Monthly Archives: април 2016

КВАНТОВА ПОЕЗИЯ БР.159

 Picture 023

 

 

 

 

 

УТРО

Завръщам се в забравения свят,

 в живите пейзажи с незалязващи слънца,

в онези мигове- изящни силуети,

загатнати върху картината на спомена.

Зъвръщам се на онзи бряг.

Танцуват ветровете.

реките процъфтяват.

А аз дълбая в пясъчния лабиринт

 и търся най- невинните години.

Магдалена Маринова

ПРИЧАСТИЕ

Беше ни свидетел само Бог,

прояснил парче небето-

люшна се прозорецът висок,

над руините проблесна.

 

И в здрачевината разпознах

вдъхновените ни форми-

беше светлина, не беше грях,

и ни причисти повторно.

 

Триумфирахме от кръв и плът

 в бездните на Филипопол-

поривите нека ни простят

оня общ античен вопъл.

Минко Танев

ВЪЛНИ РАЗКЪСАНИ ЖАДУВАТ

Разчупени вълни,

Превземащи с копнеж,

Лениво влачени назад,

погаленият бряг напускат.

 

Крещи мъглата разпиляна

И спъва се, пропада,

И кротко ляга,

В долина сънува.

 

Разкъсани пламъци-

Дъх на природата,

Напред се протягат.

Прегръдка жадуват.

Александър Йорданов

 

БЕЗМЪЛВИЕ

Душата ми е с бомби разорана.

В заглъхнал стон- събуден зов!

Самотен кълн в кървяща рана.

Клокочещ кратер от любов.

 

Задъхан път към себе си вървян.

Загадки, лабиринт и спусък в мен.

Притинал кратер на вулкан.

И… звезден миг, преди да е взривен.

Диимтър Димитров

***

 Зад думите

 се крие

смешка.

Животът

все пак

е игра

Играем ли го

 по- човешки,

от дума

пръква

светлина

Розалия Александрова

 подготви: Мария Герасова

 тагове: Квантова поезия

 

УПОТРЕБА НА ПЪЛЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН БР.159

 bnkuy1391774404

♦С пълен член членуваме подлога в изречението и неговите съгласувани определения.

Ако можем да заместим същ. име или словосъчетание с той, трябва да го членуваме с пълен член:

УченикЪТ (той)обича трудностите.

ЛюбознателниЯТ човек (той) обича предизвикателствата.(Съгласуваното определение любознателният према пълен член)

Най-големиЯТ приятел на брат ми (той) е компютърът.

♦Именната част в съставното именно сказуемо и нейните  съгласувани определения.

·Естествено ще попитаме защо и КОМПЮТЪРЪТ (в последното изречение) е членуван с пълен член. Защото е част от съставното именно сказуемо. За практиката обаче ни е достатъчно да знаем, че ако трябва да членуваме същ. име от м.р., стоящо след спомагателния глагол  Е или миналата му форма беше, използваме пълен член (Това еучебникът, който търся; Това беше учебникът, който търсех).

Някои глаголи, употребени като полуспомагателни, също образуват съставно именно сказуемо:

Иван стана най-известният фотограф в училището. .(Съгласуваното определение най-известният  приема пълен член) В това изречение стана е полуспомагателен глагол и затова може да се замести с форма на спомагателния глагол съм → Иван беше най-известният фотограф в училището.    

Нека да сравним: Иван стана от стола - тук глаголът стана е употребен в прякото си значение и е пълнозночен глагол; не можем да го заменим с форма на спомагателния съм → Иван беше от стола.   

Членуваме с пълен определителен член  подлога, именната част в съставното именно сказуемо и техните съгласувани определения.                                

 Ако пред думата стои предлог ( по, за ,на, без , около и др.) , тя НИКОГА не се членува с пълен член.

 Да си припомним, че при членуване има лесен начин да разберем коя част трябва да членуваме с пълен и коя с кратък член : ако можем да заменим думата с той, пишем пълен член; ако можем да я заменим с него (го), пишем кратък член:

Учителят хареса романа → Той го хареса;

Романът е харесан отучителя → Той е харесан от него.

