI.xx.55.
 
Плиний пише също за саки, масагети и едони на север от Персия- “Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacasuniversos appellavere a proxima gente, antiqui Aramios, Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum. multitudo populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo degat. celeberrimi eorum Sacae, Massagetae,Dahae, Essedones, Astacae, Rumnici, Pestici, Homodoti, Histi, Edones. “Plin.VI.xix.50.
 
 
Киконите са познати още на Омир – “And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen… “ – Hom. Il. 2.846.  За тези траки знае и Херодот -“Samothracian city of Sane, and Zone; at the end is Serreum, a well-known headland. This country was in former days possessed by the Cicones. “ - Hdt. 7.59.
 
 
Едоните са били могъщо и богато тракийско племе. Половин хилядолетие преди времето на Плиний, те салокализирани край реките Струма и Вардар от Тукидид – “Beyond Axius they possess the country called Mygdonia as far as to Strymon, from whence they have driven out the Edonians. “ - Thuc.II.99.4.
 
 
Масагетите са наричани още хуни от Прокопий Цезарийски “Aïgan was by birth of the Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace. “– Proc.BG.III.xi.9.
 
 
Същите тези масагети обаче Йордан определя като част от семейството на гетите и дори споменава, че град Томи в Малка Скития (Добруджа) е основан от масагетската царица Томира (през VI век преди Христа) – “ Elated by his victories in Asia, he strove to conquer the Getae, whose queen, as I have said, was Tomyris… Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia-a name borrowed from great Scythia, and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. “ –Jord.X(62). Може да се добави и това, че масагетските лични имена Томира, Спаргапий, Балас отговарят на тракийските Тамир, Спарка, Балас.
 
 
Присъствието на тракийските племена сарапари, едони, кикони, гети (масагети) и едони в Средна Азия е важно, но по-важна е ролята на саките. Те се отличават ярко от местното население поради своята светла кожа и коса. Тези признаци ги определят като преселници от Европа и от не откъде да е, а от нашите земи.
 
Сведения за това има, но те не са популярни въпреки своето значение. В работи на старогръцки автори намираме следния пасаж – “Наричаха го Сака поради това, че е чужденец, а саките са тракийско племе.”– Д.Попов, Гръцките Интелектуалци и Тракийския Свят, Лик, София, 2010, с.326.*
 
В по-късни времена саките са наречени согдийци. За тях се знае, че са многоброен и могъщ народ, който е причинявал доста главоболия на Китай. Те са обитавали също територията на Монголия, а и други съседни земи като са оказвали силно влияние над тюрките. С.Г. Кляшторный предава думите на китайски служител, който твърди, че тюрките са простодушни и недалновидни, между тях може да се внесе раздор, но сред тюрките живеят и согдийци (саки), които ги напътстват и направляват:
 
“Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор. К сожалению, среди них живёт много ху (согдийцев), которые хитры и коварны; они научают и направляют (тюрков)!”- С.Г. Кляшторный,Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, Наука, 1964, c.114.
 
 
На согдийците-саки се приписва не просто влияние върху тюрките, но автори като B.A. Лишвиц и др. смятат, че древната тюркска руническа писменост е създадена въз основа на согдийското писмо. Като аргументи се посочват успоредиците между тюркските руни и согдийските букви във форма и звукова стойност:
 
“Среди алфавитных письменностей, выдвигавшихся на роль источника древнетюркской руники, наибольшее внимание уже давно привлекает согдийская. «Согдийская гипотеза» основывается прежде всего на близости форм ряда рунических и согдийских графем, имеющих тождественные или сходные фонетические референты. При этом учитываются также многовековые контакты согдийцев и тюрок в Центральной Азии, в частности, на территории Монголии. “ – В.А. Лившиц, О происхождении древнетюркской рунической письменности.Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана,  Алма-Ата, 1980. с. 3-13.
 
Лишвиц допълва и това, че согдийската писменост е заета от уйгурите, които от своя страна я дават на монголците, а те пък я предават на манджурите: “Хорошо известна эстафета согдийской письменности, которую заимствовали уйгуры, передали её через несколько столетий монголам, а последние — маньчжурам.  
 
Със сигурност произлизащите от Тракия саки са дали на тюрките не само писменост и съвети как да се борят с по-многобройните китайци, но също така и военни титли. За това, че тюрките охотно приемат титли от други народи пише Кляшторный-“Третье возражение Лю Мао-цзая также не может быть принято. Рунические надписи отмечают, что, когда тюркские беги подчинились Китаю, они приняли китайские имена и титулы.”
 
