СТАРОБЪЛГАРСКИ ДУМИ БР.231

ПРОЗРАЧНОСТ
Раковски през 1867 г. в книгата си “Българските хайдути” пише:
”… штото конечната пропасть Византийскыа дьржявы можiаше ся iоште въ техъ времена прозрачи!”. В съвременнен прочит този текст казва, че падението на Византия още в тези времена е могло ДА СЕ ВИДИ (да се прозре). Разбираме, че думата “прозрачи” Раковски е употребил в значението “да се види предварително”, да се провиди (още тогава). Така ние разбираме, защо днес думата прозрение означава да “видиш”, преди да се е случило нещо. Представката про- означава “през” и с нея започват думите провира, промушва, прохожда, проблесна, продума. Очевидно е как се е формирала думата про-зрач-ност. Тя е означавала, че зрението ни (ЗРАК) преминава през ПРЕ-градата и затова тя е прозрачна.
БЕЗДНА
Думата означава “без дъно”, без-дна. Морска дълбина без дъно – бездънна, бездна.
ВОПЪЛ
Во плач – с плач, през плач.
ВОНЯ
Идва от вонь, означаващо “в него” – во онь. Това е показвало, че миризмата идва от тялото, особено тогава, когато то се е разлагало – тогава се нарича смрад. А смрад идва от смърт.
 
ДЕБРИ
От дъбрава – дъбова гора
ЛОНОН
Долонь означавало длан. Дон е било старата дума за река, формирала имената на реките Дон, Дунав, Днепър и Днестър. Долонь+дон – Лондон. Градът е на място, където реката се извива, във формата на длан.
ЗАБАВЛЕНИЕ
Думата буквално означава забавяне. Ако нещо ни доставя удоволствие, то ние не искаме то да свършва. Затова казваме, че се за-бавля-ваме.
ЗВАНИЕ
Думата идва от зов. Тоест звание е това, как зоват, призовават военния. Какъв чин носи, с който се обръщат към него – зовят го. В сръбския език “кáко се зóвеш?” означава “как се казваш?”. Оттам идва думата ЗВЪ(О)НЕЦ – звънче, малка камбанка. Чрез звука си, звънецът призовава да му обърнеш внимание.
Старобългарската дума ЗВАТИ означава повикване по име, възклицание, и дори покана. Затова казваме призован, призван, призовка.
ИЗВЕСТНО
Думата в старобългарския език означава твърдо, точно, ясно. Очевидно такова значение тя има и днес – относно някое познание

Руската дума ИЗВЕСТНЯК означава твърда скала, използвана масово за строежа на крепости и замъци.

ИЗТЯЗАТИ 
Старобългарска дума, означаваща обтягане. Пряка връзка има думата “изтезание”, прилагано в разпитите, като един от методите му е разтягане на тялото на мъченика.
КОЩУННИК
Старобългарска дума, означаваща шут, смешник. Съответно КОЩУННИЦА са наричали танцьорката, актрисата, което често е било едно и също. С навлизането на християнската религия е възникнала думата кощунство, в смисъла на нещо несериозно, смехотворно и дори опасно. Свещениците са характеризирали старите дохристиянски порядки, обряди и светилища с думата кощунство, в смисъла на нещо смехотворно и неразумно, неистинско.
ЛИКОВАНИЕ 
Това е старобългарска дума, означаваща многолюдно пеене, танц. ЛИК е било събрание на пеещи в храм, хор. Днес, когато хората ликуват, те играят и викат от възторг.
НЕИСТОВНО
Думата означава “с ожесточение”, с ярост. НЕИСТОВ е “излязъл от себе си” човек, афектиран, разярен. Коренът на тези думи е старобългарското “истъй”, означаваща истински, съществуващ. Очевидно НЕ-ИСТ-ов означава, че човекът не е в нормално състояние, не е на себе си.
НЕЛЕП
Думата ЛЕП е означавала хубав, добър. Тя се е запазила и днес в западните Балкани – Лепа Брена. Очевидно е, че НЕ-ЛЕП ще е неприличен, безразсъден, срамен. Днес думата нелепо носи смисъла на неразумно, глупаво, неоснователно, напразно.
ОБАЯТЬ (ОБАИТ)
Старобългарска дума, означаваща да уговориш, да измамиш, да урочасаш. Тоест – обай-ваш някого, чрез заклинания, лош поглед или думи. Оттук произлиза думата обаятелен, очевидно носейки смисъла на лъжовен, измамен и затова омайващ.
ОБСТОЮ
Означава обсаждам, обкръжавам. Старобългарската ОБСТОЯТИ е означавала стоене в кръг, обкръжение. Днешната дума обстоятелство може да бъде разгледана в смисъла на нещата, които са наоколо, които ни обкръжават. 
ОПЪЛЧЕНИЕ
Опълчение е съставена от о-полча-ване, тоест – събиране на войска в полкове. Редовната войска вече е сформирана – в казарми или на фронта, а допълнително се ополчават само доброволци към нея. 
ОРАЛО И РАТАЙ
Орало се е наричало по-рано ралото, инструментът за оране. ОРАТАЙ са казвали на човека, който оре, орачът. Така се е формирала думата ратай, тъй като той в последствие е можело да бъде всякакъв работник, а не само орач. По сходен начин е сформирана и думата глашатай – човек, който огласява новини.
ОТМЕТАТИСЯ
Старобългарска дума, означаваща отричане, непризнаване, отхвърляне, отпадане. Думата МЕТКА е означавала отбелязване, а отказвайки се от метката, това вече е от-мята-не.
ОТРÁ
Старобългарска дума, означаваща филиз, нова, млада клонка – от-раст-нала на дървото.
Точно това значение има сформираната впоследствие дума отрасъл – нов клон в наука, производство, дейност.
 