ЧЛЕНУВАНЕ С Я/ЯТ

Съществетелно име от м.р., образувано с наставки -тел или -ар/-яр и означаващо професия, се членува с Я/ЯТ

строител→  строителя    → строителят;

зъболекар →зъболекаря → зъболекарят;

 коняр       → коняря         → конярят.

С Я/ЯТ се членуват още няколко думи – кон, ден, крал, цар, път, зет, нокът, лакът, огън, както и всички съществителни, завършващи на Й:

Път → пътя → пътят

Нокът → нокътя → нокътят

край → края → краят (Обърнете внимание, че в този случай й се заменя с я)

ДВОЙНО Т (ТТ) и ЩТ

Същ. имена от ж.р. се членуват с –ТА (маса – масата; любов – любовта)

Допускат се грешки при членуване на същ. имена от ж.р., завършващи на Т и Щ , като се изпуска едно Т (вместо ТТ , се пише Т; вместо ЩТ, се пише Щ )

пролет –пролетта;

свещ–  свещта .

Всички имена от ж. р., завършващи на -ОСТ, при членуване се пишат с двойно Т:

Младост –младостта

Съвременност –съвременността

Неизбежност –неизбежността

Радост –радостта

Конкретност–конкретността

ДВОЙНО Н (НН)

Прилагателно име, което в м.р. ед.ч. завършва на –НЕН, във формите си за женски, среден род и множествено число образува двойно Н:

странен, странна, странно, странни;  

съвременен, съвременна, съвременно, съвременни.

Същ. имена, образувани от такива прилагателни, също се произнасят и пишат с двойно Н – странност, съвременност.

ЧАСТИЦАТА НЕ

♦ пише се разделно

♦ слято със следващата дума се пише:

– когато думата не се употребява без нея (неизбежен, непоколебим, невръстен)

– пред съществително, прилагателно или наречие, когато с НЕ се образува нова дума с противоположно значение ( истина → неистина; приятел неприятел; вярно → невярно; миреннемирен; напразно → ненапразно; знаещ → незнаещ; узрял неузрял; възпитан невъзпитан)

– когато думата е образувана с представка НЕДО(недоглеждам; недовиждам; недочувайки). 

 Лесно можем да открием дали трябва да напишем частицата не слято или разделно, като членуваме следващата дума.

♦ Ако думата може да се членува в текста – пиши слято! Не е част от следващата дума:

Той не можеше да разбере това недобро отношение → Той не разбираше недоброто отношение;

Учителят се дразнеше от неслушащи ученици → Учителят се дразнеше от неслушащите ученици;

Това беше недобър пример, който те веднага усвоиха → Това беше недобрият пример, който те веднага усвоиха.

♦ Ако думата не  може да се членува, пиши разделно! Не е отделна дума:

Тя не каза нищо (думата каза не се членува);

Не разбирайки думите му, тя го гледаше учудено (разбирайки не може да се членува).

Не трябва да забравяме представката недо. Думите, образувани с нея, не могат да се членуват, но пък и обикновено не съществуват без първата част на представката не. Напр. недовиждам, недовиждайки  - няма дума довиждам.

ЧАСТИЦИТЕ ПО И НАЙ

Частиците ПО, НАЙ се пишат полуслято (отделят се с малко тире) пред::

прилагателни имена (по-голям, най-интересен, по-щастлив, най-горещ);

наречия (по-ногоре, най-напред).

Частиците ПО, НАЙ се пишат отделно пред:

съществителни имена (пó човек, най юнак);

глаголи (пó харесвам, най обичам);

някои изрази (пó към мене, пó на открито)

В тези случаи частицата пó се пише с ударение, за да се разграничи от предлога по.

ПЕТ СТОЛА или ПЕТ СТОЛОВЕ?

ПЕТ УЧЕНИКА или ПЕТ УЧЕНИЦИ?

Същ. имена от м.р., означаващи предмети, животни, явления и т.н. имат ОСОБЕНА ФОРМА, когато са употребени след числителни имена и някои местоимения (колко, няколко):

един стол, много столове, но десет стола (Вземете тези столове, но Вземете десет стола, Вземете няколко стола);

един водопад, много водопади, но няколко водопада (Пътят ни минава покрай много водопади, но Ще минем покрай пет водопада).

