Monthly Archives: януари 2020

Открита е Библия Бесика бр.231

Открита Библията на Прорицателите. За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет
Библия Бесика - древната тракийска Библия
За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет, което позволява да се направи един доста подробен езиков анализ на този диалект, тъй като езикът на различните книги на Библията е уникален с това, че за разлика от други документи (напр. философски или научни трактати и др.), тя представя изключително пълноценно и детайлно именно живия говорим език от времето, в което всяка от тези книги е писана или превеждана. Множество такива древни ръкописи на Бохарския диалект, между които почти всички книги на Новия и Стария Завет на Библията на Бохарски и Славянски, се съхраняват и до днес в манастира Св. Екатерина, издигнат в подножието на Синайската Планина в Египет, като някои постройки на този манастир датират от около 330 г. след рождението на Христа. След Ватиканската Библиотека, библиотеката на Св. Екатерина е втора по важност и големина по отношение на древните свещени текстове и съдържа над 3000 ръкописа.
За мен е чест да представя пред своите читатели някои цитати именно от Новия Завет на Бохарската Библия, и по-точно някои от най-известните строфи на Св. Евангелие според Св. Ап. Йоан, за да може да се докосне всеки един до красотата на този уникален език и родствената му близост до някои производни диалекти в българския език (богарски език – езика на Бога). Нека да започнем с най-силните думи написани за всичкия времена:
В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. ~ ап. Йоан Св. Евангелие според Йоан 1:1

Това, което веднага грабва вниманието от Бохарския текст на първата строфа от Евангелието на Йоан е, че той предлага една много уникална разновидност на значението на думата “Слово”, която в случая е “Писание”, т.е. “Писаното Слово”. Това ни кара веднага да направим сравнение на този пасаж със съответствуващите му пасажи в други славянски преводи на Библията:

В началото Словото бе...

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.”

Руски

“Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.”

Украински

“У почетку би’ла е Рьеч и Рьеч би’ла е у Бога и Рьеч би’ла е Бог.”

Xърватски

Интересен е за отбелязване фактът, че на хърватски “Слово” е преведено с думата “Реч” (“Изговореното Слово”), а на руски и украински се използува по-общата дума “Слово”, както в съвременния български превод (богарски език – езика на Бога). Какво е положението при латинския и гръцкия вариант на същия текст?

“In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Ver”

Латински

logos
Гръцки

Латинският преводач е предпочел “Verbum” (“Изговореното Слово”), докато в гръцкия вариант Логосlogosгръцки(“Логосът”) е с по-обобщено значение.

В заключение можем да кажем очевидното, че докато останалите преводачи се колебаят между “Словото” (в по-общ и абстрактен смисъл) или “Изговореното Слово” (“Речта”), една единствена версия на Св. Евангелие от Йоан държи на своето, а именно, че в началото не е било кое да е друго “слово”, но “Писаното Слово” (“Писанието” – “Писажи”) и това е Бохарската Библия! Защо точно Писаното Слово на Бога? Разгадаването на този мистичен “ребус” е невъзможно без помощта на оригинални орфически текстове, които да ни изяснят Тайната на Божественото Слово. Във Второто Съборно Послание на Божия Слуга Михаил от Сборника “Тракийските Послания” четем: “Словото, което Бог е говорил и говори, е Речта на Сътворението и вечността. Неговите Език и Писменост са Невидимите Сили, излезли от Дъха на Устата Му като Видими Образи сътворени от Ръката Му. Негов подпис е цялото създание…” (гл.2: 47, 48); “Така всяка Жива Буква от Азбуката на Живота е част от Този, Който е и Алфа и Омега.” (гл.3: 32); “И всички невидими, от които произлизат всички видими, заедно изпълват Книгата на Живота, чиито букви, думи и изречения са едновременно Дела Господни и Негови Служители, които като нетленна дреха, крият Неговото Същество.” (Второ Съборно Послание на Божия Слуга Михаил, гл. 3: 33) От това става ясно, че посветените са разбирали творението на целия космос, като един вид Теофания на Словото, като презентация на Изреченията на Бога, манифестация на Неговите Думи, написани-въплътени в книгата на Живота на всичко съществуващо! Това Писание има в предвид Иисус, когато отговаря на прелъстителя с думите: “…Писано е…” (Св. Евангелие според Матей, гл. 4: 4,7,10), а другаде: “… и написаното не може да се наруши…” (Св. Евангелие според Йоан гл.10: 35) Т.е. Думите на Бога Вездесъщ всеприсъстват в творението като негови ненарушими и неизменими закони, управляващи видимите и невидими светове.

Интересен е и друг забележителен принос на този откъс на Бохарския текст, и той се състои в специфичната дума използувана в него за означаване концепцията за “Началото”.

Думатаarhe(произнася се “архе”) на бохарски е съставена от представката

ar(“ар”), която грубо отговаря на българската представка “раз” (като в “раз-виделяване”) и корена 

he(“хе”), който означава “вечност, съизмерима с времето”* (за разлика от “космическата вечност извън времето и пространството”). Следователно, точният превод на думата

arheот бохарски би трябвало да бъде най-близко до концепцията за “начало на вечността, в която за пръв път се появява време (и пространство)”, т.е. нещо като “в началното раз-временяване на вечността”. Гръцката версия на същия пасаж използува наготово от бохарския същата думаarhe, но в гръцкия език тя вече не означава нищо повече от просто “началото” (или “древното начало”, “първичното начало”). Този факт е особено любопитен, тъй като става прецедент за съмнение относно това, дали оригиналът на Св. Евангелие от Йоан е бил записан на гръцки език, след като гръцкият взаимствува дума от друг древен вариант наготово, и губи част от задълбоченото оригинално значение на тази дума, такова каквото е в бохарския.

Тези и други особености на текста ни карат да се замислим по посока на версията, че бохарските текстове на някои части на Новия Завет може да се окажат по-стари от гръцките и е възможно да са самият оригинал. Това никак не би трябвало да ни учудва, тъй като е всеизвестен фактът, че Св. Апостол Павел започва своята мисионерска дейност в Европа именно от териториите на Тракийската диаспора (по-конкретно гр. Филипи), а Св. Апостол Йоан живее и твори в гр. Ефес, в които територии тракийското население с неговия говорим бохарски диалект е преобладаващо през този период. Но да видим какво още можем да научим от някои от следващите строфи от същото бохарско евангелие, показани по-долу по следния начин:

I. с буквите на древната Бохарска азбука и как звучат тези думи, когато ги четем написани

II. на по-късната Кирилица,

III. на съответствуващия им стар български (богарски – езика на Бога) диалект

IV. и най-накрая за сравнение на модерен книжовен български (богарски – езика на Бога) език:

 

С какво ни обогати този трети стих (строфа) от Бохарското Евангелие на Св. Апостол Йоан? Очевидно с още една основополагаща концепция относно сътворението на света, защото в бохарския глаголът(“шопе” = “що-бе”) означава много повече отколкото “който е” и дори от “стана” в съвременния български (богарски – езика на Бога) език. Особено в йероглифния му вариантйероглифи(“шопе”), присъствуващ широко в Египетските преписи на тракийски текстове, този глагол означава “този който самосътворява себе си и света чрез трансформации”, и в случая точният превод на думата от бохарски би трябвало да бъде “е било сътворено чрез трансформации от Себетрансформиращия Се” вместо просто “станало” или “което бе”! Т.е. единствено на Тракийски език се разкрива Божественият “начин” на сътворение на вселената от светове, появата на видимата физическа вселена като еманация от Бога-Словото. Това “произтичане” или низходящо трансформиране на Речта от Божествения Й Извор – Личността на Бога-Син, обяснява разумния строеж на космоса, неговата подредена структура и закономерности, на които той неумолимо се подчинява, понеже е следствие и изява на Словото. Ето, че Тайната на Божествената “технология”, чрез която е създаден светът, Ап. Йоан е закодирал в началните строфи от Евангелието, за да бъде разбрана само от посветените в Божественото Учение.

