Monthly Archives: ноември 2016

МОДНИТЕ ЗИМНИ ТЕНДЕНЦИИ БР.173

Модните седмици повеляват: Кои са цветовете на есента?

1481155_600__

Модните седмици повеляват: Кои са цветовете на есента?

Модните седмици повеляват: Кои са цветовете на есента?

Модните седмици повеляват: Кои са цветовете на есента?

http://jenite.bg/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%9A%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-_l.a_i.457262.html
 тагове:модни, зимни, тенденции

ВИНАГИ КОГАТО И КЪДЕТО ИЗЧЕЗНАТ ТРАКИ СЕ ПОЯВЯВАТ БЪЛГАРИ БР. 173

Писалият доста по-късно Михаил Сирийски, поставя корените на предците ни край планината Имеон в Средна Азия. От друга страна, около седем века преди времето на Михаил Сирийски, Св. Йероним създава карта, на която областта Мизия (обширна територия на юг от Дунава) е наречена и България.
Тези сведения са интересни, но за жалост са непълни, липсват важни подробности. Най-важното е това, че без изключение,  в гореспоменатите региони са регистрирани различни тракийски народи, след които изневиделица се появават българи.
Ако се касаеше само за един регион, то обяснението би било сравнително лесно. Неведнъж се е случвало един народ да заеме мястото на друг, но пък няма прецедент за това – един и също народ да заеме всички региони, в които преди това е живял друг народ. Това е абсурдно, невъзможно е, просто няма как да стане.
Абсурдът може да се обясни сравнително лесно,  но за тази цел трябва да излезем от коловоза на официалните теории. Опрем ли се на факта, че в продължение на 1100 години българите биват отъждествявани с мизите – най-големия тракийски народ, имайки предвид, че във всички места, в които някога са живели траки, после живеят българи, единственото логично заключение е това, че българи е новото название на хората, които римляни и гърци са наричани траки.
Нека разгледаме подробностите, които поддръжниците на официалните теории предпочитат да оставят в сянка. Повечето от нас не са и чували за тракийско присъствие в Кавказ. Само шепа специалисти знаят, че на териториите на Армения и Грузия са живели траки и то още през Бронзовата епоха. 
Още в дълбока древност, народът на Орфей е оказал силно влияние върху жителите на Урарту, а пък в асирийските надписи се  съобщава за разположеното в Южен Кавказ тракийско селище Иcпили брия. За тези неща пишат ученитеK.Джаукян, О.Карагезян, P.Ходинот.
През I век сл.Христа, Плиний Стари и Страбон съобщават за обитаващите Армения и околните региони тракийските племена халиби и сарапари. B последвалите епохи, никой автор не обелва и дума за това, че балканските преселници са избити до последния човек, или пък, че са прогонени. Къде изчезват тогава хората успели да повлияят няколко кавказки народа? Дали можем да говорим за изчезване, или просто по време на Ранното Средновековие, тези, които са наричани траки, вече носят името българи?
Потомците на Залмоксис и Орфей са колонизирали не само Казваз. На север от тази планина е така нареченото Боспорско Царство. След векове тази територия ще бъде наречена Стара Велика България. Там, по време на Античността са властвали благородници с имена като Спароток, Котис, Рескупорис, Берисад, Реметалк. По епиграфски паметници се срещат лични имена като Севт, Мокус, Дулос, Битюс, Садала, Мостис, Сурос. Във въпросната държава са почитани тракийски богове, а има и куполни гробници досущ като тези от нашите земи. 
Както е в случая с Кавказ, за траките край Крим също липсват сведения, че са избити, покосени от страшни епидемии, или прогонени. Странното е, че никой учен не се вълнува от “изчезването” на тези хора. Тяхното многолюдие в региона е засвидетелствано не само от големия брой регистрирани лични имена, но и от значителното количество тракийски топоними. Такива са Панти-капа, Коркон-дама, Сибри-апа, Сал-оста, Таму-рака, Сур-ува. Елеменитте капа, дама, апа, оста, тама, сур се срещат в тракийските селищни названия Капи-стурия, Уску-дама, Залд-апа, Оста-фос, Тамаси-дава, Суро-бара.
Не само, че няма сведения за затриването на тракийското население в Крим и околностите му, но не съществуват и сигурни свидетелства за пристигане на българи във въпросния регион. За идване няма и как да се говори защото присъстващите в древните топоними елементи капа, дама, апа, остатама, сур, отговарят на българските думи копа, дом, вапа, устие, тъма, сур. Това означа, че хора говорещи древен вариант на българския език, са обитавали земите, които Теофан нарича Стара Велика България, около 1100 години преди времето на княз Аспарух.
Трябва да се добави и това, че територията между Боспорското Царство и делтата на Дунава също  е древна тракийска земя. Там не само са локализирани гети, беси, тирагети, костобоки и др. но дори и доминиращата материална култура е тракийска по произход. 
В този регион, по време на Античността, населението укрепва селищата си със същите  ровове и валове, които са типични за защитните съоръжения от Североизточна България по време на Ранното Средновековие. 
Къде изчезва това население, отново никой не е обяснил. Обикновено се казва, че в Северното Черноморие се настаняват “германски” готи, които обаче въпреки вековното си присъствие в региона, нито оставят германски топоними, нито керамиката им има прототип в Северна Европа, нито пък поне един автор от времето на Античността е определил готите като роднини на алемани, франки, свеви, квади, херуски и др. германски народи.
При друг опит да се оправдае изчезването на огромния брой траки от земите на север от Черно Море, се ползват хуните. В случая обаче, учените “забравят” да споменат, че хунската материална култура е като тази на местното население, т.е. не може да се говори, че новодошъл народ е изтласкал по-старото обитатели на региона.  
Това няма как да стане по простата причина, че така наречените хуни са същия народ, който Херодот нарича скити, а Стефан Византийски определя като сроден на траките народ. Като не се кажат тези неща обаче, могат да се правят дори и абсурдни твърдения. 
На запад от черморските градове Олбия и Томи, край Карпатите също са живели траки.
Страбон е пределно ясен когато казва, че гетите  (познати и като даки) и мизите обитават земи както на юг, така и на север от Дунава. Верно е, че в началото на II век, император Траян нанася страшно поражение на тракийския цар Декебал, чиято държава се намира във въпросния регион, верно е, че много от северните траки са избити, много, но не всички. 
Точно в този регион, около петдесет години след военната кампания на Траян, се заражда антиримско движение. Избухва въстание с невиждан до този момент обхват. Тракийските бунтовници помитат всички легионери по пътя си, преминават римския лимес, побеждават римските контингенти по пътя си и като стихия стигат чак до Термопилите в Гърция.
 User:Andrein - собственная работа
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png
Подобно действие не може да се извърши от шепа хора. По това време Рим разполага с най-добре екипираната и най-добре организирана армия в Европа. Въпреки това, римските легиони са смазани и само липсата на средства за дълга война спира северните траки, иначе те биха прогонили напълно чуждите окупатори.
