Monthly Archives: август 2015

ДОКТОР СТЕФАН МЛАДЕНОВ БР.143

Д-р Стефан Младенов (15.12.1880-01.05.1963) е един от най-блестящите български езиковеди, световно известен.
Автор е на повече от 1100 труда по езиковедски и литературно-исторически въпроси. Изследва историята и етимологията на българския език, съпоставяйки я съсславянските и индоевропейските езици. 
Проф. Младенов е специалист по сравнителното и индоевропейското езикознание.Той е автор на монографии и учебници.

Роден в гр. Видин. Завършва Висшето училище в София, славянска филология (1902). Специализации във: Виена (1903-1904), Петербург и Прага (1904-1905), Париж и Мюнхен (1911-1912). Доктор по филология в Пражкия университет (1905). Доцент в СУ (1910). Извънреден професор (1916). Редовен професор (1921). Дописен член на БАН (1918). Действителен член на БАН (1929). Ръководител на Катедрата по общо и сравнително индоевропейско езикознание в СУ (1921-1948). Декан на Историко-филологическия факултет (1923-1924). Действителен член на Българския археологически институт (1922). Дописен член на Академията на науките на СССР (1929), на Полската академия на науките в Краков (1929), на Славянския семинар при Кралския колеж на Лондонския университет (1929), на Славянския институт в Прага (1929), на Германската академия на науките в Берлин (1942).

kirilmilchev.blogspot.com/2013/10/1941.html

 Кирил Милчев

тагове: проф ст младенов, предговор на етимологичен речник, 

 

ХАН КУБРАТ ЛИ СЪЗДАДЕ ХЪРВАТИЯ БР.143

Една от слабо проучените теми в българската история несъмнено е личността на държавника Кубрат, за когото сведения има в няколко летописа и хроники от края на VІІ в. до краят на ІХ в. Това са арменската „Анонимна география“ (Анани Ширакаци) от края на VІІ в., хрониката от началото на VІІІ в. на египетският епископ Йоан отгр. Никиу. Хрониката от края на VІІІ в. на Теофан и  Бревиария от ІХ в. на Никифор.

Йоан Никиуски е бил монофизит и дава обилни сведения за Мартина, втората жена на Ираклий, понеже тя съдейства за възвръщане на авторитета на египеткият патриарх Кир. Колкото пестелив е Теофан в своята хроника от края на VІІІ в. за Мартина, толкова обратно словоохотлив е Йоан Никиуски за нея.

През 641 г. умира византийският император Ираклий (610-641), който прави едно сложно завещание, според което детето му от първия брак и детето му от Мартина, с която Ираклий има втори брак, заедно със самата Мартина, да поемат заедно управлението на властта във византийската столица. Мартина обаче е недолюбвана от народа и сената, понеже тя е племенница на Ираклий (дъщеря е на сестра му) и на техният брак се е гледало като на кръвосмешение, църквата също не го е одобрявала, макар и да не е поставяла открито въпроса.

Именно във връзка с трудния период от животът на Мартина и нейният син непосредствено след смъртта на Ираклий (641 г.), Йоан Никиуски дава едно интересно сведение в хрониката си, според което след смъртта на императора, Мартина  за да запази позициите си, е разчитала на подкрепата и приятелството на Кубрат.

Явно Кубрат е посетил Мартина в Константинопол още в 641 г., понеже Никифор пише, че сената е упреквал Мартина, че приема варварско посолство, все едно е царица.

Епизода на взаимоотношенията през 641 г. между Кубрат и Мартина е незаслужено пренебрегнат от изследователите, а той разкрива, че Кубрат, който е пребивавал от 619 г. до 624 г. в дворът на Ираклий, е познавал втората жена на императора, с която са били даже на сходна възраст.

През 624 г., по време на византийско-персийската война, Ираклий посещава хуните в Предкавказието (Теофан, л.м. 6115) и очевидно се среща с Орган, чието християнско име е било вероятно Андрей.

По всяка вероятност тогава се връща от двора на Ираклий при чичо си Орган и Кубрат, който е оставен от него през 619 г. в Константинопол, когато Орган и хуно-българския двор посещават Ираклий (Бревиария на Никифор ни дава сведение за посещението на този „владетел на хунския народ“ през 619 г. в Константинопол).