!Тази особена форма не се използва за същ. имена, означаващи лица (учител, ученик, строител, контрольор, родител):

много ученици, няколко ученици, пет ученици (Стаята беше пълна с ученици, В стаята бяха останали няколко ученици)

♦ УЧТИВА ФОРМА - за да изразим уважение, използваме специфични  езикови средства:

• Използваме формите на личното местоимение за 2 л., мн.ч. Вие, Вас, Ви вместо ти, тебе, те.

• Използваме формите на показателното местоимение за 2 л., мн.ч. Ваш, Ваша, Ваше, Ваши вместо твой, твоя, твое, твои

В този случай местоименията се пишат с главна буква.

• В множествено число се използват и глаголните форми на -л (мин. св. деят. прич) присъствали, били, ходили и т.н.

• В единствено число са прилагателните имена и причастията на  и  (мин- страд. прич.), като се съгласуват по род с лицето, към което се обръщаме или за което говорим (отличен, отличена, отличено, отличени, очарована, развълнуван).

Госпожо, разбрахме, че сте били очарована от пътуването.

Господин Петров, вярно ли е, че  Вие не само сте организирали събитието, но сте били и отличен  за добрата работа.

Колега, Вашето мнение е ще бъде обсъдено по-късно.

Вашето дете е наградено  в конкурса за рисунка.

• С главна буква се пишат притежателните местоимения, когато са част от титли или длъжности:

Да се обърнем към Негово Високопреосвещенство.

Молбата е до Негово Превъзходителство.

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИТЕ ДУМИ

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА (съставени от две съществителни)

• полуслято (отделяме с чертица) пишем сложни съществителти имена, при които при членуване се променя само втората част:

министър-председател → минисътър-председателят

храм-паметник → храм-паметникът

 кандидат-студент → кандидат-студентът → кандидат-студентката

• разделно пишем сложни съществителни имена, при които при членуване се променя първата част:

художник импресионист → художникът импресионист

 къща музей → къщата музей

 съчинение разсъждение → съчинението разсъждение

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА , образувани от лично и фамилно име.                                                 

♦ Прилагателни притежателни имена на -ОВ и –ЕВ се пишат полуслято (с малко тире) и главна буква за всяка част:

Иван Вазов, Иван-Вазови разкази;

Христо Ботев, Христо-Ботеви стихотворения.  

 ♦  Прилагателни качествени имена на -СКИ се пишат слято и с малка буква:

иванвазовско родолюбие;

христоботевски плам.

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА , образувани от числително и съществително име, се пишат:

 ♦ слято:

едноминутен (от една минута);

пететажен (от пет етажа);

дванадесетгодишен (от дванадесет години).                

!НО АКОчислителното име се състои от две думи (двадесет и пет), то прилагателното се състои от три:

двадесет и пет годишен;  

петдесет и пет етажен.

♦ с малко тире (когато числителното име е написано с цифри):

5-годишен (от пет години)

50-градусов (от петдесет градуса)

6-етажен (от шест етажа)

6-степенен (от шест степени)

 2-часов (от два часа)

ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА, с които се бележи приблизително количество се пишат полуслято:

пет-шест, сто-двеста, година-две

НАРЕЧИЯ, означаващи обикновено неопределеност се пишат полуслято:

·лека-полека, насам-натам, тук-там.

МЕЖДУМЕТИЯ:

 тик-так, бим-бам-бум, шушу-мушу.

КОГА ПИШЕМ И , КОГА Й

Съществителни имена иместоимения, завършващи на И, в единствено число се пишат с Й, а в множествено с И:

Ед. ч.        Мн. ч.

ролей – тролеи

Случай – случаи

Мой    –   мои

Който – които

Някой – някои

 Кой   –   кои

Чийто – чиито

Относителното местоимение който не завършва на и, но то е образувано от въпросителното местоимение кой и затова се променя по същия начин. Това се отнася и за относителното местоимение чийто, образувано от въпросителното чий.  