Такава дълбочина на текстовото значение не откриваме в нито един друг превод на Библията, нито в латинския или пък гръцкия “оригинал”. Това ни кара отново да разгледаме възможността именно бохарският (а не гръцкият) текст да е оригинално написаният текст, който очевидно е загубил доста от дълбочините в значението си при превода от бохарски на гръцки! Нещо повече, оказва се че едни от най-старите фрагменти от Новия Завет намерени до днес (и датирани от края на първи – началото на втори век от н.е.), са именно на бохарски (и на други близки до него “коптски” диалекти), което също говори по посока на първичността на тези текстове спрямо гръцките им по-късни версии
.https://guidefoundation.org/biblia-bessika/

ПАВИЛИОНИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО В ПЛОВДИВ ОТ 1892, БР.231

 поставени върху снимки на същите места днес

Опит за възстановка на вида на павилионите от Първото българско земледелческо-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г.
Начинанието е по-скоро опит да си представим как биха стояли павилионите на Изложението на своите места в Цар Симеоновата градина днес.
Главен държавен павилион
Павилионът на Варна
 
Павилионът на Ставридис и сие от Пловдив
Павилионът на Ставридис и сие от Пловдив
 
Павилионът на Станимака
Павилионът на горите, лова и риболова
Павилионът на Калпазанов-Карагьозов – Габрово
Павилионът на костюмите
Павилионът на Турция
Павилионът на Унгария
 
Павилионът на Татар Пазарджик
Павилионът на Източни железници
Павилионът на музиката
Павилион Витоша на софиянци
Павилионът Русе
Австрийско-чешкият павилион
Павилионът Сливен
Параден вход на Изложението
Публикувано от Пламен Кочев 

СТАРОБЪЛГАРСКИ ДУМИ БР.231

ПРОЗРАЧНОСТ
Раковски през 1867 г. в книгата си “Българските хайдути” пише:
”… штото конечната пропасть Византийскыа дьржявы можiаше ся iоште въ техъ времена прозрачи!”. В съвременнен прочит този текст казва, че падението на Византия още в тези времена е могло ДА СЕ ВИДИ (да се прозре). Разбираме, че думата “прозрачи” Раковски е употребил в значението “да се види предварително”, да се провиди (още тогава). Така ние разбираме, защо днес думата прозрение означава да “видиш”, преди да се е случило нещо. Представката про- означава “през” и с нея започват думите провира, промушва, прохожда, проблесна, продума. Очевидно е как се е формирала думата про-зрач-ност. Тя е означавала, че зрението ни (ЗРАК) преминава през ПРЕ-градата и затова тя е прозрачна.
БЕЗДНА
Думата означава “без дъно”, без-дна. Морска дълбина без дъно – бездънна, бездна.
ВОПЪЛ
Во плач – с плач, през плач.
ВОНЯ
Идва от вонь, означаващо “в него” – во онь. Това е показвало, че миризмата идва от тялото, особено тогава, когато то се е разлагало – тогава се нарича смрад. А смрад идва от смърт.
 
ДЕБРИ
От дъбрава – дъбова гора
ЛОНОН
Долонь означавало длан. Дон е било старата дума за река, формирала имената на реките Дон, Дунав, Днепър и Днестър. Долонь+дон – Лондон. Градът е на място, където реката се извива, във формата на длан.
ЗАБАВЛЕНИЕ
Думата буквално означава забавяне. Ако нещо ни доставя удоволствие, то ние не искаме то да свършва. Затова казваме, че се за-бавля-ваме.
ЗВАНИЕ
Думата идва от зов. Тоест звание е това, как зоват, призовават военния. Какъв чин носи, с който се обръщат към него – зовят го. В сръбския език “кáко се зóвеш?” означава “как се казваш?”. Оттам идва думата ЗВЪ(О)НЕЦ – звънче, малка камбанка. Чрез звука си, звънецът призовава да му обърнеш внимание.
Старобългарската дума ЗВАТИ означава повикване по име, възклицание, и дори покана. Затова казваме призован, призван, призовка.
ИЗВЕСТНО
Думата в старобългарския език означава твърдо, точно, ясно. Очевидно такова значение тя има и днес – относно някое познание

Руската дума ИЗВЕСТНЯК означава твърда скала, използвана масово за строежа на крепости и замъци.

ИЗТЯЗАТИ 
Старобългарска дума, означаваща обтягане. Пряка връзка има думата “изтезание”, прилагано в разпитите, като един от методите му е разтягане на тялото на мъченика.
КОЩУННИК
Старобългарска дума, означаваща шут, смешник. Съответно КОЩУННИЦА са наричали танцьорката, актрисата, което често е било едно и също. С навлизането на християнската религия е възникнала думата кощунство, в смисъла на нещо несериозно, смехотворно и дори опасно. Свещениците са характеризирали старите дохристиянски порядки, обряди и светилища с думата кощунство, в смисъла на нещо смехотворно и неразумно, неистинско.
ЛИКОВАНИЕ 
Това е старобългарска дума, означаваща многолюдно пеене, танц. ЛИК е било събрание на пеещи в храм, хор. Днес, когато хората ликуват, те играят и викат от възторг.
НЕИСТОВНО
Думата означава “с ожесточение”, с ярост. НЕИСТОВ е “излязъл от себе си” човек, афектиран, разярен. Коренът на тези думи е старобългарското “истъй”, означаваща истински, съществуващ. Очевидно НЕ-ИСТ-ов означава, че човекът не е в нормално състояние, не е на себе си.
НЕЛЕП
Думата ЛЕП е означавала хубав, добър. Тя се е запазила и днес в западните Балкани – Лепа Брена. Очевидно е, че НЕ-ЛЕП ще е неприличен, безразсъден, срамен. Днес думата нелепо носи смисъла на неразумно, глупаво, неоснователно, напразно.
ОБАЯТЬ (ОБАИТ)
Старобългарска дума, означаваща да уговориш, да измамиш, да урочасаш. Тоест – обай-ваш някого, чрез заклинания, лош поглед или думи. Оттук произлиза думата обаятелен, очевидно носейки смисъла на лъжовен, измамен и затова омайващ.
ОБСТОЮ
Означава обсаждам, обкръжавам. Старобългарската ОБСТОЯТИ е означавала стоене в кръг, обкръжение. Днешната дума обстоятелство може да бъде разгледана в смисъла на нещата, които са наоколо, които ни обкръжават. 
ОПЪЛЧЕНИЕ
Опълчение е съставена от о-полча-ване, тоест – събиране на войска в полкове. Редовната войска вече е сформирана – в казарми или на фронта, а допълнително се ополчават само доброволци към нея. 
ОРАЛО И РАТАЙ
Орало се е наричало по-рано ралото, инструментът за оране. ОРАТАЙ са казвали на човека, който оре, орачът. Така се е формирала думата ратай, тъй като той в последствие е можело да бъде всякакъв работник, а не само орач. По сходен начин е сформирана и думата глашатай – човек, който огласява новини.
ОТМЕТАТИСЯ
Старобългарска дума, означаваща отричане, непризнаване, отхвърляне, отпадане. Думата МЕТКА е означавала отбелязване, а отказвайки се от метката, това вече е от-мята-не.
ОТРÁ
Старобългарска дума, означаваща филиз, нова, млада клонка – от-раст-нала на дървото.
Точно това значение има сформираната впоследствие дума отрасъл – нов клон в наука, производство, дейност.
 
ПАСХА (в превод от еврейски – преход, пощада)
Пасха е празник Възкресение Христово, като тържество, победа на живота над смъртта – тоест се явява преход и пощада. Самата пощада е вид преход.
ПОПРИЩЕ
Старобългарска дума, означаваща мярка за дължина, равна на хиляда крачки или дневен преход. В днешния си смисъл, думата също може да бъде разгледана, като житейски път, насока в развитието на човека.
 
ПОСЛЕДНИЙ
Старобългарска дума, означаваща изостанал, краен, окончателен. Последен е този, който върви ПО СЛЕДИте на тези, преди него.
 
ПРЕЛЕСТНО
Лъжливо, пленително, коварно. Идва от думата ЛЕСТИ, която означава да мамиш, чрез красиви думи, с цел заблуждение и заслепение на човека. Подобен произход има и думата лес(т)но. На руски лестница е стълба – спомнете си, че един от основните методи в кариерната стълбица е ласкателството.
 
ПРЕРЕКАНИЕ
Означава възмущение, противоречие, спор, упорство. Идва от старобългарската ПРЕРЕКАТИ, означаваща да прекословиш, да говориш пряко (против) някого, да го ПРЕ-късваш, когато говори (РЕЦИ). 
ПРИЧАСТИЕ
Думата означава участие, общение. Старобългарската ПРИЧАСТИТИСЯ е означавала да станеш участник, ПРИЧАСТНИК. Затова ПРИЧАСТЕН е този, който взима участие в нещо.
ПРОСТИ
Думата идва от ПРОСИТИ, означаваща да стоиш благоговейно, в очакване на премъдростта божия. А не както днес – да просиш.
СЕЛО
Се-ло са наричали поле, обработена земя, на което ще се сее.
Селата (в съвременния смисъл на думата) са “поСЕЛЕ-ния”, които са се образували, когато хората започват да се за-СЕЛ-ват близо до обработваната земя – по села-та (тоест – нивите).
ОБРОЧИЩЕ
Обричам се, вричам се (от обруч – кръг), по същия начин в църковнославянски – обручавам (венчавам, обричам) – и двете са свързани с кръга.
СНИЗХОДИТЕЛНОСТ
Думата означава “да слезеш по-ниско” до нивото на другия, да приемеш неговото ниво, неговото състояние, неговата бедност (материална или душевна).
СТОП
Старобългарската дума “стопа” е означавала стъпало, следа.
СУКОЛЕНО
Старобългарска дума, означаваща колянце в стеблото на растение, затова има растения – сукуленти.
ТАКОЖДЕ
Старобългарска дума, означаваща “то същото”, равно, също така. Думата “тъждествен” идва от съкратеното такожде-ствен. А думата ТАЯЖДЕ е означавала тази същата.