Някои автори се опитват да изкарат старобългарската титла олгу таркан тюркска, но не съобщават на своите читатели  нито, че с титлата таркан е носена и от согдийци-саки, нито пък се уточнява, че тези саки са определяни като траки от старогръцките автори. За Огул таркан при согдийците съобщава Кляшторный като обявава титлататаркан за тюрска, но не представя тюркската й етимология. Каган също бива наречена тюрска титла, но се премълчава за съществуването на тракийските думи кага и кагайон, когайон. Според Сорин Олтеану значението на кага е свещендруго възможно значение е светъл.
 
Благодарение на саките, или пък други тракийски племена като кикони, едони, сарапари, а и масагетите наречени хуни, в езика на тюрките намираме думи като ачари-учител, деде-баща, балгам-влага, мен-мен, аз, касик-кожа,капа-копа, височина, огри-укрит, скрит, кози-козле, агънце, ата-отец.
 
Повлияна е не само речта на тюрките, но и тяхното облекло. Багодарение на изображения от Централна Азия, а и на археологически проучвания, ние знаем как са изглеждали саките и какво са били дрехите на старите тюрки. Дошлите от Тракия в Сибир наши предци са носили тясна куртка и панталони, имали са високи ботуши, висока шапка, която е наклонена напред. Това е вариант на така наречената тракийска, фригийска шапка.
 
 
 
Точно с такова облекло е изобразен трако-троянецът Парис, а и доста други негови сънародници.
 
 
 
Изображения има дори в Етрурия, която е колонизирана от предците ни векове преди да се появи Рим.
 
 
 
Тюрките са копирали облеклото на своите учители и наставници в желание да ги наподобят.
 
 
                                                  изображение на тюрки населяващи земите на Монголия
                                http://kronk.spb.ru/img/kyzlasov-lr-1964.2.jpg
 
                              http://kronk.spb.ru/library/kyzlasov-lr-1964.htm
 
Понеже саките обитават Китай, а и оказват влияние на китайската политика и общество, то дрехите на дедите ни проникват и на място, в което никой не би ги очаквал.
 
 
 
Влиянието на колонизиралите Средна Азия траки върху тюрките е доста дълбоко, защото народът на Гюл Текин възприема от дедите ни дори техните погребални обреди.
За жертване на кон в гроба на благородник и за издигане на могила при тюрките пише Б.Б. Овчинникова, но за жалост не споменава една важна подробност – тази практика съществува на Балканите още през Бронзовата епоха.
 
Така наречените каменни баби – антропоморфни стели обикновено се приписват на тюрките, но тези, които го правят забравят да споменат, че такива надгробни паметници се срещат доста по-рано в Европа. Варненският музей съхранява прекрасен екземпляр от трето хилядолетие преди Христа.
 
 
                      http://kronk.spb.ru/img/ovchinnikova-bb-1982-2s.jpg
 
 
 
 
 
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/936860_191331291020275_365904865_n.jpg?oh=8512d6da10b468070709928c738b3ba6&oe=56613825
 
 
Овчинникова е пропуснала и други данни, а именно това, че артефактите, които се срещат в гробовете на старите тюрки имат прототип в земите на траките от Източна Европа.
 
 
 
Още в началото на ХХ век учени като Андерсън и Йетс откриват смайващи паралели между древната китайска керамика и тази от Иран, Туркестан, Южна Русия и Румъния. Това кара тези изследователи да мислят, че е имало контакти между Китай и земите на запад, като тези контакти са започнали през трето хилядолетие преди Христа -W. Perceval Yetts, Links between Ancient China and the West, Geographical Review, Vol. 16, No. 4. 
 
По-късно У.Уотсън също набляга на изненадващите паралели между Китай и Източна Европа, но за жалост не прави връзката на сродната с културите Кукутени и Триполие Варненска култура, а точно тя е ключова понеже е най-стара.
 
Друга ключова култура е също от нашите земи - тази от Бреница. Както керамиката, така и оръжията, земедеските сечива и т.н. показват силни прилики с керамика, оръжия и т.н. от Южен Сибир, като намерените в Азия артефакти са от доста по-късен период.
 
Тези данни позволяват за се каже, че в края на четвърто и началото на трето хилядолетие преди Христа древни балкански племена познати на римляни и гърци като траки, са мигрирали на изток и са стигнали чак до Китай и Индия. Там те са оказали влияние върху местното население, но също така и върху обитаващите Алтайския регион тюрки.
 
Влияние е оказано върху държавната организация, езика, културата и писмеността на тюрките. Това обяснява защо има общи титли между тюрки и стари българи, а и защо определен брой руни от земите ни имат паралели сред тюркската писменост.
 