Въстанието е станало през 170 година, а от “Именника на българските владетели знаем”, че 515 преди времето на Аспарух, дедите ни са имали княжество на север от Дунава, т.е. някъде в периода – 135-185 година – точно периода на въстанието против римската власт.
Летописците на империята не дават подробни сведения за бунтовниците, не описват с подробности срамното поражение на войската си, а век по-късно събитието се повтаря и този път всички римски легионери и колонисти бягат панически от Западна Дакия, като след прекосяването на Дунава, те махат дъските от моста, от страх, че “варварите” ще дойдат и на юг от голямата река. През 271 година, император Аврелиан настанява прогонените колонисти в Тракия, а областта, в която те се заселват получава името Аврелианова Дакия, като за административен център бива избрана Сердика-София.
Тези сведения не се отричат нито от нашите, нито от чуждите историци, но пък те не си правят труда да обяснят – къде изчезват хората, които в през II и III век карат римската армия да трепери от ужас. През II век, според Именника, на север от река Дунав се намира княжеството на старите българи, в този регион обаче живеят само траки. В такъв случай не е ли редно старите българи да бъдат причислени към народа на Залмоксис и Орфей?
Да видим как стоят нещата с Панония, там където днес се простират Хърватско, Северозападна, Сърбия, Унгария, Босна. Никой не би оспорил, че по времето на княз Крум, Панония е била владение на българите, този наш владетел е роден там. Да не забравяме и това, че Йоан Зонара отъждествява Панония с България - Πανονία  ἡ  Βουλγαρία.
Това, което не ни се казва че, че Панония е била обитавана от траки. За името на древния панонски град Песион, койтопо-късно е известен като Пеща, езиковедът Димитър Дечев смята, че е тракийско, въпреки, че Вилхелм Томашек предпочита да   определи топонима за келтски. Освен Песион трябва да се добави и Волентум, чието название се обяснява с тракийската глоса волинт-бик, вол, която реално е по-стария вариант на стблг. волѧте-вол. Името на панонските градове Лугио и Карпис пък е сродно на тракийските топоними Лугос и Карпати. Техните имена се тълкуват с българските думи луг-поляна и карпа-скала. Дори по време на римското владичество, Панония е обитавана от траки, за това научаваме от работа на унгарския учен Петер Ковач.
Панонските траки обаче също “изчезват”, подобно на техните братя от Черноморските степи, Крим, Кавказ. И отново, като по някакво чудо, мястото им е заето от българите, които в първата половина на V век, разгромяват лангобардите на Албоин. Българите остават господари на Панония до края на Х век, когато унгарците идват и завземат земите им. На никой от учените поддържащи официалните теории не му идва наум, че панонските траки и панонските българи са едни и същи хора.
Такова е и положението с изчезването на траките от земите на юг от Дунава и трайното настаняване на “новия народ” – българи. Проф. Ганчо Ценов е един от малкото, които се осмеляват да кажат, че българи и траки са едни и същи хора, като траки е название, което е ползвано за дедите ни по време на Античността.
Как иначе да си обясним невижданото чудо – винаги там където е имало траки, се появават българи, като същевременно няма свидетелства за етническото прочистване на въпросните региони, няма данни за измирането на по-старото население.
Отново напомням – ако един народ бе заменил друг народ в определен регион, това може да се приеме за добре познато на историята явление. В нашия случай обаче не става дума за един, а за няколко региона – Тракия, Дакия, Панония, Черноморските степи, Крим, Кавказ. 
В науката трябва да се следва логиката, а не желанията и вижданията на учени служещи на определени политически сили. Не бива да се игнорират важни данни и не бива да се прокарват внушения. За жалост това е направено. Пренебрегнат е факта, че така наречените “нашественици” от Ранното Средновековие имат абсолютно същите погребални обреди като тези на траките. Жертването на кон и куче в гроба на боец, доброволната саможертва на съпругата на починал благородник и т.н. не са особености на погребалните ритуали, които се налагат в земите ни след прословутата 681 година. 
Част от тези обреди са описани преди около 2500 години от Херодот, а за други знаем от проучванията на археолозите. Пак благодарение на труда на определени археолози като Стамен Михайлов знаем, че старобългарската керамика има дълга традиция тук на Балканите и в никакъв случай не може да се говори за поява на нов вид съдове след 681 година.
Стамен Михайлов дава и друго важно севедение, а именно това, че свещения за старите българи знак IYI е познат на Балканите още от Каменната епоха. Може ли в такъв случай да се говори за донасяне на този символ от Азия през Късната Античност? 
Автори като Луций Флор разказват за това, че траките правят чаша от черепа на враговете си, но на никой от учените поддържащи официалните теории, не му хрумна да свърже този особен обичай с действията на княз Крум, който прави от черепа на император Никифор ритуална чаша, с която черпи велможите си.
Повечето историци смятат, че вековното отъждествяване на българи с мизи е грешка, Геза Фехер с охота говори за българската прическа – бръснене на коса и оставяне на кика, но никой не е чувал за свидетелството на Плутарх, че мизите бръснат темето си и оставят косата да расте само в задната част на главата.
Има такива, които се опитват да прокарат внушението, че просото било донесено в земите ни от дошлите от Азия стари българи. Чудя се как да характеризирам това твърдение, като се има предвид, че просото е основна храна на определени тракийски племена и поради това те са наречени мелинофаги- ядящи просо.
До неотдавна се намираха и такива, които да твърдят, че строежите с квадри са въведени на юг от Дунава едва след 681 година. Реално, траките строят с квадри 1000 години по-рано, но какво са 1000 години за определени хора? За някой май е важно е да се създава объркване, да не може българинът да разбере, че земята, която обитава е свещено място, което хилядолетия наред е напоявано с кръвта на предците му.
Защо някои изследователи изпадат в паника, ако се каже, че траки и българи са имена на едни и същи хора, но в различни времена са употребявани различни названия? Трябва ли да се срамуваме, че сме потомци на героите възпети от Омир, че в нашите вени тече същата кръв каквато е текла във вените на Залмоксис и Орфей? Какво е лошото, да се знае, че от средите на дедите ни са произлезли най-големите военоначалници на Римската Империя, а също така и най-способните императори?
Да, дори след 681 година са се случили много неща, поради които можем да се гордеем, но трябва ли да загърбим по-старото наследство? Това, което е твое, трябва да го пазиш, а не да го покриваш с прах или да оставяш други да го присвоят. Дали сме достатъчно на света, повече от достатъчно, сега е време да си получим заслужената слава и признание.
Публикувано от ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ – SPAROTOK

