Category Archives: Учителят и времето

МЕРКИ ЗА ОБХВАЩАНЕ

  И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Изготвяне на предписание/предложение за помощ в натура /вместо парична помощ/;
Предприемане на конкретни мерки за обща и допълнителна подкрепа;
Предоставяне на информация на кмета на общината за констатирани нарушения с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от ЗПУО;
Предложение до дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура вместо парична помощ;
Допълнително обучение по български език на ученици, за които той не е майчин език;
Допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат затруднения;
Определяне на учители наставници и ученици наставници;
Включване на учениците в занимания по интереси, съобразно образователните им потребности и способности и в групи по проекти /осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети, зала по интереси и училищната библиотека/;
Кариерно консултиране
Включаване на учениците в учебно-тренировъчни практики
Провеждане на алтернативни родителски срещи /мобилни, изнесени, на адрес/ с родителите на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане;
Кариерно ориентиране към професионално обучение;
Осигуряване на общежитие;
Осигуряване на еднократни стипендии;
Осигуряване на безплатен транспорт;
Осигуряване на безплатна закуска;
Осигуряване на безплатни учебници;
Индивидуална работа на психолог/педагогически съветник с ученици с над 10 отсъствия по неуважителни причини;
Включване на родители в Родителски клуб;
Организиране на „Училище за родители“ по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и учениците;
Допълнителни консултации по всички учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. Изготвяне на корективни програми с личностнозначима информация по учебните предмети за ученика;
Участие на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане в дейностите от спортния и празничния календар на училището;
Изграждане на постоянна училищна комисия за приобщаване и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици;
Полагане на допълнителни грижи от доверен учител (учител, на който детето вярва)  в съответствие с изготвено от училищната комисия и съгласувано от педагогическия съвет поименно разпределение на съответните доверени учители;
Работа по социализация на децата и учениците от ромски произход, приобщаването им към училищния живот с помощта на социални партньори и посредници/медиатори.
Подобряване на физическата среда.
Посещение на адрес.
Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителските функции, по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
 от интернет