В миналото тези прилики караха учените да мислят, че старите българи са азиатци по произход. Както антропологическите, така и генетичните проучвания обаче опровергаха това виждане. Както антрополозите, така и генетиците установиха, че българите не просто са потомци на местно население, но и на най-древните балканци.
 
За траките се знаеше малко в края на XIX и началото на ХХ век, под натиска на чуждеци народът на Орфей бе обявен за изчезнал, а постиженията му бяха безсрамно приписани на други хора. Сведенията на Ариан, Страбон, Плиний и др. за влиянието на траки върху азиатските народи бяха премълчани. Историческите извори, в които се поставяше тъждественост между траки и българи бяха или укривани, или дефинирани като неверни.
 
Днес дори обикновените хора имат достъп до специализирана литература. Всеки може да си набави и провери старите исторически извори. Пътят към истината е отворен, но не е лесен. Иска се доста търсене, сравнения, проверки, но пък си заслужава защото да знаеш, че дедите ти са били хора на светлината не е никак малко. Да знаеш, че в твоите вени тече кръвта на тези, които са повлияли китайци, индийци, иранци и тюрки си е повод за гордост.
 
Тази гордост обаче задължава, тя не е украшение, с което всеки има право да се кичи. За да имаш правото да се наречеш българин, трябва да се държиш като българин, а това означава да си силен, благороден и добър човек, който страни от злоба, завист и алчност. Оцелява този, който е намерил пътя към истинската си същност.
 
 
 
Използвана литература и пояснения:
 
1.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
2.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
3.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
4.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, HarwardUniversity Press, London, 2000;
5.Tacitus, The Agricola and the Germania, transl. H.Mattingly, transl.rev.S.A.Handford, Penguin Books, Harmondsworth, 1970;
6.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
7.С.Г. Кляшторный, Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, Наука, 1964;
8.В.А. Лившиц, О происхождении древнетюркской рунической письменности. Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана,  Алма-Ата, 1980;
9.Б.Б. Овчинникова, Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве.
10.W. Perceval Yetts, Links between Ancient China and the West, Geographical Review, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1926)
11.W.Watson, Early Civilization in China, Thames & Hudson, London, 1966;
 
Jordanes, De Origine Actibusque
 
 
*Не може да се отрече, че саките са наричани и скити, това прави Страбон обяснявайки, че те са същите хора, коитоОмир нарича абии и галактофаги и определя като съюзници на Троя – Strab.VII.3.9.
 
 
От друга страна скитите са наречени тракийски народ от Стефан Византийски, а Касий Дион твърди, че даките са клон на скитите – Dio-51.22.4.
 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/51*.html
Павел Серафимов
 http://sparotok.blogspot.nl/2015/09/blog-post_18.html
тагове:тракийско, тюрките

КОЙ Е ДОБРИЯТ АВТОРИТЕТ БР.145

 
Picture 041По какъв критерий може да се разпознае добрият авторитет? Бихме предложили пршнцшпин отговор по този вэпрос

Добрият авторитет е онзи, който:

- дава съвършена ценностна система и методи за нейното приложение в живота

- не се влияе от специфични култури, политически събиитя или възрастови граници

- с утвърден  в историята на човечеството

 - има положително въздействие в изграждането  на отделната личност и целия народ

-  е от свръхестествен произход  и може да се приеме като пример за подражание

- си и оказал ползотворен в личен живот на много хора

- никога не овди до деградиране на отделния човек или на опвече хора

- предоставя пълна свобода за приемането Му от всеки човек

- предлага лично общение, понятно за рабиране учение и сила за изпълнение

- осигурява лично общение между хората, които са го приели за Авторитет

- не е подвластен на проблемите ( грях, страдание, смърт и т.н.)

- дава най- доброто средтво за пеодоляване на тези проблеми 

- е непреходен и вечен и показва смисъла, и целтана човешкия живот

- приема всеки човектакъв, какъвто е, и му показва пътза градивна промяна

- даде най- доброто средство  за разбирателство  между хораат-любовта между тях

- е казал на на Себе Си” Аз съм пътят и истината, и живота”

 Мария Герасова от “Християнска етика”

тагове: кой, добрият, авторитет

Тома Васильов дарява стотици хиляди левове на БАН, бр.145

 православни храмове, музеи и др.

Тома Васильов Цоков e депутат във ВНС 1879 г., общественик и публицист. Роден е на 12 октомври 1855 г. в Тетевен и завършва първия випуск на Априловската гимназия в Габрово.