Раковски лъже три жени за булки бр.173

Глемият възрожденец Георги Сава Раковски е бил много харесван мъж и флиртовете не са му били чужди. Легендарният революционер е обещавал на три моми, че ще ги вземе за съпруги. Българка, туркиня и гъркиня са чакали с години мустакатия котленец, за да му пристанат. Той оставя излъгани и трите, макар че мечтае за сватба и харесва много една от тях – атинянката Фросо. Любовта му към България обаче надделява.
??????????????Георги умира на 46 години, без да се ожени. Заради бурната си революционна дейност още докато е на 26 години, той попада в русенския затвор. Георги успява да избяга от там и се установява в Цариград под чуждо име. Представя се за адвокат и търговец. Баща му обаче е много притеснен за съдбата на буйния си син. За да успокои баща си, че няма да се излага повече на опасности, Георги му пише
да намери мома за женене от Котел
Бащата се престарава и намира хубаво и къщовно момиче. Улисан в революционни дела обаче, Георги съвсем забравя, че една девойка стои с приготвен чеиз и чака да се появи годеникът й, за да я отведе в Цариград. Родителите на момичето често подпитват бащата на Георги кога ще вдигат сватбата. Притеснен от мълчанието на сина, той му пише едно пълно с упрек писмо: „Да ходя ас стар чиляк да ти диря мума, и я намерих, пак подир малко време що са чу, че си намерил мума в Цариград и са се уженил, сетне чувам пак, чи си щял да са жениш на Фелибе. Ас какво да правя тука с мумата не зная…“
На бунтовника тогава ве­че не му е до женитба, той мисли за въстания. През 1861 г. Георги пише в Белград на приятеля си Йосиф Дайнелов, че му трябват много пари, за да създаде „юнашко движе­ние“ в Стара планина. Родолюбецът иска да качи на Бал­кана 500 000 въоръжени мъже. Мечтател до мозъка на костите си, Раковски решава да намери пари на всяка цена и се сприятелява в Цариград с влиятелния турчин Мустафа бей.
Беят е бил много богат и най-важното – имал е красива дъщеря.
Той заявява на Раковски, че иска да омъжи дъщеря си за него, но трябва да смени християнската си религия. Мустафа дава доста жълтици на енергичния котленец като доказателство, че вече го е приел за зет.
Раковски се настанява в бейските по­кои и започва уж да чака сватбата. Около него се суетят куп слуги – едни му взимат мерки за дрехи по последна мо­да, та с тях Георги да изглежда „салтанатлия“, други го учат какво да изрече в джамията, когато сменя вярата си. На Раковски всичко му изглежда интересно. Два месеца живее с бъдещия си тъст. Сватбата е трябвало да се вдиг­не на турския Великден – Байряма. Докато Мустафа бей се радва, че щерка му ще има представителен мъж, който вла­дее стари и нови езици, Раковски подготвя бягството си от покоите му.
Няколкото кесии с жълтици, подарени от бея за самочувствие,
Георги дава на абаджийския еснаф в Цариград. Той моли храбрите майстори да ушият 12 чифта мъжки дрехи и да купят толкова пищови и ножове. Ден пре­ди потурчването на котленеца абаджиите са готови с по­ръчката. Мустафа също приключва с приготовленията по сватбата – показва на зетя диамантените пръстени, кои­то ще подари на младото семейство, златните цветя за косата на девойката. До този момент младата туркиня не се е срещала с българина, но вече е влюбена в него – наб­людавала го е тайно, без той да я види. В нощта преди сватбата всички си лягат щастливи и доволни, че ги очак­ва голяма радост. На сутринта, първият ден на Байряма, в дома на бея настава паника. Всички чакат годеникът да се появи, но той не идва. Отначало бейското домочадие мис­ли, че той още спи, но никой не предполага, че зетят е из­бягал през нощта. Накрая известяват бея, че покоите на Георги са празни, но Мустафа е убеден, че зет му е отишъл на баня. Кадъните пращат слуга в банята, а после и при бръснаря – българина никъде го няма. Тогава полицията започва да претърсва цял Цариград.
Докато годеницата пищи неутешима,
Раковски се крие в една армен­ска къща, а после и в българската църква. Преоблечен като мома с помощта на абаджийския еснаф, Георги напуска тур­ската столица. След него от Цариград излизат и момчета­та от еснафа, решени да последват Раковски в Балкана. Те побиват байрак в Стара планина. След няколко сражения за­минават в Сърбия. Тук през 1862 г. Раковски създава и ръко­води Първата българска легия. На 3 юни същата година из­бухва очакваното въоръжено сблъскване между турци и сърби в Белград. Легията на Раковски веднага се намесва в сраженията. Скоро обаче сръбското правителство се по­мирява с турското и иска българинът да разпусне четата си.
Раковски не унива, а решава да създаде съюз на балкан­ските християнски народи срещу Турция. С тази цел той отива в Атина и се свързва с известни противници на ос­манския режим. През пролетта на 1863 г. Георги успява да склони гръцки големци да му помогнат в битката с турс­ката тирания. Българинът ги убеждава, че християнският кръст трябва да господства на Балканите. Докато води политическа пропаганда, Раковски се влюбва в една от че­тирите дъщери на хаджи Христо – легендарен участник във въстанието срещу турците от 1821-1828 г.
rakovski
Красивата Фросо завладява
душата на нашия патриот. Той често посещава дома на хаджи Христо, пазарува скъпи по­даръци на фросо и я разхожда с файтон извън Атина. На един пищен обяд той обявява, че двамата вече са сгодени и си разменят портрети. Мисията му в гръцката столица обаче приключва и Георги тръгва за Букурещ, като обеща­ва, че скоро ще се върне, за да се ожени за Фросо. Като до­казателство, че това ще стане, той взема със себе си мал­кия брат на годеницата си. Казва, че ще го даде в подходя­що училище, за да стане голям военноначалник. Всички са щастливи и доволни и изпращат Раковски с усмивки.
Мина­ва една година. Революционерът моли приятеля си Марко Балабанов да посещава дома на Фросо и да й съобщава, че той мисли за нея. След време обаче Георги нарежда на Ба­лабанов да дава мъгляви обещания за сватбата с Фросо. Ка­ра Балабанов да й каже дословно, че „ако старобългарски­ят бял бог изпрати по-добри дни за България, то и в сърце­то на горските самодиви ще разцъфне цветът на весели­ето и любовта“.
Изтрезнял от любовния си сън,
Раковски намира собствени­те си увлечения за несериозни и споделя с приятели, че най-силно е влюбен в народа си. Фросо обаче никога не заб­равя красивия българин. Когато той умира, тя не може да го прежали и месеци след него умира и тя. Докато боледу­ва от туберкулоза в клиниката на братя Мустакови в Бу­курещ, Раковски споделя със сестра си Неша: „А какви ли сватби са ставали преди, кога е имало Българско царст­во? Как е бил украсен младоженецът войвода? И на какъв ли кон е яздил! А какво ли гордо знаме е носил!“
http://www.jenatadnes.com/hora/rakovski-laje-tri-jeni-za-bulki/
 тагове: Раковски, три булки, жени