ЦАРОГРАШКИТЕ търговци – така са наричали търговците в Константинопол.

НАДЕЖБА
Така е била думата надежда

ЧЕСТИТ
Означава щастлив. “Честити родители” или “Честити сме да обявим …”. Тоест днес, когато честитим, всъщност “щастливим”
СБИТÏЕ
Събитие. Сбит-ие, тоест сбъднало се е.
ВЕТЬЕ – вече
НИХНО – тяхно
ХВАТИЛИ – започнали
ДОСЕЖНО – относно, касателно, досяга го – оттам и думата засяга.
ЛЮБОРОДНО – родолюбиво
ОСОБНА – особена
ПОТРЕБА – нужда
НЕЗАБВЕННИ – незабравими
КОНЬ – към.
“… что сте мързеливи и студени конь добрите работи.”
ПОПЕЧЕНÏЕ – старание
“Они приложиха големо попеченïе да научат во священни-те книги поостроумни-те ученици…”
ПО ПУСТИНА – напразно
“… и путешествието не им бе по пустина, понеже получиха банеренïе-то, за кое-то беха отишле.”
————————————————————-
1892
Жива Старина, том 3
Семейния живот на народа
от Димитър Маринов
Едно от най-приятните ми занимания е да чета стари книги с “химикал и тефтерче” в ръка, тоест с отворен документ в Word. Ето какви находки събрах от тази толкова интересна книга:
При първа прилука – при първият сгоден случай
Има такава узречица – има такава приказка (в смисъла на поговорка)
Такожде – също так
Я ми повражай, бабо – я ми погледай (предскажи), бабо.
Бях предначертал – бях планирал
Така изгледва – така изглежда
Едноимци – едноименници, адаши
Епитират го с укорителен епитет
Подéвка – по-малката сестра от две и повече сестри, девойка, която не се “момее” още
Преженвание – по-малка сестра да се омъжи преди кака си
 
Вредна мома – оправна, къщовница
Невредна мома – неуредна, смотана, лоша къщница
 
Повече нещо – още нещо
Кити косата си с китки и гужда венец
Узаóдслънце – по залез
Приказките дóтрая немат – разговорите нямат свършване
Посяване – сеитба
Мрътвина – усойно място
Влáка – род, фамилия
До трети повой – до трето коляно
Скопчано с – съпроводено с
Продължават да се разговарят
Кът в стаята – ъгъл на стаята
Дарь, дарьта – зестра, зестрата
т. iе. – т. е. (тоест)
 
Лаутаръ – цигуларин
Отъмне – отнеме
Дарове за роднините на момата и други ситници (ситници – без дар и гладни няма да си тръгнат)
Шопур – илей за водата на зидана чешма
От еди коя си къща имат годка (желание) да я вземат за снаха
Жените настáяли чекат – жените чакат прави наоколо
Унукиня – внучка
Сщателно – щателно
Тегóтна сватба – богата сватба
Оруглица – сватбено знаме
Гужда – поставя
 
Гуди – слага
Махла – махала
Чърга – черга
Глеженетье – глезаните
————————–
1902
Старото българско население
в Североизточна България
от Любомир Милетич
Се сторила – станала
Негибнати – непипнати
Мачорок – котарак
Следния – следващия (Районът бил слабо населен, но на следния – XVI век, вече е имало няколко големи града. Л. Милетич)
 
Отнайнапред – в началото
Сгажда – съвпада
Понякъде – някъде
 
Подирните – последните
Памучена прежда
Най-много свет се издигал – най-много са се изселили
Срещат се само низ Дунавската област – само из …
До неотколе – до неотдавна
Скриище – скривалище
 
Същата вечер трябваше да се намеря в Османпазар – да пристигна в …
 
Изеднáчили – уеднаквили
Подпълен – по-пълен, цялостен
Преставил са я пълен с дни на 1866 Декемврия – починал на преклонна възраст
Разочаруван – разочарован
Стари особности – стари обичаи
Цитувах тоя откъслек – цитирах този откъс
Неотколе – неотдавна
Тръгна самси да търси вода – тръгна сам, самичък
———————-
1865
Различны познанiя за ученици
от Иван Богоров
 
Полус – полюс (пол-ос)
Раздалеч – разсояние
Северни валяк – северното полукълбо
 
Предявяват – показват, виждат, представят
 
Мъгляви звезди – мъглявини
Попова слама – Млечния път
Сирiй – Сириус (звездата, най-близка до нас)
Земный валякъ – земното кълбо
Магнитисана игла – магнитна игла (в компаса)
Звездоброеци – астрономи
 
Понудява ни – кара ни, принуждава ни
Създавника – Създателя
Трескавица – светкавица
Гърмел – гръмотевица
 
Гръмовити отводи – гръмоотводи
Завчасъ – за миг, мигновено
Една скорошна бъдност – едно близко бъдеще
Да ся благодари ней – благодарение на нея
Съобщи – съедини
Не им румнува – не им хрумва
Невтонъ – Нютон
Ручак – ядене (три яденета на ден, например)
 
Предел – край (от кой край си, например)
Отистина – наистина
 
Трезни – трезви
Велят – казват, разправят
Мочат – пикаят
Русскiйатъ езыкъ – руският език
Деньтъ и нощьта – денят и нощта
Истыя – същия
Токмо също
Предисторично и предхристиянско доба – Предисторично и предхристиянско време
Бъднийтъ вечеръ на Коледа (Бобеков 1871 г.)
Смешна позорищна града в 5 действия – Д. Войников – Смешна сценична(театрална) пиеса
Учитель рухчушкiй – русенски учител – през 1850 г.
Водитель за взаимны тѣ училища – от Савва Доброплодный през 1852 г. – Ръководство за взаимните училища
Вапсаны-ты яйца по Великъ-денъ – от Д. Душянов през 1872 г.
Баснословие – митология
Свѣштовъ – Свищов (според употребата на Ѣ градът трябва да се е наричал Свещов или Свящов)
Злочинства – злодейства
Скоро-печатница – модерна печатница – през 1904 г.
Бързотискна печатница – през 1880 г.
“Смѣсна китка’ на Петко Славейков 1859
“Книговище за прочитане” на Иван Богоров 1874 г.
Бьрзо-потисникъ – печатар (по Богоров)
Издател-стопанъ и отговорник на изданието
Извѣстник гражданский – вестник за гражданите
Особна притурка към вестника – специална притурка
 
“Жива старина” Етнографическо (фолклорно) изучвание (списание) На Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Берковско, Орѣховско и Вратчанско – издава се в Руссе
Изустно упражнение – устно упражнение (Блъсков – 1873 г.)
 
