Category Archives: България – минало и настояще

БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПОГЛЕДА

България е европейска държава. Нещо повече, България е една от най-старите европейски държави, които продължават своето съществуване и до наши дни. Въпреки множеството изпитания, на които бурната история на Европейския югоизток е подлагала българите и тяхната държава, нашият народ е отстоявал своето място във времето и в пространството, в историята; съумявал е да защити културната си самобитност, да преодолее чуждата власт и да утвърди самостоятелното си съществуване в собствена държава. На проблемите, трудностите и успехите, белязали българската история като част от общоевропейската, на общите насоки, както и на наложените отвън различия в еволюционните пътища на България в сравнение с останалите европейски народи, е посветен този разказ за развитието на българските земи от дълбока древност до наши дни. 
Българската история следва общия ход на европейската, но се и отличава от него. Европейската история слага отпечатък върху нашата, но културните, икономическите и политическите особености на българските земи също обогатяват историята на Стария континент. Смесването на европейската и българската историческа традиция, балканските особености, влиянието на Византия и на Османската империя, синтезът между европейски, средиземноморски и близкоизточни религии и цивилизации – такава е българската историческа специфика. 
Политическите граници на българската държава – такава, каквато я познаваме от политическата история на Средновековието, новото време и съвременната епоха – невинаги отговарят на историческото пространство, в което съществуват и действат българите през вековете. Затова разказът за историята ни ще се разпростре в граници, надхвърлящи тези на българската държава. 
Не е възможно да бъде разбран и правилно оценен противоречивият ход на историческото ни битие, без да се отчете обстоятелството, че българската държава възниква върху територии, където обществено-политическата и културната дейност на човека е засвидетелствана от най-древни времена. Балканските земи са един от центровете на античната цивилизация и представляват своеобразен кръстопът, на който си дават среща различни култури и етнически общности. Малко са онези европейски държави, които могат да се похвалят с толкова много археологически паметници от различни епохи, каквито се срещат по нашите земи. За българите докосването до историята и нейните многолики реликви се е превърнало едва ли не във всекидневие и това вероятно обяснява тяхното изострено любопитство да се узнае колкото може повече за предците. 
През Ранното средновековие се ражда българският народ. Създаването на българската държава е основополагащо събитие, което поставя начало на формирането на българската народност в трите историко-географски области: Мизия, Тракия и Македония. 
 от интернет