Баща ми сядаше на бюрото и от вечерта до сутринта коригираше целия вестник бр.174

Из разговор със семейство Чолчеви
Людмила Хр. Малинова , Росица Черноко жева
Студен следобед. Топло и уютно е в дома на Атанас и Анна Чолчеви – сина и снахата на Христо и Пенка Чолчеви. Тук са и техните син и дъщеря – Александър и Антония. В хола, одухотворен от картини и книги, разговаряме с приветливите
домакини. Идваме за интервю, а разговорът е така непринуден, домакините –така сърдечни, че официалността се забравя и „работната среща“ се проваля –ароматният дим на кафето сякаш ни пренася в друг свят – света на спомените,
които текат естествено и ни докосват до…„Вестник на жената“:
Атанас Чолчев: Аз съм, така да секаже, израсъл сред този вестник. Редакцията се намираше на „Леге“, в нещо като
магазин. Цялата работа се вършеше втози магазин. Долу бяха 3 бюра, там седяха баща ми, спомням си – Стойко Божков
му помагаше – те са от едно село, Свежен,баща ми го издържа, докато следваше,видял, че е кадърно момче и после, катозавърши Университета, беше на научна работа. А горе, като се качим по стълбата, на втория етаж, още две бюра – там беше експедицията. Баща ми беше купил
от изложба една количка метър и половина, с която се караха вестниците до пощата. Експедиторът, младо момче, го беше
срам, и аз с количката извършвах това.Баща ми е почнал като словослагател,след това отива в Германия, във Виена, кой
го е пратил – не зная, после става воененкореспондент. Издаде вечен календар –тъй като е бил във Виена, имал е там подготовка, научил е повече за издателската
работа. И през 1921 започва да издава този вестник. Спомням си – един път седмично сядаше на бюрото и от вечерта до сутринта коригираше целия вестник.
Атанас и Анна Чолчеви
Биб лиотека 1’2015
„Вестник на жена та“ (1921–1944). Ракурси към женското“
Сто къса цигари изпушваше той тази нощ, пуши и коригира. Държал е всичко прецизно да провери. На разсъмване е готов с вестника.На първа страница бяха фотоси – често на социални теми, спомням си картини на Кете Колвиц. Обичаше много да фотографира. Мисля, че на първа страница
беше сложил веднъж и фотография на майка си, която той издържаше. Той, още като се жени за майка ми, каза: „Пенка, аз имам сестра, имам и майка. Докато те са живи, докато аз съм жив, аз ще ги поддържам. Няма да кажеш дума защо пращаш пари… защо отиваш…“. Купуваше им също дърва за зимата.
Имаше много сътрудници. От писателките харесваше как пишат Фани Попова- Мутафова, Мария Грубешлиева. Имаше пристрастие към Г. П. Стаматов – майка ми не го обичаше, защото баща ми като излезе с него, се бавеше. Той живееше
на ул. „Венелин“, ние – на „Гурко“. Стаматов беше интересен човек, интересна личност. Баща ми се отбиваше и в ресторант „Втора шуменска бирария“, казваше:„Пенка, аз там намирам автори, там събирам сътрудници“. И плаща сметките им,
отворен, широк човек беше.
Той купи едно място в Обзор, след това получи писмо – то пропаднало в морето… Не беше особено практичен.
Имаше една печатарска машина. Словослагателите бяха много ерудирани работници, интелигентни хора. Редакцията изгоря при голямата бомбардировка през 1944 г., после книгите на баща ми ги национализираха.
Майка ми беше много близка с Дора Габе. Тя нещо вътрешно не харесваше Багряна. Смята се, че поетесата е харесвала Христо Чолчев. Има го в пиесата, която се игра в театър „Възраждане“ на пл. „Славейков“ – Виолета Донева играе в пиесата – за живота на Багряна, за мъжете в нейната съдба, та там говорят за съпруга ѝ – офицер Иван Шапкарев, за Христо Чолчев, за Боян Пенев.
Анна Чолчева: Отива през 1924 г. Багряна на рожден ден на свекър ми и му носи търлъчки, красиви, незашити, маркирани с бродерия, пристига и вижда, че домакиня е Пенка. Остава търлъчките и си тръгва. Изненадана е, че той вече има
сериозна връзка.
Атанас Чолчев: Някои предполагат, че стихотворенията „Отплата“ и „Интериор“ са свързани с него. Тя е голяма поетеса. Но после пише за китоловен кораб…това Багряна ли е? Ама какво да се прави!
Анна Чолчева: Няма да забравя моята свекърва, когато Багряна получи голяма държавна награда, се обръща към свекър ми: „Хитьо, изпрати ли телеграма на Багряна?“ – „Да“ – „А от двамата ли или само от теб?“ Той казва: „От двамата,
разбира се“. Багряна подари на мъжа ми книга с много хубаво посвещение.
Атанас Чолчев: Багряна в началото на пътя си много сътрудничи на „Вестник на жената“, после – в „Златорог“ на Владимир Василев. Аз съм работил с Вл.Василев. Тоя човек, страшен ерудит, беше в Съюза на писателите, на последния
етаж бяха му отредили една малка стаичка, пишеше за книгите на писателите,той беше суров, не допускаше близост. Ние се събирахме, той – не идваше, беше самостоятелен. Но знам какви книги минаха през ръцете му. Той веднага можеше
да ти каже кое е стойностно, кое – не.
Библиотека 1’2015
IMG_20161116_154433
 Александър Чолчев