ПРЕНАСЯНЕ НА ДУМИ       

При пренасянето на части от думи трябва да се съобразяваме с няколко изисквания:

Трябва да разделяме думата така,че отделните части да се произнасят с лекота (при скандиране без проблем разделяме думата на срички);

•  Една съгласна между две гласни се пренася с втората гласна (вра - та, кни - га, слу - шам);

• Две и повече съгласни между две гласни се се разделят- поне една съгласна трябва да остане с първата или втората гласна (вест - ник или вес -тник, или вест-ник, издател - ство или издателс - тво или издателст - во);

•Две еднакви съгласни се разделят:  пролет - та, стран - ник, съвремен - ност, под - държам;

•Й - когато Й се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна ( ма - йонеза, ра -йон); във всички други случаи остава с първата гласна (кой - то, случай - ност, достойн – ство);

•Една гласна никога не се оставя сама;  думата ура (у – ра) не може да се пренася, въпреки че има две срички;

• Ь стои винаги след съгласната, чиято мекост означава, и не се отделя от нея, както и от гласната О, която стои след Ь (Ко - льо, шо - фьор, фо - тьойл)

http://gramatika-bg.com/pravopis.html

 тагове: пълен, определитеелн, член

ИСТОРИЯ НА КИТАЙСКАТА ПИСМЕНОСТ БР.159

Обърнете внимание на историята и развитието на китайската писменост, на която ще проследим произхода.

В китайската система за написването и, е кредитирана като най-старата писмена система, която е била в непрекъсната експлоатация. Най-ранните следи от писмена система, която е получила само незначителни промени с течение на времето, датират от повече от пет хиляди години. Китайците имат всички причини да се гордеят с това невероятно явление, което е важна част от тяхната култура.
Системата, която съществува и днес, се възползва от характера на символите, известни като Хан знаци.
Общият брой на символите в китайската писмена система е в съприкос-
новение близо до петдесет хиляди души. Съвременните символи за използване на езика, независимо дали се четене, говорене  или за писане, се не повече от четири хиляди знака. Останалите се употребяват  от доста време, но все още са в съзвучие със събирането на тази древна система за писане.
Като нация Китай е далеч напред в сравнение с нейните съседни страни в дните. Тя е първата  сред източноазиатските държави,  в която се разра-
ботва официално писмена система на свои собствени буквени знаци. Именно от тяхната система се развиват японската, корейската и виетнамската писмени системи.
Това е причината да се намери богатото използване на китайските символи в техните езици.
 
Разработването на система за писане
Исторически писмената система е ограничена до използването на един смисъл, символи, които биха могли да бъдат опростени, нито да се добавят един с друг и да се произвеждат  повече думи.
С течение на годините обаче писмената система получи някои промени, който включват въвеждането на поли – сричкови знаци. Тези символи са направени от съчетанието на два или повече други символи. Това е нещо, което не спада към писмената  система, преди това време.
Винаги е имало няколко различни диалекти на китайския език. В писмен вид системата остава точно в един и същ за цялата страна. Единствената разлика е по отношение на произношението. В писмен вид система е известна като sinography и китайски йероглифи се наричат ​​sinogrphs.
 
Проследявайки произхода
Последните археологически открития са отблъснати от датите на произхода на китайската система и за написването и от преди повече от пет хиляди години. Изглежда, че дълбоко се рови в историята на китайската система с цел подробното и написване във времето назад.
Има някои периодични констатации, които предизвикват голям интерес. Някои дори твърдят, че система за писане датира от повече от осем хиляди години. Тези твърдения обаче не са сто процента сертифицирани, защото изолираните открития затрудняват да се уточнят конкретните изводи за цялата система.
Въпреки това,  археолозите с основателна причина подозират, че китай-
ската писмена система надхвърля значението си в настоящия  момент. Най-старият скрипт, който е получил единодушното потвърждение е великолепен сценарий  “оракул кост”, която принадлежи на периода, известен като династията Шанг.
Именно в това е доказателството, че ръстът на китайската писмена система е документиран.
.
автор и разработка: Николай Пеняшки – Плашков
http://wwwpenjashkiplashkoff.blogspot.bg/2011_03_01_archive.html
  
тагове: история, китайска, писменост

СТАРИ РЕЦЕПТИ БР.159

Родопски качамак

images

Необходими продукти: 600гр. картофи, 150гр. пшенично брашно, 150гр. царевично брашно, 1л. вода, 150гр. масло, 200гр. краве сирене.