Участва в Освободителната война (1877 – 1878). През 1881 г. става подначалник, а през 1883 г. началник на отделение и главен секретар (1892 – 1908) на МВР. Народен представител във ВНС от 1879 г. и в XIV ОНС (1909 – 1911). По време на Сръбско-българската война е четник в Язаджийската чета.

Той е последователен привърженик на Демократическата партия, сътрудник на вестниците „Зора”, „Мир, „Пряпорец”, „Ден” и „Юридически преглед” и др. Автор на „Спомени” и ”Очерци за известни политически личности и събития през 19-и и 20-и век”.

Умира на 6 март 1937 г. в София.

На Българския археологически институт при БАН Тома Васильов дарява сумата от 50 хил. лв. за разкопки и разкриване на старините в България. Прави и дарения за различни организации и институции. На Народната библиотека и на Етнографския музей подарява няколко редки книги и ръкописи, на църковното настоятелство на храма в родния си град оставя 30 хил. лв. с пожелание лихвите от сумата да се раздават на Рождество Христово на бедни, болни и недъгави граждани. Със същата цел на църквата „Св.Седмочисленици” в София оставя 50 хил. лв.

На Благотворителното дружество „Тетевен” предоставя 10 хил. лв., а безплатните ученически трапезарии в София и Тетевен подпомага с по 5 хил. лв. На читалището в Тетевен оставя 20 хил.лв. за уреждане на музейна сбирка, а също и личната си библиотека. Не са забравени и читалищата в Търново, Оряхово, Луковит и с. Гложене, на които предоставя по 5-10 хил. лв., също и на Априловската гимназия, чийто възпитаник е.

Най-крупно е дарението му за БАН – на 12 март 1937 г. завещава 100 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. Желанието на дарителя е с половината от сумата да се подпомагат академичните издания, а с останалата част да се съберат и издадат в едно книжно тяло неговите статии и спомени.

Образуваният през 1937 г. фонд се управлява от УС на БАН. През 1938 г. Академията спазва волята на дарителя и подготвя и издава под редакцията на Н.Бобчев сборник негови статии, отпечатани в различни вестници и списания, негови мемоари и животописни бележки.

Фондът е закрит през 1948 г., като част от фонд „Завещатели и дарители” при МНП. Въпреки че фондът не съществува, БАН продължава да популяризира делото и книжното наследство на Т. Васильов. През 1994 г. издателството на БАН издава неговия дневник, дарен и запазен в научния архив.

http://milostiv.org/text.php?id=620

таговеТома Васильов, стотици, хиляди, лева БАН и др

Децата и семейството са водеща ценност и без бракбр.145

Българският родител проявява не само материална отговорност, но това което е по-важно – психическа отговорност и свързаност като грижа за децата

Източник: Thinkstock/Guliver

Дори и без формален брак, българите поставят децата и семейството като водеща ценност в своя мироглед, заяви пред БТА психологът от БАН доц. Маргарита Бакрачева.

Попитана защо все по-малко българи сключват брак, а голяма част от младите хора у нас предпочитат да живеят на семейни начала, Бакрачева отбеляза, че

конкретно за спада в брачността, освен общата рамка на еманципираност, наложена като модел отвън, е по-важно каква е степента на топлината и мисълта за партньора.

Въпреки че е въпрос на личен избор на двойката дали да живее в съжителство или да сключи брак, само “процентът” не разкрива психическите причини, които стоят зад това решение. С други думи, остава една цифра, размахвана статистически, която стряска, а няма причина за това, отбеляза психологът.

Някои двойки не смятат, че подписът е това, което носи сигурност в семейството, коментира Маргарита Бакрачева. И допълни, че други двойки не сключват брак поради лични мотиви, като финансите не са водещи сред тях.

Има двойки, които смятат, че по този начин поддържат по-висок интерес и съществува по-голяма вероятност да не си омръзнат, каза психологът. Тя поясни това с отговор от направено интервю от психолози, в което анкетирани са заявили, че “Ако се бяхме оженили, досега да сме се развели десет пъти”.

Така или иначе, просто отчитането на процента на децата, родени извън брак, по никакъв начин не описва в достатъчна степен картината на психическата свързаност. Това, което е по-важно е – колко високо ценят връзката с децата си българите и грижата, която полагат за тях, обобщи психологът.

Във всички европейски страни се отчита спад в раждаемостта

Бакрачева успокои, че във всички европейски страни се наблюдава спад в раждаемостта, на увеличаване на възрастта за сключване на брак и най-вече на повишаване на възрастта за раждане на дете.