През същата 624 или през 625 г. Орган преговаря за хазарска помощ за Ираклий, във връзка с водената от него война с Персия. Летописът от ХІІІ в. „Барадж тарих” разкри, че духовното име на Орган е било Арбуга, което може би е неточно предаване на християнското име Андрей.Точночовек с име Андрей, според късно-античният историк Мовсес Каланкатуаци, се е казвал посредникът, който осигурил хазарите, които през 626 г. се включват, макар и епизодично, в помощ на войските на Ираклий срещу Персия.

Никифор нарича Орган „владетелят на хунския народ” (с. 30 от Бревиария), а Йоан Никиуски твърди, че Кубрат е „владетел на хуните” (гл.СХХ, 47; от хрониката на Йоан Никиуски), което ясно демонстрира, че сведението на Теофан за предкавказките хуни, посетени през 624 г. от Ираклий, се отнася за българите и кутригурите на Орган.

Още през 1918 г. българският учен Златарски прави този извод, а днес е необходимо той да се повтаря ясно и категорично, защото в съветската и руска историческа наука се твърди, че Ираклий бил ходил в Предкавказието при хазарите. Този извод е доста нелеп, понеже не се отчита категоричното сведение на арменския историк Мовсес Каланкатуаци, че посредник между Ираклий и хазарите, бил мъж с име Андрей, т.е. Ираклий е нямал непосредствени контакти в Предкавказието с хазари.

Ираклий е ходил при Орган и най-вероятно Орган, който е кръстен през 619 г. в Константинопол (Никифор дава сведение, че кръстник му е бил лично брата на Ираклий), е имал християнско име Андрей (грешно изписано като „Арбуга” във волжко-българският летопис от ХІІІ в. „Барадж тарих”), на Апостолът покръстил Приазовието и Предкавказието…

Орган и Кубрат, както пише Никифор, приемат още през 619 г. в Константинопол християнството и това е факт (незнайно защо своеволно отречен от Л. Н. Гумильов в книгата му за тюрките; Вж. Древните тюрки. С.,2007, с.234, 235).

И досега не са отречени изопачените твърдения в съветската и руска наука, че Орган и Кубрат не били създали държава, а „номадско-родово обединение” (Плетньова, Новоселцев), при условие, че още към 555 г. Псевдо-Захарий Ритор ясно и категорично пише, че българите имат градове в Предкавказието…

Все още грешно се датира основаването на държавата на Орган и Кубрат, която през 629 г. възстановява “стара Велика България” (Теофан, Никифор). Тава става две години след падането на Персия от Ираклий и по-същото време, когато тюрките са ангажирани в Средна Азия, където имат проблеми с уйгурите.

Кубрат през 635 г. (Никифор) получава от Ираклий почетната титла „патриций”. Но по това време Ираклий и Мартина не са в столицата, а в „източните области” (Никифор). Тоест, през 635 г. Кубрат воювал успешно срещу аварите (Никифор), след което „изпратил пратеници при Ираклий и сключил с него мир, който те и двамата спазвали до края на живота си, защото той му изпратил подаръци и го почел със сана патриций” (Никифор, патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий. С.,1997, с.41).

Победата на Кубрат срещу аварите  е или в Панония, или в Малка Скития (дн. Добруджа, на север от устието на Дунав), защото авари на изток от Карпатите няма.

Причината Кубрат да изпрати пратеници при Ираклий след тази победа, е очевидна: той сключва мир с Ираклий и получава титла „патриций”, понеже Кубрат е разширил владенията си върху стари римски земи (малка Скития). Владеейки над тези земи като съюзник на империята, Кубрат е припознат за федерат (под ефимизмът „подаръци” почти навсякъде в късно-античните летописи, се разбира приятелски данък) и му е даден почетният римски титул „патриций”.

Още през 619 г. Ираклий дава същият титул на Орган.

Къде през 635 г. Кубрат изпраща посолство до Ираклий?

