Единна теория на полето бр.191

 доказателство на уравнението на Айнщайн!

Няои изходни позиции:Нека разгледаме и гравитационният закон на Нютон в неговият класически вид:

F = fo (ma. mb)/ r², където:

Ÿ   ma и mb са масите на взаимодействащите тела в kg

Ÿ   r- разстоянието между тези тела в m

Ÿ   fo- универсална гравитационна константа – 6,67.10 -11 N. m² . kg- ²

Какъв е смисъла на r2 в гравитационният закон на Нютон? Ако погледнем чисто математически, получава се гранична повърхност с страна r ! Как ви се струва, има ли смисъл?

Но ако осъзнаем, че това е един израз на взаимното им влияние е вече нещо друго! Процеса е двупосочен с едновременно влияние между масите на двете тела - r2.

А сега да разгледаме в светлината на направените по-горе разсъждения и формулата на Айнщайн:

E= m C2

Очебийно е че Енергията - E и материята - m са в някакво отношение изразено чрез скоростта на светлината – C2. Но C има константен характер и пределната й стойност “във вакуум” е 2,9979250(10).10 8m.s-1 и не зависи от прехода Енергия → маса (Е → m) или прехода маса → Енергия (m → Е). По скоро тези преходи се извършват с такава скорост! Тогава C2 какво е?

Идва най-странното! Имаме С2 - двата прехода Е → m  и  m → Е протичат едновременно и със еднаква (константна) скорост.

С2= (Е→ m) / (m→ Е)

Процеса е едновременен и двупосочен – C2 !

Какъв е извода?

Съществуват два свята в които двата прехода  Е → m  и  m → Е  са израз на взаимната им  проява в  Цялото

Два свята - Духовен и Материален и между тях гранична зона  в която те загубват себе си, за да създадат реалности.

Симетрия спрямо оста х: Намалявайки Е, за да се запази константният характер на скоростта на светлината Е/ m= С2, намалява съответно и m. Наблюдава се ефекта на огледалото!

Симетрия спрямо оста у: На измененията в дясно (Е и m намаляват - бъдещето се свива, за да се прояви), съответстват изменения в ляво (Е и m се увеличават - миналото се разширява, за да се върне към първопричината.

Едновременността  на преходите Енергия - материя и материя - Енергия е и израз на ПЪРВИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ на ЦялотоТо, за да е в движение трябва да е двойствено. Два свята - видим (скорост →0) и невидим (скорост →∞) в едно.

Нека разложим силите!                      

Свиването и разширяването на двата свята е източника на движение – формира потока време - пространствотечащ от бъдещето към миналото!

Бъдещето е невидимо (нещо се свива, за да се прояви като нещо), а миналото е видимо (нещо се разширява – разпада на нещо! Проявеното (тук и сега) се разпада, за да даде начало на нещо ново…

Бъдещето не може да се види, защото е многовариантно до момента на проявата на варианта, който трябва да изживеем!

Миналото може да се наблюдава – може би затова виждаме една разширяваща се Вселена, а не в следствие на първоначален взрив!

Какво представляват двата свята?

Невидим вълнов свят изпълнен със съдържание - скорост, разтваряща в себе си формите!

Видим материален свят изпълнен с форми (фрактали) – скорост затворена от форми!

Съдържанието търси форма, формата пък съдържание! Стремежът един към друг създава двоица сили “сгъстяващи” времето и пространството и те стават видимо действащи! Новото съдържание изпълва новите форми и  процеса продължава до безкрайност! Изживените “неща” под действието на разширението се разпадат и остават като минало (спомен или форма).

Изводи:

§  Съществува Първично Цяло, състоящо се от два свята;

§  Първично Цяло е в равновесно състояние (основна характеристика) - То“има сила” да го възстановява винаги;

§  Двата свята са със несъвместими параметри! В Невидимият има само вълни, а в Видимия - частици;

§  В Невидимият – вълнов свят скоростта клони към безкрайност, а във Видимият – материален святскоростта клони към нула;

§  В Невидимият свят има теория – информация, а във Видимият материален свят – практика;

§  Процесите в двата свята са едновременни и двупосочни и са в равновесие;

§  Те са Енергията и Силата;

§  Съществува гранична зона (преход) между тях – емулсия от два несъвместими свята, благодарение на повишените вибрации на Невидимият свят;

§  Тя е двуслойна (огледало) - Невидимият свят се “оглежда” в материалния;

§  Спрямо х действат равновесните сили между двата свята;

§  Спрямо у действат равновесните сили но в двата свята;

§  Двата свята се ”свиват” за да се проявяват като бъдеще – съдържанието се затваря от форма;

§  Двата свята се ”разширяват” за да се проявяват като минало - съдържанието се освобождава от формата, връщане към Първично Цяло;

§  Свиването  е невидимо - разширяването е видимо;

§  Като съвършени части от Цялото, Ние сме в центъра на събитията;

§  Съществува симетрия спрямо х - възможност за двата свята да се проявят тук (време) и сега (пространство) в един умствен свят оформяйки потока на живота като реалност;

Приемането на двата свята обяснява:

§  Граничната зона между тях като емулсия пораждаща светът на нашите реалности – теорията за първичният бульон;

§  Двойствената същност вълна-частица - процесът е едновременен и двупосочен;

§  Принципа на Хайзенберг – ние не можем да “измерваме” едновременно в тях, защото сме позиционирани в третият свят – на реалността;

§  “Тъмната материя” е материя лишена от съдържание! Има само “остарели празни форми на пространство”! Празнота “жадна” за ново съдържание!

§  Константният характер на скоростта на светлината - Цялото съхранява равновесието си. Тя е такава за нашият светлинен свят, за нашата реалност;

Вижте за какво става дума:

Науката не приема двата свята но иска до осъзнае Цялото, религията приема двата свята, но не иска да Го осъзнае!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>