Няма как да избягаме от обяснението на финансовата рамка, но не като директна проекция, а като всяваща висока доза на несигурност, посочи психологът. Тя добави, че когато човек не се чувства стабилен, а е отговорен възрастен, се чувства длъжен да осигури бъдещето на детето си.

Сред необразованите групи и народи, както и сред тези, които са свикнали да живеят в неблагоприятни условия, динамиката, стресът и несигурността не оказват влияние.

В динамичния свят макар и с по-бавни темпове в това отношение, просто следваме наложените тенденции. Това, което обуславя по-бавното темпо е нещо много положително – фактът, че в България сме запазили ценността на семейството, констатира психологът.

Нараства процентът на извънбрачните деца у нас

По повод на повишението на процента на децата у нас, родени извънбрачно, Бакрачева отбеляза, че статистическото преброяване се базира на самоопределянето на гражданите като принадлежащи към определен етнос.

По този начин силно скача процентът на ромите, самоопределили се като българи, каза психологът. Тя добави, че за тях е твърде типично съжителството без брак, с цел използване на по-високите помощи, които получават самотните майки.

При ромите е и основният процент на родените деца, а при общите статистики поради това, че са попълнили графата “българин”, това се отразява на тенденциите, които се обявяват, поясни Бакрачева.

Психологът отбеляза също, че българите не пропускат в категорията “здраве” да включат не само себе си, но и близките си.

На практика

същността на топлината и вниманието, които са единствената запазена и непроменена през годините ценност, е нещо много красиво, което ни отличава в известна степен дори от отговорния типичен европейски западен модел,

коментира Бакрачева.

По думите ѝ дори и в динамиката, която ни е завладяла и след като децата се отделят и отидат да учат в друга държава, се запазва значително по-високата степен на топлина и поддържането на връзки, отколкото е типично за западния модел.

Българският родител проявява не само материална отговорност, но това което е по-важно – психическа отговорност и свързаност като грижа за децата. В цялата тази линия това не са уговорки, които да обясняват, а по-скоро уточнение в спецификата на факторите за спада в брачността, обобщи специалистът.

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/decata-i-semejstvoto-sa-vodeshta-cennost-i-bez-brak-6026655?page=__id__&comments=1

тагове: децата, семейството, ценност, без брак

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТ БР.145

Тази илюзия е измислена от японския психиатър Акиоши Китаока.Той смята,че тя е неподвижна за спокойните,уравновесени и отпочинали хора.Ако започне активно да се движи,значи се нуждаете от почивка и от сън най-малко 8 часа.Ако ,обаче,илюзията започне прекалено бързо да се движи,то тогава отдиха трябва да е в болницата.
И така,да проверим себе си,а след това,ако трябва,да почиваме!

тагове: психологически тест

ДИАЛЕКТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА БР.145

 

Диалектологията е дял от езикознанието, който изучава диалектите, тоест всички езикови прояви извън обсега на книжовния език в съвременното им състояние и/или историческото им развитие (териториални диалекти и социални говори).

Тя възниква в началото на XIX в. Свързана е с научнитe дисциплини етнография, топономастика, археология, фолклористика и др.

Думата е от гръцки произход (διαλεκτολογία) и буквално означава наука за диалекта (διάλεκτο — диалект, λόγος — наука).

Диалектът (от гръцки διάλεκτος) е разновидност на езика, която не е кодифицирана (за разлика от книжовния език) и която се използва за неформално общуване (устно, а понякога и писмено) между хората от дадена териториално или социално обусловена езикова общност. Макар диалектът да не е формално кодифициран, той има свои характерни граматически, фонетични, синтактични и преди всичко лексикални особености, които го отличават повече или по-малко от книжовния език.

Диалектологията е науката, която изучава диалектите.

Трябва да се прави разлика между диалект и акцент.

Акцентът представлява фонетична и интонационна особеност в говора на даден човек, която се е получила под влияние на неговия матерен език или диалект. Отделните диалекти и езици често се различават по особеностите на фонемите в тях, а също и по интонацията си и вида на ударението. Затова човек още от детската си възраст усвоява определени говорни навици, които не му позволяват да говори чисто друг диалект или език. Акцент може да придобие и говорещ на собствения си език, повлиян от чужд език.

Така например по акцента е много лесно е да се разпознае националността на французин, който говори на английски език или руснак, който говори български. Понякога по акцента може да се разпознае и диалектният произход на говорещия. Например за много от селата в Източна България е обичайно да се извършва редукция на неударения звук е до и, например иднѝ вместо еднѝ, млика̀р вместо млека̀р и т.н. Това е навик, който трудно се отвиква и издава произхода. В София пък не е приета и редукцията на неударения звук о до у (макар че книжовните норми допускат слаба редукция). Това също издава произхода и е един от факторите за социално противопоставяне столичанин/провинциалист.