Последният не е в Константинопол, а в „източните области”, в „Анатолика”. Явно е в северо-източната част на Мала Азия, защото по същото време Антиохия е нападната от арабите и на юг се водят военни действия. Пратениците на Кубрат, за да стигнат до Ираклий, не може да са минали по друг сухопътен маршут, освен през Кавказ и на юг към Анатолика. Това косвено потвърждава, че мащабите на държавата на Кубрат, са били от Добруджа до Кавказ.

Неслучайно в периода 836-847 г. арабоезичният родоначалник на географията ал-Хорезми съвсем отговорно твърди, че „Бурджан” (=България) съответства на птоломеевският топоним „Сарматия”, който в географията на александрийският учен от ІІ в. от н.е. обхваща земите от Карпатите до Кавказ.

След 641 г. (смъртта на Ираклий) Кубрат, след като се среща с Мартина, е очевидно предпочетен от последната като човека, който да защити интересите й. Именно това намеква Йоан Никиуски в своята хроника (гл. СХХ; 46,47). Той пише, че Мартина и константинополският патриарх Пир били написали писмо до военачалникът Давид в Кападокия, т.е. до стратега на Анатолика, чието име било Давид. Преносител на писмото до стратега бил „47. Кубрат, владетелят на хуните, племенник на Орган, който бил приет млад в християнството в Константинопол и отраснал в императорският дворец. 48. Между него и Ираклий имало дружба и мир и той, след смъртта на императора доказал привързаността си към синовете му и Мартина. …49. Сега той подкрепял интересите на Ираклий (синът на Мартина – бел. К.М.) и се противопоставил на тези на Константин (наследник на Ираклий от първият му брак – бел. К.М.)…”

 Мартина изпраща Кубрат с тайно писмо, в което предлага на военачалника на Анатолика Давид да се ожени за нея и да стане император. Мисията е била секретна и изисквала доверено лице на Мартина, каквото се оказва Кубрат. Тя се е надявала да запази статуквото си на царица. Нейният ход не е нещо ново в историята на империята. Ариадна, съпругата на Зенон (474-475;476-491) също се омъжва за Анастасий (491-518), за да запази положението си на царица.

Опитите на Мартина и действията на Кубрат водят до смут в столицата, където е избран нов стратиг на Анатолика Теодор, син на стария Теодор, назначен през 635 г. от Ираклий. А Давид, който очевидно се е съгласил да стане император, избягал към Армения. 

Определено Кубрат в този момент се е отказал от по-нататъшна намеса във вътрешните дела на Византия, понеже Давид е заловен и главата му е отсечена и разнасяна по градовете. А Мартина и потомството й е измъчвано и са изпратени на заточение.

Какво е получил Кубрат за да не се намесва повече от новият император Константин ІІІ (м. ІІ. 641 – м. V. 641), син на Ираклий от първия му брак ? Какво му е обещано и от Констанс ІІ (641-668), син на Константин ІІІ и внук на Ираклий?

Трябва да потърсим отговор на този въпрос. Дадена ли е на Кубрат земя на Балканите, за да разшири той своята Велика България?

В империята се налага потомството на Ираклий от първия му брак, а потомството от любимата му Мартина, втората му жена, е низвергнато. Кан Кубрат е бил защитник на Мартина, изпълнява нейна мисия, но тя е неуспешна. Давид е убит, а Мартина и сина й са заточени.

Кубрат не се намесва повече в тяхна полза и очевидно има причина за това. Коя е тя? Какво му е обещано?

От част ІІ на „Римски списък на архиепископите на Салона и Спалато“,  става ясно.

Там четем за един архиепископ Йоан, който е управлявал от 650 г. до 680 г. първи пренесената от Салона в Спалато епархия и е бил съвременник на: „папите Мартин І, Евгений І, Виталиан І, Адеодат ІІ, Доно І, Агатон І и по време на императорите Константин ІІІ, Констанс ІІ, Константин ІV Погонат, а така също по време на кралете на Източна Далмация и Сърбия Селимир и Будимир, и на Западна Далмация и Хърватско Кубрат и Порин“.

Този крал на западна Далмация и Хърватско е всъщност нашият кан Кубрат.