Всесветската парижска изложба – Парижкото изложение
Публикувано от Пламен Кочев 

Борис Чобанов бр.231

  и първият следвоенен Международен панаир – Пловдив

Всяка година в града под тепетата се открива поредният Международен панаир – Пловдив. Когато се замислим обаче за развитието на панаира в историята, мисълта ни отвежда до 30-те години на XX век., когато панаирът е организиран за първи път, придобива международен характер и става единствен за страната. Зад този успех стои основателят на панаира д-р Обрейко Обрейков, за когото има написани редица статии, а неговият син Личо Обрейков през 2007 г. издаде книга разкриваща историята на рода Обрейкови. Няма пловдивчанин, който да не е запознат с приноса на д-р Обрейков за панаира. Но малцина знаят кой е Борис Чобанов и каква е неговата роля за възстановяването на панаирните изложения след Втората световна война. Следващите редове са посветени  на биографията и дейността по организирането на Първия Републикански (XI Международен) панаир – Пловдив на тази интересна и забравена днес личност.
Борис Чобанов е роден през 1894 г.  в Стара Загора. Той е син на Никола Чобанов (Овчаров) и Цонка Петкова Лапкова. Има още двама братя и две сестри. Семейство Чобанови живеят и работят в Голямо Конаре, днешния град Съединение, Пловдивско. Баща му е сержант-майор в дружината на майор Данаил Николаев и куриер (връзка) между майора и четата на Чардафон през 1885 г. Той умира млад на 43 г. от туберкулоза, когато Б. Чобанов е на 7 години. Младият Чобанов завършва Пловдивската мъжка гимназия през 1915 г. След това се записва студент в Юридическия факултет на Софийския университет, но скоро е мобилизиран и изпратен на Добруджанския фронт в състава на 73-ти пехотен полк.
По време на военните действия е ранен два пъти, но оцелява. Награден е с орден за храброст. След войната Б. Чобанов завършва университета през 1921 г. и постъпва като стажант в Пловдивския окръжен съд. Запознанството му с учителка от Голямо Конаре и бракът му с нея през 1921 г. го връщат отново в Голямо Конаре, където продължава стажа си като адвокат в Мировия съд. От тогава се включва активно и в обществената дейност като става председател на местното читалище, влиза в управата на местната кооперация и образува партийна група на партията на широките социалисти, каквато до този момент не е имало в Голямо Конаре. Участието му в активната партийна дейност довежда обаче до неговото отстраняване от Мировия съд, поради забрана държавни служители да се занимават с партийна дейност. Така той се отдава да кариерата си на адвокат в Голямо Конаре. Същевременно с това обаче продължава да поддържа връзки и с комунисти, а по време на събитията от 1923 г. укрива издирвани от полицията комунисти.
Борис Чобанов
Едновременно със своята адвокатска дейност Борис Чобанов, заедно със своите братя Кръстю и Александър Чобанови отварят първата в Пловдивска област модерна маслобойна за производство на слънчогледово олио през 1926 г., проектирана и оборудвана по германски модел. Добивът на слънчогледово олио до този момент не е добре развит в  България, затова масово се използва шарлан, чийто добив е трудоемък и материалоемък. Поради необходимостта от по-голям дебит вода за машините за производство в маслобойната Б. Чобанов, заедно със своите братя, закупува специални сонди за отриване на подпочвени води. Благодарение на сондите в Голямо Конаре са отрити кладенци за подпочвени води, а това довежда до увеличаване на производството на ориз, ягоди, зеленчуци и памук в района.  Увеличаването на производството на памук му дава основание да инвестира във фабрика за обработка на памук. Помощ за строежа и доставките на машини получава от кооперацията „Български памук“, на която става член и председател.
Памукопредачницата е построена през 1934 г. и е първата фабрика за този тип производство в Пловдивска област. Тя е оборудвана с английски машини, закупени от фалирала австрийска фирма. Развитието на Б. Чобанов като индустриалец му осигурява покана за членство в Пловдивската търговско-индустриална камара, под председателството на д-р Обрейко Обрейков. Паралелно с индустриалните дейности Чобанов не изоставя и политиката. След деветнадесетомайския преврат през 1934 г. става пловдивски околийски управител. Пост, който заема по време на кабинета на Кимон Георгиев, след което е отстранен. Отново с активна политическа позиция той се появява през 1937 г., когато подписва петиция заедно с комунистите Тодор Поляков, Христо Стефанов и Йордан Божилов за незабавна и пълна амнистия и освобождаване на задържани комунисти. Освен това в качеството си на адвокат често защитава заловени и изправени на съд партизани. Доставя и прежда от памук безплатно на укриващите се партизани.
През 1938 г. Борис Чобанов отваря фабрика за обработка на памук и в гр. Пловдив, оборудвана с германски машини. По-късно в производството е включено и изработка на трикотаж от памук. Фабриките работят добре до започването на Втората световна война, когато спира вносът на памук от Египет и Индия.
Като виден индустриалец от Южна България Борис Чобанов е търсен партньор за съвместни инвестиции. Името на Чобанов е разпознаваемо в индустриалните среди. По тази линия се среща с директора на дружество „Трансбалкания“ за внос и износ – чехът Павел Кебърле. Заедно построяват фабрика за сушене на плодове и зеленчуци в Голямо Конаре. Най-успешния продукт на сушилнята е мленият червен пипер, който се продава и извън България.
В новата обстановка в страната от 9 септември 1944 г. Б. Чобанов продължава своята политическа и индустриална дейност. Въпреки връзките му с комунистическите среди от предходните години Б. Чобанов става член на Национален съюз „Звено“, партия участваща в отечественофронтовската коалиция с членове основно индустриалци, търговци, лекари, адвокати и др., но малобройна като членска маса. Той става и секретар на пловдивската група на партията и поддържа добри връзки с ген. Хр. Лилков, също от НС „Звено“ и министър на индустрията в периода 31 март 1946 г. – 11 декември 1947 г. Партийните му контакти, както и личните качества на индустриалец и предприемач, му спечелват поста председател на Пловдивската индустриална камара. Това се случва през декември 1944 г.
След като поема ръководството на Пловдивската търговско-индустриална камара Б. Чобанов си спомня, че един ден при него дошъл единственият служител на панаира – Кочо Костов с думите „Известно ли Ви е, г-н председател, че като такъв сте председател и на панаира, на който аз съм касиер, счетоводител, домакин и пр.“ Така започва дейността на Чобанов по организирането на първия следвоенен панаир. Негови помощници в панаирните дела са още д-р Обрейко Обрейков – основателят на панаира, Драган Цанков – бивш председател на Пловдивската търговско-индустриална камара, Борис Костурков – подпредседател на Пловдивската търговско-индустриална камара и кметът на града Иван Перпелиев. Задачата обаче се оказва не лесна.
Фактори от вътрешнополитически и външнополитически план оказват влияние върху организацията на панаира. Новото правителство от 9 септември 1944 г. трябва да осигури излизането на страната от войната – по това време България е във война и с Антихитлеристката коалиция, и с Германия. Първото ОФ-правителство (09.09. 1944 г. – 31. 03. 1946 г.) трябва да подпише Примирието със съюзниците, да изпрати българската армия под ръководството на Трети украински фронт да воюва с доскорошния съюзник Германия, да осигури дейността на Съюзната контролна комисия, която следи за изпълнението на примирието и да проведе демократични избори  в страната. Затова централната власт не разрешава да се организира панаир през 1944 – 1945 г.
Пловдивската управа на панаира, начело с Борис Чобанов възприемат панаира в духа на дотогавашната си политика и господстващите виждания за ролята на панаирите. След Първата световна война на международните търговски панаири в световен мащаб се пада голямото значение за раздвижване на търговските отношения и за съживяването на икономиката. Такива са очакванията за функциите на панаирите и след края на Втората световна война. Но самият панаир няма материалната възможност да организира изложение през 1944 г – 1945 г.
Докато трае войната такава възможност не се очертава, защото голяма част от инвентара му е предоставен за ползване от болници, различни организации и за безвъзмездно ползване от съветските войски. Пловдивските дейци се надяват след края на войната, че ще могат да организират Международния панаир в духа на своите разбирания за стопанското значение на панаира. Борис Чобанов предлага да се открие Международния панаир през 1946 г. Но липсата на добри транспортни и други международни възможности, както и е че през 1946 г. се подготвят мирните договори с победените страни стават причина да не се организира панаир до есента на 1947 г.
След укрепването на комунистическата власт чрез съставянето на нов кабинет на ОФ, вече оглавен от лидера на комунистите Георги Димитров на 22 ноември 1946 г. и подписването на Мирния договор от 10 февруари 1947 г. Пловдивската управа получава разрешение от централните власти да организира Международен мострен панаир. Определено е това се случи в периода 31 август до 14 септември 1947 г.
Пловдивските дейци  изпращат циркулярни съобщения до всички чуждестранни легации в България, държави, изложители извън страната, обществени институти в чужбина и България, както и до български изложители с условията за участие. Възприет е подходът на личните контакти: Борис Чобанов, д-р Обрейко Обрейков и Иван Перпелиев организират срещи с политическия и стопански елит на страната, с водачите на легациите в София и организират конференции с чуждестранни търговски аташета и български производители.
Прерязване на лентата през 1947 г.
През май 1947 г.  Борис Чобанов, Иван Перпелиев и д-р Обрейко Обрейков успяват да договорят финансова помощ за построяване на четири панаирни палати на левия бряг на р. Марица в размер на 50 млн. лв. Така в края на май започва изграждането на панаирния терен. “Започва един голям обществен строеж, небивал дотогава – градче на Международния мострен панаир в България“, пише в спомените си Борис Чобанов.
Трудността в изграждането на платите, но и общия дух, в които се организира панаирът са изразени в спомена на младия тогава пловдивски архитект Георги Петков:„Липсваше каквато и да е строителна техника, а пък нямахме и опит, защото това бяха първите големи обекти. Налице беше обаче голям ентусиазъм, истинска жар“. 
На 31 август 1947 г. XI Мострен международен панаир след 3-годишно прекъсване отново е открит. В чест на обявяването на България за Народна република от 15 септември 1946 г. панаирът е наречен I Републикански. Той е открит от Васил Коларов, държавен глава след отмяната на монархията, а град Пловдив посреща изложителите и посетителите на Мострения панаир със специална украса, множество плакати на български и френски език, възпоменателни значки и за първи път в историята на панаира с четири вида възпоменателни пощенски марки.
Възобновяването на изложенията на Международния мострен панаир – Пловдив е плод на отдадеността и усърдната работа на Борис Чобанов в качественото му на председател на панаира съвместно с другите членове на пловдивската управа. Техният ентусиазъм и разбиране за ролята на панаира за развитието на българските външнотърговски връзки  служат да убедят централната власт в значимостта на събитие от такъв характер. Благодарение на дейността на Чобанов, начело на пловдивските панаирни дейци, панаирът възстановява своите изложения и през социалистическото развитие на България. Но съдбата на индустриалците в страната не подминава и Борис Чобанов, въпреки добрите връзки с видни комунисти. След приемането на Димитровската конституция от 4 декември 1947 г. и последвалата я национализация в икономиката, предприятията на Чобанови са национализирани, като само сушилнята за плодове и зеленчуци в Голямо Конаре остава да работи. Фабриките му за памук и слънчогледово олио спират своята дейност като машините и инвентарът им са предоставени на други предприятия с тази производствена дейност.
Връзката му с панаира също е прекъсната, когато през 1948 г. той е отстранен от управата на панаира. До 1949 г. е оставен като член на панаира само д-р Обрейко Обрейков от пловдивските дейци. Според сина на Б. Чобанов по време на сталинизацията той е изпратен в Белене, защото е  „подло наклеветен от негов бивш съдружник“, че е убивал комунисти през 1923 г.  През 1956 г. е освободен. За кратко работи като контрольор по храните в „Промишлени стоки и бакалия“ – Пловдив, а по-късно като юрисконсулт в материално техническо снабдяване в град Смолян. Заема тази длъжност до края на живота си. През 1982 г. главният директор на панаира Кирил Аспарухов награждава Борис Чобанов с почетна грамота по случай 90 години от Първото българско изложение в Пловдив и дългогодишното му участие в панаира. Две години по-късно на 7 април 1984 г. Борис Чобанов приключва земния си път.
Мирена Митова
 https://bulgarianhistory.org/boris-hobanov-mezhdunaroden-panair/?fbclid=IwAR2ANUO2pcRWeNWVrheoYGU1TgR6ZB2XzBJv3L5_EvTc-IOQ4dzSXrA4grk