Трябва да се прави разлика между акцентни и диалектни особености в говора на даден човек. Така например „екането“ (между другото също признато за книжовно в неписмения български език), т.е. изговарянето на е в думи като млѐко и хлеб, не е акцентна, а диалектна особеност. Акцентът се дължи на говорни навици, които човек мъчно може да промени дори и при желание, докато изговорът на млѐко вместо мляко не се дължи на това, че говорещият не умее да произнася я вместо е.

Наблюдава се и акцент на майчиния език на човек, повлиян от чужд език. Например българи, живели в чужбина, имат тенденцията да изговарят някои звуци подобно на изговарянето им на местния език. Например в САЩ за някои думи говорещият удължава а-то подобно на начина, по който се прави на английски. Както и при ситуациите, описани по-горе, говорещият го прави несъзнателно, нямайки представа, че изговаря думата малко по-различно от стандартното.

Акцентът се отнася единствено за фонологичните особености на говора, т.е. до звученето. Така например за човек, който говори меко книжовен български, казваме, че говори с мек акцент, а не с мек диалект.

В зависимост от разпространението си диалектите биват териториални (местни, географски, локални) и социални.

Териториалният диалект е разновидност на езика, която се използва на част от езиковата територия и служи като пълноценно средство за общуване на населението на тази територия, задоволявайки всички негови нужди.

Социалният диалект (социолектът) е езикова разновидност, присъща на повече или по-малко обособени групи, изградени на основата на производствени или други интереси, на социален слой или класа в обществото или субкултура. Според много езиковеди социолектът не е диалект в истинския смисъл на думата.

Териториалният диалект (или териториалният говор) е разновидност на езика, която се използва на част от езиковата територия и служи като пълноценно средство за общуване на населението на тази територия, задоволявайки всички негови нужди. Териториалните диалекти имат много по-голямо значение за общуването и изобщо за езикa от социалните, поради което на тях са посветени много повече изследвания.

В диалектологията отделните териториални диалекти се описват и класифицират, правят се сравнения между тях, изучава се как на езиковата територия се извършва преходът от един диалект към друг, историята на отделните диалекти, а въз основа на развойните процеси, които протичат в момента, се правят опити за прогнозиране на бъдещото им развитие.

Териториалните диалекти на един език обикновено се различават най-вече по речниковия си състав, фонетиката и ударението, а в по-малка степен по морфологията и синтаксиса си. Някои езици се отличават със значително диалектно многообразие, а други — не.

Професионалните диалекти (професиолектите) са вид социални диалекти. Те се създават за нуждите на практикуващите дадена професия или определен занаят. Всяка професия има свой професионален диалект. Неговият речников състав представлява надграждане на основния речник на литературния език или местния териториален диалект със специална професионална терминология. Това могат да бъдат например думи, назоваващи използваните инструменти, машини или материали, за части от произвежданите стоки, понятия, свързани с организацията на труда, и др. Понякога тази терминология може да се възприеме и в литературния език, но въпреки това професионалните диалекти си остават със значително по-богат речник. Така например в говора на българските дърводелци има думи за 9 вида триони (расѐчка, зарѐска, шва̀йцик, пасва̀тел, фу̀кшванц, свла̀кофка, чѐпофка, злодѐйка и на̀пречник). Обущарите притежават наименования за всяка част на обувката (бомбѐ, маскарѐ, юс, фтѐрна, ко̀барак, филѐ, езѝк, форт, таба̀н, ва̀рдало, гьон, флек, подмѐтка, ток, капа̀к, долмакъ̀к, хаста̀р, форма̀ла, стѐлка).

Жаргонът е групово или социално обособените езикови употреби, различни от книжовните, речникови и нормативни правила и обичаи. Жаргоните често са резултат от желанието на определена група съзнателно да се откъсне езиково от основното население.

Жаргоните са вид социални диалекти. Те биват три вида — тайни говори, групови говори и класови говори.

Тайните говори (наричани още тайни езици) са вид жаргон. В миналото те са служили за “професионалните” нужди на крадци, скитници и други, служейки им като средство за защита и борба с обществото. Някои от думите в тайните говори се отличават с изключителна специализираност (например в речника на крадците има специални изрази за ‘кражба от вътрешен джоб’, ‘кражба чрез рязане на джоб’ и т.н.). С цел да се постигне по-голяма неразбираемост обаче тайните говори подменят и значителна част от основния речников състав на езика. Понятия, които представляват интерес за живота на принадлежащите към групата на даден таен говор, притежават значителен брой синоними – думи за пари, за кражба, за обиждане или изразяване на ирония, за наименования на половите органи и т.н.