Начин на приготвяне: Обелените и нарязани на едри кубчета картофи се поставят в подсолена вода. След като заврат върху тях се изсипват царевичното и пшеничното брашна. Ври около 1 час, до сваряването на картофите и брашното, след което се разбъркват с точилка до получаване на еднородна смес. С потопена в горещо масло дървена лъжица, качамакът се вади на топки и се поставя в чинии. Оформя се на тънък пласт, полива се с горещо масло и натрошено сирене. Качамак

 Агнешко задушено по манастирски

big_adeffd912a41d79eb77cad9e5a551d49

Необходими продукти: 1 кг агнешко месо, 1/2 ч.л. черен пипер, 2 с.л. брашно, 2 с.л. олио, 1 жълтък, сокът на 1 лимон (или на върха на ножа лимонтузу, разтворено в 1 чаена лъжичка вода)

Начин на приготвяне: Агнешкото месо се нарязва на големи парчета, които се поръсват с черен пипер и сол на вкус. Всяко парче се овалва в брашното, след Агнешко задушено по манастирски Източник:  което се запържва в сгорещено олио или по желание с масло. Запържените парчета се нареждат в тенджера. Заливат се толкова топла вода, колкото е необходимо, за да покрие месото и на тих огън под похлупак се варят, докато месото напълно омекне. Отделно се разбиват жълтъкът с лимоновия сок (лимонтузуто), след което се смесва с 1-2 супени лъжици от соса и се изсипва в ястието, което е препоръчително да се разбърква с дървена лъжица. Вари се докато сосът се сгъсти.

Старобългарска кавърма

starobalgarska-kavarma

Необходими продукти: 700 гр. свинско месо, 8 стръка праз лук, 3 домата, 3-4 чушки, 1-2 люти чушки, 4 яйца, черен и червен пипер, чубрица, магданоз, сол, 250гр. масло или друга мазнина за пържене.

Начин на приготвяне: Месото не нарязва на кубчета и се запържва до златисто в сгорещена мазнина. След като се изпържи се изважда и в същата мазнина се задушават ситно нарязаните праз, домати и чушки. Към тази смес се прибавя месото и всичко се задушава. Добавят се солта, червения пипер, червения пипер, чубрицата и магданоза и се разбърква. От четирите яйца се приготвят приготвят омлети. Кавърмата се разпределя в тях, след което се загъват.    

Яйца по панагюрски

IMGP1687

Необходими продукти: • 8 яйца • 200 гр. краве сирене • 400гр. кисело мляко • 2 с.л. оцет • 1 ч.л. червен пипер • 1 с.л. олио • 2 скилидки чесън

Начин на приготвяне: В тенджера пълна до половината с вода се слагат 2 с.л. оцет. След като водата заври се отдръпва от котлона и от съвсем ниско разстояние се начупват яйцата, като се внимава да не се разпилеят и препокрият. Връщат се обратно на огъня и след около 5 мин. яйцата са готови. Изваждат се с решетеста лъжица и се порционират в чиния. Натрошават се със сирене, след което се заливат с разбитото кисело мляко със счукания чесън. Вече готовите яйца се поливат с запържен в олио червен пипер.  

Картофен клин

images

 Необходими продукти: 2 кг картофи, 2 чаени чаши брашно, 500гр. сирене, 8 яйца, 2 чаени чаши разтопени масло.

Начин на приготвяне: Картофите се измиват добре и се сварят необелени. С брашното и вода се замесва банично тесто, което след замесване се оставя да почине половин час. Докато са още топли картофите се обелват, а като изстинат се настъргват на едро ренде. Към тях се добавя натрошено сирене и разбитите яйца. Сместа се разбърква. Тестото се разточва на две кори. В намаслена тава се разстила едната кора, върху която се изсипва плънката. Покрива се с втората кора, което се намазва обилно с разтопено масло. Клинът се пече върху жар или върху нагрята плоча на печка. Когато се запече едната страна се обръща, за да се изпече и другата.