Баницата – символът на българската кухня бр.231

banica_баница
Надали има човек, който би успял да обори твърдението, че българската кухня е една от най-богатите и разнообразни в света. В нея присъстват както изобилие от салати и супи, така и множество  тестени и месни готвени ястия. Въпреки това, само при споменаване на словосъчетанието „традиционно българско ястие“ в  главите на повечето от нас веднага ще изникне изображението на едно конкретно ядене – баницата – и то не коя да е, а домашно направената баница на баба. Приготвена от пластове тестени кори с различна плънка, в миналото баницата е присъствала на българската трапеза почти на всеки празник. В днешни дни обаче, тя постепенно е загубила връзката с празничната обредност и се е превърнала в ястие от ежедневието на малки и големи, и в един от символите на българската национална кухня.
Зелник
Из рецептите на българската кухня съществуват различни варианти на баницата. Например в зависимост от това дали корите се точат или се дърпат, тя може да бъде точена или теглена. Според  подредбата на пластовете баницата е вита или наложена, а на вкус може да бъде солена или сладка. Що се отнася до плънката отново съществува огромен избор – тиква (тиквеник), зеле (зелник), лук (лучник), ориз, месо, спанак, картофи (пататник) и много други. Други варианти са къпаната баница – след опичането се завива с мляко и яйца и отново се пече за няколко минути-мързеливата баница и млечната баница. Определено най- разпространената рецепта за баница обаче е тази с плънка от сирене и яйца. Тя се е превърнала и в един от символите на България и любима закуска (поднесена с кисело мляко или айрян) на поколения българи.
Що се отнася до името на печивото, общобългарското му название е баница. Смята се, че неговият произход  е свързван с развоя на праславянската форма „гъбаница“, която пък навярно произлиза от глаголите „нагибам се“ (навеждам , нагъвам) и „сгибам се“ (сгъвам се, свивам се). Въпреки това, както сигурно се досещате, из българските земи съществуват многобройни диалектни названия на ястието. Сред тези, за които се смята, че са със славянски произход, са млин, билник, топейница, клин и други. Наименованията като баклава и бюрек са с турски произход, а пък названията плаке(н)да, лангида и мъстопита – с гръцки.
banica-parche-masa
За съжаление сведения за ранната история на печивото няма, но определено можем да бъдем сигурни, че то се е консумирало по нашите земи още от далечното минало. Доказателство за това е присъствието на баницата на почти всяка празнична трапеза на българина, свързана с народния календар. Малко от нас например знаят, че преди появата на козунака като традиционна храна за Великден са се приготвяли сладка баница и баница с коприва. На Петровден пък домакинята е била задължена да приготви баница с прясно сирене. По – известните празници, при които на трапезата ни присъства баница, са Бъдни вечер, Коледа и Нова година. На един от трите празника (в зависимост от традициите на семейството) се приготвя и  баницата с късмети. В миналото в нея според обичаите са се поставяли дрянови пъпки, които са се наричали за здраве, късмет, благополучие, успехи и плодородие. В днешни дни все по-често в баницата се поставят хартиени късметчета с различни пожелания, но въпреки това тя продължава да заема централно място на българската трапеза и в българския фолклор.
https://bulgarianhistory.org/banicata/

Невъзможната българска любов на Ататюрк бр.231

Image result for Невъзможната българска любов на Ататюрк
Днес в Турция всичко, свързано с Кемал Ататюрк, е национална светиня. Няма град без негов паметник. Името му е Мустафа, което означава избран. Баща му, митничар в Солун, се надява синът му да стане виден политик и с цената на всякакви жертви го праща в офицерското училище. Заради отличните си оценки по математика Мустафа е назован от съучениците си Кемал – зрял, съвършен.
Хората го наричат още Ататюрк (баща на нацията), защото извежда Турция от мрака на феодализма и религиозния фанатизъм и успява да изгради модерна държава. Малцина обаче знаят, че той е живял у нас година и половина и в младата българска държава се е учил на парламентаризъм. Тук среща и любовта на живота си.
Портрет на Кемал Ататюрк
Обичта на Ататюрк към Димитрина е коментирана от всички днешни турски историци. Блузата, с която българката танцува с него на паметния бал, близките ѝ предават в музея на Ататюрк в Анкара. Първият турски президент умира на 10 ноември 1938 година от чернодробна цироза на 57 години. Днес стаята му в истанбулския дворец Долмабахче е запазена в автентичния си вид. Дори часовникът е заковал стрелките си на часа на неговата смърт – 9,05 часа.
Близките му разказват, че сред вещите му намерили само една снимка – на неговата любима, с която на земята остават завинаги разделени. Димитрина Ковачева умира от рак на стомаха на 80 години, сутринта на 9 август 1966 година, миг преди да издъхне, отваря очи и казва: „Сънувах Кемал.“ Може би любимият я прибира при себе си.
В мъглив ноемврийски ден през 1913 година Мустафа Кемал пристига в България като военен аташе. Той е на 32 години – висок, красив и общителен. Преди това е бил във Франция и е приел европейския маниер на живот. Френски списания го определят като един от най-чаровните и елегантни мъже в световната дипломация. Синеокият майор слиза на калната централна гара в София и се запътва към хотел „България“ на „Царя“, за да пренощува.
След няколко дни приятели го съветват да се премести в по-новия хотел „Сплендид“ – зданието зад Централна баня. Веднъж в казиното младият турски дипломат се запознава с чудно хубава девойка – Димитрина Ковачева, втората дъщеря на генерал Стилиян Ковачев, бивш министър на войната. 21-годишната Мити, както ѝ казват галено, току-що се е върнала от Швейцария, където учи литература и музика.
Мити (вляво) със своя приятелка

Първата настолна стратегическа игра за българската история е тук!