Груповите говори са вид жаргон. Те се създават неусетно и незабелязано у хора, които по една или друга причина са принудени да прекарват заедно. Задружният живот и общите интереси, желания и стремежи създават общност в мисленето, а оттам и в речта. Груповите говори (за разлика от другите жаргони) нямат определена цел за съществуването си. Особено лесно се създават те при групи от млади хора – ученици, войници, спортисти от един отбор. Груповите говори се отличават с голяма изразителност, те притежават много възможности за изразяване на емоции и отношение към околните.

Класовите жаргони представляват особен диалект, който се използва от дадена социална група (обикновено привилегирована в обществото), с цел представителите ѝ да подчертаят превъзходството си над останалите. Думи като мерси, пардон, кавалер и дама в миналото са били жаргонни, а употребата им — в следствие на парвенющина. Едва по-късно те са получили сегашното си по-широко разпространение.

предостави: Яким Петров

тагове: диелектологията, наука

ВКУСНО БР.145

КАРТОФЕНИ ЛОДКИ

Една много вкусна идея за пълнени картофи. Плънката е по желание, но е задължително да има топено сирене или друг вид сирене, за да е по-сочно и вкусно картофчето. Ето какво Ви предлагаме.

IMG_2940m

Какво Ви трябва?

9-10 средно големи картофа

100 гр. топено сирене или друг вид сирене

шпеков салам, шунка или друг вид колбас

4-5 кисели краставички

100 гр. варена царевица

100 гр. кашкавал

IMG_2939m

Как да ги направите?

Измийте добре картофите без да ги белите. Всеки картоф набодете на няколко места и увийте в алуминиево фолио. Подредете в тава и изпечете до готовност във фурната. Извадете ги и оставете леко да се охладят. През това време нарежете на кубчета колбаса и киселите краставички. Разрежете всеки картоф на две, за да се получат лодките. Всяка половина издълбайте внимателно с лъжица. След това ги напълнете, като на дъното сложете парченце топеното сирене, отгоре колбас, после кисели краставички и царевица. Така направете с всички лодки. Наредете в тава и рендосайте върху всички кашкавал. Запечете за около 15 мин. във фурната на 200 градуса. Получават се много интересни и наистина вкусни лодки! Към плънката може да добавите още продукти по Ваше желание. Може да ги гарнирате с млечно-чеснов сос, млечна салата или както прецените.

IMG_2946m

ПИЛЕШКИ СЪРЧИЦА ПО СЕЛСКИ

Много вкусни и сочни пилешки сърчица, както се правят на село. С гъбки, морковче и лукче, тази манджичка иска много биричка!

IMG_2963m 

Какво Ви трябва?

500 гр. пилешки сърца

3 средно големи глави лук

2 моркова

2 червени чушки

7-8 гъби печурки

1 скилидка чесън

100 мл. доматено пюре

чубрица

черен пипер

сол

олио

IMG_2961m

Как да ги направите?

Измийите и изчистете сърчицата. Сложете ги да се сварят за около 10 мин. само със сол. Излейте водата от тях и ги оставете настрани. Лука, чушките, гъбите и морковите нарежете на по-едро, а чесъна на ситно. В дълбок тиган сложете олиото и запържете лука до златисто, добавете сърчицата и запържете още малко. След това добавете морковите и чушките и задушете за около 10 мин. Накрая прибавете гъбките и сипете доматеното пюре. Сложете чесъна и подправки на вкус. Оставете да се задуши всичко до пълна готовност на зеленчуците. Страхотно основно ястие, а също и мезе за биричка! Наздраве!

IMG_2965m

ВИНЕН КЕБАП СЪС СВИНСКО И ОРИЗ

Класическо и любимо българско ястие! Може да го направите както със свинско, така и с телешко месо! Задължително с дафинов лист и червено вино.

IMG_2924m 

Какво Ви трябва?

600 гр. свинско месо от плешка или контра филе

1 голяма глава лук

1 морков

1/2 ч.ч. доматено пюре

1 ч.ч. червено вино или розе

2 ч.ч. вода

дафинов лист

черен пипер

червен пипер

1 ч.л. брашно

сол

олио или зехтин

1 ч.ч. бял ориз

IMG_2926m

Как да го приготвите?