С РЕНЕТА СТОЯНОВА .

Аз вярвам в чистотата на разумните българи и в чистотата на душичките на моите ученици тъкачи на хоризонтален стан ! Надявам се на тях и им вървам, че може да продължат Пътят на занаятита “Тъкачество”,
Защо се надявам и защо вярвам ли ??? Най-малкият от момчетата Марин Маринов с неговата майка Ivanka Kostadinova събраха на части от добри съселяни вече цял СТАН и остава само да се купи 2-3 килограма основа, за да насновем и да започнат в техният дом да тъкат Маринчо, Ели Костадинова и Александра !
Също и най-голямата от учениците ми от Пловдив, Теодора Стефанова , ВЕЧЕ си купи СТАН и остава да насновем основата , за да затъче на него !
Щастлива съм , че в България още 5 хоризонтални стана на наши ученика с Божидар, отдавна ТЪКАТ чудните си творби на СТАН!
Благодаря на всички МайсторчЕта , малки и големи по възраст , за ученолюбието и умятностите и им вярвам, че наученото при нас в Школа Rene Art , ще им е в полезност и творчески подем !
За да ПРЕБЪДЕ нашата родина БЪЛГАРИЯ, са необходими и такива творци занаятчии, подобни на ТВОРЕЦЪТ ни Велик!
Аз си ги обичам от сърце и душа! Дерзайте и продължете Пътят ни с чичо Божидар!
Амин !
—————————————–
С обич Ренета Стоянова

ГОЛЯМОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА МАЛКОТО МИШЛЕ БР.173

Веднъж, малкото мишле тръгнало да пътешества. Баба му, старата мишка, му опекла питка за из пътя и го изпратила до изхода на дупката.
Мишлето излязло рано сутринта, а се върнало привечер.
– Ах, бабо! – закрещяло мишлето. – Излезе, че аз съм най- силният, най-ловкият и най-храбрият в цялата тундра!
А до днес не съм го знаел.
– Ами как го узна? — попитала бабата.
– Ето как — започнало да разказва мишлето. – Излязох аз от дупката ни, вървях, вървях и стигнах до едно море. А то – голямо, преголямо, вълните по него ходят ли, ходят!
Но аз не се уплаших, хвърлих се във водата и преплувах морето. Дори сам се учудих, че плувам толкова добре.
– А къде е твоето море? — попитала го баба му.
– На изток от нашата дупка – отговорило мишлето.
– Знам го аз, знам го това море — казала старата мишка. – Наскоро оттам мина един елен, заби крак в земята и в следата от копитото му се е събрала вода.
– Чуй тогава какво се случи след това – казало мишлето. – Изсуших се аз на слънцето и тръгнах. Гледам, пред мен се издига планина, ама висока, висока… Дърветата по върха й чак до облаците стигат. Няма да я заобикалям, мисля си аз, тая планина. Засилих се и скочих. И прескочих планината. Дори сам се учудих, че скачам толкова високо.
– Знам я и планината ти – казала баба му. – Зад дупката с водата има една буца, а на нея расте трева.
Мишлето въздъхнало, но продължило да разказва.
– Вървя по-нататък, гледам, две мечки се борят. Едната бяла, а другата черна. Реват мечките, костите си ще изпочупят. Но аз не се уплаших, спуснах се между тях и ги натръшках на разни страни. Дори се учудих, че можах сам да се справя с две мечки.
Бабичката се замислила, а после казала:
– Твоите мечки са били белият молец и мухата.
Тогава мишлето горко заплакало.
– Значи излиза, че аз не съм силен, не съм ловък, не съм храбър. Преплувал съм дупка от копито, прескочил съм буца пръст, тръшнал съм молец и муха. И това е всичко!
Но старата мишка се засмяла и казала:
– За такова глупавичко малко мишле и следата от копито е море, и буцата е планина, молецът и мухата са мечки. Щом като от всичко това не си се уплашил, значи ти наистина си най- силният, най-храбрият и най-ловкият в цялата тундра.
Къде е поуката?
http://horizonti.info/prikazki/?p=528