 предостави Елена

 тагове: стари, рецепти

РУНИТЕ БР.159

 
035Първата руна e FEHU. Тя допринася за постигане на изобилие, благосъстояние, успех. Изрисувайте руната и наблюдавайте как късметът ще дойде при вас. Тя е за тези, които искат да се издигнат в обществото, искат да сменят работата или да се издигнат в службата. Носете в себе си руната винаги и парите ще бъдат ваш верен спътник.

 

downloadДругата руна е руната OTHEL. Тя пази вашето благосъстояние и не позволява негативните влияния да достигнат до вас. Задължително прибавете и тази руна към руната на парите, ако искате да запазите доходите си. Тя е руна на собствеността, което я прави изключително подходяща за хора, които искат да сдобият със собствено жилище.

314935919.runa-na-pariteРуна на ПАРИТЕ Тази руна привлича като магнит пари за своя притежател. Приходите идват при вас по непредвидени и неочаквани канали, дори без да се налага да ги изкарвате с тежък труд. Събитията се пренареждат, за да разполагате с толкова финанси, колкото са Ви необходими. 

подготви Ваня Иванова

 тагове: руните

За какво са предназначени гърнетата от Лаос? бр.159

 Oliver Spalt/ Wikimedia Commons

 

При разкопки в Долината на гърнетата (Централен Лаос) археолози от Австралийския национален университет са открили човешки кости на възраст 2500 години, съобщава Daily Mail.

Според изследователите телата на починалите са поставяни в гърнетата за гниене, след което били махани оттам и погребвани окончателно в близката област – вече превърнати в кости. Височината на гърнетата е между 0,9 и 1,8 метра.

Ръководителят на разкопките Дъгалд О’Рейли (Dougald O’Reilly) смята, че в Долината на гърнетата е била разположена древна морга. Гърнетата са използвани в погребални обреди за ритуално избавяне от мъртвите чрез своеобразна консервация.

Wikipedia

Впоследствие ямите, пълни с кости на починали, били покривани с огромни варовикови блокове. В отделни случаи костите още преди окончателното погребение допълнително били поставяни в керамични делви.

Разпилените сред хълмовете на Централен Лао хиляди огромни каменни делви от времената на железния век са вълнували археолозите в продължение на десетилетия (на местното плато сега се простират почти сто археологически разкопки).

Освен това много от участъците са били недостъпни за изследователите поради невзривени бомби, хвърлени на тази територия по време на Виетнамската война, допълва Lenta.ru.

http://megavselena.bg/za-kakvo-sa-prednaznacheni-taynstvenite-gyrneta-ot-laos/

 тагове:гърнета, лаос

Селища на 12 200 г. откриха в Коста Рика бр.159

© ICE

Древни селища в Коста Рика, открити край река Ревентазон, са най-древните в Централна Америка. Радиовъглероден анализ на откритите там предмети е установил, че те са на около 12 200 години, съобщава News.co.cr, като се позовава на Костариканския институт по електричество.

Разкопките на мястото на строителството на ВЕЦ на река Ревентазон започнали през 2001 година, след като работници открили 66 древни селища.

Общата площ на разкопките е 1018 хектара, те се провеждат под ръководството на Националната археологическа комисия. Изваждането на находките от земята е започнало чак тази година.

Радиовъглеродният анализ на извадените обекти ги отнася към палеоиндианския период, който е продължил от XV до VII хил. пр.н.е. Първите известни селища на хора в Новия свят се отнасят именно към този период.

В 66-те селища на двата бряга на река Ревентазон са открити петроглифи, основи на къщи, каменни оръдия, глинени съдове, кухненска посуда, предмети за погребения и други находки, включително каменни пътеки.

Освен това са намерени инструменти за резба, лов и събирателство, а също и предмети, които сочат, че обитателите на тези селища може да са се занимавали със селско стопанство.

Възрастта на находките – 12 200 години – ги прави най-древните свидетелства за пребиваването на човека в този регион.