В част ІІ на „Римски списък на архиепископите на Салона и Спалато“ имаме сведения за Кубрат в периода 650 до към 662 г., когато той умира. Това е много важно, понеже последните сведения в гръкоезичните извори за дейността на Кубрат, са от 641 г. и не е проучвано какво става с него след 641 г. до смъртта му към 660 г. или 662 г.

Хърватите са пришълци на Балканите от Карпатите. Произходът на името им „хървати“ (Hrvati, Кроа́ти) напомня на името на Χουβρατις/Кубрат. Въпросът дали тези славяни са заселени в западна Далмация от Кубрат и дали затова носят неговото име, е част от непроучената биография на кан Кубрат в последната част на живота му.

Кан Кубрат умира към 660/662 г.

Теофан пише: „По времето, когато Константин (= Констанс ІІ – бел. К.М.) беше на запад (стъпва в Италия през 662 г. – бел. К.М.), Кроват, владетеля на България и котрагите, починал…”

Именно през 662 г. Констанс ІІ тръгва да воюва на запад с лангобардите и форсира италиянското южно крайбрежие

Бел.: Салона е онзи античен град в Далмация на Адриатическо море, където е роден император Диоклециан (284-305). Именно Диоклециан основал близо до Салона през 303 г. гр. Спалатум, Спалато, дн. Сплит.

 Кирил Милчев

тагове: България,  , канкубрат, Далмация, Хърватия,  Константинопол, Сплит, Констанс, Ипаклий,

БАХАЙСКАТА РЕЛИГИЯ БР.143

НОВИЯТ ЧОВЕК- НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

“О, сине на духа!

Първият ми съвет е този: имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде властта ти крепка, нетленна и неперходна.

О, сине на духа!

От всичко за Мен най- обична е справедливостта;не  се отклонявай от еня, ако ме желаеш и не я пренебрегвай , за да мога да ти се доверя. С енйна помощ ще видиш със своите очи, не с очите на другите и ще познаеш със собственото си познание, не с познанието на съседа си.. Притегли в сърцето си , какво ти пирляга да бъдеш. Истина ти казвам: справедливостта е Моят дар за теб и знак за Моето благоворение. Затова я дръж пред очите си.

О, сине на духа!

Създадох те богат, защо сам се превърна в бедняк? Направих те благороден, защо сам се унищожаваш? От същността на познанието си, ти дадох живот, защо търсиш просвета в друго, освен Мен? Изваях те от глината ан любовта, как можеш да се занимаваш с другиог? Обърни погледа си към себе си, за да можеш да Ме намериш в себе си мощен, властен и самотворен.

О, син на духа!

Създадох те благороден, но ти сам се унижи, Затова се извиси до онова, за което бе създаден.

О, сине на престола!

Твоят слух е  Моя свлух, слушай с него;за да можеш да свидетелствуваш в глъбините на душата на Моята висша светост, а Аз да мога да свидетелствувам в  Себе си, за твоето висше стъпало.

О, сине човешки!

Ако неволя не те сполети по Моя път, как можеш да вървиш по пътищата на онези,  които са доволни от Моята воля? Ако над теб не се стоварят беди в стремежа ти да Ме срещнеш, как ще достигнеш свитлината в любовта си към Моята красота?

О, сине  на битието!

Не се занимавай с този свят, защото златото изпитваме с огъня, а слугите Си изпитваме със златото

Мария Герасова от Бахайска религия

тагове: новият човек, новото, човечество

ТАЙНИТЕ НА ХАРИЗМАТИЧНИТЕ ХОРА БР.143

Има хора, около които сякаш струи необикновена аура. Те излъчват спокойствие, позитивизъм и са винаги усмихнати. А това кара другите постоянно да търсят близост с тях. Не, те не са открили някакво тайно щастие, нито пък то им е било дадено, те са избрали да бъдат щастливи!

Тези хора също имат проблеми, но някак си успяват да се издигат над тях. Или може би просто са осъзнали, че без тях животът би бил скучен. Това ги прави неустоимо магнетични – за противоположния пол, за същия пол, за хората от всички възрасти и култури….