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

Там отхвърля предложението за брак на богат аристократ, когото не обича. Мити се откроява сред останалите момичета с миловидното си лице, руси къдрави коси и тъмнокафяви очи. Чуждите кореспонденти я наричат „Българската роза“. Тя често изнася дарителски концерти пред елита и Мустафа Кемал, който боготвори класиката, ходи да я слуша.
За него Мити е образец на съвременна жена, съчетаваща същевременно висок морал и уважение към традиционните ценности. Такива жени той мечтае да види след време и в Турция. На новогодишен бал в двореца той се появява в униформата на еничарин, изписана от музей в Истанбул специално за случая. Кани я на танц и всички се отдръпват, за да се насладят на хубавата двойка.
Това е началото на красива и романтична любов. Двамата много обичат да се разхождат в Борисовата градина. Тя обожава пързалянето с кънки, а той я чака след пързалката на езерото „Ариана“. Любимото им място е Боянският водопад. Все по-уверен, че Мити е любовта на живота му, Мустафа Кемал дълго време премисля пречките за евентуален брак между тях. Той е по-възрастен с 11 години и освен това има много политически противници сред младотурците в Истанбул, които биха вгорчили съвместния им живот.
Мустафа Кемал отива при бащата на Димитрина да пият кафе и най-чистосърдечно го моли да му даде ръката на дъщеря си. Докато жените в кухнята приготвят сладкишите, двамата военни си говорят. Оказва се, че само преди година, по време на Балканската война, те са били противници от двете страни на фронта. Генералът изважда картата и двамата стигат до извода колко безсмислена е войната. Колко далеч от истинските човешки отношения е това хората да се бият и да решават въпросите чрез сражения. Тази мисъл на Ататюрк по-нататък минава като червена нишка през целия му живот.
Генерал Ковачев има още едно момиче и момче, но както сам казва не може да се раздели с любимото си дете. Бащата смята, че Мити няма да понесе условностите на друга религия. И Мустафа Кемал си тръгва огорчен, но продължава да се вижда тайно с нея.
Политическите събития обаче пречат на връзката им. На 29 октомври 1914 година Турция се включва във войната на страната на Германия и Австро-Унгария, а през 1915 година Ататюрк, вече подполковник, получава заповед да се върне в Истанбул. После тайно идва и повторно иска ръката на любимата си. Генерал Ковачев пак отказва и прибързано я сгодява за инженер от Русе. Тя припада и връща пръстена, но се подчинява на волята на баща си и се разделя с Кемал. По-късно се омъжва за заможния адвокат Деян Деянов, станал по-късно депутат. От него има три деца – Анна, Олга и Тодор.
Мити преживява много житейски драми. След 9 септември 1944 година съпругът ѝ получава смъртна присъда. В последния момент името му е изтрито от списъците. Двамата са интернирани в Делиормана, а имуществото им е конфискувано. Макар че Димитрина никога не говори пред мъжа и децата си за своето минало, в душата й е останала искрата любов към Мустафа Кемал. Тя следи събитията в Турция, изрязва съобщения за него и ги пази в тетрадка.
Впоследствие Ататюрк минава оттук няколко пъти вече като ръководител на турската държава, но никога не се среща с нея. Само веднъж изпраща романа „Чучулигата“ на турския класик Решат Нури в оригинал с молба да го издаде в България. Димитрина наема преводач и вестник „Зора“ помества романа с продължение в изпълнение на неговото желание.
Ген. Ковачев със своите внуци
Според близки на Ататюрк той също не я забравя до края на живота си. Дори и по време на най-голямата си слава се интересува дискретно от съдбата ѝ. Първият турски президент, който въвежда латинската азбука, забранява фесовете и шамиите, заменя старите религиозни фамилии с модерни имена и дава права на жените, много се радва, когато чува българска реч. Когато Кооперативният музикален театър гастролира в Истанбул, изпраща два вагона за декорите и артистите, за да пристигнат в Анкара. Кани ги в имението си и откупува всички представления, за да могат хората да влизат безплатно.
Друг път група български писатели са на посещение в Турция. Сред тях е и Елисавета Багряна. Ататюрк я кани на вечеря. По-късно в спомените си голямата поетеса пише: „Той ме покани на танц. Погледна ме в очите толкова мило, топло и каза: „Оставих сърцето си в България. Кажете ми как сега живее Мити?“ „Добре е, споделя самотата си със съпруг“, отвърнах и разбрах, че не аз съм в неговите прегръдки – той прегръщаше Мити.“
Малко известен факт е, че отказът на ген. Ковачев да даде дъщеря си за жена на Ататюрк повлиява силно върху отношението на турския реформатор към религията и инспирира забраната на фереджетата в Турция, както и на акта, с който Ататюрк обявява джамията Св. София за музей и нарежда проучване на православните фрески в храма, замазани с глина при превземането на Константинопол.
Мустафа Кемал има все пак един брак, който е сключил с млада и образована туркиня Латифа през 1923 година. Тя е дъщеря на богат търговец и е следвала право в Париж. Освен родния си език говори свободно немски, английски и гръцки. Съдейки по фотографиите, Латифа била невисока жена, с волева брадичка, късо подстригани тъмни коси и изразителни кафяви очи. По думите на историците Кемал е покорен от нейната недостъпност. Латифа не искала да бъде просто една от многобройните му любовници. „Освободителят на турците“ прави предложение на девойката и тя се съгласила да се омъжи за него. Предполага се, че разногласията между съпрузите са били предизвикани от пристрастието на Ататюрк към алкохола и от безцеремонността на неговите братя по оръжие. Обкръжението на турския президент е причина за предизвикателното поведение на тази независима жена, която считала себе си за равна със своя съпруг.
Съществуват няколко версии за разрива на семейството, случил се две години след сватбата. Според едната Ататюрк сам изгонил съпругата си от Анкара и до смъртта му през 1938 година Латифа се надявала, че той ще промени решението си. Според другата версия инициатор на раздялата станала самата съпруга, която не могла да издържи постоянното чувство за вина, което Кемал изпитвал след самоубийството на своя бивша любовница.
Къщата на Ататюрк в София
За неговото „българско” влияние свидетелстват и други източници. В края на октомври 1931 г. Кемал Ататюрк изповядва:
„Няма да забравя приятните моменти, които съм преживял в България. Бил съм, съм и винаги ще бъда приятел на българския народ. Обичам безпределно българския народ още от детинство. В Солун съм другарувал през всичкото време само с българи. Всяко българско нещастие ми причинява невъобразима болка. Винаги съм правил всичко възможно да помогна на България. Турция и България трябва да бъдат приятели. Който е против България, той е и против Турция.”
През септември 1936 година в Цариград е организиран Балкански фолклорен фестивал. От българска страна във фестивала участва танцовият състав „Българска китка”. По този случай в кореспонденция в българските вестници разказва Ст. Д. Кятибов:
„На 2 септември 1936 година в двореца „Бейлербей“, в присъствието на Кемал Ататюрк, министри, дипломати и др. всички чуждестранни групи изпълняват свои програми, като концертите продължават до 12 ч. през нощта. След това, по предложение на председателя на републиката, тържеството продължава в парка на двореца. Там българската танцова група изнася още един концерт. Кемал Ататюрк стана и пожела да вземе лично участие в ръченицата. За партньорка той избра нашата танцьорка г-ца Адриана и с нея игра ръченица до умора…Публиката непрекъснато и бурно акламираше играта на Председателя и неговата партньорка. След ръченицата започна българско хоро. Председателят на републиката пак стана и поведе хорото“.
https://bulgarianhistory.org/kemal-ataturk-v-bulgaria/

Чуждестранната критика за младия Стефан Данаилов бр.231

  
Без никакво съмнение Стефан Данаилов е едно от най-значимите имена в историята на българското кино. Неговата популярност излиза извън границите на страната още в социалистическата епоха, а международната критика му дава ласкави оценки. Предлагаме ви откъс от профила за Ламбо, публикуван в съветското периодично издание „Актьори на чуждестранното кино“ през 1971 година. Някои от нюансите в статията са издържани в каноните на епохата, но това не отнема от стойността на материала.
Младият актьор влезе в киното бързо и, както се оказа, леко. Той зае едно вакантно място в българското кино. Заедно с него в обръщение влязоха младите герои на 60-те години. Данаилов познава своя съвременник, усеща емоционално неговите пориви, понякога гледа на него с ирония, но никога не е равнодушен.
Странно защо критиката пише, че Данаилов е влязал в киното случайно. Случайност може да се нарече неговото участие в детския филм „Следите остават“. Режисьорът Петър Василев спокойно можеше да попадне в друго училище и да подбере други актьори, които да изиграят приключенията на младите разузнавачи, преследващи група шпиони. Стефан не играе главна роля във филма, но неговия герой има ярко изразен характер, проявява голяма активност, съобразителност и говори рязко за малчуган.
Данаилов израства в актьорско семейство. Неговата сестра Росица и мъжът й Иван Кондов са известни театрални актьори. В детството си той е слушал спорове за изкуство и познава театъра не само от гледната точка на зрителя. „В ученическите си години никога не мислех, че ще стана актьор, но по детски възторжено обичах изкуството във всички негови проявления. За това говори факта, че участвах във всички видове художествена самодейност – драматични кръжоци, хореографски групи и дори духовен оркестър и хор“, спомня си Данаилов.
Завършвайки училище, той избира да кандидатства във ВИТИЗ (б.р. днес НАТФИЗ), а след успешно положения изпит отбива редовната си военна служба. Именно в този период режисьорът Рангел Вълчанов започва снимките на „Инспекторът и нощта“. Данаилов е отзован специално за тях, за да влезе в ролята на лекомислен млад човек, заседяващ се в софийските кафенета.
Неопитният млад актьор, който на практика дори не е прекрачил вратите на театралния институт бива покрит от неговия нюх и природно обаяние. След участието му в новелата „Море“ започват и първите сравнения – с физиката на Жерар Филип, с маниера на игра на Марчело Мастрояни, със съвременната мъжка красота тип „Белмондо“. Стефан Данаилов обаче е далеч от всякакъв тип подражание – висок, строен, пластичен, той изиграва ролята на младия журналист леко и свободно, а авторската ирония показва мислещ актьор.
 