Нарежете месото на малки хапки, а лука и моркова на ситно. В тенджера сложете мазнина на дъното и запържете лука, след което добавете месото и оставете да се запържи за около 15 мин., до придобиване на златист цвят. След това добавете морковите, доматеното пюре и водата. Сложете и подправките и оставете да ври на среден огън до готовност на месото. Накрая, за да сгъстите малко добавете предварително разтворено във вода брашното и 1 ч.л. червен пипер. Оставете на котлона още около 5 мин. В друга тенджерка сложете оризът да се свари само със сол.

След сваряването на ориза го гарнирайте във форма или като канапе на готовия винен кебап!

IMG_2925m

ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА ОТ БУТЧЕ НА ГРИЛ ТИГАН

Пилешката пържола от бутче е много по-сочна и вкусна! Но за да я направите бутчето трябва да бъде обезкостено. Това не е никак трудно. Запазете кожата и изпечете на грил тиган. В резултат ще получите хрупкава коричка и сочна пържолка.

IMG_2909m 

Какво Ви трябва?

2 обезкостени пилешки бутчета с кожа

3-4 с.л. уни сос или соев сос

1/2 лимон

черен пипер

червен пипер

сол

IMG_2915m

Как да ги направите?

В купа изсипете 3-4 с.л. уни сос или соев сос, изстискайте лимона и добавете подправките. Разбъркайте добре и добавете пържолите и ги оваляйте в марината. Оставете да престоят около 30 мин. След това ги изпечете на грил тиган, като първо сложите от страната с кожата да се пече, за да се запази цяла и да не се сбръчка. Ние поднесохме с вкусни, домашни пържени картофки!

IMG_2913m

СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ГРИЛ ТИГАН

Вкусно, много вкусно! Мариновано свинско контра филе със зеленчуци на грил тиган или скара. Какви зеленчуци? Разбира се, че гъбки, чушка, лук, патладжан и какво ли още не. Ето какво Ви предлагаме.

IMG_2907m

Какво Ви трябва?

500 гр. свинско контра филе

2 с.л. горчица

4 с.л. соев сос

50 гр. вино розе

риган

черен пипер

сол

Зеленчуци по избор.

IMG_2905m

Как да го направите?

В дълбок съд пригответе марината за контра филето. Сложете горчицата, соевия сос, подправките и розето. Добавете филето вътре и разбъркайте добре. Оставете в хладилник за около час. Ние избрахме за гарнитура зеленчуци – гъби, чушки, патладжан, лук. гъбките оставете цели, патладжана нарежете на филийки, чушките и лука на лентички. Всичките нарязани зеленчуци, осолени добре, заедно с напоеното в марината филе изпечете на грил тиган или на обикновена скара. Сочно и много вкусно! Чудесно за студена биричка!

IMG_2906m

ЧУШКИ И ПАТЛАДЖАН В ДОМАТЕН СОС

Една страхотна лятна манджа, която мирише на село и ме кара да се чувствам все едно съм при мама. Много ароматна и приятна, а с прясно сиренце е …..ммм!

IMG_1415

Какво ми трябва?

7-8 чушки, най-добре червени

2-3 патладжана

7-8 добре узрели домата или 500 гр. млени домати

олио за пържене и 2 супени лъжици олио за доматения сос

1 глава стар кромид лук

3-4 скилидки чесън

сол, захар, млян черен пипер и по желание лют червен пипер

магданоз или босилек

Как да го приготвя?

Патладжаните се измиват и се нарязват на шайби. Посоляват се и се оставят да се отцеждат от горчивия черен сок около два часа. След това се измиват в студена вода и се оставят отново за кратко да се отцедят. В голям, по-дълбок тиган се загрява олиото патладжаните се изпържват и от двете страни. След това се изпържват измитите и подсушени, прободени на няколко места с върха на ножа пиперки (това е необходимо, за да не пръскат и да не се пръсват по време на пърженето). В тенджерка се загряват две супени лъжици олио и се добавят почистен и ситно нарязан лукът и обелените и леко счукани скилидки чесън. След това се добавят измитите, почистени и настъргани на едро ренде домати или млените домати. Когато сосът заври огънят се намалява и доматите се задушават около 10-15 минути, след което котлонът се изключва. Добавят се захарта, солта, черният пипер и евентуално по желание лютият пипер, сосът се разбърква и с него се поливат изпържените патладжани и пиперки. Поръсваме с магданоз или босилек!

IMG_1414

IMG_1416

Добър апетит

https://www.facebook.com/gotvetesnas

 тагове: вкусно