Според блогъра Марк, почти всеки човек може да бъде такъв. Само ако промени някои модели в поведението и мисленето си. Той определя 15 черти на магнетичния човек. Ето кои са те според него:

c638b8215a7e0f9176778cba35eaaecd
Annie Leibovitz

1. Да вършиш правилните неща.Никога да не се страхуваш да правиш това, което в сърцето си знаеш, че е редно. Особено, ако залогът е щастието на друг човек.

2. Да не клюкарстваш и да не правиш повърхностни преценки. Големите умове дискутират идеи. Тези на средно ниво дискутират събития. Малкият ум говори за другите хора. Правилната стратегия е: Ако не разбираш някой, задавай въпроси.

3. Да издигаш другите нагоре. Този вид хора уважават и стимулират свободния прогрес на останалите. Така самите те се издигат.

4. Да окуражаваш хората, които имат нужда от това. 

5. Да бъдеш позитивен. Да мислиш положително. Да говориш, каквото трябва. Да се извиняваш бързо и да прощаваш още по-бързо.

6. Да приемаш своята уникалност. Да не прекарваш време от живота си, за да изпълняваш невъзможната задача да бъдеш някой друг.

4e46bcfe3dfdc089a65067ec737cc9dc
Pinterest

7. Да правиш нещата, за да се забавляваш и заради страстта. 

8. Да бъдеш нежен.

9. Да отхвърляш нуждата винаги да бъдеш прав. Да знаеш, че не е задължително някой друг да е сгрешил, за да имаш право.

10. Да бъдеш лоялен. Да бъдеш верен на партньорите си. Да бъдеш честен.

11. Да си гъвкав и да се стараеш да държиш ума си отворен за всички промени, които ти се налагат, за да пораснеш и да се развиеш.

12. Да вярваш в себе си и във всичко, което си. Да бъдеш убеден, че вътрешната ти сила е по-велика от препятствията пред теб. Да знаеш, че никой не може да свърши нещата за теб, вместо теб самия.

13. Да вярваш в мечтите си. Да знаеш, че този, който се надяваш да станеш някой ден, е много голяма част от този, който си днес.

ee949cc851c29af61c72af1a2c5fda81
Pinterest

14. Да опитваш. Да знаеш, че можеш да направиш всичко с живота си като първо преодолееш страха от това да се пробваш. Да поемеш по някакъв път като вземеш сложно решение и предприемеш действие. Да започнеш да отстраняваш неща от живота си, които ти отнемат от щастието и да започнеш да включваш други, които добавят към живота ти още живот.

15. Да прегърнеш възможностите на утрешния ден. Без съжаление. Без да гледаш назад и да те дърпа миналото. Да осъзнаеш и приемеш възможната поява както на най-прекрасни събития, така и на ужасяващи провали.”

 http://inspireme magazine.com 

КАК НЕГАТИВНИТЕ ХОРА ВИ ВРЕДЯТ БР.143

Как негативните хора ви вредят и как да се предпазите от тяхното въздействие?снимка: tunedbody.com

  И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ?

автор: Гергана Лабова

Спомняте ли си как някога вярвахте, че всичко е възможно? След това реалността на живота ви “постави на мястото” и мечтите ви избледняха. Вероятно сте изпитвали на свой гръб следната ситуация. Ентусиазирани сте от шанса, който ви се е удал, споделяте на някого, който смятате, че ще ви даде подкрепи, а той сипва студена вода във врата ви. Негативният човек е убиец на мечти и той може да ви държи далеч от истински удивителния живот. Всъщност, той може да ви държи далеч от реализирания ви мечтан живот.

Как негативните хора ви пречат да успеете?

Това са петте начина, по които негативните хора ви спъват по пътя към мечтата ви:

1. Те подхранват съмненията ви.

Всеки от нас се бори с този тих глас, който ни казва, че мечтите ни са невъзможни. Борим се с него, докато изпълняваме ежедневните си отговорности и задачи. Негативният човек усилва този глас и ви кара да смятате, че той ви казва истината. Негативният човек прави съмненията ви реални и звучащи логично.

2. Те валидират страховете ви.

