ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “П. ХИЛЕНДАРСКИ” БР.78

обявява прием за учебната 2013/2014г. в магистърска програма „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Магистърска програма „Публична администрация“ е в професионалното направление Администрация и управление, което е акредитирано с решение на Национална агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 71/22.07.2008 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 1323/11.12.2007 г.) със срок на валидност шест години.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт в областта на публичната      администрация

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 2 400 лв. (по 800 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма „Публична администрация“ е да подготви висококвалифицирани специалисти за работа в:

 • Държавната служба и държавните и общинските институции;
 • Специализираните администрации: полицейска, военна, данъчна, митническа, администрация за управление на кризи, администрация в здравеопазването;
 • Международни и европейски институции;
 • Ръководни и експертни длъжности в недържавни стопански и нестопански организации;
 • Мениджъри, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията.

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен от всички специалности.

При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:

 • Новите изисквания и задачи на настоящия етап от развитие на публичната администрация у нас, в Европа и по света;
 • Все по-разширяващата се сфера на административни дейности и новото административно законодателство;
 • Развиването на международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури;
 • Наличието на голям брой бакалавърски програми по публична администрация в университетите в страната и чужбина.

Основни академични курсове:

 • Конституционни основи на публичната администрация;
 • Въведение впубличната администрация;
 • Основи на публичното право;
 • Административно право и процес – избрани теми;
 • Държавна служба и държавни служители;
 • Сравнителна публична администрация;
 • Гражданско състояние;
 • Висша държавна администрация;
 • Общинска инфраструктура;
 • Право на собственост;
 • Обществено осигуряване и социално подпомагане;
 • Българско гражданство и гражданство на ЕС;
 • Управление при кризи;
 • Данъци и данъчна администрация;
 • Администрация на околната среда;
 • Организация и координация на членството на България в ЕС;
 • Географски и демографски измерения на сигурността;
 • Чужд език.

Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, интерактивни форми, представяне и обсъждане на курсови работи.

Форми на оценяване: писмени или устни изпити, тестове, курсова работа за някои дисциплини, изпит-конференция (защита на курсова работа).

Ръководител на програмата е проф. д-р Дарина Зиновиева.

В процес на създаване е Клуб на завършилите магистърска програма„Публична администрация“,чиято цел е поддържането на връзка между колегите, обмен на информация за реализация, работни места и др.

Tags: юридически, факултет, обява

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>