 тагове, пътешествие, малко, мишли

Начина да посеете у детето любов към книгите бр.173

7 начина да посеете у детето любов към книгите

Книгите са наистина важна част от развитието на малчуганите и родителите са тези, които трябва да им го покажат
Толкова е лесно да накараме днешните деца да се интересуват от книги и да прелистват страниците им с трепет, докато малките им главици жадно попиват написаното. Когато компютри, таблети, мобилни телефони, телевизия и видео игри дебнат от всеки ъгли, очевидният първи избор за занимание на всяко дете, което иска да запълни свободното си време, би бил една старомодна книга.
Ясно ви е, че горе написаното е саркастично.
Всеки родител е разбрал горчивата истина, че да накара детето си да се интересува от четене, когато го заобикалят толкова много отвличащи вниманието неща, е изключително трудна задача. Замислете се кога за последен път самите вие отворихте книга. Ако искате детето ви да се вълнува от книгите и да чете с интерес и желание, първото нещо, което трябва да направите е, да му покажете, че самите вие обичате да четете и това занимание е изключително!
Има много начини, чрез които да възпитате у децата си любов към книгите и писаното слово, но вие решавате към кой от тях да протегнете ръка и как да го използвате.
Ето няколко предложения. Може би сред тях ще откриете онова, което ще запали у вашия малчуган страстта към четенето. 
Четете във всеки удобен момент и всяка свободна минута
Не е нужно да дойде време за лягане, за да отворите книга заедно с вашия малчуган. Всички знаем как в края на деня възрастните са изключително уморени, след като цял ден са били на работа, занимавали са се с домакинската работа и са подготвяли следващия ден. Това често води до пропускане на приказката за лека нощ, което пък от своя страна бавно, но старателно изгражда у детето незаинтересованост към книгите. Времето преди лягане не е единственото, в което можете да седнете и да почетете. Четене на вашите деца винаги когато можете.
Не се нуждаете от много време, за да почетете
След дълъг и изтощителен ден повечето родители искат просто да седнат и да се отпуснат пред някое развлекателно предаване по телевизията, за да изпуснат насъбралото се напрежение. А защо да не замените телевизора с книга? Изключете телевизора, компютъра и звука на телефота си и седнете да почетете. Вашият наследник може би ще последва примера ви. Можете да разгърнете някоя книжка заедно или да четете всеки сам за себе си. И в двата случая ще бъде ползотворно.
Опитайте да подреждате книгите на отредения им рафт, за да бъдат лесно откриваеми
За децата е доста трудно да изберат коя книга ще четат, ако книжките им не са на мястото си. Определено конкретно място за детската библиотека и винаги оставяйте книжките на мястото им.
Убедете детето, че книгите са забавни
Подкупете детето си с бисквита или някое друго лакомство. Книжарниците са толкова забавно място за децата. Някои имат обособени кътове за малчуганите, а в други позволяват на малките човечета да обхождат рафтовете и да прелистват страниците, избирайки сами новата си книга. Като водите децата си на такива места вие им предоставяте чудесен начин да поддържат вълнението си от книгите и четенето.
Различни книги? Онова нещо, наречено „библиотека“ все още съществува!
Библиотеките са едно изключително и вълшебно място, пълно с всякакви истории. Страшни истории, тъжни разкази, весели и смешни приключения, приказки за храброст, легенди за вълшебства… и всичко това събрано на едно място. Освен това ще ви спестят доста пари. Направете читателска карта на своето дете и нека то само взима и избира книгите, които да прочете.
Читателските карти крият и друг интригуващ момент, който би вдъхновил детето да чете — на тях се отбелязват взетите и върнати книги. Превърнете ходенето до библиотеката в игра, в която събирате точки от прочетените книги.
Никое дете не отказва приказка за лека нощ, прочетена след определения за лягане час
Дайте им допълнителни 15 минути, преди да изгасите лампите и да ги оставите да се отправят към страната на сънищата. Оставете ги сами да изберат книга и после я разлистете заедно с тях. Никое дете не отказва да си легне след уреченото време.
Говорете за това, което четете
Подобен разговор ще помогне на детето да разбере по-добре книгата, нейните герои и история. Подтикнете го да развихри въображението си, измисляйки нови приключения на любимите си герои. Окуражавайте го също така да разказва само прочетеното, така както го е разбрало. Не го поправяйте ако сбърка сюжета, дайте свобода на писателя в него, който със сигурност би разказал историята различно от това, което е напечатано върху страниците.
http://fakti.bg/kultura-art/208010-7-nachina-da-poseete-u-deteto-lubov-kam-knigite
 тагове: детето, любов, книгите

Колю Фичето – велик възрожденски майстор бр.173

220px-NkНикола Йованов Фичев (Уста Колю Фичето) е роден в Дряново (махала Крънча) през 1800 г. в семейството на Йован и Мария Фичеви. Никола остава рано без баща, но Дряновският балкан със своите чардаклии къщи, крепости и манастири му вдъхва любов към творчеството и той поема трудния път на дюлгерски чирак и калфа.
Първите си уроци по строителство Никола получава при дряновски майстори, като обикаля обектите из България и Влашко През 1823 г. работи вече в Търново, но се връща в Дряново при създаденото през 1824 г. свое семейство.
През 1830 г. Колю Фичето окончателно се премества в старата столица. Там работи заедно с Димитър Софиялията на Преображенския манастир и участва във Велчовата завера през 1835 г. Става самостоятелен майстор при Иван Давдата, като довършва започната от него църква ”Свети Никола” през 1836 г. и получава признанието на търновци.
През периода 1837-1840 г. Колю Фичето работи с брациговци в Тракия, Одрин и Истанбул и овладява архитектурните възрожденски похвати и бароковия стил, проникнал от Италия и Далмация.
Майстора се връща отново в Търново и през 50-те и 60-те години на ХІХ век строи едни от най-хубавите си сгради и църкви там: Къщата с маймунката (1848), Ханът на Хаджи Минчо Цачев (1850), Ханът на Хаджи Николи (1858), Църквата “Св. Спас” (1859), църквата „Св. св. Кирил и Методий” (1861), камбанариите на Преображенския (1861) и на Плаковския манастир (1865) и др. В периода 1865-1867 строи уникалната църква „Св. Троица” в Свищов – изключителен образец на българското възраждане. В Дряново Колю Фичето строи църквата “Св.Никола” (1852), Попикономовата къща (1858) и мостът на Боюв яз (1861).
Около 1856 г. Колю Фичето се запознава с Мидхат паша и става негов съветник по строителните и архитектурни въпроси. През 1865–1867 г. изгражда моста над р. Янтра при Бяла, след като е предпочетен пред дипломирания инженер чужденец. Мостът на Бяла по това време е едно от най-красивите и монументални съоръжения на Балканите по оценката на Феликс Каниц. За него Колю Фичето получава ордена “Меджидие”, 50 х. гроша и парцел в Търново.
През 70-те години на XIX век, въпреки напредналата си възраст Колю Фичето проектира и строи едни от най-мащабните си проекти – Конака във Велико Търново (1873-1874) и Покрития мост в Ловеч (1872-1874).
Като майстор и архитект Никола Фичев се отличава с изящните си леки конструкции и елементи с тъй наречената „фичевска кобилица”. В сградите си въвежда барокови черти и собствен стил – колонки, еркери и каменни релефи с народна символика: нимфи, грифони, лъвове, орли и други фигури с възрожденската знаковост. Със своя монументален стил и извисеност на храмовете и камбанариите изразява порива на българите към свобода, независимост и духовен напредък.
След Освобождението Никола Фичев е назначен за градски архитект в Търново и извършва строителни експертизи и надзор.
Колю Фичето умира на 15.11.1881 г. във Велико Търново, като оставя много последователи, които продължават неговото дело и го прославят с признателност като ненадминат майстор.
http://istoria.bg/1440/kolyu-ficheto-velik-vazrozhdenski-maystor
 тагове: Колю Фичето, възрожденски, майстор
 