Във ВИТИЗ той се учи от един от най-добрите и ярки съвременни режисьори – Методи Андонов, чиято школа помага на актьора да навлезе в спецификите на киното. След завършването на ВИТИЗ, Данаилов бива разпределен в Пловдивския драматичен театър. Непрекъснатите снимки обаче на практика го отдалечават от сцената. Ролята на Иван Губански в „Първият куриер“ подпомага оформянето на актьора.
„В киното съществува съвременен стил на актьорска игра, но е трудно да го определим само с няколко думи. И все пак основното е, че актьорското присъствие на екрана се отразява чрез характера на неговия герой. Помоему всичко е съвкупност от избора на средства и богатството на детайлите: емоционалност, изключваща патетиката и интелигентност, която да не е лишена от логика. И най-главното…простотата“, казва той.
Кадър от дебютния филм на Данаилов – „Следите остават“.
 По това време група писатели ( Павел Вежинов, Георги Марков, Евгени Костадинов, Костадин Кюлюмов, Свобода Бъчварова) убеждават ръководството на телевизията да създадат сериал, фокусиран върху съдбата на един разузнавач. Една от новелите дава неговото име – „На всеки километър“. На Стефан Данаилов е поверена главната роля – тази на Никола Деянов.
Новата работа е трудна за младия актьор. На първото място снимките за телевизия са в много по-кратки срокове и той няма същото време за подготовка, както при филмите. Освен това режисьорите са двама – телевизионният Неделчо Чернев и привлечения от киностудията Любомир Шарладжиев. В различните епизоди Данаилов трябва да влиза в ролите, които самия му герой е принуден да изпълнява. Веднъж той е дипломат, следващия път професионален крадец, който влиза в затвора, за да унищожава провокаторите, а в един епизод дори е кадрови царски офицер. Биографията на актьора му обхваща дълги периоди.
„Както казва поетът, тези 15 месеца бяха за мен песен. 13-те епизода са нов и важен етап от моя живот. Чрез тях сякаш завърших втори институт, този път за кино“, казва той. Още преди края на снимките на „На всеки километър“ Въло Радев го ангажира за филма „Черните ангели“. И докато в сериала той играе измислена фигура, тук неговия герой Пантер, ръководител на група млади терористи, има своя първообраз в мемоарите на Митка Гръбчева.
След края и на тези снимки, Данаилов отново си дава среща с режисьора Петър Василев, който му дава роля в „Князът“, чиито сценарий е написан от него и Банчо Банов специално за актьора. Образът на младия цар Светослав Тертер е интересен за българите не само заради спомена за борбите за национална независимост, за създаването на своя държава, но и говори за народната сила, патриотизъм и предана любов към родината. Очевидно този образ помага на актьора да покаже своите романтични наклонности и да покаже дълбочината на националния характер, родил се във вековете на трудни изпитания.
В същото време по желание на зрителите се пристъпва към заснемане на нови епизоди на „На всеки километър“. Сега Стефан Данаилов е на 28 години. Той е един от най-популярните млади актьори в България, който се снима без почивка. За съжаление трябва да констатираме, че на българския екран няма личности, които да могат да си партнират с него. Играейки свой съвременник или революционер от предишното поколение, младия актьор отразява вълнението и напрежението на времето. Галерията от образи говори не само за разнообразните актьорски възможности на Данаилов, но и за ярката личност на млад художник.
https://bulgarianhistory.org/stefan-danailov/

Откъде произлизат названията на чиновете в Българс ката армия бр.231

Image result for Откъде произлизат названията на чиновете в Българската армия

Всеки любител на военната история неминуемо се е сблъсквал с различните военни звания, наричани още рангове или чинове. Те служат за определяне на йерархията във въоръжените сили на всяка една държава. Макар в отделните езици да съществуват специфични названия, има и такива, които са се наложили трайно в европейската армейска традиция. В рамките на Северноатлантическият пакт (НАТО), към който България принадлежи, съществува обща система на званията, която служи за унифициране на различните наименования в чиновете на базата на една уеднаквена, стандартизирана йерархия. Въпреки това отделните армии запазват своите наименования на отделните рангове.
В следващите редове ще проследим откъде идват имената на военните звания в българската армия. За по-удобно ще започнем от най-ниския чин към най-високия.
Редник – думата има доста буквално значение и произлиза от думата редица. Това са войниците, съставляващи редовете на армията, заемащи най-ниското стъпало в йерархията.
Матрос – от холандското matroos – моряк. С този термин в холандския флот през XVII век се означавали всички най-нисши корабни служители, на които се поверявала общата работа по поддръжка на морския съд. В българския език влиза през руския, а в Русия е въведен от Петър I при създаването на руския флот през 1697 г.
Ефрейтор – произлиза от германската дума gefreiter. Терминът се появява през XVI век в Свещената римска империя. Гефрайтерите били привилегировани войници в състава на наемническите полкове на ландскнехтите и швейцарските пиконосци. Когато даден войник докажел своите качества по време на кампания, той бил издиган в „гефрайтер“. Званието означавало две неща – на бойното поле гефрайтерите заемали най-рисковите позиции в редиците, но извън сражение те се радвали на редица привилегии – по-високо заплащане, по-добри условия на живот и били освободени от някои задължения – например, не давали караул. В Третото българско царство се е използвало понятието „капрал“, който е с италиански произход  от capo corporale – т.е. глава на „тяло“ (в случая – отделение). Терминът все още се среща в англоезичните и френскоезичните страни като corporal.
Сержант – Званието произхожда от латинското servientem, т.е. служител и се отнасяло към приближен човек от личната свита на благородниците в Късната Античност и Ранното Средновековие, обикновено изпълняващ функции на охранител. През Възходящото средновековие, сержантите били придружители на рицарите, които имали специфично право на земевладение, регулирано от феодалното право. Институцията се появява през XII век в Англия по време на Плантаженетите и е прехвърлена от тях във френските им владения, а оттам и в самата Франция, след което се разпространява в останалата част от Европа. През Ранномодерната епоха постепенно се очертава като основно подофицерско звание и се разделя на различни подкатегории.
Мичман – Терминът идва през руския език от английското midshipman. Появява се в английския флот от времето на Тюдорите и с него се означава моряк с натрупан опит, който изпълнява определени задачи по средната част на палубата на ветроходните съдове. Използвал се само за моряци без офицерска подготовка и напомня на гефрайтерите, за които вече стана дума. След 1662 г., системата постепенно се изменя и мидшипманите стават младежи с определен социален статус, които се записват във флота за предофицерска подготовка. Системата е окончателно регулирана в началото на XVIII век и се очаквало момчетата да са служили като мидшипмани поне 3 години, за да могат да се обучават за офицери. Работата им била свързана най-вече с това да са слуги на капитана и другите старши офицери. Накратко това бил един вид морски кадет. В руския флот и оттам в българския, терминът се възприема като еквивалент на старшините при сухопътни войски.
Лейтенант – понятие с френски произход, което се появява през Средновековието. Идва от lieu – място, позиция и tenant – държане – т.е. – „този, който държи позицията“. В случая под държане се има предвид заместване, т.е.  лейтенантът е заместник на главнокомандващия. Именно поради тази причина като термин лейтанант е присъствал в различните части на военната йерархия – както сред нисшите, така и сред висшите офицери, за да обозначава заместник главнокомандващия както на отделните дружини/роти (напр. при наемниците), така и за целите армии (генерал-лейтенант). В чиновете използвани в Третото Българско царство лейтенант е еквивалент на поручик. Думата „поручик“ произлиза от „поръчение“ и означава офицер за изпълняване на поръчения като заместник на капитана.
Капитан – Терминът е с латински произход – от думата capitaneus – т.е. стоящ на чело (от лат. caput – глава), но в средновековната практика влиза през средногръцката/византийска дума – катепан (κατεπάν – стоящ начело). Впоследствие, смесвайки се със стария латински термин, бива обратно прехвърлено в capetanus, чрез който достига до съвременните европейски езици. Капитанското звание е едно от основните за Средновековието и Ранномодерната епоха. Използвало се е както за средния офицерски ешелон, така и за генералитета – капитан-генерал. През Средните векове, Ренесанса и Религиозните войни, капитаните са били командири на отделните наемнически отряди, служещи на съответните държави. Впоследствие те биват подчинени на по-висши рангове при окрупняване на полевите войскови подразделения. В своя военноморски еквивалент, различните рангове на капитана идват от делението на някогашните ветроходни кораби на рангове в зависимост от размера им.
Майор – понятието произлиза от френското majeur, което на свой ред идва от латинското maior – „старши“. Първоначално рангът се свързва със сержант-майорът, който е изпълнявал функции на помощник на висшите офицери при командване на полеви подразделения, но впоследствие сержант-майорът се превръща в по-нисшия чин „старши сержант“, докато майорът се обособява в отделен ранг.
Полковник – прякото наименование на това звание произлиза от думата „полк“ и буквално означава командир на полка. Самият чин има доста стар произход. През Средновековието, групиране на няколко роти/дружини (но да не се бърка с „дружина“ от Третото Българско царство – б.а.), се наричало „колона“. На базата на това, през 1534 г., крал Франсоа I въвежда термина colonel, като командир на големите войскови съединения – т.нар. Национални легиони с теоретична численост от 6 000 души. Две десетилетия по-рано, в Хабсбургска Испания се появява ранга coronel- т.е. „от короната“– офицер, който получава патент от владетеля за да свика войсково съединение – полк. Постепенно, двата термина се сливат – френският дава името на ранга, а испанският – съдържанието.
Бригаден генерал/ Бригадир – званието се появява през XVII век, когато бригадата постепенно измества полка като основно полево съединение. Първоначално, бригадите били съединения, съставени от няколко роти, които били част от полковете. В хода на Тридесетгодишната война (1618-1648 г.), все повече и повече полкове губели от численият си състав и в един момент някои полкове, които на хартия наброявали над 1200 души, всъщност имали по 300-400. Тъй като патентите на техните полковници не можело да се отнемат, а армиите имали нужда от ефективна сила,  полковете с недостатъчно числен състав започнали да бъдат обединявани в бригади, начело с бригадири. Впоследствие бригадата запазила ключовата си позиция на основно войсково съединение през XVIII век и била изместена от дивизията между 1815 и 1945 г.
Генерал – т.нар. пълен генерал води произхода си от капитан-генералите във Средновековна Франция. На базата на позициите и задачите на висшите офицери, още през Средните векове се създават под видове на това звание, които се затвърждават през Ранномодерната епоха – лейтенант-генерал, сержант-майор-генерал (дн. генерал-майор). Званието се е давало на висши командири, заемали позиция непосредствено под върховния главнокомандващ на въоръжените сили или на дадена полева армия. Самата дума идва от латинското generalis – общ – т.е. общ командир на всички войски. В Третото Българско царство, след 1897 г., званието пълен генерал се давало заедно с един от трите основни рода войски – генерал от пехотата, генерал от кавалерията и генерал от артилерията.
Маршал – терминът идва от старогерманското marhscal – „коняр“, и се използва за първи път във Франкското кралство, където с него се означавал надзорникът на кралските конюшни. Впоследствие маршалите се налагат като върховни главнокомандващи на армиите през Средновековието, като рангът им отстъпва само на този на владетеля, а във Франция и на т.нар. „принцове на кръвта“ – преките кръвни роднини на владетеля. В българската военна история маршалският ранг никога не е бил използван.
Адмирал – произходът на думата е от арабски. Амир ал бахр (командир на морето) била титлата, използвана от арабските морски командири през IX-XI век, след което тя била усвоена от норманите в Сицилия през XII век. След това арагонците я възприели, след завземането на Сицилия през XIII век, а от тях я взели генуезците, французите и кастилците, както и португалците. Думата претърпяла няколко лингвистични метаморфози, но в крайна сметка, някъде през XVI век, окончателно се утвърдил термина адмирал. Като ранг, адмиралът съответства на генералът при сухопътни войски. Военноморският еквивалент на сухопътния ранг маршал е адмирал на флота.
https://bulgarianhistory.org/armia-nazvania/