ПАСХА (в превод от еврейски – преход, пощада)
Пасха е празник Възкресение Христово, като тържество, победа на живота над смъртта – тоест се явява преход и пощада. Самата пощада е вид преход.
ПОПРИЩЕ
Старобългарска дума, означаваща мярка за дължина, равна на хиляда крачки или дневен преход. В днешния си смисъл, думата също може да бъде разгледана, като житейски път, насока в развитието на човека.
 
ПОСЛЕДНИЙ
Старобългарска дума, означаваща изостанал, краен, окончателен. Последен е този, който върви ПО СЛЕДИте на тези, преди него.
 
ПРЕЛЕСТНО
Лъжливо, пленително, коварно. Идва от думата ЛЕСТИ, която означава да мамиш, чрез красиви думи, с цел заблуждение и заслепение на човека. Подобен произход има и думата лес(т)но. На руски лестница е стълба – спомнете си, че един от основните методи в кариерната стълбица е ласкателството.
 
ПРЕРЕКАНИЕ
Означава възмущение, противоречие, спор, упорство. Идва от старобългарската ПРЕРЕКАТИ, означаваща да прекословиш, да говориш пряко (против) някого, да го ПРЕ-късваш, когато говори (РЕЦИ). 
ПРИЧАСТИЕ
Думата означава участие, общение. Старобългарската ПРИЧАСТИТИСЯ е означавала да станеш участник, ПРИЧАСТНИК. Затова ПРИЧАСТЕН е този, който взима участие в нещо.
ПРОСТИ
Думата идва от ПРОСИТИ, означаваща да стоиш благоговейно, в очакване на премъдростта божия. А не както днес – да просиш.
СЕЛО
Се-ло са наричали поле, обработена земя, на което ще се сее.
Селата (в съвременния смисъл на думата) са “поСЕЛЕ-ния”, които са се образували, когато хората започват да се за-СЕЛ-ват близо до обработваната земя – по села-та (тоест – нивите).
ОБРОЧИЩЕ
Обричам се, вричам се (от обруч – кръг), по същия начин в църковнославянски – обручавам (венчавам, обричам) – и двете са свързани с кръга.
СНИЗХОДИТЕЛНОСТ
Думата означава “да слезеш по-ниско” до нивото на другия, да приемеш неговото ниво, неговото състояние, неговата бедност (материална или душевна).
СТОП
Старобългарската дума “стопа” е означавала стъпало, следа.
СУКОЛЕНО
Старобългарска дума, означаваща колянце в стеблото на растение, затова има растения – сукуленти.
ТАКОЖДЕ
Старобългарска дума, означаваща “то същото”, равно, също така. Думата “тъждествен” идва от съкратеното такожде-ствен. А думата ТАЯЖДЕ е означавала тази същата.

ЦАРОГРАШКИТЕ търговци – така са наричали търговците в Константинопол.

НАДЕЖБА
Така е била думата надежда

ЧЕСТИТ
Означава щастлив. “Честити родители” или “Честити сме да обявим …”. Тоест днес, когато честитим, всъщност “щастливим”
СБИТÏЕ
Събитие. Сбит-ие, тоест сбъднало се е.
ВЕТЬЕ – вече
НИХНО – тяхно
ХВАТИЛИ – започнали
ДОСЕЖНО – относно, касателно, досяга го – оттам и думата засяга.
ЛЮБОРОДНО – родолюбиво
ОСОБНА – особена
ПОТРЕБА – нужда
НЕЗАБВЕННИ – незабравими
КОНЬ – към.
“… что сте мързеливи и студени конь добрите работи.”
ПОПЕЧЕНÏЕ – старание
“Они приложиха големо попеченïе да научат во священни-те книги поостроумни-те ученици…”
ПО ПУСТИНА – напразно
“… и путешествието не им бе по пустина, понеже получиха банеренïе-то, за кое-то беха отишле.”
————————————————————-
1892
Жива Старина, том 3
Семейния живот на народа
от Димитър Маринов
Едно от най-приятните ми занимания е да чета стари книги с “химикал и тефтерче” в ръка, тоест с отворен документ в Word. Ето какви находки събрах от тази толкова интересна книга:
При първа прилука – при първият сгоден случай
Има такава узречица – има такава приказка (в смисъла на поговорка)
Такожде – също так
Я ми повражай, бабо – я ми погледай (предскажи), бабо.
Бях предначертал – бях планирал
Така изгледва – така изглежда
Едноимци – едноименници, адаши
Епитират го с укорителен епитет
Подéвка – по-малката сестра от две и повече сестри, девойка, която не се “момее” още
Преженвание – по-малка сестра да се омъжи преди кака си
 
