Category Archives: Знания от Квантовата физика

Квантовата Теория и Реалността

В квантовата физика реалността се описва чрез вълнови процеси и взаимодействия,където единисъщи процес има произволни, неопределени характеристики.Тези вълнови процеси стоят в основата на това, което ние сме учили в училище, като материя, енергия, частици…Процесите и взаимодейтвията се припокриват и продължават да съществуват дълговечно. Взаимодействията между различните величини и същности създават единна структура от свързани вълнови модели,така че цялата вселена представлява единна структура, едно цяло. Така вълновите процеси възникващи в една определена част на дадена матрица ще окажат влияние и на всички останали части. Нелокални взаимоотношения съществуват между частите на една система,които са отдалечени един от друг. Не е възможно да разграничим две частици от един вид във един и същи регион, където те могат да бъдат намерени едновременно. Частиците губят своята идентичност в такъв регион. Ето как вселената се оказва фундаментално обединена.Основно уравнение във нерелативистката квантова физика е това на Ервин Шрьодингерi h (p)Q /(p)t = – h /2m Delta Q + V(x,y,z) Q задоволяваща следните нормални условия:Интеграл 2над цялото пространство |Q| dx dy dx = 1където:h = 6.63E-34 джаула /секунда / (2 pi)pi = 3.14…V(x,y,z) = Потенциалната енергия като функция с координати x, y and zm = масаt = време(p) = частично производно на fQ = Вълнова функция на частицата, където Q dx dy dz савероятностите тзи частица да бъде намерена във обема дефиниран от dx dy dz за определен отрязък от време. Стойностите на Q са компоненти на“вектора на състоянието”.Какво стои в основата на квантовата физика?Има много хипотези за природата на вълновите процеси и тяхната роля- Някои учени са съгласни с хипотезата, че цялата реалност се състои от вълнови процеси, които имат рандомистична (вероятностна) природа. И именно това стои в основата на света. Това се нарича пробабилистична доктрина. Невъзможността да се определят вълновите функции (които са фундамент във природните процеси) имат принципен характер, не са продукт на нашето моментно невежество и неспособност да ги определим.- Бел показа математически, че ако те, скритите променливи наистина съществуват, и механизма на квантовата физика е стриктно определен, то те не биха могли да зависят функционално от събитията, времето и мястото, т.е. те не са локални.- Според Дейвид Бом, от двете твърдения, отнасящи се до значението на математическите уравнения и резултатите от опитите, частиците и функциите могат да бъдат разгледани като проекции на една по-високо измерна реалност. Тези реалности не се описват като взаимодействия между две независими величини,а разбрани като процес на разширение на по високо измерно пространство. Информацията вътре в квантово механичната функция детерминира крайното състояние на даден вълнов процес. Тази информация е потенциално активна навсякъде, но в действителност действа само там,където се проявява като енергията на дадена наблюдавана частица, като това намеква,че всички частици имат комплексна вътрешна структура. Напоследък теорията на струната създаде модел на света състоящ се от десет измерно единно пространство – време във невероятно малко пространство (1E-33cm) разглеждайки феномена описан статистически от квантовата физика, отнасящ се до вълни, частици и т.н.Някои учени смятат модела за “скритите”реалности като неуместен, освен ако прогнозите на квантово механичните уравнения не съвпаднат със статистическите резултати от опитите. По мое познание, експерименти не са се провеждали така че да отхвърлят тези алтернативни светогледи. От друга страна, експерименти са били назначени, и някои резултати, необходими за да потвърдят верността на теорията на струната са на път да бъдат доказани. Ние сме едно цяло със единната структура лежаща в основата на материята и енергията; структурата е непрекъсната, продължителна, взаимно свързана и нелокална. Каквото и да лежи в основата на взаимно свързаните вълнови модели, описани от квантовата физика, ние сме това.Квантовата Физика и Съзнанието.Връщайки се към установените научни теории, нормално работещото съзнание възниква когато количеството “гориво” на нервната клетка (синаптично – превключващото “гориво”) е достатъчно, за да разпръсне вълните, свързани с електроните (участващи в хим, реакции) и да запълни празнините в междуклетъчното нервно пространство (синаптичните пори) със вълни от различни амплитуди. Това е квантово механичния тунелен механизъм. Тези вълни са взаимносвързани през целия регион на мозъка, чрез резонанси, резултиращи във широка, комплексена обединена квантовомеханична резонансна матрица, изпълваща целия мозъчен регион. Вълните са взаимносвързани една с друга чрез информационна банка и сензорнопривключен механизъм със тези региони вътре в мозъка.Изводите от Квантовата Теория за СъзнаниетоПромените, причинени от психическото въздействие не възникват от някакво енергийно въздействие а от нещо още по-ниско стоящо именно промяната на енергийните модели – колапса на вектора на състоянието. Да добием информация за нещо по психически път или да променим събитие по такъв начин, съзнанието на въздейтващия трябва да влезе в резонанс със енергийната структура на целта. Колкото е по-дълбок този резпнанс, толкова по-голям ще е ефекта от въздействието. Колкото повече различни варианти имаме дадено събитие да се случи, толкова по-дълбок резонанс ще е нужен, но и резултата ще е по-драстичен. Малките начални промени предизвикват по-големи промени в края. Това обяснява, защо има енергиен модел, лежащ в основата дори на очевидно случайни, без връзка едно от друго събития. Ето защо и успешно извършените магически актове често приличат на верига от уж щастливо стекли се обстоятелства. Спорадичната природа на пси феномена се обяснява със влиянието на външен наблюдател. Ако наблюдателите на един и същи процес станат много, тогава въздействието се размива. Това налага пазенето на магическите операции в тайна. Вече дори може да не се прави разлика между наблюдател и наблюдение, между съзнание и физически свят. Двете образуват една структура, една реалност. Каквото и да лежи в основата на света, ние сме това-вкл и нашето съзнание. Ако скритите променливи ги има, то това сме ние. Беше теорeтизирано, че съзнанието е неделима част от онова, което стои в основата на реалността. Ако успеем да достигнем до най-долните аспекти на битието, до корените му със съзнанието си и ще можем да го контролираме във която си искаме точка от времето и пространството. Нещо, твърдяно от много мистици. Тази нелокална структура, която ние споделяме с природата ни прави едно цяло със нея, психически да се включим във нея и да живеем в синхрон със нея.
http://sites.google.com/site/svetaokolonas/home/kvantova-fizika/kvantovateoriairealnostta