Category Archives: Култура и Бизнес

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ

Институтът на задължителната медиация съществува в правните системи на някои европейски държави /включително съседна Румъния/. Нашата страна е поела ангажимента по Плана за възстановяване да я въведе в българското законодателство и процес.Ако това не бъде направено България ще загуби европейски пари по този план.
Медиацията е извънсъдебен способ за разрешаване на спорове. Той е много по-евтин, бърз и ефективен от съдабния процес, като не позволява допълнително влошаване на отношенията между спорещите страни.Според промените от края на миналата година тя се въвежда в 7 важни случая- разпределяне ползването на  съсобствена вещ, парични вземания произтичащи от съсобственост, делба по Закона за собствеността, изпълнение на задълженията на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност, отговорността на управител или отговорник на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди. По други дела съда може да задължи страните да участват в процедура по медиация.
Според промените страните са длъжни да участват в процедурата по медиация само веднъж. Препращане към медиацията може да стане при всеки етап от развитието на делото- до приключване на съдебното дирене. Ако не бъде посочен по взаимно съгласие на страните медиатора ще се посочва от съответния съдебен център по медиация- те също се създават чрез тези промени. Медиаторът не може да бъде разпитван, като свидетел за обстоятелствата, които са му станали известни в процедурата, без съгласието на участника в нея,който му я е поверил.Максималният срок на медиацията може да бъде 2 месеца . Когато при нея е постигнато споразумение делото се прекратява или съда, пред който делото е висящо одобрява спогодбата. Ако е постигнато споразумение само за част от спора, делото продължава за останалата част.
Висшия адвокатски съвет атакува промените в Копституционния съд в тяхната цялост. Всички становища на поканените от Конституционния съд страни бяха в полза на задължителната медиация. Какво се случи очаквайте в следващата статия.
 
                                                           Георги Караджов

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Националната научна  конференция по  Иновация и Медиация в Пловдив на 7 април 2024 година. Тя се организира от Центъра по  Медиация  Иновация в Духа, Културата и Бизнеса…Мотото  е „Да си подадем ръце“

   Основната цел е да се постави началото на нов тип – производствени предприятия  обединяващи  държавен и частен бизнес  с иновативен подход на работа. Внедряване  доказани   успешнии и ползотворни  разработки от  миналото  не внедрени в произвадството, и новите окриитяя. 

 Мария Герасова