Голяма част от обектите ще бъде предадена на Департамента по опазване на културното наследство в Националния музей на Коста Рика, но някои находки, които не могат да се транспортират поради големи размери или тегло, ще останат на място и ще влязат в експозицията на културния център, който ще бъде създаден на територията на бъдещата хидроелектроцентрала..

http://megavselena.bg/selishta-na-12-200-g-otkriha-v-kosta-rika/

тагове:селища, 12 200 г- Коста Рика

Силата на разума. Поглед през квантовата физика бр.159

© Idea go / FreeDigitalPhotos.net

За да не повтаряме нещата, които вече са казани в статията „Квантовата реалност – безграничният потенциал”, само ще обобщим, вашите мисли буквално пренасят от Вселената частица след частица за създаването на физическия живот. Огледайте се наоколо. Всичко, което виждате, има начало във вид на идея, мисли, които са расли и са се обединявали дотогава, докато не са нараснали достатъчно, за да станат физически обект

 

Квантовата физика предоставя доказателства, че:

Всичко в нашата Вселена се състои от енергия.

Това е енергията, която създава всички неща във Вселената.

Субатомните частици действат и реагират в съответствие с мислите и очакванията на хората.

Ние сме потопени в квантово море от енергия, което реагира на вибрациите на енергията в нашия разум. Нашият разум може да приведе квантовата енергия във Вселената в движение.

Концентрирайки своите мисли върху желания резултат, вашите вибрации на енергия може да привлекат подобна енергия от Вселената и да превърнат постоянно променящото се море от енергия в наблюдавана реалност.

Енергията на вашия разум може да се превърне в материя

Ако ви е трудно да възприемете това, което казва квантовата физика, ето ви друго описание на силата на вашия разум.

Вашият разум произвежда мисли, а мислите може да носят със себе си огромно количество енергия, когато са емоционално заредени. С други думи, нашият разум е способен да привлече маса енергия, произвеждайки мисли, които са заредени със силни чувства. Подобно на облак, който, достигнал точката на насищане, излива дъжд, масата енергия в крайна сметка се проявява във физическата реалност, която визуализира разумът.

И буквално ставате това, което мислите за себе си. Вашият живот става такъв, какъвто си го представяте. Светът буквално е ваше огледало, което ви позволява да изпитвате на физически план това, което смятате за истина – дотогава, докато не я промените.

Квантовата физика показва, че околният свят не е така твърд и неизменен, както изглежда на пръв поглед. Всъщност той постоянно се строи въз основа на нашите индивидуални или колективни мисли и състояния на битието, социума, страната, семейството, планетата, Слънчевата система или Вселената.

Следвайки тази логика, можете да овладеете техниката за творческата визуализация (ефективен инструмент за разкриване на тайните на силите на разума), за да създадете това, което искате в живота си. Шакти Гауейн, автор на книгата „Творческа визуализация”, обяснява това така:

„В творческата визуализация вие използвате своето въображение, за да създадете ясен образ на това, което искате да проявите… Идеята като план създава образ-форма, която след това привлича и насочва физическата енергия за запълване на тази форма и в крайна сметка тя се проявява на физически план.”

Айнщайн също винаги е подчертавал важността на въображението: „Въображението е могъщо!„Въображението е всичко! То е предварително представление на нещата, които ще ти се случат в живота.”

С други думи, енергията е основата на всичко съществуващо, включително човека. Хората могат да се научат съзнателно да проектират своята енергия за формирането на събития, които в крайна сметка стават тяхна реалност.

В това е същността на силата на разума и силата на мислите. Вие можете да се научите да управлявате това, което, оказва се, е илюзия на вашия разум, след което в пълна степен ще можете да разберете погледа на квантовата физика върху тайната на силата на разума.

http://megavselena.bg/silata-na-razuma-pogled-prez-kvantovata-fizika/

тагове: разума, квантова, физика

„Акве калиде бр.159

Светилището на Трите нимфи

 Бургас– Термополис”* възниква около топлите минерални извори още в тракийско време в І-во хилядолетие преди Христа, когато траките превръщат горещия извор в най-почитаното светилище на Трите нимфи

Балнеокомплексът е с площ 6 декара, в посока север-юг дължината му е 86 метра. Това го прави един от най-големите в света. Заради лековитите минерални извори Аква Калиде – Термополис е просъществувал без прекъсване векове наред. Падали са империи, сменяли са се цивилизации, но в тракийската, римската, византийската, османската и българската епохи хората не са спрели да посещават мястото. Заради този постоянен интерес, около банята е възникнал цял град.