 
 

Поверия За „Страшната Вода“ Сред Старите Българи бр.174

Поверия за „страшната вода“ сред старите българи
Култовите практики свързани с водата и водните извори са практикувани от хората, населявали българските земи още през древността. Водата е възприемана и в положителен, и в отрицателен план. Много са любопитни възгледите на старите българи за водата и нейната страховита сила, защото те често са твърде оригинални, съпоставени с представите на славянските народи например. В България, където водоизточниците изобилстват, най-вече в планинската част на страната, населението си измисляло куп суеверия за течащата вода. Особено характерно е страхопочитанието към водата в Родопите. Ето какво отбелязва Стою Шишков в списание „Родопски напредък“ през 1909 г.:
„Когато пътуваме из Родопите, ний виждаме на всяка чешма, на всяко изворче и в селата, и в отдалечените от тях бърда и долини, в отделна поличка или ъгълче всевъзможни късчета от дрехи, конци и др. п., па дори и камъчета. Всичко това, грижливо поставено, на купчина се трупа, гние, пороища или вятър го завличат, ала човешката ръка никога не смее да го побутне. Това наистина ще срещнете и всякъде другаде из българските земи, ала там само към известни извори, за които по едни или други причини се е създало или е останало предание и по традиция вярване в населението, а не тъй безразборно към яка вода, както е в Родопите.”
За да се предпази от опасностите, които крие в дълбините на водата, българинът поставял „бележка“, т.е. белег. Това се правело, както се изразявали в Родопите, „да не та сполети некакву лошу“ и „да не урадисаш“. „Урадисвали“ хората, които влизайки в досег с женски зли духове, които им вземали ума, и те полудявали. Затова доближавайки „дълбоката вода“, българинът се прекръствал, а помаците в Родопите казвали „бесмиллехи“ („В името на Бог“). Особена опасност излъчвала течащата вода, когато се стъмвало. Случело ли се пътник да замръкне „по къра“ в близост до водоизточник или ако се наложело да ходи през нощта да налива вода отнякъде, тогава той трябвало да е особено предпазлив. В близост до вода трябвало да се пази пълна тишина, за да не би злият дух да дочуе от дълбините ѝ шум и да се появи. Опасността от водните духове преминавала чак когато пропеели петлите. За съществата, които дебнели около реките, се разказвали какви ли не истории. Най-много се говорело за една хубава млада жена в бяла премяна и дълги коси, която скитала самотна около изворите. Някои изплашени хора пък споделяли, че били виждали сенки на деца, играещи си на зелена поляна в близост до планинско изворче. Свидетелствали също и за чудно хубави млади моми, излезли да си играят край реката по тъмно.
Какво се крие зад тези истории, откъде идва страхът на българина от тези наглед безобидни създания – деца и жени – и защо се гледа на тях като зли духове?
В митологията на славянските народи има същата представа за дълбоката течаща вода – че тя е обитавана от зли духове, от които хората трябва да се пазят, особено нощно време. Главната разлика е, че там злият воден дух е мъж, а при нас страховете се подбуждат от жени. В общи линии водният дух у славяните е приеман като повелител на водите, в смисъл на воден цар. Този цар живее в каменни дворци, има жена и деца, на него се покоряват другите по-малки водни духове (водни деви). Освен това той е много богат, има дори домашни животни – крави, коне, овце. На водния дух трябвало да се прави жертвоприношение, за да се смири гневът му. В Архангелск, Русия е засвидетелствана практиката на негово име да се принася в жертва кон. За целта животното се намазвало по челото с мед, връзвали му два воденични камъка и го пускали да се удави във водата. В Полша, край Бялисток пък във водите на местното езеро принасяли в жертва кокошка.
Свидетелства за правене на курбан на злите духове в България дава С. Шишков. Той пише, че при извора на Бяла река, при селата Бостино и Долно Дерекьой се помещава малко параклисче, в което всяка година правят курбан, за да не прелее изворът. За подобна практика свидетелстват и в Чепеларе. Когато се случвала година на пакости от водата – при поройни дъждове или обилно снеготопене водата заливала градините, завличала добитък, вземала и човешки жертви. Тогава сред народът с безпокойство се говорело, че трябва да се принесе курбан на водните духове, за да го умилостивят. В Родопите дори казвали, че е нужен човешки курбан, защото „злата река“ така или иначе щял да си го вземе. Така тръгвали поверия, че в някои от реките живеят особено алчни и зли духове.
В Русия повелителят на водата, водния дух, бил плешив старец, препасан с пояс от водорасли, с гъши крака и шапка от рибарска мрежа. Можел да се превръща в риба, в ръка държал жезъл. Много обичал черното, затова трябвало да му се принасят в жертва черни на цвят животни (най-вече кози и петли). При чехите и словаците водният дух отново е повелител на водата, но е млад мъж, а не стар. При словаците и сърбите обаче можел да се превръща в дете и така да примамва пътници, за да ги удави. Ето една близък с българските вярвания за сенки на деца около водата нощем. Другото характерно за българите във вярванията им за „страшната вода“ е, че всяка една такава си имала свой стопан-пазител. Шишков обяснява:
„Тоя стопанин обикновено се явява в образа на някое животно, напр. овен, малко куче, някоя необикновена по големина жаба или гущер, друго някое по-рядко животно, дори птица. Ала най-много за стопанин се счита змия, и то пак в необикновен вид, почти митичен. Тоя стопанин не прави зло на хората, ала и никой човек не смее да посегне на него, да го разгневи, когато се случва да го види. Тъй напр. чувате, че на еди-кой си извор излизала голяма змия, с получовешка глава и с крила, на друг се явявал хубав бял овен, на трети голяма птица хвърчала с крилата си, на четвърти пък голяма жаба или риба ноще излизала и пак се скривала; в еди-кой си вир на реката виждали ноще мома да се къпе и реше косите си и мн. др. подобни.“
Вярванията в този „стопан-пазител“, когато той приема образа на жаба, е най-сроден със сръбския, където жабата е съпруга на водния дух. В различните краища на страната имало различни стопани пазители. За Странджанско е характерен демонът топък (или топик), който е дух на удавил се в пазената вода човек. Този дух най-често приемал образа на куче и на патица. Българите в Македония пък вярвали в „стии“ (стихии), пазещи нощно време водата. Те подмамвали и удавяли вътре неблагоразумните пътници. В северна България стопанинът-пазител често приемал образа на бик. Имало поверие, че ако този бик-дух бъде сразен от селския бик, водата ще се „изчисти“ от зла сила.
Както се спомена, най-характерното за българските поверия, освен „стопана-пазител“, е страхът от жени. Кои са те? Това са женските юди – самовили или самодиви. Те представляват най-голямата опасност в тъмна доба до извора, а не мъжът – зъл дух и цар (змей), който владее водните дълбини при източните и западните славяни (руси, поляци, чехи, словаци). В старославянската митология самодивите се почитат като божества. Представата за тях обаче е доста по-различна от функцията, която имат в българските вярвания за „злата вода“ – там те яздят елени, стрелят с лък, живеят в горите и пр. При нас най-често се срещат около реките, където се къпят и се забавляват. Игривостта им може да подлъже някой пътник да спре и да им се любува. Но те всъщност са зли духове, тяхната цел е да изкушат и погубят младите мъже, спрели да ги погледат. Носят бяла премяна, смеят се шумно и се забавляват. Често играят хора – самодивско коло и тръкало у сърбите, самовиляк, хорище, гяволско пепелище у българите. Единственият мъж сред тях е гайдарят. Те са стари моми или женени жени, избягали от мъжете си. Вярва се, че имат криле, а когато настъпвала есента – отлитали в селото си Змейково, където стояли до идване на пролетта. Обличали се в бялата премяна, бяло було или самодивската риза.
Срещу тези зли духове хората ползвали светена вода, чесън, змийска кожа, билки, кост от мъртва жена или се палел огън, кръстният знак също помагал срещу дяволските създания.
Лилия Ставрева обяснява така произхода на страха от водата: „Като докосваща се до света на отвъдното, водата носи част от хаоса на непознатото и неподреденото пространство. В нея живеят страшни същества, самодиви, змии и бродници, притежаващи разрушителна сила. (…) Змеят, който с огън и вода се появява понякога сред хората, е стопанин на водите – реки, езера, потоци. Затова водата не бива да се оставя открита, особено когато гърми и трещи небето, защото това е времето на змейове и хали, на люти битки между тях. Някой змей може да дойде във водата и да остане там. Ако девойка си мие косите с омагьосана вода, змеят ще я залюби и ще я погуби.“
В обобщение се налага изводът:
„Водата полезна, но и разрушителна стихия. Това вярване на старите българи е един от първите им опити за поглеждане към многостранността и противоречието във всичко, което се случва в живота. Вярата е част от подреждането в света, от подчиняването на разрушителните сили на по-висшите сили на духа и нравствеността.
Затова и кръщението с вода на Йордановден е знак за преминаване от едно състояние в друго, за пристъпяне в пределите на един по-висш порядък и нравственост.“
Спас Спасов
http://bulgarkamagazine.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B0/