Подобно на въпроса със съмненията, ние ежедневно се борим със страховете си. Страхът обикновено е причина №1, която ни кара да не преследваме мечтания начин на живот. Негативният човек подхранва страховете. Той ще ви посочва всеки път страха, ще му дава име и ще ви го навира в очите. Ако искате да постигнете мечтата си, ще трябва да надвиете страха.

3. Те ви разфокусират.

За да осъществите мечтата си, е необходимо да направите проучване, да съставите план и да правите ежедневни стъпки за постигането му. Негативните хора ще ви създават излишна работа чрез страха и съмненията, които ще ви разсейват. За да постигнете мечтания начин на живот, е изключително важно да поддържате фокуса и упоритостта си. Всеки ден се съсредотовайте върху стъпките, които трябва да извървите за деня.

4. Те допринасят за стреса, който понасяте.

Стресът може да предизвика редица здравословни проблеми – всъщност, твърде много, за да можем да ги изброим тук. Негативните хора ви затрупват със стрес, който да ви отдалечи от целта и да убие мечтите ви. Преследването на мечтата е достатъчно стресиращо. По време на пътуването си ще се борите с разочарованието, провала, страха, съмнението и всичко друго, което може да ви наведе на мисълта да се откажете.

5. Негативните хора се грижат само за себе си.

В края на деня негативните хора споделят само това, пред което са били изправени те. Ако трябва да обърнете внимание на нещо по пътя към мечтания начин на живот, това със сигурност не е казаното от песимистите. Негативните хора са уплашени. Те се страхуват от мечтите си, но повече от всичко се страхуват, че ще ги оставите зад гърба си. Начинът, по който се борят със страха си, е, като се опитват да ви дърпат назад.

А ето и 5 начина, чрез които да намалите
въздействието на негативните хора върху вас

Въпреки че точно те са тези, с които трябва най-малко да общувате, най-често именно на тях обръщате най-голямо внимание. Със своето вечно мрънкане и оплакване, те просто изискват вашата загриженост, изцеждайки енергията ви като истински вампири, прехвърляйки ви негативизма си, оставяйки ви емоционално изтощени и неспособни да преследвате със същата отдаденост и вяра мечтите си… И тук няма значение дали говорим за вечно намръщената колежка, или за приятелката, която се оплаква от свекърва си… Негативните хора разрушават вътрешния ви мир, намаляват силата ви, изпиват ви…

Но има как да им противодействате!

1. Пазете времето си!

Негативните хора умеят да обсебват времето ви. Дори когато не са с вас. Замислете се само колко часове са ви нужни, за да се разтоварите след една негативна двучасова среща? Колко дълго говорите за това на партньора си? Убедихте ли се? Негативните хора крадат от времето и енергията ви, дори когато не са до вас!

Спрете да говорите за хората, които са ви натоварили. Вместо това, пуснете си хубава музика, сипете си чаша вино, излезте навън да подишате чист въздух… освободете се от стреса.

2. Изберете съзнателно своето отношение

Когато все пак ви се налага да общувате с негативни хора, целенасочено си повтаряйте, че няма да позволите на тяхното отношение към света да се пренесе върху вас. Не им позволявайте да диктуват емоциите ви.

Повтаряйте си “Думите му/й не ми влияят…”. Правете го често, за да запазите позитивната енергия и оптимизма в сърцето си. След срещата си поемете дълбоко въздух и издишайте навън натрупаното напрежение. Кажете си, че започвате деня отначало, сякаш тази среща не се е състояла…

3. Отново се фокусирайте върху позитивните мисли

Както вече споменахме, негативните хора поставят фокуса върху това защо нещата няма да се случат. Те наблягат на трудностите и пречките. Това ще ви разконцентрира и обезкуражи.

След срещата си повторете, че това не са вашите мисли. Това не сте вие. Върнете се към положителната нагласа. Припомнете си вашето лично отношение към дискутираната тема. Върнете си собствения фокус.

4. Внимавайте как се променя поведението ви.

Забравете думи като “Той/тя наистина ме вбесява!”. Спрете да обвинявате другия за реакциите си. Вие и само вие позволявате на негативизма да ви повлияе. Не се поддавайте на провокациите. Запазете спокойствие. Игнорирайте дразнителя. В противен случай доставяте удоволствие на него и вредите на себе си.