Вредна мома – оправна, къщовница
Невредна мома – неуредна, смотана, лоша къщница
 
Повече нещо – още нещо
Кити косата си с китки и гужда венец
Узаóдслънце – по залез
Приказките дóтрая немат – разговорите нямат свършване
Посяване – сеитба
Мрътвина – усойно място
Влáка – род, фамилия
До трети повой – до трето коляно
Скопчано с – съпроводено с
Продължават да се разговарят
Кът в стаята – ъгъл на стаята
Дарь, дарьта – зестра, зестрата
т. iе. – т. е. (тоест)
 
Лаутаръ – цигуларин
Отъмне – отнеме
Дарове за роднините на момата и други ситници (ситници – без дар и гладни няма да си тръгнат)
Шопур – илей за водата на зидана чешма
От еди коя си къща имат годка (желание) да я вземат за снаха
Жените настáяли чекат – жените чакат прави наоколо
Унукиня – внучка
Сщателно – щателно
Тегóтна сватба – богата сватба
Оруглица – сватбено знаме
Гужда – поставя
 
Гуди – слага
Махла – махала
Чърга – черга
Глеженетье – глезаните
————————–
1902
Старото българско население
в Североизточна България
от Любомир Милетич
Се сторила – станала
Негибнати – непипнати
Мачорок – котарак
Следния – следващия (Районът бил слабо населен, но на следния – XVI век, вече е имало няколко големи града. Л. Милетич)
 
Отнайнапред – в началото
Сгажда – съвпада
Понякъде – някъде
 
Подирните – последните
Памучена прежда
Най-много свет се издигал – най-много са се изселили
Срещат се само низ Дунавската област – само из …
До неотколе – до неотдавна
Скриище – скривалище
 
Същата вечер трябваше да се намеря в Османпазар – да пристигна в …
 
Изеднáчили – уеднаквили
Подпълен – по-пълен, цялостен
Преставил са я пълен с дни на 1866 Декемврия – починал на преклонна възраст
Разочаруван – разочарован
Стари особности – стари обичаи
Цитувах тоя откъслек – цитирах този откъс
Неотколе – неотдавна
Тръгна самси да търси вода – тръгна сам, самичък
———————-
1865
Различны познанiя за ученици
от Иван Богоров
 
Полус – полюс (пол-ос)
Раздалеч – разсояние
Северни валяк – северното полукълбо
 
Предявяват – показват, виждат, представят
 
Мъгляви звезди – мъглявини
Попова слама – Млечния път
Сирiй – Сириус (звездата, най-близка до нас)
Земный валякъ – земното кълбо
Магнитисана игла – магнитна игла (в компаса)
Звездоброеци – астрономи
 
Понудява ни – кара ни, принуждава ни
Създавника – Създателя
Трескавица – светкавица
Гърмел – гръмотевица
 
Гръмовити отводи – гръмоотводи
Завчасъ – за миг, мигновено
Една скорошна бъдност – едно близко бъдеще
Да ся благодари ней – благодарение на нея
Съобщи – съедини
Не им румнува – не им хрумва
Невтонъ – Нютон
Ручак – ядене (три яденета на ден, например)
 
Предел – край (от кой край си, например)
Отистина – наистина
 
Трезни – трезви
Велят – казват, разправят
Мочат – пикаят
Русскiйатъ езыкъ – руският език
Деньтъ и нощьта – денят и нощта
Истыя – същия
Токмо също
Предисторично и предхристиянско доба – Предисторично и предхристиянско време
Бъднийтъ вечеръ на Коледа (Бобеков 1871 г.)
Смешна позорищна града в 5 действия – Д. Войников – Смешна сценична(театрална) пиеса
Учитель рухчушкiй – русенски учител – през 1850 г.
Водитель за взаимны тѣ училища – от Савва Доброплодный през 1852 г. – Ръководство за взаимните училища
Вапсаны-ты яйца по Великъ-денъ – от Д. Душянов през 1872 г.
Баснословие – митология
Свѣштовъ – Свищов (според употребата на Ѣ градът трябва да се е наричал Свещов или Свящов)
Злочинства – злодейства
Скоро-печатница – модерна печатница – през 1904 г.
Бързотискна печатница – през 1880 г.
“Смѣсна китка’ на Петко Славейков 1859
“Книговище за прочитане” на Иван Богоров 1874 г.
Бьрзо-потисникъ – печатар (по Богоров)
Издател-стопанъ и отговорник на изданието
Извѣстник гражданский – вестник за гражданите
Особна притурка към вестника – специална притурка
 
“Жива старина” Етнографическо (фолклорно) изучвание (списание) На Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Берковско, Орѣховско и Вратчанско – издава се в Руссе
Изустно упражнение – устно упражнение (Блъсков – 1873 г.)
 
Всесветската парижска изложба – Парижкото изложение
Публикувано от Пламен Кочев 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>