Един международен научен форум,

  наречен с предизвикателното заглавие “Еволюция срещу революция или за моделите н

109711777_986496088457354_8684052812755475413_nМеждународното събитие се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД  в Русе.                                          
Интервю с професор доктор на науките Венелин Терзиев

Каква е мисията на форума?

Международната научна конференция се провежда за седма поредна година. Изборът на тема „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“  беше обоснован с промените, които се случват и всеки един от нас наблюдава.
Целта на екипа, участващ в организирането на форума, е да ангажира учени и изследователи от различни сфери да интерпретират през призмата на областта, в която работят, еволюционните и революционни процеси в обществото, да представят моделите на развитие в науката, културата, социума, да представят различни теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.
Привлечени от темата за  еволюционните и революционни процеси в обществото участие до момента са заявили представители на публичния, частния и неправителствения сектори. Естествено – най-много са от страна на висшите училища. Заявки са изпратили преподаватели и докторанти от 18 висши учебни заведения, 3 от които са извън България. Свои доклади на конференцията ще представят преподаватели от ВВМУ „Н. Вапцаров“, НВУ „Васил Левски“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Медицинския университет в Пловдив, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Нов български университет, Университета за библиотечни и информационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънев“, както и представители на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.
От чуждестранните участници ще споменем Университет ,,Хаджи Зека” Печ, Косово, МИТ Университет, Скопие, Северна Македония и Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Русия.
За поредна година е изключително силно участието и на представители на Българската академия на науките, като в тазгодишния форум до момента са получени доклади от Института за изследване на изкуствата, Института за балканистика, Института за държавата и правото, Института за исторически изследвания. По традиция в конференцията участват и представители на неправителствени организации.
Наред с утвърдените имена свои доклади са изпратили и над 20 докторанта.
В заключение – бих изтъкнал, че стремежът ни като организатори е форумът да предостави възможност за:  Колаборация между организации от различни сфери и области   Изграждане на нови партньорств                    Преосмисляне на новите възможности на създадените партньорски мрежи·                      

Кои са приоритетни области?

Когато говорим за еволюция и революция, независимо в какви области, винаги става въпрос за исторически преходи и релация минало – настояще – бъдеще. За нас е изключително важно изследователи от различни области да представят своите гледни точки по въпроси за моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката  цивилизация.
Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 
Не бива да пропускаме и факта, че форумът се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик, летописецът на българските въстания – Захарий Стоянов. Участник в Русенския частен революционен комитет на Вътрешната революционна организация, член на окръжния съд в Търново (1880), а след това секретар на Апелационния съд и съдебен следовател в окръжния съд в Русе (1881), част от личната му библиотека се съхранява в русенската културна институция, така че в рамките на конференцията участниците ще могат да усетят духа и да се докоснат до непреходността на книжовното културно-историческо наследство.

Какви ще бъдат основните пленарни доклади?

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19
Проф. д-р Маргарита Богданова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Докладът на  разгледан бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и са обобщени най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на стратегическия анализ на риска при възникване на външни заплахи. Специален акцент се поставя на ревизирането на бизнес моделите  в контекста на новите ограничения и нарушен баланс на приходи и разходи.
РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ
Проф.  д-р Маруся Любчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Изключително актуални въпроси поставя и изследването на проф.  д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Докладът поставя въпроса за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образованието и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване.
НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Проф. д.н. инж. Венелин Терзиев
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе,
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Докладът обстойно разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост. Богат на аналитичен материал трудът представя основни показатели на отделни висши училища и анализира текущата ситуация на научния потенциал във висшето образование.
ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО
Проф. Ангел Смрикаров, чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев, проф. д-р Цветомир Василев, проф. д-р Цветозар Георгиев, проф. Стоянка Смрикарова, Анелия Иванова, Галина Иванова, Ваня Стойкова, Елица Арсова, Юксел Алиев, Павел Златаров
Екип от преподаватели в Русенския университет „Ангел Кънчев“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество. 
„Изграждането“ на университета на бъдещето ще се сблъска с най-малко два основни проблема: обективен – средствата и субективен – хората и по-точно тяхната инертност.
УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ  Quo vadis?
Проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицински университет в Пловдив
Да посадиш дъб
Какво се променя?
Какво не се променя?
Кои са новите предизвикателства?
Медицинското образование носи в себе си и постоянното, и променливото. Неговата основна цел винаги е била и остава грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Flexner и Osler поставиха основите на съвременното медицинско образование, основано на дълбоки научно обосновани клинични познания за човека и болестите, В началото на новото хилядолетие промените в медицинското образование представляват истинска революция в сравнение с хилядолетията традиционно обучение на лекари. Новите високи технологии, които непрекъснато въвеждаме и използваме през последните години, са истинско предизвикателсто. Те съществено променят не само процеса на обучение, но и учителите и учениците. През последните години натрупах достатъчно опит с най-новите компютъризирани симулатори и машини за виртуална реалност, прилагани не само за обучение, така и в клиничната работа. Възхитени сме от предимствата им, оправдаваме някои от недостатъците им, но трябва ясно да осъзнаем, че това са само методи за постигане на главната цел – здравето и благополучието на човека. Да, високите технологии променят бързо и значително процеса на обучение, но нищо не може да замени личността на учителя, неговата харизма, таланта му да мотивира, да стимулира, да изгражда бъдещи лекари, знаещи, можещи, състрадателни. Технологиите се променят, но остава учителят. Учителят, водещ учениците си към нови предизвикателства. И все пак остава въпросът: Quo vadis?

Каква тематика са избрали част от другите участници?

Проектното творчество на ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – ВХУТЕИН (высший художественно-технический институт)  (1920-1930) в архитектурната еволюция
д-р изк., д.и.н; д-р арх. Саша Лозанова, Стела Ташева от ЛТУ; ИИИзк-БАН
Предмет на изследване е проектното архитектурно творчество на руската/съветска школа в лицето на преподавателската колегия от Висшите художествено-технически работилници (ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН). Основание за това е юбилейната годишнина – изминалото столетие от основаването им. Цел на доклада е оценката и преосмисляне на приноса им към архитектурни реализации на XX и XXI век.
ВАЗОВ И РЕВОЛЮЦИЯТА (текстове на Вазов за революцията, въстанието, бунта и преврата)
Доц. Д-р Живко Желев Иванов, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Как времето и Вазов гледат на събитията, които изграждат националната ни съдба през втората половина на ХIХ век? Поезията, прозата и мемоарите са наситени с Вазовата гледна точка към големите социално-исторически промени, към националните катаклизми и обществените вълнения. Текстът проследява серия от манифестации – Френската революция, Априлското въстание, Преврата от 1881 г., Съединението, Преврата и Контрапреврата от 1886 г.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ – МОДЕЛИ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Доц. д-р Кирил Генадиев Радев, НБУ

В доклада е направена хронология на моделите за икономическо, организационно развитие и растеж. Посочени са съвременните предизвикателства пред развитието на световната икономика. Поставен е акцент върху използването на изчислителните технологии за моделиране на икономическите процеси и реализирането на икономическо развитие, в условията на глобална икономика. Препоръчани са съвременни управленски инструменти за реализиране на целите за икономическо и организационно развитие.

Какво се предвижда след приключване на форума?

Получените доклади и научни съобщения се публикуват в сборник, който  ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>