5. Срещайте се с позитивни хора

Трудно ще видите слънцето, ако сте в сянката на негативизма на хората около вас. Търсете позитивни хора, които да ви помогнат да си върнете баланса. Точно както негативният човек ви изпива, така позитивният ви зарежда.

Установете кои са позитивните хора в живота ви и целенасочено започнете да общувате по-често с тях. Едно бързо кафе или вечеря в края на работния ден ще свършат работа.

И най-вече: вземете решение, че няма да позволявате на негативните хора да определят настроението ви, да влияят върху настройката ви. Фокусирайте се върху собствените си цели, върху положителната енергия вътре във вас. И продължете по пътя си. Той обещава да бъде наистина вълнуващ!

http://www.gnezdoto.net/fakti/1106-kak-negativnite-hora-vi-prechat-i-kak-da-se-predpazite

тагове:негативните, хора

Одобриха първото 3D отпечатано хапче бр.143

Одобриха първото 3D отпечатано хапче

Може би вече сте запознати в множеството приложения на технологията за 3D печат, особено когато говорим за медицинска апаратура, но сега се оказва, че 3D принтерите могат да произвеждат и хапчета. Американската Администрация по храните и лекарствата е одобрила първото такова лекарство, отпечатано с 3D технология. Това е хапчето на Aprecia против епилепсия, наречено Spritam.

Този медикамент използва пореста формула, която позволява да се пакетират много високи дози (до 1000 милиграма) в малък размер, подходящ за поглъщане. Разтварянето на така отпечатаното хапче също е много по-бързо и ефективно в сравнение с конвенционално произведен медикамент. Spritam няма да се появи на пазара до началото на следващата година, а когато това стане, лекарството ще се предлага само срещу рецепта. Ако бъде прието добре, то може да даде началото на нова вълна от по-лесно усвоими медикаменти.

http://www.idg.bg/nauka/327467/odobriha-parvoto-3d-otpechatano-hapche

тагове: първото, 3D, хапче

Електричество може да е породило живота в океаните на Земята бр.143

Електричество може да е породило живота в океаните на Земята

Питате ли се как се зародил животът на Земята пред 3,8 милиарда години? Учени от Jet Propulsion лабораторията на NASA са решили да направят интересен експеримент, пресъздавайки древни хидротермални джобове от зората на Земята в лаборатория. Целта на изследователите била да видят какво количество електричество могат да получат от тях. Всеки жив организъм използва електричество – това е просто зареден поток от частици, които се придвижват между две точки.

Телата ни непрекъснато пулсират от електрически потоци – всеки удар на сърцето ни, всяка мисъл, която минава по синапсите на невроните – всичко това са микроскопични електрически потоци. Някои учени вярват, че животът се зародил, когато свободното електричество в океаните се е канализирало през различни химически вещества – създавайки електрохимични връзки и първите ДНК молекули.

За да бъде вярна тази теория, тези дълбоководни термални джобове е трябва да произвеждат солидно количество електричество. Не можем да се върнем 3,8 милиарда години назад, за да видим дали е било така, но можем да създадем изкуствена среда, която да наподобява това, което се е случвало на младата Земя. За целта учените са построили малки алкални водни джобове, с помощта на железен сулфид и железен хидроксид, геологически материали, които са проводници. Този лабораторен експеримент е произвел малко под един волт електричество – достатъчно, за да се захрани LED светлина.

„Тези термални колони и джобове действат като проводници към океанското дъно“, казва Лори Бардж от NASA. “Ние получаваме енергия точно както първите живи организми на Земята са получавали“. Хипотезата на учените е, че тези джобове са произвели достатъчно електричество, за да съберат химическите вещества в жива ДНК молекула. Следващите експерименти ще включват построяването на изкуствени джобове от различни материали, които са се срещали по-често в прото-Земята – молибден, никел, водород и въглероден диоксид.

http://www.idg.bg/nauka/327653/elektrichestvo-mozhe-da-e-porodilo-zhivota-v-okeanite-na-zemyata

тагове: електричествоот, живота, океаните