Какво прави депресията с вашия мозък бр.173

Илюстрация: Lightspring / Shuttersrock
Изследване сравнява мозъците на млади хора, страдащи от депресия, с тези на контролна група. Установява, че младежите, които са преживяли депресия в миналото, имат хиперсвързани когнитивни и емоционални мрежи. 
Учените от Университета на Илинойс в Чикаго сканират мозъка на 30 души на възраст между 18 и 23 години, докато са в състояние на почивка. Всички участници са преживели депресия, но са иначе в добро здравословно състояние и не приемат никакви лекарства. Контролната група се състои от 23-ма души на същата възраст, които никога не са преживявали депресия. 
Учените откриват, че хората, преживели депресия имат хиперсвързаност в зоните на мозъка, които се отнасят до т.нар. „предъвкване“ – когато човек превърта проблемите в ума си отново и отново, без да намира решение. 
„Предъвкването не е много здравословен начин за обработване на емоциите – казва Скот Лангенекер, преподавател по психиатрия и психология в Университета на Илинойс в Чикаго.  – предъвкването е рисков фактор за депресия и повторната ѝ поява, ако човек я е преживявал в миналото.“
Заедно с предъвкването учените изследвали и когнитивния контрол. 
„Както можете да предположите, когнитивният контрол и предъвкването са свързани. Колкото повече се повишава последното, толкова повече когнитивният контрол спада.“ – обяснява Лангенекер.
Въпреки че младите хора в изследването не са били в депресия в момента, от предишни изследвания е известно, че при около половината от хората тя рецидивира в рамките на две години. 
Предполага се, че ранната зряла възраст е периодът, в който хората са най-податливи на подходящите терапии. 
„Ако можем да помогнем на младите хора да се научат как да излязат от неадаптивните стратегии като предъвкването, това може да ги предпази от развиването на хронична депресия и да им помогне да бъдат по-добре като възрастни. – пише водещият автор на изследването, Рейчъл Джейкъбс. – Смятаме, че депресията е резултат от развитието и въпросът дали някой ще развие депресия не е предрешен. Ако можем да осигурим превенция и лечение на хората, които са в най-голям риск, може да съумеем да предотвратим депресията, да намалим броя депресивни епизоди или да намалим тяхната тежест.“
http://www.obekti.bg/chovek/kakvo-pravi-depresiyata-s-vashiya-mozk
 тагове: депресията, мозък