Гробницата в село Свещари бр.231

    уникалният паметник на тракийската култура

И до днес тракийската цивилизация е забулена в мистерия и има много въпроси, на които учените все още не са дали отговори. Едно обаче е сигурно – траките са ни завещали стотици паметници, благодарение на които можем да се докоснем до тяхната богата култура.
Вратата на входа на гробницата. Снимка: www.bulgariantravel.org
Ще ви разкажем за една от най-впечатляващите и най-добре запазени тракийски гробници по българските земи. Свещарската гробница се намира близо до село Свещари, община Исперих, на 42 километра от Разград. Тя е част от историко-археологически резерват „Сборяново”, обхващащ западната част от Лудогорското плато, между селата Свещари и Малък Поровец. Резерватът обхваща още няколко старинни могили и некрополи, останки от древен тракийски град и мюсюлманското светилище – Демир баба теке.
Тракийската гробница е открита през 1982 година при разкопаването на високата Гинина могила (Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново) край селото и това я прави едно от най-сензационните открития на миналия век. Това, което различава свещарската гробница от всички други е фактът, че след като е разкопана и проучена напълно около нея е построена камера, която е затрупана. Така посетителите имат възможност да заобиколят външната част на гробницата и да видят външните ѝ стени. Никоя друга гробница у нас не предлага това.
Гробницата е построена през първата половина на III век преди новата ера. Нейните размери са впечатляващи – дълга е 7,5 метра, широка е 6,5 метра, а височината ѝ отвътре е 4,45 метра. Построена е изцяло от големи бели блокове от обработен мек варовик. Състои се от коридор, наречен дромос, водещ към три помещения – преддверие, странично помещение и гробна камера, като всички помещения са покрити с полуцилиндрични сводове, разположени асиметрично с различна височина.  Входът на предверието е с украса от редуващи се розетки и волски глави, свързани с гирлянди. Интересни декорации има и на много места в гробницата, включително животни и други форми.
Входът и външната стена на гробницата. Снимка: www.bnr.bg
Учените смятат, че това е последния дом на Дромихет – царят на племето гети, което е населявало земите в региона. В гробната камера са открити две каменни легла, човешки останки, както и гробни дарове. Каменните легла са украсени с орнаменти, които изобразяват религиозни сцени на обожествяване. Човешките кости пък са били на трима души. Едните са на мъж, около 36-годишен, вероятно гетски владетел, другите са на 25-годишна жена, вероятно съпругата му, която трябвало да го придружава в задгробния живот. Другите останки са частични, историците предполагат, че са на роднина на царя и са били положени по-късно.
Кариатидите – фигурите на десетте жени, които поддържат свода. Снимка: www.nasamnatam.org
Изключително красива и интересна е украсата на самата гробна камера. Като цяло тя е изградена в елинистичен стил, но е пречупена през вярванията и културата на гетите. Три от страните на камерата са оформени като колонада, но вместо да се поддържат от колони, блоковете на свода се поддържат от фигурите на десет жени, с ръце вдигнати нагоре към тавана, наречени кариатиди. Височината им е 1,2 метра. Облечени са в силно накъдрени рокли, без ръкави, стигащи до долу. На кръста имат колан, който препасва дрехите им. Краят на дрехите им е обърнат нагоре и наподобяват чашка на цвете. За майсторството на техните създатели свидетелства това, че всяка една от тях е с различно лице. Косите им са къдрави и се спускат надолу до раменете, а над главите си имат кошници. Лицата, косите и дрехите им са били оцветени с боя и две хилядолетия по-късно ние можем да видим кафявата боя по косите им.
 !

 На полукръглата стена под свода на гробната камера чрез рисунка е изобразен ритуалът по хероизация или обожествяване на покойния владетел. Царят е представен на кон и го следват двама оръженосци. Срещу него е застанала богиня, с четири други жени зад нея, които носят дарове в ръцете си. Богинята е облечена в дълга дреха и подава на покойния владетел венец от злато.

Както сцената на хероизацията, така и кариатидите са останали недовършени. Рисунката е очертана само с креда, а ръцете на някои от жените са издялани грубо. Това навежда на предположението, че владетелят, за когото е била предназначена гробница е починал преждевременно, вероятно в битка, и затова майсторите не са успели да довършват докрай работата си.
Гробната камера с двете каменни легла и кариатидите
За богатствата на владетеля, които са били положени да му служат в отвънния живот, не можем да правим предположение, защото най-вероятно всичко е било заграбено още в древността. В страничната камера на гробницата са открити костите на пет коня, който са били посечени там, за да служат на мъртвия в задгробния му път. В насипа на могилата са открити следи от жертвени ями и огнища, където са били извършвани сложни погребални обреди.
Тракийската гробница не е самостоятелен архитектурен обект. На територията на резервата има още 26 запазени могили. Освен забележителната гробница са разкрити още част от крепостни стени, различни религиозни съоръжения и множество артефакти. Макар да нямат категорични доказателства, учените предполагат, че там се е намирал  тракийският град Хелис, изграден през IV век преди новата ера, столица на цар Дромихет. Площта на града се е простирала на над 100 декара земя и била защитена от крепостни стени. Вероятно там са били разположени резиденциите на тракийската аристорикрация. Проучванията все още продължават, защото е изследвана само една малка част от историко – археологически резерват „Сборяново”.
Заради своята уникална архитектура и украса още три години след откриването си – (1985 година) свещарската гробница е включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство. Ненапразно тя е толкова високо оценена -майсторството и изяществото на този забележителен паметник на тракийското изкуство могат да оставят всеки посетител без дъх.
https://bulgarianhistory.org/grobnitsa-selo-sveshtari-2/