Aquae Calidae, в превод от латински означава: при горещите води

Множество исторически източници сочат топлите извори в града като едни от най-добрите в целия свят. По времето на император Траян наблизо е изграден римският път Виа Понтика и край баните е построена пътната станция Акве Калиде.

Виж още - Обличат в стъкло Акве калиде

Златни монети в Акве калиде

По времето на император Септимий Север пак там се провеждат специални тържества и спортни игри, наричани „Северия Нимфеа“. През късното средновековие Акве Калиде става известен като Терма или Термополис (от гръцки – топъл град). През VI век древното селище вече е с разширени бани и изградени крепостни стени. Лековитите извори на Акве Калиде са посещавани от едни от най-известните владетели по тези земи – Филип II Македонски, Юстиниан I, хан Тервел, Константин IV.

Градът се е отличавал с изключителна красота и богатство. През ХVІ век султан Сюлейман Великолепни оценява лечебните качества на водата на това място и изгражда изключително модерен за времето си хамам (турска баня).

Вижте още:АКВЕ КАЛИДЕ – ТЕРМОПОЛИС

Подземна снимка на Аква Калиде в помощ на археолозите

ФОТО Дарик, Бургас утре, агенция Дартс

http://www.bgchudesa.com/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2015/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81.html
 
 

 

Славните римски времена на Абритус бр.159

Бях поканена да се срещна с хората от Разград и заедон с тях посетихме този униален комплект. Дори си направих снимки  в археологическия музей и извън него.

Мария Герасова

 abritus

Съвсем близо до Разград се намира археологическият резерват „Абритус“, който опазва останките от едноименния римски град, основан преди повече от 20 века. Многопластовата му история отива още по-назад във времето, а римският период е епизод пореден в цивилизационното пътешествие на тези земи, които някога са били населявани и от траките, оставили руините на древните си селища в основите му. Абритус е изминал историческия си път, за да се превърне от поредния военен лагер на римляните в един от най-значимите центрове на римската провинция Долна Мизия. Сега това е един от най-добре поддържаните антични комплекси в България, където можете не само да видите артефактите от възхода на Римската империя, но и да се потопите напълно в атмосферата на една от великите цивилизации, населявали нашите земи.

abritus 1

Резерватът е изцяло реставриран през 2014 г. и представя богата музейна експозиция от различни артефакти, разположени в 12 зали. Те са част от първия в България Интерактивен музей, открит през месец април 2015 г. Експозицията с оригиналните находки се намира в сградата на музея „Абритус“, където всички артефакти са поместени в една зала.

В Абритус е открито и най-голямото златно монетно съкровище от V в., известно на територията на България. То е представено само в снимки, но за сметка на това ще можете да разгледате не по-малко интересна колекция с монети от Х век. Срещу такса от 1 лв. всеки може да вземе като сувенир от римския кастел собственоръчно изсечена монета от императорската епоха от ателиетата, разположени на възстановената градска агора.

abritus 2

В парковата част на комплекса са експонирани по-големите находки, открити при разкопките. Тук могат да се видят 70 епиграфски паметника от римската епоха, както и артефакти, които ни препращат към езическите култове, най-забележителният от които е жертвеникът с посвещение на Херкулес. Обърнете внимание на старогръцките и латински надписи в комплекса – те очертават най-добре голямата картина на различните цивилизации, преминали през древния град, а ако искате да научите повече за тях, можете да се възползвате от услугите на екскурзовод или аудио гид. Всеки ентусиазиран посетител, докрай отдаден на историята и автентичното туристическо преживяване, срещу такса от 3 лв. може да облечете римско облекло и да се разходи из Абритус като истински римлянин.

 тагове:Славните, римски , времена на Абритус